Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran

: Matematik

Kelas

: Tahun 4 Cekal

Masa

: 8.45 pagi 9.45 pagi

Topik

: Bentuk dan Ruang.

Sub topik

: Bentuk 2 Matra

Objektif

: Pada sesi pengajaran ini, murid akan diajar memahami


luas bentuk 2 dimensi.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat :i.

Memahami luas bagi segiempat sama dan


segiempat tepat.

ii.
Pengetahuan sedia ada

: Murid telah mengetahui dan mengenali bentuk 2 matra


dan ciri-ciri dimensi bentuk segiempat.

Penggabungjalinan
Kemahiran Berfikir

: Sains, muzik
:Menjana pemikiran murid untuk mendapatkan sesuatu
jawapan melalui percubaan dan pertanyaan

Penerapan Nilai

: Kerjasama dalam kumpulan, membina semangat


patriotisme

Bahan Sumber Pengajaran : lagu tema patriotik, muzik, gambar aplikasi bbm, jadual
perkaitan luas, panjang dan lebar, kad bentuk
segiempat sama dan segiempat tepat, kertas 3cm x
3cm.

ISI
FASA

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

KANDUNG

PEMBELAJARAN

AN
i.

CATATAN

Sesi soal jawab bersama murid-

murid.
Soalan-soalan:
a. Bulan apakah sekarang ini?
b. Apakah sambutan yang disambut BBM: lagu

ii.

pada bulan ini?


c. Aktiviti apakah yang selalu

Mengulangk
Set induksi

aji

dilakaukan semasa sambutan

pembelajara

ini?
d. Lagu apakah yang sering

n lalu
iii.

dimainkan?
Murid-murid menyanyikan lagu

patriotik
Kemahiran
berfikir :
menjana
idea.

jalur gemilang dengan minus


one yang dipasang oleh guru.
i.

Murid dibentukkan kepada


beberapa kumpulan mengikut
kad yang diberikan kepada

Mengukur

Perkembangan

dan mengira ii.

setiap murid.
Setiap kumpulan dibekalkan

luas

dengan satu set kad bentuk

menggunak

segiempat sama dan segiempat

an kertas

tepat yang berlainan saiz.


Murid diberi arahan tentang

1cm x 1cm

iii.

langkah-langkah untuk
mendapatkan luas bentuk
tersebut. (rujuk arahan).

BBM: kad
segiempat,
kertas
3cmX3cm
dan muzik

i.

Guru menunjukkak gambar tile,

ii.

lantai dan lain-lain.


Murid memberi sumbang saran

Menerangka
n aplikasi
Pengukuhan

mencari

tentang kegunaan mencari luas

luas dalam
a.
b.
c.
d.

kehidupan
seharian

i.

dalam kehidupan seharian.


Mengecat dinding
Membina kotak
Membina dinding
Membina jalan raya

Guru memberi lembaran kerja


sebagai latihan sebagai

Lembaran Kerja

pengukuhan untuk pembelajaran

Latihan
i.

luas segiempat sama dan tepat.


Murid menyelesaikan soalan

BBM :
Lembaran
kerja

dengan bimbingan guru.

i.

Murid membuat rumusan

ii.

terhadap pembelajaran hari ini.


Guru merumuskan pendapat
murid berkaitan dengan

Penutup

Rumusan
iii.

pengajaran dan pembelajaran.


Guru membuat pengukuhan
dengan mengingatkan murid
dengan rumus luas iaiatu :
Luas = Panjang X Lebar

Arahan

1. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu set kad berbentuk segiempat tepat
yang berlainan saiz bagi setiap kumpulan serta kertas berukuran 3cmX3cm.
2. Murid-murid perlu memenuhkan permukaan kad segiempat tepat
menggunakan kertas 3cmX3cm.

3. Murid-murid mengira jumlah kertas yang diperlukan untuk memenuhi kad


segiempat dan direkodkan di dalam jadual. Setiap kumpulan mendapat
jumlah kertas yang berlainan.
4. Seterusnya, murid-murid mengira panjang dan lebar setiap segiempat dan
direkodkan dalam jadual.
5. Murid ditanyakan soalan tentang perlaitan antara panjang dan lebar dengan
luas bentuk yang diperolehi.
6. Akhir sekali, guru membantu murid dalam membuat perkaitan antara luas

dengan panjang dan lebar segiempat.