Anda di halaman 1dari 28

PPGPJJ SEMESTER 5 SESI 2012/2013

KAL 3033
PENDIDIKAN SOSIAL EMOSI KANAK-KANAK
TUGASAN INDIVIDU 1

DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO. MATRIK

NO. TELEFON

LOLIZA BINTI BAHARUDIN

D20112054844

017-5263151

PUSAT PEMBELAJARAN : EL UPSI01

NAMA TUTOR E LEARNING : PUAN HASHIMAH BINTI HUSSIEN


TARIKH SERAH : 18 APRIL 2014

ISI KANDUNGAN.

Bil

Tajuk

Halaman

Definisi konsep kendiri

35

Teori-teori konsep kendiri

5-7

Pengetahuan kendiri

78

Proses penerokaan

Proses asimilasi persekitaran

Perkembangan konsep kendiri


-

Pendekatan kognitif

Teori pembelajaran persekitaran

10 11

Esteem diri dan kanak-kanak

12 13

Panduan meningkatkan esteem diri kanak-kanak

Jenis-jenis konsep kendiri


-

Konsep kendiri positif

Konsep kendiri negatif

Faktor mempengaruhi konsep kendiri positif dan negatif

Ciri-ciri konsep kendiri positif

Ciri-ciri konsep kendiri negatif

14 15

15 - 19

Faktor pembentukan konsep kendiri

20 21

Peranan guru dalam perkembangan kendiri murid

21 23

10

Penilaian dan penghargaan kendiri

23 24

Aplikasi kendiri kanak-kanak

11

Regulasi dan kawalan kendiri

12

kesimpulan

25 26
27

TUGASAN INDIVIDU 1
Konsep kendiri elemen penting untuk perkembangan diri kanak-kanak secara
menyeluruh.

Definisi konsep kendiri.


Konsep kendiri ditakrifkan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau
bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. Untuk
membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. konsep kendiri
meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang
kebolehan nya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Konsep kendiri boleh didefinisikan sebagai
penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya
sendiri sama ada secara positif atau negatif. Ia berkait rapat dengan perasaan kita terhadap
kebolehan kita, perkara yang berlaku pada diri kita dan perkara yang akan berlaku pada diri kita.
Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Konsep
kendiri seseorang meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui derianya dan
juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Konsep kendiri
meliputi aspek jasmani dan juga psikologi. Ia juga berkaitan dengan pembelajaran yang dialami
semenjak kanak-kanak masih kecil lagi.
Konsep kendiri adalah apabila seseorang kanak-kanak mula membesar, mereka akan
mula bertanya pada dirinya Siapakah saya ? Sukakah saya pada diri saya ? semuanya persoalan
yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan diri sendiri. Konsep diri adalah sesuatu yang
kompleks. Antara fungsi konsep kendiri ialah untuk penilaian kendiri contohnya ialah Adakah
saya lakukan dengan betul ? Selain itu ia juga berperanan sebagai pengukuhan kendiri dan juga
berfungsi untuk penentuan dalaman dan luaran. Kendiri adalah konsep merujuk kepada fikiran,
perasaan dan sikap terhadap diri. Sukar untuk menentukan bila kanak-kanak mula memahami
kewujudan mereka. Mengukur kesedaran kanak-kanak pula bukan mudah. Kita tidak dapat
bertanya kanak-kanak berumur tiga tahun dengan menyoal, Bila kamu sedar yang kamu wujud
di dunia ini? Tentunya soalan sebegini sukar dijawab oleh kanak-kanak. Kita memerlukan
pendekatan secara tidak langsung. Contohnya menyuruh kanak-kanak melihat cermin. Apabila ia

menyentuh hidungnya setelah melihat muka di cermin maka kita sedar bahawa kanak-kanak tahu
yang itu adalah rupanya. Ini menunjukkan kanak-kanak mula membina konsep tentang diri
mereka. Seterusnya kanak-kanak mula membina kesedaran kendiri iaitu sedar tentang kewujudan
diri mereka. Apabila dia sedar tentang kewujudan mereka, kanak-kanak mula memperoleh
konsep kendiri dan mula bertanya siapa diri mereka dan ingin mendefinisi diri mereka. Kanakkanak yang mula menyedari konsep diri mereka akan mengatakan Ini saya punya. Mereka juga
boleh menjawab soalan tentang nama mereka, siapa ibu dan bapa serta di mana mereka tinggal.
Setiap individu mempunyai anggapan terhadap diri sendiri dan bagaimana orang lain
memandang kepada dirinya. Konsep kendiri boleh dirumuskan sebagai persepsi diri dari segi
penilaian, pandangan, tanggapan, kepercayaan, terrmasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri
iaitu gambaran tentang rupa, kesihatan, kebolehan, dan tingkah laku kendiri seseorang individu.
Ini dibentuk hasil daripada interaksi individu dengan orang lain dan penyesuaian diri dengan
alam sekitar. Oleh kerana itu, konsep kendiri merupakan satu elemen yang sangat penting dalam
diri setiap individu kerana ia akan digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku terhadap
individu tersebut pada masa hadapan.
Selain itu, konsep kendiri juga banyak membantu individu untuk membuat keputusan dan
menentukan tindakan yang bakal diambil pada masa hadapan. Dalam kehidupan seharian
seseorang individu, mereka akan menempuh pelbagai bentuk interaksi dengan persekitarannya.
Oleh kerana itu, individu tersebut akan membuat keputusan dan menentukan apakah tindakan
yang akan diambil olehnya. Apabila berlaku interaksi dengan persekitarannya, maka konsep
kendiri akan timbul dan mula terbentuk dalam diri setiap individu itu.
Konsep Kendiri juga amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Secara
amnya, sebagai seorang guru atau pendidik yang bertanggungjawab mestilah memahami dan
mengamalkan konsep kendiri ini dalam kehidupan seharian. Seseorang pelajar dikelilingi oleh
persekitaran sosial yang bertindak mempengaruhinya membuat keputusan dan menentukan masa
depan. Agen-agen persekitaran seperti ibu, bapa, guru dan rakan sebaya adalah agen yang
mempengaruhi seseorang pelajar. Agen-agen tersebut membantu seseorang pelajar bertindak
hasil daripada apa yang difikirkan dalam mindanya.
Konsep kendiri penting kepada kanak-kanakdalam membina siapa dirinya sebenar.
Kanak-kanak melihat diri dari perspektif yang berbeza antara satu sama lain. Perkara yang perlu

guru memberikan perhatian adalah tentang tanggapan positif atau negatif seseorang kanak-kanak
terhadap dirinya, menilai siapa dirinyauntuk orang dan persekitarannya. Apabila mereka
membesar mereka sudah tahu akan siapa dirinya. Dengan mengenal diri kanak-kanak lebih yakin
untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan. Kajian menunjukkan kanak-kanak yang
konsep kendirinya positif mendorong perkembangan bahasa dan kognitif.

Teori-teori konsep kendiri.


Menurut David Shaffer, konsep kendiri merupakan kombinasi antara fizikal dan
psikologikal yang dianggap sebagai sesuatu yang unik pada setiap individu. Beliau menggunakan
istilah looking glass self untuk menegaskan bahawa seseorang itu memahami dirinya seperti
pantulan bagaimana orang lain bergerak balas terhadap diri mereka.
Menurut Harter (1983) dalam buku Personaliti: Becoming a Person, konsep kendiri
ialah agen perkembangan diri individu terutamanya kanak-kanak. Kanak-kanak akan
berkembang sebagai objek iaitu merupakan sesuatu yang unik dan boleh diperhatikan tahap
perkembangannya. Oleh itu ini memerlukan kerjasama daripada banyak pihak supaya konsep
kendiri kanak-kanak subur secara positif. Konsep kendiri boleh dianggap sudah menjadi satu
perkataan yang biasa diperkatakan oleh orang ramai dalam kehidupan mereka. Tetapi setakat
mana seseorang individu faham dan jelas dengan istilah ini bersama dengan struktur-strukturnya
jawapannya hanya boleh dirujuk kepada beberapa pengertian dan pendapat oleh ahli-ahli
psikologi dan kaunseling berikut.
Carl Rogers ( 1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi
seseorang tentang cirri-ciri dan kebolehannya, persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan
orang lain dan persekitarannya.
Dari segi psikologi, Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats ( 1963 )
berpendapat konsep kendiri dilihat melalui dua cara iaitu tanggapan diri seseorang individu dan
proses yang menentukan tingkahlaku seseorang individu.

Menurut Sharifah Alawiah ( 1987 ) kendiri merupakan suatu organisasi, peribadi bagi
seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Hal
tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkahlaku perasaan dan fikiran.
Vernon (1980) pula menyatakan personaliti ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri
sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain. Konsep kendiri
tersebut akan menjadi sesuatu yang penting kerana konsep tersebut akan digunakan untuk
meramal masa depannya atau tindakan yang bakal diambil.
Menurut Stewat dan Friedman (1987), menghuraikan konsep kendiri sebagai tanggapan
individu terhadap identitinya yang berbeza dengan individu yang lain sejak peringkat bayi.
Pendapat Amir Awang (1991) pula, menyatakan ianya integrasi penilaian diri sendiri,
penilaian orang lain dan penilaiannya tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya.
kajian yang dilakukan oleh Hazel J.Markus dan Paula S.Nurius mendapati bahawa kanakkanak yang berada dalam lingkungan umur 6 hingga 12 tahun perlulah dibentuk konsep dirinya
kerana pada masa ini mereka mempunyai hubungan yang luas dengan masyarakat. Konsep diri
bukanlah berbentuk statik tetapi ia dinamik dan ia mempunyai hubung kait antara individu
dengan pengaruh luar. Ibubapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk harga
diri ( self-esteem ) kanak-kanak. Self-esteem adalah kunci yang sangat penting untuk mereka
berjaya dalam kehidupan pada masa akan datang. Self esteem adalah bagaimana kita memahami
diri kita yang sebenarnya. Kanak-kanak yang mempunyai self-esteem yang tinggi merupakan
kanak-kanak yang mampu melakukan / berkebolehan memperlihatkan tanggungjawab, boleh
mengurus emosi yang positif & negatif dan juga boleh menawakan bantuan kepada orang lain.
Kanak-kanak yang mempunyai self-esteeem yang rendah pula akan bertingkah laku contohnya
kanak-kanak merasakan diri tidak disayangi dan tidak diingini, merendah diri terhadap
kebolehan dan bakat yang dimiliki dan juga kanak-kanak tersebut akan mengelak untuk
melakukan sesuatu yang baru.
Konsep kendiri merangkumi identiti kendiri dan kepercayaan tentang diri sendiri.
Misalnya kanak-kanak tahu akan jantina dirinya, siapa dirinya, keturunannya, latar belakang

keluuarga, bangsa dan agamanya sendiri. Beberapa pendapat membahagikan perkembangan


konsep kendiri merangkumi aspek-aspek berikut :

Pengetahuan kendiri

Regulasi dan pengawalan kendiri.

Pengetahuan kendiri.
Pengetahuan konsep kendiri boleh dikategorikan kepada beberapa aspek iaitu kesedaran
kanak-kanak tentang kewujudan kendiri. Kesedaran tentang kewujudan kendiri bermula
beberapa bulan selepas kelahiran. Proses ini menjadi lebih stabil selepas mereka melalui prosesproses persekitarannya, bermula dengan memahami dirinya. Kewujudan kendiri berlaku apabila
bayi dapat merasakan akan keadaan sekelilingnya. Proses ini dapat dirasai oleh bayi dengan
bantuan daripada ibubapa mereka. Dengan bantuan ibubapa mereka bayi akan mengenali
persekitarannya. Proses kewujudan ini akan berterusan dan bertambah matang apabila bayi dapat
berinteraksi dengan peralatan yang terdapat disekelilingnya samada mainan atau objek yang
menarik dirinya. Dengan bermain dengan objek dan peralatan mainan mereka dapat
membezakan kewujudan diri mereka bermula dengan jantina, warna kulit dan persekitarannya.
Antara proses kewujudan dan pembentukan konsep kendiriini berlaku adalah seperti :

Proses penerokaan

Proses asimilasi persekitaran.

Proses penerokaan.
Bayi mengetahui dirinya dengan mendapatkan pengalaman melalui persekitarannya.
Peringkat yang paling asas bayi mendapat pengetahuan tentang dirinya adalah melalui mengenali
dirinya, proses menambah pengetahuan tentang diri sendiri dan persekitarannya. Proses ini
berterusan sehingga keperingkat yang lebih besar selain daripada keluarganya.

Proses asimilasi persekitaran.


Proses seterusnya adalah proses asimilasi bayi dengan persekitarannya. Bayi akan
mengalami proses asimilasi dengan objek-objek yang paling hamper dengannya iaitu mainan.
Pendedahan kepada persekitaran penerokaan ini menjadi punca pengetahuan bayi mengenai
persekitaran objek yang meransangkan membantu bayi membina konsep kendiri yang positif.
Objek-objek yang ditonjolkan seharusnya membina kerangka minda bayi yang positif.
Pendedahan objek yang positif boleh membina konsep kendiri bayi yang positif. Persekitarran
yang menarik membantu bayi merangka dan membentuk imej dan konsep. Proses asiimilasi
dengan persekitaran yang positif, contoh melalui nada suara ibubapa membentuk bahasa dan
komunikasi bbayi. Contoh proses kewujudan kendiri melalui asimilasi persekitaran apabila bayi
menyentuh sesuatu benda, ia akan bergerak. Apabila dia menangis ada orang yang akan
membantu. Apabila diia senyum kepada ibunya, ibu akan membalasnya. Proses asimilasi ini
akan berlaku dengan lebih luas seperti amalan hubungan yang positif.
Antara salah satu cara menarik yang digunakan untuk membuktikan pengenalan kendiri
pada peringkat bayi ialah dengan memerhatikan reaksi mereka apabila melihat dirinya dalam
cermin setelah hidungnya diletakkann bedak berwarna merah. Kajian eksperimen yang
dijalankan oleh Bullock dan Lutkenhaus (1990) mendapati bahawa kebanyakkan bayi yang
berusia 9-12 bulan akan melihat wajah mereka, membuat mimic muka atau cuba berinteraksi
dengan bayi yang ada dalam cermin seolah-olah bayi itu orang lain. Kajian-kajian lain juga
membuktikan bahawa bayi berumur lebih kurang setahun mula senyum dan bercakap-cakap
apabila melihat wajah dalam cermin. Kebanyakkan mendapati bahawa wajah dalam cermin
ituadalah dirinya sendiri ( Rohani Abdullah, 2001 )
Proses ini melahirkan kesedaran tentang kewujudan kendiri dan seterusnya membantu
kearah pembentukan konsep kendiri kanak-kanak cuba mencapai sesuatu, menyentuh,
menggerakkan objek atau peralatan, membunyikan alat dan memahami akan fungsi objek seperti
menggolekkan bola atau membunyikan alat muzik. Bayi dan kanak-kanak yang mengalami
proses ini akan membina kendiri mereka mengikut perkembangan semulajadi mereka. Melalui
proses ini kanak-kanak dapat membina konsep kendiri yang positif. Kemahiran-kemahiran yang
wujud secar sendirinya membantu membentuk keyakinan untuk bertatih hingga berjalan.

Perkembangan konsep kendiri.


Mengikut Lewis selepas kanak-kanak memahami kewujudan kendiri, mereka akan
mengalami perkembangan konsep kendiri. Lewis menamakan ini sebagai katagori kendiri.
Terdapat tiga komponen dalam pembentukan katagori kendiri kanak-kanak iaitu barangan saya (
material me ), pergaulan saya ( social me ) dan kerohanian saya ( spiritual me ). Perkembangan
konsep kendiri penting dalam pembentukan kendiri bayi yang berlaku melalui dirinya. Sifat
semulajadi bayi adalah sense of belongging. Kewujudan bermula beberapa bulan selepas
kelahiran apabila melihat tubuhnya, pakaian dan keluarganya. Proses ini berterusan dengan
rumah dan segala milik kebendaan. Melalui proses-proses dipersekitarannya bayi membentuk
kendirinya bermula dengan memahami dirinyadan keadaan disekelilingnya. Bayi bermain
dengan objek-objek dan peralatan mainan kepunyaannya.
Melalui pergaulan bayi dengan persekitarannya dia akan mengetahui siapa dirinya. Bayi
mengetahui dirinyadengan mendapatkan pengalaman melalui persekitarannya. Pergaullannya
dengan persekitaran, bayi mengetahui akan persepsi dirinya daripada pelakon-pelakon
disekelilingnya. Tingkahlakunya akan dinilai oleh orang sekelilingnya, samada diterima atau
tidak diterima. Kategori seterusnya adalah kerohanian saya, proses kanak-kanak membina trait
personality seperti sikap, nilai, keyakinan,kepercayaan dan sebagainya untuk membentuk dirinya
yang sebenar. Objek-objek yang ditonjolkan seharusnya membina trait personality bayi yang
positif. Pendedahan objek yang positif boleh membina nilai, keyakinan dan kepercayaan bayi
yang positif.

Pendekatan kognitif ( perkembangan )


Diperkenalkan oleh Robert Selman. Beliau telah menjalankan kajian terrhadap ramai
kanak-kanak dan beliau telah memberi watak utamanya berhadapan dengan dilema. Kanakkanak kemudiannya diarahkan supaya memberitahu apakah perasaan dan fikiran watak utama
dalam cerita itu. Kanak-kanak juga ditanya bagaimana agaknya dilema tersebut boleh
diselesaikan. Selman lebih berminat dengan cara penaakulan kanak-kanak tersebut berbanding
dengan jawapan soalan yang diberikan. Daripada kajian itu, beliau telah membina satu model
pengetahuan kendiri yang mempunyai 5 tahap ( Bayi hingga remaja ). Kanak-kanak pertengahan

sudah dapat memahami tingkah laku mungkin berbeza daripada perasaan dan motif contohnya
ialah seseorang mungkin tersenyum tetapi tidak bermakna dia sedang gembira. Kanak-kanak
akhir pula mengalami kendiri yang stabil.

Teori pembelajaran persekitaran.


Ahli-ahli psikologi yang berpegang kepada teori ini menyifatkan bahawa konsep efektifkendiri sebagai kebolehan kendiri yang dinilai oleh individu itu sendiri untuk melihat kejayaan
sesuatu perkara yang dilakukan. Bandura menjelaskan bahawa kanak-kanak pada mulanya tidak
memahami proses yang berlaku pada dunia sosial mereka. Pada masa inilah, ibubapa memainkan
peranan untuk menjelaskan kepada kanak-kanak tersebut. Ia adalah bertujuan untuk membnatu
kanak-kanak belajar tentang tahap keupayaan atau efektif-kendiri. Terdapat dua jenis mekanisme
yang boleh menggalakkan perkembangan penilaian efektif-kendiri. Yang pertamanya ialah
melalui modelling iaitu kanak-kanak memerhati model tertentu untuk melakukan sesuatu
perkara. Mekanisme yang kedua pula ialah melalui reaksi dalaman badannya seperti rasa
tertekan, sakit perut dan lain-lain lagi perkara yang melibatkan reaksi emosi. Penggunaan tandatanda rangsangan ini hanya boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah memperoleh
keupayaan kognitif yang tinggi. Menurut Bandura, penilaian efektif-kendiri yang tinggi akan
akan meningkatkan usaha dalam sesuatu perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut.

Terdapat tiga jenis sistem kendiri iaitu :


1. Pengetahuan kendiri ( self-knowledge ) : Apakah yang kanak-kanak tahu tentang dirinya
2. Penilaian kendiri ( self-evaluation ) : Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
pandangan kanak-kanak terhadap dirinya
3. Pengaturan kendiri ( self-regulation ) : Bagaimana dan bila kanak-kanak memperoleh
kawalan kendiri.
Terdapat pelbagai pendapat tentang tahap perkembangan kendiri kanak-kanak. Antaranya ratarata bersetuju bahawa tahap perkembangan pengetahuan kendiri terbahagi kepada 4 sejak bayi
hingga remaja. Peringkat bayi, pengenalan kendiri berkembang dan menjadi kukuh dapat

mengkatagorikan manusia mengikut sifat seseorang itu mula menggunakan kenyataan yang
menunjukkan penilaian kendiri. Kanak-kanak pertengahan sudah dapat memahami tingkahlaku
mungkin berbaza daripada perasaan dan motif contohnya ialah seseorang mungkin tersenyum
tetapi tidak bermakna dia sedang gembira. Kanak-kanak akhir pula mengalami kendiri yang
stabil. Mengikut bandura ( 1977 ) menjelaskan bahawa kanak-kanak pada mulanya tidak
memahami proses yang berlaku pada dunia sosial mereka. Pada masa inilah ibubapa memainkan
peranan untuk menjelaskan kepada kanak-kanak tersebut. Ia adalah bertujuan untuk membantu
kanak-kanak belajar tentang tahap keupayaan atau efektif kendiri. Penggunaan tanda-tanda
ransangan ini hanya boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah memperoleh keupayaan
kognitif yang tinggi. Menurut bandura perkembangan kendiri yang positif akan meningkatkan
usaha dalam sesuatu perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut.
Konsep kendiri kanak-kanak adalah berbentuk dinamik dan ia mempunyai hubungkait
antara individu di sekelilingnya. Ibubapa adalah agen pertama yang bertanggungjawab membuna
konsep kendiri bayi dan kanak-kanak. Dengan peningkatan pengetahuan tentang kebolehannya,
konsep bayi tentang kendirinya juga akan muncul. Pada usia 2-3 tahun seseorang kanak-kanak
akan mencirikan diri mereka berasaskan kepercayaan biasa, emosi dan kepunyaan diri. Konsep
kendiri kanak-kanak pada peringkat kanak-kanak sangat terhat kepada pemikiran dan perbuatan
yang nyata dan khusus ( Stipek et al. 1992 ). Fikiran yang kukuh tentang diri juga membenarkan
kanak-kanak untuk bekerjasama buat kali pertama dalam menyelesaikan masalah kecil semasa
bermain ( Brownnell & Carriger, 1990; caplan et al., 1991 ). Apabila dinyatakan tentang siapa
diri mereka, kanak-kanak sudah dapat melebel dirinya dengan pelbagai-bagai cara selain
namanya seperti menyatakan jantinanya dan saiz badannya, samada besar ataupun kecil. Ibubapa
memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk konsep kendiri kanak-kanak. Antara
konsep kendiri yang penting di peringkat kanak-kanak adalah harga diri ( self-esteem ) kanakkanak. Konsep kendiri adalah selari dengan self esteem. Self esteem adalah kunci yang sangat
penting untuk mereka berjaya dalam kehidupan pada masa akan datang. Self esteem adalah
bagaimana kita memahami diri kita yang sebenarnya. Kanak-kanak yang mempunyai self esteem
yang yang tinggi merupakan kanak-kanak yang berkebolehan dan kompentensi. Mereka
berkeupayaan mengurus emosi yang positif dan negatif dengan berkesan malah boleh membantu
kanak-kanak lain.

Dalam membincangkan mengenai konsep diri kanak-kanak ini, kajian yang dilakukan
oleh Hazel J.Markus dan Paula S.Nurius mendapati bahawa kanak-kanak yang berada dalam
lingkungan umur 6 hingga 12 tahun perlulah dibentuk konsep dirinya kerana pada masa ini
mereka mempunyai hubungan yang luas dengan masyarakat. Konsep diri bukanlah berbentuk
statik tetapi ia dinamik dan ia mempunyai hubung kait antara individu dengan pengaruh luar.
Ibubapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk harga diri ( self-esteem )
kanak-kanak. Self-esteem adalah kunci yang sangat penting untuk mereka berjaya dalam
kehidupan pada masa akan datang. Self esteem adalah bagaimana kita memahami diri kita yang
sebenarnya. Kanak-kanak yang mempunyai self-esteem yang tinggi merupakan kanak-kanak
yang mampu melakukan / berkebolehan memperlihatkan tanggungjawab, boleh mengurus emosi
yang positif & negatif dan juga boleh menawakan bantuan kepada orang lain. Kanak-kanak yang
mempunyai self-esteeem yang rendah pula akan bertingkah laku contohnya kanak-kanak
merasakan diri tidak disayangi dan tidak diingini, merendah diri terhadap kebolehan dan bakat
yang dimiliki dan juga kanak-kanak tersebut akan mengelak untuk melakukan sesuatu yang baru.

Esteem Diri dan Kanak-Kanak.


Esteem diri atau Self Esteem boleh didefinisikan sebagai bagaimana orang tersebut
melihat dirinya sendiri. Wujudnya Esteem diri di kalangan kanak-kanak dapat dilihat melalui
sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak tersebut. Perkembangan Esteem diri
samada postif atau negatif akan mempengaruhi kehidupan individu tersebut sepanjang hayatnya.
Oleh itu, adalah penting bagi ibubapa atau guru membantu kanak-kanak untuk membentuk
Esteem diri yang positif.

Fakta Tentang Esteem diri Yang Perlu Diketahui Oleh Ibubapa /Penjaga /Pendidik
1. Kanak-kanak mula membentuk kepercayaan tentang diri sendiri seawal usia mereka lagi.
2. Kanak-kanak melihat kepada perbuatan atau tingkahlaku ibubapa atau orang-orang yang
berada disekelilingnya sebagai bukti bahawa dirinya disayangi. Sekiranya bukti-bukti ini
tidak diperolehi, Esteem diri yang rendah akan terbentuk.

3. Esteem diri mempunyai kaitan dengan kejayaan dan kegagalan pelajaran kanak-kanak.
Kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang tinggi, iaitu percaya bahawa dia
mempunyai kebolehan biasanya akan menunjukkan pencapaian yang baik berbanding
dengan kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang rendah.
4. Esteem diri mempengarahui bagaimana kanak-kanak tersebut berhubung dengan orang
lain. Kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang tinggi akan mempunyai hubungan
yang baik dengan orang di sekelilingnya. Sebaliknya kanak-kanak yang mempunyai
Esteem diri yang rendah akan mempunyai masalah untuk berhubung dengan orang lain.
5. Esteem diri mempengaruhi daya kreativiti kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai
Esteem diri yang rendah akan kurang melibatkan diri dengan aktiviti yang berisiko
berbanding dengan kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri tinggi.
6. Gaya asuhan yang diterima dari ibubapa akan mempengaruhi pembentukan self esteem
kanak-kanak.
7. Kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang rendah selalu mempunyai masalah atau
berkonflik dengan ibubapa atau penjaga, dan juga dengan rakan sebaya.

Panduan Bagi Meningkatkan Esteem Diri Kanak-Kanak


Berikut adalah cadangan aktiviti yang boleh dilakukan bagi meningkatkan pembentukan self
esteem yang positif di kalangan kanak-kanak.
1. Memberi pujian kepada anak-anak.
2. Beri perhatian dan kasih sayang kepada kanak-kanak samada dalam bentuk fizikal atau
melalui perkatan
3. Layan dan menghormati kanak-kanak.
4. Konsisten apabila memberi peraturan atau arahan kepada kanak-kanak.
5. Jadilah role model kepada kanak-kanak.
6. Dengar dan berilah respon apabila bercakap dengan kanak-kanak.
7. Tepati janji yang diberikan kepada kanak-kanak. Contohnya apabila berjanji untuk
memberi hadiah, maka hendaklah ditunaikan. Apabila janji tidak ditunaikan, kanak-kanak
akan merasa diri mereka tidak penting dan tidak dihargai.

8. Jangan biarkan kanak-kanak mengkritik diri mereka sendiri.

Jenis jenis konsep kendiri.


Terdapat dua jenis konsep kendiri iaitu :
1. Konsep kendiri positif
2. Kondep kendiri negative
Konsep kendiri positif.
Konsep kendiri positif bermaksud seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri
secara lebih sihat, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Ia juga
meliputi sikap terbuka dan memberi pandangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan stabil di
mana ia boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Jika kita perhatikan seseorang yang
sering di kaitkan dengan kejayaan dalam hidup ialah mereka yang dapat membina konsep kendiri
yang positif. Mereka yang mempunyai konsep kendiri yang positif ini sentiasa menerima layanan
dan perhatian yang baik sama ada daripada ibu bapa sendiri, keluarga, guru, rakan-rakan
mahupun orang yang berada di persekitarannya.
Individu ini akan sentiasa mengalami lebih banyak kejayaan berbanding dengan
kegagalan. Individu ini juga tidak mudah melatah atau mengalah dan sanggup menghadapi
sebarang cabaran dan dugaan dan sekiranya berlakunya kegagalan, akan diterimanya dengan
tenang dan tabah. Selain itu individu ini bersifat optimistik, lebih terbuka sikapnya serta sedia
menerima pendapat dan kritikan orang lain.
Semangat dan iltizam yang tinggi merupakan elemen yang penting kepada individu yang
berkonsep kendiri positif. Mereka akan menghadapi cabaran dengan penuh semangat serta
percaya kepada kebolehan diri dan tidak mudah mengalah atau berputus asa. Mereka juga
sentiasa berfikiran positif dan menjadikan cabaran sebagai semangat untuk terus berjaya dalam
hidup.
Di samping itu, perasaan gembira dan riang adalah perasaan seorang individu yang
mempunyai konsep kendiri positif. Mereka pandai menyembunyikan masalah walaupun mereka

mempunyai banyak masalah serta tidak pernah mengeluh dan menganggap masalah tersebut
sebagai satu cabaran yang perlu diatasi. Mereka akan rasa sangat gembira jika masalah tersebut
dapat diatasi dan sekiranya tidak, mereka akan merujuk serta meminta nasihat daripada orang
yang boleh dipercayai dan memahami diri mereka.
Di samping itu, individu berkonsep kendiri positif mempengaruhi orang lain dengan
menunjukkan ciri-ciri konsep kendiri positif seperti bertanggungjawab, bangga dengan kejayaan,
selalu gembira serta menghadapi cabaran dengan semangat. Mereka dapat mempengaruhi orang
lain dalam usaha mendapat tempat dalam kalangan masyarakat atau membuat keputusan.
Sifat menghargai meliputi menghargai diri sendiri dan orang lain. Individu berkonsep
kendiri positif akan membentuk sikap menghargai kebolehan, pencapaian, kewibawaan diri dan
dalam masa yang sama mampu menghargai orang lain. Memberi pujian dan penghormatan
kepada orang lain akan menambahkan lagi pengaruh kerana orang yang diberi penghargaan akan
merasa dihargai dan diambil berat.
Tambahan pula, individu yang pemurah dan suka membantu orang lain merupakan
individu yang mempunyai konsep kendiri positif. Mereka merasa bertanggungjawab untuk
menghulurkan bantuan dan menyelesaikan masalah mereka yang memerlukan. Perbuatan ini
sangat mulia dan patut ada dalam setiap diri individu. Akhir sekali, individu yang mempunyai
sifat-sifat diatas didapati senang mendapat kawan dan disenangi oleh orang persekitaran. Ramai
orang suka mendampingi mereka kerana sikap mereka yang tidak sombong, pandai menghargai
rakan dan sentiasa membantu orang yang memerlukan bantuan.

Konsep kendiri negatif.


Jika dilihat pula kendiri negatif merupakan individu yang sering dikaitkan dengan
kegagalan sama ada dalam apa bidang sekali pun biasanya tidak lari daripada mempunyai konsep
kendiri yang negatif. Berbeza penampilannya dengan individu yang mempunyai konsep kendiri
yang positif di mana individu jenis ini akan sentiasa berasa tidak puas hati, tidak gembira, cepat
merajuk serta perasaannya mudah tersinggung. Individu seperti ini sering dimarahi ataupun
dikritik sama ada oleh ibu bapa, guru, rakan-rakan dan sesiapa sahaja yang berada di
persekitarannya.

Mereka juga kurang menerima kasih sayang atau perhatian. Mereka biasanya kurang
diterima oleh guru, rakan sebaya mahupun orang lain. Keadaan ini akan memburukkan lagi
keadaan di mana individu tersebut akan berasa dirinya mempunyai aras keyakinan yang rendah.
Seterusnya keadaan ini akan menyebabkan individu berkenaan akan membentuk sifat rendah diri
dalam dirinya. Akibat daripada itu individu tersebut akan menjadi seorang yang pasif, sentiasa
dalam keadaan yang muram dan tidak mudah untuk bergaul dengan orang lain atau tidak mahu
bersosialisasi dengan persekitarannya.
Mereka yang tergolong dalam golongan individu yang mempunyai konsep kendiri negatif
ini lazimnya suka melakukan kerja-kerja yang mudah dan senang untuk menjamin kejayaan.
Mereka juga suka bergaul dan bermain dengan individu yang lebih muda darinya dan yang
mempunyai kemampuan intelektual yang rendah. Apa yang amat menyedihkan, individu ini
amat mudah dipermainkan oleh orang lain.
Di samping itu, individu itu juga akan mudah putus asa apabila menemui kegagalan.
Lama-kelamaan, dia akan bersikap pasif dan tidak lagi mahu berusaha. Mereka kurang jelas
berkenaan konsep kendiri. Menurut Kernis, Brocker, dan Frankel (1989), mereka sentiasa
memikirkan sesuatu yang buruk atau tidak baik pada diri mereka, sentiasa menetapkan sasaran
yang tidak wujud ataupun tidak mungkin dicapai dan bersikap pesimistik dengan masa depan,
bertingkah laku buruk ataupun beremosi pada pendapat, pandangan ataupun kritikan orang lain
Sebagai contoh, sekiranya individu gagal dalam menyelesaikan masalah, dia cenderung membuat
penilaian negatif pada diri sendiri. Mereka akan berputus asa dan hilang keyakinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri positif dan negatif.


Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan terbentuknya konsep kendiri positif
dan negatif pada setiap individu. Antaranya ialah pertama, faktor dari sifat semulajadi. Iaitu dari
aspek baka dan juga penglibatan diri sendiri. Baka yang baik sama ada dari segi keadaan mental
dan fizikal akan memberi kesan kepada perkembangan konsep kendiri yang positif. Hal ini
adalah kerana tubuh badan dan minda yang sihat sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang
individu. Sebaliknya jika seseorang itu mengalami perkembangan konsep kendiri yang negatif

sebagai contohnya mempunyai masalah kecacatan yang diwarisi semasa lahir iaitu seperti
kerosakan mental dan sebagainya.
Manakala dari segi penglibatan diri bergantung pada setiap individu tersebut dalam
penglibatan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukannya. Individu yang mempunyai persepsi
positif terhadap diri sendiri dapat menerima semua perkara tentang dirinya dengan baik. Hal ini
yang demikian persekitaran di sekeliling individu juga merangkumi pengalaman awal ketika
memasuki alam persekolahan, media massa, budaya serta adat resam dan persepsi masyarakat
sekitar.
Kedua, faktor dari segi role model iaitu peranan ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Ibu
bapa adalah insan yang paling penting dalam kehidupan seseorang individu. Ibu bapa hendaklah
mendidik anak-anak mereka dengan menerapkan nilai-nilai murni serta menunjukkan peribadi
yang baik agar menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Secara tidak langsung kanak-kanak
tersebut mempunyai perkembangan konsep kendiri yang positif sejak dari kecil lagi melalui ibu
bapa mereka. Manakala jika sebaliknya berlaku iaitu ibu bapa tidak menunjukkan contoh teladan
yang baik maka anak-anak mereka akan mengalami perkembangan konsep kendiri yang negatif.
Rakan sebaya juga memberi pengaruh yang sangat besar. Ramai para remaja yang terlibat
dengan gelaja yang tidak sihat disebabkan terpengaruh dengan rakan sebaya yang tidak
bermoral. Individu yang mudah terpengaruh dengan orang lain adalah individu yang tidak
mempunyai jati diri atau konsep kendiri positif yang kukuh. Selain itu, guru juga boleh
mempengaruhi

perkembangan

konsep

kendiri

positif

kepada

kanak-kanak.

Mereka

bertanggungjawab dalam mendidik kanak-kanak tersebut dengan membantu mereka membina


konsep kendiri yang positif dan melarang mereka daripada melakukan hal yang tidak sepatutnya.
Ketiga dari segi faktor persekitaran seperti sebaran am, budaya serta persepsi dari orang
lain. Pengaruh sebaran am seperti rancangan televisyen dan sumber internet memainkan peranan
yang penting dalam perkembangan konsep kendiri yang positif dan negatif kepada penonton.
Maklumat yang berunsurkan ilmu pengetahuan dapat membentuk perkembangan konsep kendiri
yang positif daripada segi agama dan moral. Media massa juga turut memberi pengaruh kepada
perkembangan konsep kendiri yang negatif kepada remaja seperti terdapat rancangan televisyen
cerita dari barat yang memaparkan unsur-unsur negatif seperti budaya kuning yang merupakan
budaya masyarakat barat yang mengamalkan gaya hidup bebas. Akibatnya, golongan remaja
terdedah dengan pengaruh negatif daripada luar dan mempunyai konsep kendiri yang negatif.

Dari sudut budaya pula kebudayaan yang berbeza memang mempunyai norma dan nilai
yeng berbeza. Penekanan terhadap satu-satu nilai didalam sesebuah kebudayaan tertentu akan
mempengaruhi perkembangan kendiri pada setiap individu juga. Didalam kebanyakan
kebudayaan, banyak ditekankan mengenai nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati,
bertoleransi dan tolong-menolong yang ditekankan. Individu yang dibesarkan dengan
kebudayaan seperti ini tentu mempunyai kendiri yang positif dan akan menonjolkan personaliti
yang seimbang.
Seterusnya yang keempat merupakan faktor dari segi kepercayaan seperti agama,
keselamatan, kasih sayang dan juga kehormatan diri. Setiap individu yang berpegang teguh pada
agama akan menonjolkan perkembangan kendiri yang positif dalam diri mereka. Di samping itu,
aspek keselamatan diri adalah aspek yang tidak boleh dipandang ringan. Kanak- kanak akan
menjalani hidup mereka secara sihat tanpa rasa terancam jika sentiasa dilindungi oleh orang di
sekelilingnya. Namun, jika kanak-kanak tersebut hidup dalam keadaan bimbang dan takut akibat
tekanan persekitaran mereka mungkin akan mengalami masalah dalam diri.
Selain itu, kasih sayang adalah aspek yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya
kepada kanak-kanak yang masih kecil. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga dan
orang sekeliling, mereka akan sentiasa gembira dan selamat bagi membina konsep kendiri yang
positif. Contohnya, sifat penyayang, saling sayang-menyayangi dan sebagainya. Akhir sekali,
penghormatan diri hendaklah diperlihara oleh setiap individu. Khususnya, golongan remaja. Jika
mereka sentiasa menjaga kehormatan diri, mereka dapat mencegah diri daripada terlibat dengan
perkara yang tidak bermoral. Sifat malu melakukan perkara yang tidak bermoral adalah konsep
kendiri yang positif yang harus ada dalam diri seseorang individu. Hal ini adalah kerana sifat
malu dapat membuatkan seseorang individu menjaga maruah dirinya daripada tercemar.
Persekitaran memainkan peranan penting dalam peningkatan kendiri. Persekitaran seperti
didikan agama, budaya keluarga, rumah, rakan sebaya, sekolah, jiran tetangga, saudara mara dan
harapan guru boleh memberi implikasi kepada konsep kendiri. Kasih sayang dan penerimaan
orang lain daripada persekitaran boleh mengubah konsep kendiri seseorang kanak-kanak.
Kekuatan konsep kendiri bergantung kepada bagaimana seseorang bertindak balas kepada
elemen-elemen persekitaran. Kanak-kanak yang dididik dengan kasih sayang dan sempurna akan
membentuk pandangan positif tentang diri, begitu juga sebaliknya. Sungguhpun taraf mental

kanak-kanak telah ditentukan semenjak di dalam kandungan lagi kita tidak boleh berserah sahaja
kepada takdir tanpa berusaha untuk mempengaruhi konsep kendiri kanak-kanak. Kendiri kanakkanak ibarat pokok yang tumbuh perlu dibaja dan disirami air. Begitulah juga keadaannya
dengan konsep kendiri. Ini bermakna kita perlu menjalankan tanggungjawab iaitu apakah
langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan konsep kendiri kanak-kanak berdasarkan
perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak berkembang dari aspek fizikal, emosi, rohani, sosial
dan kognitif. Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif, sentiasa ingin tahu dan ingin melakukan
sesuatu tanpa menyedari risiko. Menurut Froebel, kerja kanak-kanak adalah bermain. Dalam
membina strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan konsep kendiri kanak-kanak perlu
berdasarkan perkembangan bermain tersebut.

Ciri-ciri Konsep Kendiri Positif :


1. Menghargai
2. Memuji orang lain
3. Puas hati dengan pencapaian
4. Murah hati
5. Mudah berkawan
6. Puas hati dengan dirinya
7. Berpuas hati dengan bahan-bahan kepunyaannya
8. Peramah

Ciri-ciri Konsep Kendiri Negatif


1. Cenderung untuk merasa salah
2. Takut kepada kegagalan
3. Sering merasa bimbang
4. Cepat berkecil hati walaupun melibatkah masalah kecil
5. Pencapaian akademik yang rendah
6. Tidak gemar kerja mencabar
7. Kurang keyakinan pada diri sendiri

8. Kurang berminat untuk mendapatkan maklum balas


9. Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personaliti.

Faktor-faktor pembentukkan konsep kendiri.


Setiap kanak-kanak adalah berbeza antara satu sama lain. Contoh perbazaan yang dapat
dikenalpasti ialah perbezaan dari segi pembentukan konsep kendiri. Perbezaan pembentukan
konsep kendiri kanak-kanak dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor model. Model ialah
individu yang diikut oleh kanak- kanak tersebut seperti ibu bapa, rakan sebaya dan orang dewasa
daripada pelbagai aspek dalam kehidupan mereka. Oleh itu, kanak-kanak mestilah mendapat
bimbingan yang betul daripada golongan ini supaya konsep kendiri negatif dapat dibentuk dalam
diri mereka. Jika model mereka bersifat negatif, maka kanak-kanak tersebut juga akan mengikut
segala perbuatan negatif yang dilakukan oleh model mereka. Justeru, amat penting sekali kanakkanak mendapat didikan yang betul dan sempurna supaya konsep kendiri positif dapat dibentuk
dalam diri mereka.
Seterusnya, faktor persekitaran seperti budaya masyarakat setempat, persepsi masyarakat dan
peranan media massa juga merupakan elemen yang penting dalam pembentukan sesuatu konsep
kendiri. Budaya masyarakat amat penting dalam pembentukan konsep kendiri kerana kanakkanak hidup dan dibesarkan di dalam masyarakat. Oleh itu, sudah tentu berlakunya proses
asimilasi tabiat budaya di dalam diri kanak-kanak tersebut. Budaya lain seperti hedonisme juga
merupakan faktor yang membentuk konsep kendiri kanak-kanak tersebut. Media massa juga
memainkan peranan yang penting. Pada peringkat ini, media massa merupakan satu agen
penyiaran yang penting kerana kanak-kanak banyak menonton televisyen. Justeru, media massa
perlu bertanggungjawab dalam memastikan konsep kendiri positif dapat dibentuk dalam diri
kanak-kanak dengan menyiarkan saluran-saluran yang berfaedah dan dapat menjana
perkambangan minda kanak-kanak.
Di samping itu, sifat semulajadi seperti baka dan persepsi terhadap diri sendiri juga
merupakan faktor pembentukan konsep kendiri. Baka yang diwarisi oleh ibu bapa akan
membentuk konsep kendiri kanak-kanak tersebut. Oleh itu, bukan sahaja rupa paras sahaja yang

akan diwarisi oleh ibu bapa, akan tetapi perangai ataupun tabiat ibu bapa tersebut juga akan
mempengaruhi oleh kanak-kanak. Oleh yang demikian, amat penting sekali ibu bapa untuk
mengawal emosi dan tingkah laku mereka supaya zuriat mereka menjadi baik terutamanya ibu
ketika mangandung kerana segala perbuatan, pemakanan dan tingkah laku ibu akan turun kepada
janin di dalam kandungannya. Justeru, ibu bapa hendaklah menjaga segala perbuatan mereka
supaya zuriat mereka apabila dilahirkan nanti boleh menjadi seorang yang berguna.
Akhir sekali, kepercayaan kepada nilai-nilai keperluan seperti keselamatan, kasih sayang
dan penghormatan diri adalah faktor pembentukan konsep kendiri. Nilai kasih sayang sayang
amat penting sekali bagi seseorang kanak-kanak dalam membentuk konsep kendiri dalam
dirinya. Jika kasih sayang tidak diberikan sekucukupnya, kanak-kanak tersebut akan membesar
di dalam suasana yang serba kekurangan. Keselamatan juga penting bagi kanak-kanak kerana
mereka masih kecil dan tidak dapat membezakan mana perkara yang bahaya dan tidak bahaya.
Oleh itu, amat penting sekali bagi ibu bapa serta guru untuk menjaga keselamatan kanak-kanak
bagi memastikan mereka dapat membentuk konsep kendiri yang positif.

Peranan guru dalam perkembangan kendiri murid.


Guru mestilah mengambil perhatian tentang perbezaan yang terdapat pada murid kerana
setiap kanak-kanak adalah berbeza antara satu sama lain. Kesilapan guru ialah selalu
mengandaikan murid-muridnya dalam sebuah kelas adalah sama. Hal ini akan membawa kepada
pembentukan konsep kendiri yang salah. Oleh yang demikian, guru perlu memperbetulkan
tanggapan yang salah ini serta guru mestilah memainkan peranan penting untuk membantu
kanak-kanak dalam membentuk konsep kendiri yang positif. Dalam hal ini, guru perlu peka
dengan kebolehan dan minat setiap murid. Komunikasi dan interaksi yang baik dengan murid
dapat membantu guru mengetahui kebolehan dan minat mereka. Dengan cara ini, guru boleh
menggunakan kebolehan yang terdapat dalam diri murid untuk meningkatkan konsep kendiri
yang positif dalam diri kanak-kanak tersebut.
Apabila kanak-kanak sedar akan keupayaan diri mereka, keyakinan diri mereka akan
meningkat. Hal ini membolehkan kanak-kanak tersebut menjalinkan hubungan sosial yang baik

dengan individu yang berada dekat denga persekitaran mereka. Oleh yang demikian, ia akan
membawa kepada kemahiran interaksi yang baik, gaya percakapn yang berhemah dan dapat
mengawal emosi dengan bijak. Ini adalah konsep kendiri positif yang terbentuk di dalam diri
murid tersebut. Oleh itu, guru perlu menunjukkan tauladan yang baik serta menjadi model dalam
pembentukan kendiri yang positif kepada murid-murid. Selain itu, guru perlu merancang aktiviti
pelajar yang berpusatkan murid. Apabila murid diberi peluang untuk menunjukkan kebolehannya
di dalam bilik darjah, ia dapat monolong kanak-kanak membina konsep kendiri yang baik.
Kanak-kanak juga perlu diberi peluang untuk meneroka kebolehan dan menggunakan bakat yang
unik yang ada dalam setiap kanak-kanak. Aktiviti luar bilik darjah seperti aktiviti kokurikulim
juga dapat menanamkan sikap yang positif dalam diri murid-murid. Aktiviti-aktiti yang
memerlukan murid-murid bekerja dalam kumpulan, menyelesaikan masalah, berdikari,
berdisiplin, tolong-menolong dan menonjolkan sifat kepimpinan akan membantu murid membina
konsep kendiri yang positif. Oleh itu, guru perlu memberi sokongan dan dorongan kepada kanakkanak serta membimbing dan menasihati mereka supaya kanak-kanak merasakan diri mereka
berkebolehan dan berkeyakinan. Justeru, hal ini akan membantu membina watak kanak-kanak
yang sihat dalam semua perkembangan.
Faktor sekolah dan persekolahan telah memberi sumbangan terhadap pembentukan dan
perkembangan personaliti murid-murid. Tenaga pendidik telah diberikan tanggungjawab untuk
membentuk personaliti pelajar-pelajar selain daripada ibu bapa mereka. Seorang guru yang
sensitif dan peka perlu menjaga konsep kendiri murid-muridnya. Contohnya guru perlu
mengembangkan potensi yang sedia ada dalam murid-murid samada dalam bidang akedemik,
kesukanan, bidang seni dan sebagainya. Guru juga tidak boleh membandingkan antara muridmuridnya kerana setiap murid adalah berbeza dan unik. Seorang guru juga tidak boleh melabel
seperti murid pandai dan murid lembab atau sebagainya. Ini lambat laun murid-murid akan
mempercayai bahawa mereka betul-betul lembab dan tidak berguna. Guru mesti pandai
menggunakan penilaian yang pelbagai kerana prestasi akademik murid sentiasa berubah.
kanak-kanak perlu diberi peluang untuk meneroka kebolehan dan menggunakan bakat
yang unik yang ada dalam setiap kanak-kanak. Pada peringkat awal persekolahan, kanak-kanak
mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap keupayaan mereka dalam menguasai kemahiran yang
diperkenalkan oleh guru. Setiap kanak-kanak di sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Ini

akan menyebabkan mereka boleh menjalinkan hubungan sosial yang baik dengan orang
sekeliling. Apabila kanak-kanak sedar akan kebolehan diri mereka, maka keyakinan diri mereka
akan meningkat. Interaksi yang baik antara guru dengan murid dapat membantu guru untuk
mengenalpasti kebolehan murid tersebut. Guru perlu peka dengan kebolehan dan kemahiran
setiap kanak-kanak. Aktivti luar bilik darjah juga dapat membantu untuk menanamkan sifat
positif dalam diri murid. Guru perlu memberi peluang kepada muridnya untuk menunjukkan
kebolehan di dalam bilik darjah dan membimbing murid yang ketinggalan. Ini akan menolong
kanak-kanak membina konsep kendiri yang baik. Guru perlu merancang aktiviti yang
berpusatkan muridnya.

Penilaian dan penghargaan kendiri.


Penilaian dan penghargaan kendiri terhasil daripada reaksi afaktif yang positif yang
membolehkan seseorang kanak-kanak membuat penilaian terhadaap dirinya. Proses ini berlaku
apabila mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan sekeliling meraka melalui perbandingan
objek, mungkin usianya tidak dapat ditentukan dengan tepat. Walaubagaiamanapun kita boleh
menentukan bila boleh berlakunya kedua-duanya proses ini, contoh membanding dirinya dengan
orang lain. Kanak-kanak boleh menilai dan menghargainya dengan mengenali kendirinya malah
ia mula menilai diri. Melalui perbandingan diri dengan orang lain, ia dapat menilai kemahiran,
pemikiran, perasaan dan personaliti yang terdapat pada kendirinya. Apabila kanak-kanak
berinteraksi dengan kanak-kanak dan rakannya yang terdekat di persekitarannya mereka akan
membandingkan diri mereka dengan kanak-kanak lain dan juga membentuk cita-cita untuk
menjadi seperti siapa.
Penghargaan kendiri berlaku dalam kalangan kanak-kanak apabila mereka menyedari
akan kewujudan kendiri. Penghargaan kendiri membantu membentuk keyakinan dan self esteem
yang tinggi pada kanak-kanak. Umumnya penghargaan kendiri atau perasaan harga diri
seseorang adalah hasil daripada semua pemikiran, perasaan, pengalaman,pandangan dan
penilaian yang telah dikumpulkan mengenai diri sendiri sepanjang hidup. Misalnya seseorang
akan berasa tinggi perasaan kendiri apabila hasil kerjanya selalu dipuji. Penghargaan kendiri
memberi kesan terhadap semua aspek kehidupan. Dengan adanya penghargaan kendiri yang

tinggi. Mereka dapat menghadapi dan menyelasaikan berbagai-bagai cabaran dan tanggungjawab
hidup dengan penuh keyakinan. Penghargaan diri seseorang mungkin turun naik pada masa yang
berlainan. Keadaan tersebut bergantung kepada emosi dalaman, peristiwa, manusia dan
pengalaman yang mempengaruhinya pada sesuatu masa.

Aplikasi Kendiri Kanak-kanak


Sungguhpun taraf mental kanak-kanak telah ditentukan semenjak di dalam kandungan
lagi kita tidak boleh berserah sahaja kepada takdir tanpa berusaha untuk mempengaruhi konsep
kendiri kanak-kanak. Kendiri kanak-kanak ibarat pokok yang tumbuh perlu dibaja dan disirami
air. Begitulah juga keadaannya dengan konsep kendiri. Ini bermakna kita perlu menjalankan
tanggungjawab iaitu apakah langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan konsep kendiri
kanak-kanak berdasarkan perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak berkembang dari aspek
fizikal, emosi, rohani, sosial dan kognitif. Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif, sentiasa ingin
tahu dan ingin melakukan sesuatu tanpa menyedari risiko. Menurut Froebel, kerja kanak-kanak
adalah bermain. Dalam membina strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan konsep
kendiri kanak-kanak perlu berdasarkan perkembangan bermain tersebut.
Hasil kajian menunjukkan terdapat perkaitan sikap ibu terhadap anak dalam menerima
kehadiran anak, maka anak lebih cenderung untuk mesra dengan keluarga dan orang lain. Kanakkanak yang suka menangis dan susah diberi makan ada kaitannya dengan ibu yang risau dan
runsing ketika mengandung. Penghargaan terhadap anak seperti memberi kata manis dan kata
pujian boleh meningkatkan rasa senang dan keriangan kepada kanak-kanak. Keluarga yang stabil
memberi ruang kepada kanak-kanak untuk membesar dan mengenali kehidupan yang lebih
bermakna daripada kanak-kanak yang tinggal dengan ibu tunggal dan hidup yang kekurangan.
Peranan ibu bapa dan guru sangat penting dalam aplikasi kendiri kanak-kanak. Penerimaan orang
dewasa terhadap kanak-kanak adalah aplikasi kendiri kanak-kanak yang utama. Ibu bapa perlu
menerima kehadiran kanak-kanak dalam keluarganya. Guru perlu menerima kanak-kanak yang
berada dalam kelasnya. Guru sendiri menerima dirinya sebagai seorang guru prasekolah yang
mempunyai kualiti untuk membantu kanak-kanak memperkembangkan potensinya ke tahap
maksimum

Senarai kualiti konsep kendiri yang positif yang perlu ada pada seorang guru yang boleh
diaplikasi kepada kanak-kanak adalah seperti berikut:
1. Kasih sayang untuk kanak-kanak
2. Dedikasi untuk mengajar
3. Kebolehan menyempurnakan tugas hingga selesai
4. Kebolehan menjalin hubungan yang rapat dengan kanak-kanak
5. Menguruskan unsur jenaka dengan baik dan sopan.
Senarai kualiti yang hendak dipertingkatkan oleh guru terhadap kanak-kanak adalah seperti
berikut:
1. Mempunyai kemahiran mengurus kanak-kanak
2. Boleh mengawal perasaan marah
3. Mengeluarkan bunyi suara yang lunak dan mesra
4. Keupayaan menyanyi dengan selesa di hadapan kanak-kanak.

Regulasi dan Kawalan Kendiri


Merupakan satu aspek yang penting dalam perkembangan sosial kanak-kanak. Regulasi
kendiri berkait rapat dengan perkembangan emosi dan kematangan emosi kanak-kanak. Emosi
yang stabil adalah selari dengan regulasi dan kawalan kendiri yang positif. Regulasi kendiri
merujuk kepada beberapa proses yang kompleks yang membolehkan kanak-kanak respons
kepada persekitaran di sekelilingnya. Seseorang kanak-kanak berhenti bermain dan mula
mengemaskan barang mainan apabila disuruh atau secara spontan berkongsi mainan dengan
rakan-rakannya mempunyai set regulasi minda. Kanak-kanak mesti belajar menilai apa yang
mereka dengar, sentuh, rasa dan hidu dan bandingkan dengan apa yang mereka sudah tahu.
Berdasarkan pada pengalaman yang diperolehi itu mereka menggunakan regulasi kendiri untuk
berkomunikasi dan memberikan respons kepada situasi baru. Contohnya bayi menggunakan
sentuhan dan bunyi sebagai tanda untuk membantunya mengenal pasti tindakan seterusnya
seperti menangis atau mencapainya. Kawalan kendiri lebih bersifat primitif yang melibatkan
proses biologi.

Bagi kanak-kanak berusia 2 tahun mula mentafsirkan tanda atau simbol daripada orang
dewasa. Mereka mula belajar bagaiamana menunggu giliran atau mengikut giliran untuk bermain
yang mana membentu mereka mengawal ketegangan emosi. Kebanyakan kawalan kendiri yang
ditunjukkan adalah bersifat fizikal dan kawalaan kendiri ini masih kurang lengkap dan mereka
lebih cenderung bertindak balas secara fizikal apabila ingin akan sesuatu.
Regulasi kendiri wujud selari dengan perkembangan kanak-kanak, kemahiran menjadi
sofistikated selari dengan perkembangan kanak-kanak. Mengikut Vygotsky bahawa bahasa
memainkan peranan penting dalam kawalan kendiri kanak-kanak. Pertuturan peribadi merupakan
satu bentuk kawalan kendiri dan hanya pertuturanlan yang bertindak sebagai kawalan tingkah
laku. Kawalan kendiri mula muncul apabila kanak-kanak mula berkebolehan mereka secara
verbal. Pada peringkat awal kebanyakan daripada perbuatan mereka merupakan kawalan dari
luaran iaitu peniruan dan pengulangan arahan orang dewasa seperti guru. Dengan peningkatan
umur arahan lisan kepada dirinya akan berpindah daripada arahan luaran kepada arahan dalaman
atau internalise. Pada peringkat internalize kanak-kanak sudah sebati dengan regulasi dan
kawalan kendiri yang menjadi amalan yang sepatutnya diamalkan. Pada masa ini mereka mula
tidak mahu orang lain berbuat sesuatu untuk mereka dan mereka lebih suka melakukannya
sendiri.
Kematangan ini akan lebih jelas kepada kanak-kanak perempuan contoh dari segi bahasa
komunikasinya yang lancar. Kadang-kadang bayi dan kanak-kanak menolak dengan
menggunakan isyarat kepada atau verbal. Ini menunjukkan bagaiamana proses regulasi dan
kawalan kendiri sudah internalise dalam diri mereka. Untuk membina kemahiran regulasi dan
kawalan kendiri kanak-kanak perlu diberikan banyak peluang untuk melakukan dan
mengamalkannya bersama dengan orang dewasa dan rakan yang berkobolehan. Pengaruh kedua
dalam perkembangan kendiri ialah amal dan perkukuh kemahiran regulasi dan kawalan kendiri
dengan mengamalkannya setiap hari. Membantu kanak-kanak membina kemahiran kawalan
kendiri adalah sama dengan membantu kanak-kanak belajar dan mengira. guru yang berkesan
akan menggunakan pelbagai strategi sebagai jambatan kepada perkembangan kanak-kanak.
Beberapa kajian mendapati bahawa menggunakan strategi yang teratur untuk mengarah,
mengekalkan dan mengalihkan perhatian merupakan tindakan yang paling berkesan mengawal
tingkah laku kanak-kanak.

Secara keseluruhannya, perkembangan konsep kendiri adalalah penilaian, pandangan,


tanggapan, kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri, keluarga, guru, sekolah,
rakan sebaya dan warga masyarakat serta pengalaman yang sesuai dengan persekitaran. Dalam
perkembangan kendiri terdapat dua aspek iaitu aspek personaliti dan konsep kendiri. Kedua-dua
aspek ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Aspek personaliti merupakan gabungan
daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang. Individu yang mempunyai konsep kendiri
positif akan menghasilkan personaliti yang bersesuaian dengan keperluan persekitaranya.
Personaliti seseorang dapat dikenali dengan cara tingkah laku, gaya percakapan dan sebagainya.
Seterusnya, aspek konsep kendiri pula meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang
individu. Aspek-aspek ini adalah penting bagi menimbulkan kesedaran guru pelatih terhadap
kepentingan mempunyai konsep kendiri yang positif adalah sangat penting supaya
dapat bersedia menghadapi cabaran sebenar dalam dunia pendidikan. Bab ini sekali gus telah
memberi pengetahuan kepada saya mengenai perbezaan konsep kendiri dan juga personaliti yang
terdapat dalam diri setiap individu.
Konsep kendiri adalah dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Konsep kendiri bergantung
kepada interaksi sosial seseorang yang mempengaruhi persekitaran. Dalam hal ini semakin
banyak seseorang bergaul, pengalamannya juga bertambah. Rogers (1951) telah menyatakan
bahawa manusia itu memang mempunyai potensi untuk menuju ke arah kesempurnaan kendiri
dengan syarat seseorang itu harus mempunyai keyakinan terhadap dirinya. Dengan ini adalah
penting untuk seseorang memiliki konsep kendiri yang baik yang akan membantunya menuju ke
arah kesempurnaan kendiri bagi menjamin kehidupan yang lebih bermakna. Usaha
meningkatkan konsep kendiri perlu terus dijalankan agar pelajar dapat menempuh masa depan
dengan penuh cemerlang.

RUJUKAN.

Buku rujukan.

1. Mok Soon Sang (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran & Pembelajaran.
Puchong, Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
2. Mok Soon Sang (2008). Pengurusan Bimbingan & Kaunseling. Puchong, Selangor:
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
3. Mok Soon Sang (2012), Perkembangan Kanak-Kanak. Puchong, Selangor: Penerbitan
Multimedia Sdn.Bhd. Edisi Ketiga.
4. Hamilton, D.S., & Flemming, B.M. (1977). Resources for Creative Teaching in Early
Childhood Education. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc

Sumber internet.
1. cikgupsikomuzik.blogsport.com_konsep kendiri.html
2. perkembangan.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
3. zulprasekolah.blogspot.com/2010_09_01_archive.htm

Anda mungkin juga menyukai