Anda di halaman 1dari 8

SULIT

5226

NAMA

TINGKATAN

UJIAN BULAN OGOS 2015


TINGKATAN 4
TASAWWUR ISLAM
1 JAM
(Satu jam lima belas minit)
Bahagian A (20 soalan). Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul di
halaman 7 dalam kertas soalan ini.
1.
Penyataan manakah yang menerangkan tentang sikap golongan yang dipengaruhi oleh
fahaman materialistik?
A
Memandang darjat dan keturunan
B
Suka bermegah dengan barangan mewah
C
Mengambil berat tentang pengajaran agama
D
Sanggup meninggalkan solat demi perniagaan
2.
Berikut adalah akibat amalan budaya asing yang negatif dalam kalangan masyarakat.
I
Kegilaan terhadap muzik
II
Kelahiran anak luar nikah
III
Pergaulan sesama rakan sebaya
IV
Terpengaruh dengan punk dan hip-hop
A
B
C
D

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

3.
Antara kriteria ajaran sesat termasuklah...
A
mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis.
B
menafikan kepercayaan atau fahaman sekularisme.
C
mengagungkan pemimpin atau kumpulan sesuatu ajaran.
D
mengawal amalan bidaah atau pendapat baru yang bertentangan syariat.
4.

Yang berikut merupakan cara-cara memiliki sifat Rabbaniyyah, kecuali....


A
berakhlak terpuji.
B
bekerja bersungguh-sungguh bagi mencapai keredhan Allah S.W.T.
C
mengerjakan segala perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.
D
menuntut ilmu pengetahuan untuk memajukan masyarakat dan negara.

SULIT

5.

5226

Berikut adalah ciri-ciri agama samawi atau agama langit.


I
Kelahirannya tertentu waktunya.
II
Ajarannya bersifat kekal dan lengkap.
III Ajarannya bersifat mutlak dan universal.
IV Tidak mengandungi kitab suci yang utama.
A
B
C
D

6.

7.

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

Kesempurnaan adalah hak milik Allah S.W.T.


Allah S.W.T. mcnjadikan manusia sebagai khalifah
Semua makhluk yang hidup di dunia ini terikat dengan masa, tcmpat, dan ruang
yang tertentu
Penyataan di atas menerangkan tentang maksud
A. Rabbaniyyah.
B. Syumuliyyah.
C. Rububiyyah.
D. Waqi'iyyah.
Manakah antara yang berikut merupakan ciri-ciri kesempurnaan ibadat?
I
II
III
IV

Memenuhi tuntutan syarak


Niat ikhlas kerana Allah S.W.T.
Ihsan semasa melakukan ibadat
Melakukan ibadat secara berjemaah

A
B
C
D

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

8.
Pilih penyataan yang tidak benar mengenai Islam adalah agama praktikal. A B C D
A
Islam memberi keseimbangan antara tuntutan kehidupan di dunia dengan kehidupan di
akhirat.
B
Setiap individu mempunyai hak dan kewajipan yang wajib dilaksanakan.
C
Pelaksanaan sesuatu ibadat adalah tetap mengikut ketetapan syarak.
D
Perundangan dalam Islam tidak bercanggah dengan fitrah manusia.
9.
Yang berikut adalah penyataan yang menerangkan tentang prinsip Waqi'iyyah, kecuali...
A
praktikal bukan Utopia.
B
positif terhadap pemikiran.
C
menekankan kesederhanaan.
D
menjamin hak asasi manusia.
10.

Antara yang berikut, yang manakah bukan hak asasi inusia?


A
Kebebasan beragama.
B
Kebebasan berkeluarga.
C
Memelihara kehormatan.
D
Memelihara harta benda.

SULIT

11.

5226

Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada
jalan yang salah.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 256)
Maksud ayat di atas merujuk kepada...
A
kebebasan bersuara.
B
memelihara agama.
C
kebebasan beragama.
D
kebebasan menyebarkan agama.

12.

Ibadat
Solat
Puasa
Haji

Rukhsah
Jamak dan qasar
Berbuka apabila sakit
Mengerjakan haji secara Ifrad, Tamattuk, atau Qiran

Jadual di atas menerangkan contoh...


A.
B.
C.
D.
13.

Murunah.
'Alamiyyah.
Syumuliyyah.
Waqi'iyyah.

Maksud Thabat ialah ...


A
B
C
D

14.

ajaran Islam sesuai diamalkan sepanjang zaman.


mampu diamalkan oleh semua manusia.
tetap dan teguh serta tidak berubah.
praktikal bukan Utopia.
Majlis permesyuaratan tertinggi negara
dan keahliannya terdiri daripada khalifah
dan ulama dalam bidang-bidang tertentu

A
B
C
D

Penyataan di atas menerangkan tentang...


Majlis Ilmu.
Majlis Syura.
Majlis Menteri.
Badan Kehakiman Negara.

15.

Antara penyataan bcrikut, yang manakah bukan matlamat negara Islam?


A
Menegakkan hukum Allah S.W.T
B
Melaksanakan kebajikan
C
Merealisasikan keadilan
D
Membangunkan umat

16.

Antara yang berikut, yang manakah syarat-syarat menjadi khalifah?


I
Adil dan saksama
II
Seorang Muslim yang mukmin
III Kemampuan mental dan fizikal
IV Sanggup berkorban untuk negara
A
B

17.

I, II dan III
I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Antara yang berikut, yang manakah bukan kelayakan pelantikan seorang hakim?
3

SULIT

5226

A
B
C
D

Beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T


Waras fikiran dan sentiasa tenang
Bijaksana dan berpandangan jauh
Tidak mementingkan diri sendiri

18.
Seorang hakim dilarang menghakimi sesuatu kes yang melibatkan...
A. kehilangan nyawa.
B. pencerobohan harta.
C. kaum keluarga.
D. kenaikan pangkat.

19.

Yang berikut merupakan implikasi pengabaian tanggungjawab sosial, kecuali...


A
gejala sosial dan kemungkaran berleluasa.
B
kemunduran negara dalam pelbagai aspek.
C
perpaduan dalam kalangan rakyat bertambah erat.
D
berlaku penyelewengan dan pecah amanah.

20.

Pilih penyataan yang menerangkan tentang konsep tawakal.


A. Menyerahkan segala keputusan kepada Allah S.W.T. tanpa berusaha.
B. Berusaha dengan bersungguh-sungguh tanpa berdoa kcpada Allah SWT.
C. Berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berserah kepada Allah SWT.
D. Malas berusaha dan tidak mahu berdoa dan berserah kepada Allah SWT.
Bahagian B
[ 20 markah ]

Soalan 21 hingga Soalan 24


Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut dalam ruangan yang
disediakan berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.
Rabbaniyyah

Manipulasi

Fardu kifayah

Syura

Fardu ain

Khalifah

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

21 Pemisahan antara urusan dunia dengan agama. Suatu


yang bersifat duniawi seperti pengetahuan yang bukan
bersifat atau berkaitan dengan agama.

22 Ketuhanan, iaitu segala hukum, konsep, prinsip dan


nilai yang termasuk dalam Islam bersumberkan
daripada Allah S.W.T. dan hadis Rasululllah s.a.w.

23 Ilmu atau amalan yang wajib dipelajari oleh semua


umat Islam.

24 Bermesyuarat untuk mendapat suatu hasil yang positif


dan terbaik. Cara ini diredhai oleh Allah S.W.T. kerana
mengamalkan perbincangan dan berlandaskan al-Quran
dan sunnah.
4

SULIT

5226

Soalan 25 hingga soalan 28


Lengkapkan pernyataan berikut berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.
Qasar

Samawi

Budaya

Murunah

Universal

Jamak

25 ___________________ bermaksud sarwajagat atau meliputi seluruh alam.


1

26 Solat ____________________ ialah solat empat rakaat dijadikan dua rakaat.


27 Berbuka puasa kerana uzur, solat jamak, solat qasar dan keharusan makan makanan
yang diharamkan ketika darurat adalah bukti bahawa Islam bersifat
_____________________ .
28 Agama _____________________ialah ajaran yang dihasilkan melalui pemikiran
manusia.

Soalan 29 hingga 32
Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan

Ciri Budaya Islam

Ciri Budaya Bukan Islam


Jawapan

Penyataan
29

30

31

32

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Suka hidup bebas tanpa tanggungjawab

Semua umat Islam adalah bersaudara

Menolak pemikiran yang bertentangan dengan akal

Cara hidup masyarakat yang berteraskan taqwa

Soalan 33 hingga soalan 37


Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

SULIT

33

34

5226

Pemerintah yang dilantik hendaklah mereka yang berpengaruh dan


baik keturunan.

Rakyat mempunyai hak untuk menegur pemimpin.


1

35

36

Rakyat tidak perlu melindungi pemimpin daripada sebarang


bencana.

Rakyat tidak berhak menjaga keamanan negara.


1

37

Rakyat mempunyai tanggungjawab yang sama dengan pemerintah.


1

Soalan 38 hingga soalan 40


Carta di bawah adalah sumber perundangan dalam Islam.
Ibadat

Ibadat Umum

Solat

Sedekah

38

P ialah

____________________

39

Q ialah

____________________

40

R ialah

____________________

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

.
(Pn. Durratul Khair Bt Harullah)
Guru Tasawwur Islam

(En. Chan Wai Sang)


6
Ketua Bidang Kemanusiaan

Markah
Bahagian B

Disahkan Oleh :

SULIT

5226

SULIT

5226