Anda di halaman 1dari 10
O1s/L Nama Mrid : Tan ois INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Matematik BIL 1/2015 Kertas 1 Mei 2015 . 1 jam MATEMATIK ‘ Kertas 1 TAHUN 5 Satu jam el JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. - Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 4. Jawab semua soalan. Trap-tlop soalan dikut oleh empat pilin jaitu A, B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu Ha. Hiltammkan,jowapen Manon bede kevtee Jawapan objektif yang dis 6. Ha tamu ‘hendak menukar jaivapan, padamkan tanda yang <élah dlibuat ‘Kemudian hitamkan jawapan yang a Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini. 2 Kertas soalan ini mengandungi 10 haiaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak 15/1 _ ULihat sebelah 2 * O1S/L ‘Arahas : Tiap-tiap soalan diikuti oleh cmpat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, D. Antaranya ‘da satu sahaja jawapan yang betul. Kemudian, pada kertas jawapan kamu, ‘hitamkan ruang mempunyai huruf yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih itu. 015/1 403 ratus = A B c D “403 4.030 40 300 403 000 6172 - 618 +2645 = A B c D 17. A B c D c D> 56 vow 5554 2.909 8199 8817 x 6.03. 48.04 . 102.31 102.51 103.51 + vie 1 sleslesi-sie 789 dibundarkan kepeda puluh ribu yang hampir ialah 50.000 56,000 57 000 60.000 arenaTacn 3 : 1st WI CIM CIL oI A B © 375 sen D A 54300 B . 53300 c 39000 D 29000 9 40906-+24= A 1704 B 1704 baki 10 c 174 D 1740 baki 10 10 4875x17= 82875, 82.775 72.875 62875 wae oust Caen " 2 13 4 Ost Berapakah perlu dikurangkan daripada 7 018 supaya menjadi 3562 6 662 6-762 1378 7662 paw 604+7= Jawapan hingga 2 tempat perpuluhan A 862 B 863 c an D 873 Rajah 1 menunjukkan sejuiniah wang yang dimiliki ofeh Daud. o15/t ‘Ada berapa keping RMS.00 yang terdapat dalam RM2 500 2 5 50 500 ‘000 comm saareaarac (TS 16 7 18 19 20 15/1 5 15/1 Di bawah menunjukkan satu nombor. Nilai digit 5 dalam nombor di atas ialah A 5 Boos Cc 005 D 0.005 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad. 819.032 . Rajah 2 ‘Cari beza nilai digit yang digariskan. A 997 B 997 c 97 pT Diberi 28.06 + = 4729 Apakah ‘ada dalam petak itu? A 7531 B 4725 Cc 19.19 D 18.06 706 tahun ditukarkan kepada dekad dan tahun ialah A 706 dekad B70 dekad 6 tahun C7 dekad 6 tahun D 7 dekad 60 tahun ‘Shamsuri mempunyai 87 keping setem, manakala Faizall mempunyai 3 kali ganda bilangan setem Shamsuri Berapakah jumlah setem Faizul dan Shamsuri? 90 241 261 348 camD {Lihat sebelah MATEMATIEG) TS 2 015. sow 6 O1s/1 Harga sebuah buku ialah RM4.60. ‘Berapakah harga 9 tush bush buku .? A” RM40.50 B RMA095 Cc RMAL40 D RM4L85 ‘Di sebuah perpustakaan terdapat 805 buah buku Bahasa Melayu. Bilangan buku Bahasa Inggeris ialah 206 kurang daripada buku Bahasa Melayu. Berapakah jumlah kedua-dua jenis buku itu di perpustakaan tersebut? A 1011 B 1217 C1404 D 1816 ‘Terdapat 4 785 orang yang menyaksikan suatu pertunjukan. Penonton perempuan adalah 533 febih daripeda penonton lelaki, berapakah jumlah penonton perempuan ? A 2126 B 2659 © 4252 D 5318 ‘Sebuab mesin boleh menghasilkan 20 Kotak dalam masa 1 mint. ‘Berapa buah kotak, yang dapet dhasilkan dalam masa 1 jam? 300 600 1080 1200 vom 5 xreuaracc TNs 7 O1S/1 26 Sebuah bas bertolak dari Kanggar ke Johor Babru pada pukul 8.35 pagi. Perjalanan itu mengambil masa 10 jam 45 minit. Pada pukul berepakah bas itu sampai di Johor Bahru? 27 \ 15/1 voup 7.20 petang 730 petang 720 pagi 7.30 pagi Seorang nelayan berjaya menangkap 300 ekor ikan sekali ke laut. ‘Berapakah jumlah ikan berjaya ditangkap sekiranya dia ke laut sebanyak 20 kali? yawP 586 . 590 4900 6.000 Jika Liza mempunyai 30 keping wang syiling 50 sen, antara pemyatsan berikut yang manakah tidak benar? oou> ‘Liza masih perlukan RM4.50 lagi. Liza mempunyai baki wang RM4.50 lagi. Liza membayar RM10.50 untuk 3 kuntum bunga. Liza masih mempunyai 9 keping wang syiling 50 sen lagi. + [Lihat sebelah MATENMATIC HTH at 32 O1s/A 8 15/1 Pak Din mempunyai 204 bijitelur ayam. Pak Din mengaginkan telur ayam itu ke dalam tiga kotak yang sama saiznya. Berapakah bilangan telur ayam dalam setiap kotak? ‘Antara rajah yang berlorek di atas, yang manakah mewakili {pada rjeh? vow eRpeF ‘Seorang eked mempunyai 1S kok pense ‘Setiap kotek mengandungi 14 batang pensel. Padi hari pertama pekedai itu menjual 35 betang pensel. Pada hari kedua dia menjual 6 batang lebih daripada jualah hari pertama, ‘Berapakah bilangan pensel yang belum djual? A 134 B 146 c 151 D 169 Di dalam sebuah laci ada sekotsk kapur waa dan dua kotak kapur putih. Setiap kotak mengandungi 24 batang kapur. ‘Maria telah menggunakan 16 batarig Kapur putih dan 10 batang kapur wama seminggu. Dia kemudiannye membeli sekotak kapur putih lagi. xreuarac(n 015A Jadual 1 | Jadual 1 ‘menunjukkan bilangan butang yang dimiliki oleh Leena dan Deela. 5 daripad butang Leena berwama mera dan bakinya Berwarna bir, manakala 3