Anda di halaman 1dari 21

1.

0 Pengenalan
Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat
dan telah mengalami banyak perubahan bagi meningkatkan mutu pendidikan rakyat
Malaysia. Kita dapat dilihat dengan lebih teliti perubahan dan peningkatan dalam
sistem

pendidikan

negara

Malaysia

mengikut

arus

perkembangan

yang

dikategorikan kepada sebelum merdeka, selepas merdeka, dan semasa merdeka.


Hala tuju pendidikan di Tanah Melayu berbentuk pramerdeka dan terbahagi kepada
dua peringkat iaitu era masyarakat tradisional dan era masyarakat penjajahan.
Matlamat utama pendidikan semasa era masyarakat tradisional adalah untuk
melahirkan insan yang berkebolehan dari aspek teknik dan praktikal iaitu seperti
ahli pertukangan, nelayan, menghasilkan kraf tangan, ukiran dan sebagainya.
Pendidikan era masyarakat tradisional merupakan pembelajaran secara turun
temurun yang diwarisi dan

akan diturunkan kepada generasi baru. Pada era

tersebut, rumah guru, pondok, masjid, surau dan madrasah menjadi tempat tumpuan
masyarakat tersebut untuk menimba ilmu dan memberi keutamaan terhadap
pembelejaran berkaitan keagamaan.
Kedatangan penjajah ke Tanah Melayu telah membawa perubahan yang
amat ketara terhadap sistem pendidikan di Tanah Melayu. Kedatangan penjajah
Inggeris telah mula memperkenalkan sistem pendidikan yang berorientasikan
keperluan identiti kaum melalui sistem pemerintahan dasar dan perintah. Ini telah
mengakibatkan kemunculan lima jenis pendidikan yang berbeza di Tanah Melayu
pada masa tersebut iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Pondok,
Sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular India. Kelima-lima institusi tersebut
mempunyai matlamat, falsafah, halatuju, kurikulum, tenaga pengajar yang tersendiri
dan ada juga diterapkan dan dibawa dari negara asal mereka seperti negara Cina
dan negara India.
Semakin gugur kuasa penjajah di Tanah Melayu, maka pemimpin negara
mula memberi perhatian untuk menyeragamkan sistem pendidikan agar dapat
memupuk perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Akibat
ketidakseimbangan pihak Inggeris dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu
semasa penjajahan, maka beberapa laporan kajian seperti Laporan Barnes (1950),
Laporan Fenn-Wu (1951), Laporan Razak (1956) dikaji dan
1

telah membawa

perubahan dan membantu menyeragamkan sistem pendidikan di Tanah Melayu agar


dapat menyatupadukan rakyat jelata dan melahirkan insan yang seimbang dari
semua aspek.
Pada tahun 1979, tercetuslah suatu usaha untuk membina satu falsafah
pendidikan yang diharap dapat menjadi landasan kepada arah dan dan hala tuju
sistem pendidikan negara. Falsafah dapat ditaktirifkan sebagai pemikiran atau
pandangan yang benar, satu sistem idea yang komprehensif, pertimbangan atau
penakulan yang bijaksana, rasional dan bernas. Falsafah hanya dapat dihasilkan
daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, teratur, dan logikal.
Falsafah juga dapat dijadikan sebagai pedoman, panduan, dan arah tuju untuk
perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.
Maka, falsafah pendidikan boleh difahamkkan sebagai pedoman, panduan,
arah tuju dan pemikiran terhadap perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Maka,
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1996 merupakan penggubalan daripada fikiran
yang rasional dan kritis serta berlandaskan ideologi negara seperti Laporan dan
Dasar Pendidikan serta Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi
pedoman dan arah tuju terhadap sistem pendidikan di negara Malaysia agar dapat
membantu mewujudkan insan yang seimbang yang dapat mengecapi matlamat
negara.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan masih mempunyai ciri dan keunikan yang
tersendiri, walaupun mengandungi unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan
Barat, Timur dan juga falsafah pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
berpandukan ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme iaitu memberi keutamaan
kepada penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri serta pemusatan murid. Oleh
itu, Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal secara rapi dan teliti oleh pakar-pakar
pendidikan dengan mengambil kira seluruh aspek agar dapat melahirkan insan yang
seimbang yang dapat menjadi model insan kepada negara.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1996) sebelum ini dikenali sebagai Falsafah
Pendidikan Negara (1988) bermatlamat utama melahirkan individu yang seimbang
dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

bukan

sekadar

meningkatkan

ilmu

pengetahuan

malah

membangunkan individu yang holistik dan seimbang agar dapat memberi


2

sumbangan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Tambahan pula,
Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga dapat dijadikan paksi dalam proses
pemupukan semangat patriotik di kalangan murid.
Negara kita dalam usaha untuk memajukan bidang pendidikan bertaraf dunia
dan untuk melahirkan model insan yang seimbang serta kreatif dan kritis. Usaha ini
dalam bidang pendidikan memberi satu impak yang serius kepada kerjaya guru yang
terlibat dalam sistem penyampaian ilmu. Guru memainkan peranan penting untuk
melahirkan insan yang seimbang seperti yang diharapkan dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Guru dipertanggungjawabkan oleh negara agar dapat
melahirkan model insan yang dapat membawa peningkatan kepada negara dan
membantu merealisasikan Wawasan 2020.
Bukan sekadar itu sahaja, tugas guru yang lebih penting adalah memastikan
unsur patriotisme diterapkan di kalagan murid seperti yang dihasratkan dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seseorang warganegara yang mempunyai
semangat patriotik yang tinggi akan memiliki beberapa ciri-ciri tertentu seperti cinta
akan negara dan bangsa, berbangga sebagai rakyat Malaysia, mempunyai
semangat kekitaan, berdisiplin, berusaha ,produktif dan lain-lain. Oleh itu, guru
berperanan dalam melahirkan para murid yang mempunyai semangat patriotik yang
tinggi dan mempunyai ciri-ciri yang tertentu.

2.0 Definisi Patriotisme


Perkataan patriotisme berasal daripada bahasa Latin iaitu patria dan juga bahasa
Greek, Patris. Patriotisme membawa pengertian sebagai sikap-sikap positif

dan

juga jati diri yang tinggi dalam membela dan mempertahankan maruah dan
keselamatan tanah air. Tanah air atau ibu pertiwi merupakan suatu bandar atau
rantau tetapi dalam salasilah perkataan patriotisme perkataan ini dikaitkan dengan
bangsa ataupun negara. Tanah air juga dapat ditakrifkan sebagai tempat dimana
tumpahnya darah seseorang individu buat kali pertama kali iaitu tempat seseorang
dilahirkan.
Jika seseorang dilahirkan di negara Malaysia, jadi individu tersebut akan
beranggap negara tersebut sebagai tanah airnya dan akan berjuang untuk
mempertahankan maruah dan keamanan negara.

Sesorang individu yang

mempunyai nilai atau semangat patriotisme dalam diri mereka mempunyai ciri-ciri
yang spesifik. Seperti, bangga akan pencapaian dan budaya bangsa, berkehendak
untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan dasar budayanya dan identifikasinya dengan
rakyat masyarakat yang berbilang kaum. Elemen patriotisme saling berhubung kait
dengan perkataan nasionalisme disebabkan berfungsi untuk memelihara kedaulatan
tanah air.
Walaupun nasionalisme merupakan satu ideologi, tetapi dapat membantu
dalam memupuk semangat patriotik di kalangan masyarakat majmuk. Dalam
pengertian sebenar seorang warganegara yang mempunyai semangat patriotisme
sewajarnya mementingkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri
atau masyarakatnya. Seseorang yang mempunyai semangat patriotisme yang
mendalam tidak akan takut untuk mengadaikan nyawa untuk menuntut bela hak
negaranya. Contohnya, seseorang yang mempunyai semangat patriotisme akan
berani untuk menghadapai pertempuran yang dapat memgugat kedaulatan negara
dan sanggup untuk berkorban demi negara yang tercinta.

Patriotisme dapat diertikan sebagai semangat dan jiwa cinta yang mendalam
terhadap tanah air. Patriotisme dapat mendorong setiap rakyat untuk selalu
mencintai tanah air sebagai tempat yang telah dilahirkan, tempat hidup, dan mencari
penghidupan. Dalam patriotisme terkandung pengertian sebagai satu bangsa yang
bersatu yang memelihara keamanan negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa patriotisme adalah suatu fahaman atau ajaran tentang
kesetiaan dan semangat cinta pada tanah air. Oleh itu, sikap patriotisme dijadikan
sebagai dasar atau landasan yang penting untuk bertindak dalam melaksanakan
pembangunan dan kemajuan negara.
3.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Menurut Akta Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan,1996,
sebelum ini dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara, 1988 menyatakan
bahawa:

Pendidikan

di

Malaysia

adalah

satu

usaha

berterusan

ke

arah

lebih

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk


melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi,
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah

bagi

melahirkan

rakyat

Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan,

berketerampilan, berahklak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai


kesejahteraan

diri

serta

memberi

sumbangan

terhadap

keharmonian

dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


Secara ringkasnya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) bermatlamatkan
melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni
seperti kepercayaan kepada tuhan, bertanggungjawab, berahklak mulia, ketaatan
kepada negara serta boleh menjadi model insan yang dapat memberi sumbangan
untuk kemajuan negara. Peranan utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah
untuk memperjelaskan secara rasional tentang pelbagai amalan pendidikan terkini,
membimbing perlakuan dan sifat guru untuk menghadapi inovasi dalam bidang
pendidikan serta melahirkan individu atau murid yang holistik. Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dapat dibahagikan kepada beberapa eleman. Setiap elemen
memainkan peranan tersendiri agar dapat melahirkan insan yang sempurna dan
seimbang dalam semua aspek.
5

Tambahan pula, Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga memberi keutamaan


dalam memupuk elemen patriotik di kalangan murid. Semangat patriotik penting dan
perlu diterapkan dalam diri setiap pelajar agar dapat membina sebuah negara yang
maju di persada dunia. Negara Malaysia yang terdiri daripada rakyat yang berbilang
bangsa memerlukan ketaatan dan kepatuhan yang tidak berbelah bahagi agar
keamanan dan kemakmuran negara dapat dipelihara.
Sejak Tanah Melayu mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1957, pelbagai
usaha yang telah dirancangkan bagi memupuk semangat patriotisme di kalangan
masyarakat majmuk. Maka, pendidikan juga menjadi salah satu saluran penting bagi
menanamkan semangat patriotisme di kalangan warganegara Malaysia. Guru
memainkan peranan utama dalam merealisasikan intipati Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Jadi, guru perlu memainkan peranannya sebaik mungkin dalam
mengatur strategi untuk menerapkan unsur patriotisme di kalangan para murid.

4.0 Peranan Guru Dalam Proses Pemupukan Semangat Patriotik Dalam


Kalangan Murid
Guru memainkan peranan penting dalam melahirkan model insan yang
berguna yang dapat membawa kemajuan kepada negara. Guru merupakan tunjang
utama dalam sistem pendidikan sesebuah negara agar dapat melahirkan
warganegara

yang

seimbang

seperti

yang

diperuntukkan

dalam

Falsafah

Pendidikan Kebangsaan. Guru merupakan elemen yang paling penting dalam


mencorakkan stail pengajaran yang berkesan agar segala matlamat dalam dunia
pendidikan dapat dicapai secara optimum. Mok Soon Sang (2008:465) mengatakan
bahawa guru merupakan seorang ahli ikhtisas dalam bidang perguruan yang
menjalankan pelbagai tugas mendidik di sekolah.
Menurut Noor Jamaluddin (1978:1) guru adalah seorang pendidik iaitu
seorang dewasa yang bertanggungjawab memberi bimbingan kepada anak didik
dalam perkembangan intelek,emosi, jasmani, sosial dan rohaninya agar mencapai
kedewasaannya. Maka peranan guru dalam sistem pendidikan merupakan isu
semasa yang diberi perhatian khusus oleh Kementerian Pendidikan agar dapat
melahirkan murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Tugas guru bukan
sekadar itu sahaja; guru juga mempunyai tanggungjawab untuk melahirkan muridmurid yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi terhadap negara.
Selain menyalurkan ilmu pengetahuan, para pendidik juga mempunyai
kewajipan dalam menanamkan semangat patriotisme di kalangan murid-murid
melalui mempelbagaikan sesi pengajaran dan pembelajaran. Semangat patriotisme
bukan sesuatu yang perlu diajarkan sebagai matapelajaran yang utama, tetapi dapat
diselitkan elemen tersebut dalam semua matapelajaran yang diajarkan secara tidak
langsung. Seperti yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Malaysia, nilai
patriotisme dijadikan elemen merentas kurikulum agar dapat melahirkan generasi
yang berbakti kepada masyarakat dan negara.
Oleh itu, warga pendidik memainkan peranan penting dalam memupuk
semangat patriotisme di kalangan murid-murid yang terdiri daripada rakyat berbilang
bangsa bermula dari sekolah rendah. Guru yang efisien adalah seseorang yang
dapat mengaitkan dan menerapkan semangat patriotisme secara tidak langsung
7

dalam sesi pengajaran harian. Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
yang digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara mengutamakan nilai
patriotisme bertujuan melahirkan murid-murid yang bersatu hati dan mencintai ibu
pertiwi lebih dari diri sendirinya. Dalam dokumen Standard Kurikulum bagi semua
matapelajaran unsur patriotik diberi perhatian untuk melahirkan rakyat yang berbakti
kepada negara dan mempunyai perasaan bangga terhadap tanah air sendiri iaitu
Malaysia.
4.1 Pemupukan Semangat Patriotik Di Kalangan Murid Melalui Nilai-Nilai Murni
Nilai- nilai murni memainkan peranan penting dalam melahirkan individu yang
seimbang dan berakhlak agar dapat melahirkan generasi yang unggul dan terbilang.
Nilai-nilai murni diterapkan di kalangan kanak-kanak sejak dilahirkan melalui
pendidikan tidak formal oleh ibu bapa mereka. Setelah melangkah ke alam
persekolahan

nilai-nilai

murni

diberi

keutamaan

dengan

memperkenalkan

matapelajaran seperti pendidikan moral, pendidikan Islam dan juga pendidikan sivik
dan kewarganeraan. Penerapan nilai-nilai murni sejak dari bangku sekolah bukan
sekadar untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak.
Tetapi, nilai-nilai murni juga berperanan untuk meningkatkan semangat
patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita secara tidak langsung.
Penyerapan semangat patriotik secara tidak langsung di kalangan para murid sejak
dari bangku sekolah penting agar unsur tersebut sebati dalam diri pelajar seperti
kata peribahasa Melayu melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Sekiranya,
semangat patriotik dapat ditanamkan dalam diri seseorang individu sejak kecil,
sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga
dewasa.
Amalan ini penting kerana dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta
akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama
negara. Maka, penyerapan nilai-nilai murni di kalangan murid dapat membantu guru
untuk menyelitkan unsur patriotisme secara tidak langsung dalam diri para murid.
Terdapat beberapa nilai murni yang berperanan dalam memupuk unsur patriotik di
kalangan para murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran oleh para guru
berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antaranya ialah seperti nilai

bekerjasama, menghormati, kasih sayang, kesetiaan, perasaan kekitaan, bersatu


padu dan sebagainya.
4.1.1 Nilai Bekerjasama
Nilai ini memainkan peranan penting dalam menyatukan semua rakyat yang
berbilang kaum untuk bersatu hati dan menjayakan matlamat dan harapan negara.
Walaupun, di negara Malaysia terdapat pelbagai masyarakat yang terdiri daripada
pelbagai kaum, etnik, sub-etnik tetapi masih dapat hidup bersama dan membantu
secara bersapadu untuk merealisasikan impian negara. Sesebuah negara yang
terdapat masyarakat yang berbilang kaum perlu mengamalkan nilai kerjasama
antara satu sama lain tanpa mengira warna, agama, bangsa agar dapat membawa
kemajuan dan mengharumkan nama negara.
Contohnya, jika di negara Malaysia nilai kerjasama tidak diamalkan maka
peluang untuk dijajah oleh kuasa asing sangat luas dan nilai patriotik juga akan
meruntuh untuk berjuang dan berkerjasama untuk menjaga keamanan negara. Disini
jelaslah bahawa tanpa nilai kerjasama antara satu sama lain dalam kalangan
masyarakat majmuk maka tidak akan juga muncul semangat patriotik untuk
memelihara kedaulatan dan keamanan negara secara bersama. Di samping itu,
tanpa nilai kerjasama antara masyarakat majmuk segala usaha yang dilaksanakan
oleh kerajaan untuk membangunkan negara hanya menjadi sia-sia sahaja. Bagi
membangunkan negara semua pihak perlu bekerjasama dan secara tidak langsung
akan wujud semangat patriotik terhadap ibu pertiwi.
Jadi disini jelas bahawa, nilai kerjasama sangat penting dan perlu dipupuk
sejak dari bangku sekolah agar dapat memupuk unsur patriotik secara tidak
langsung. Nilai kerjasama yang menjadi asas untuk menerapkan semangat patriotik
di kalangan murid dapat dipupuk dengan mengadakan aktiviti koperatif semasa
proses pengajaran dan pembelajaran. Para guru perlu memberi penekanan kepada
aktiviti kumpulan semasa pengajaran agar murid dapat belajar untuk bekerjsama
antara satu sama lain. Bagi sekolah jenis kebangsaan, aktiviti ini sangat penting
agar murid dapat belajar untuk bekerjsama antara kaum tersendirinya dan dapat
mengaplikasikannya dengan kaum yang lain setelah melangkah ke sekolah
menengah.

Para guru boleh mengadakan aktiviti koperatif semasa proses pengajaran


agar

murid

dapat

mengenali

peranannya

dalam

kumpulan

tersebut

dan

menyumbangkan tenaganya untuk menjayakan hasil kerja mereka. Melalui aktiviti


koperatif murid dapat memberi idea tersendiri, menerima pendapat orang lain dan
memainkan peranan masing-masing dan bantu antara satu sama lain untuk
mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Melalui aktiviti koperatif murid belajar
untuk berkerjasama antara satu sama lain dan dapat menjadi ikutan dalam
kehidupan. Maka, guru perlu merancang proses pengajaran dan pembelajaran
dengan teliti agar dapat mengadakan aktiviti koperatif bagi memastikan nilai
kerjasama diterapkan. Jika, nilai kerjasama dapat diterapkan maka secara tidak
langsung semangat patriotik akan lahir di lubuk hati setiap murid.
4.1.2 nilai kesetiaan terhadap negara
Nilai kesetiaan membawa pengertian sebagai ketaatan dan kepatuhan yang tidak
berbelah bahagi terhadap negara. Penerapan nilai kesetiaan terhadap negara
memainkan peranan penting untuk memupuk semangat patriotik di kalangan rakyat
agar dapat menjamin keamanan dan kedamaian negara. Maka, nilai ini penting dan
perlu diterapkan sejak dari sekolah rendah agar murid dapat mempunyai semangat
patriotik yang tinggi terhadap negara. Jika, setiap murid diterapkan dengan
semangat patriotik maka kemajuan dan kedaulatan negara akan terjamin. Guru
memainkan peranan penting dalam memupuk nilai kesetiaan terhadap negara dan
secara tidak langsung menyelitkan semangat patriotik.

10

Nilai

kesetiaan

terhadap

negara

dapat

dipupuk

oleh

guru

dengan

memaparkan keunikan sejarah negara Malaysia. Para guru boleh mengajarkan


kepada murid mengenai perjuangan tokoh tempatan, proses kemerdekaan, warisan
negara, dan juga beberapa peristiwa yang dapat dijadikan iktibar. Kementerian
Pendidikan Malaysia, telah memudahkan peranan guru dalam pemupukan nilai
kesetiaan terhadap negara yang dapat menyerapkan unsur patriotisme sekali
dengan memperkenalkan matapelajaran Sejarah bagi sekolah rendah. Dalam
Kurikulum Standard Sekolah rendah (KSSR) matapelajaran Sejarah dijadikan subjek
teras yang perlu diajarkan kepada semua murid murid sekolah rendah tahap II.
Melalui ini, tugas guru untuk menyerapkan nilai kesetiaan terhadap negara lebih
mudah dan guru cuma perlu mengatur beberapa strategik dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.
Sebagai contohnya, guru boleh menerapkan nilai kesetiaan terhadap negara
dengan mengajar tentang ciri-ciri Tun Perak yang taat kepada raja dan negara .
Sifat Tun Perak yang tidak ingin untuk membalas dendam walaupun anaknya Tun
Besar dibunuh oleh Raja Muhammad iaitu putera Sultan Mansur Syah. Ini
disebabkan beliau tidak ingin mengugat keamanan negeri Melaka dan mempunyai
jati diri tinggi dalam menjunjung kedaulatan sultan.Oleh itu, melalui mempelajari
tentang Tun Bendahara elemen patriotik juga turut diterapkan dalam diri murid
melalui mempelajari tentang Tun Perak.
Contohnya, murid mempelajari tentang Tun Perak yang mempunyai jiwa
patriotik yang tinggi kerana tidak ingin mengugat keamanan dan keharmonian
kerajaan Melaka dengan membalas dendam terhadap sultan. Oleh itu, murid-murid
juga dapat mencontohi sifat-sifat Tun Perak dan dapat berjiwa patriotik terhadap
negara Malaysia untuk menjamin keamanan dan kedamaian. Oleh itu, topik ini
dalam subjek Sejarah dapat membantu dalam membina jati diri dan juga nilai
patriotik dalam diri murid-murid tahun empat.

11

Tambahan pula, guru juga dapat menerapkan nilai kesetiaan terhadap negara
dengan menceritakan beberapa peristiwa yang dapat dijadikan iktibar dalam
kehidupan seperti peristiwa 13 Mei 1969. Dengan menggunakan kaedah bercerita
guru dapat menunjukkan sebab dan akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang
dapat memberi gambaran yang jelas mengenai kesan akibat daripada ketidakadaan
nilai setia terhadap negara dan juga semangat patriotik.
Maka, dengan memaparkan peristiwa seperti ini dan kaitkan dengan keadaan
semasa para murid dapat menjadikannya sebagai pengajaran dan tidak mengulangi
kesilapan tersebut. Nilai kesetiaan juga dapat dipupuk dengan meminta para pelajar
membaca

buku-buku

mengenai

pahlawan

negara,

mendeklamasikan

puisi,

melakonkan adegan sesuatu peristiwa dan sebagainya. Melalui cara ini murid dapat
menghayati dan mempertingkatkan semangat patriotik terhadap negara.
4.1.3 Nilai Bersatu Padu
Nilai ini sangat penting bagi menjamin keharmonian sesebuah negara yang terdiri
daripada

masyarakat

berbilang

kaum.

Negara

Malaysia

telah

mencapai

kemerdekaan setelah pemimpin dapat menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri


daripada masyarakat berbilang seperti Kaum Melayu, India dan Cina. Walaupun
negara Malaysia telah mencapai kemerdekaan bagi tempoh 57 tahun tetapi tahap
perpaduan di kalangan masyarakat masih dalam keadaan memuaskan sahaja.
Rakyat yang tidak mengamalkan nilai bersatu padu sudah tentu akan
kehilangan semangat patriotik dan ini akan mengugut keamanan dan keselamatan
negara. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga nilai ini diberi penekanan
utama agar dapat melahirkan generasi yang mempunyai semangat patriotik yang
tinggi dan sanggup untuk mengorbankan nyawa demi negara. Oleh itu, guru
memainkan peranan utama dalam menyerapkan nilai ini di kalangan para pelajar
agar dapat melahirkan warganegara yang mempunyai semangat patriotik membara.
Tugas guru untuk menerapkan nilai bersatu padu di kalangan murid adalah
dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik agar dapat dicontohi oleh
para murid. Guru yang mengajar kelas dimana murid-muridnya daripada masyarakat
berbilang kaum perlu mengamalkan sifat -sifat seperti bersikap adil dan tidak berpilih
kasih dimana menyokong kaum tersendirinya. Guru perlu melayan semua murid
dengan sama agar tidak wujud perasaan assabiah di kalangan para murid.
12

Tambahan pula, di dalam kelas guru dapat memupuk nilai bersatu padu
dengan mengajarkan matapelajaran Sejarah mengenai topik perjuangan dan
kemerdekaan 1957. Dalam topik ini dipaparkan mengenai pemimpin yang terdiri
daripada berbilang kaum bersatu padu dan berjuang untuk mendapatkan
kemerdekaan daripada anasir luar. Pengajaran dan pembelajaran ini dapat
membantu guru menanamkan elemen bersatu padu dan juga semangat patriotik.
Melalui pembelajaran ini, para murid dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh
pejuang

kemerdekaan

yang

telah

bertaruh

nyawa

untuk

mendapatkan

kemerdekaan.
Di samping itu, guru juga boleh mengadakan aktiviti lakonan dimana meminta
para murid berlakonkan adegan mendapatkan kemerdekaan negara daripada anasir
luar. Aktiviti lakonan ini dapat menarik minat murid dan memberi peluang untuk
menghayati watak dalam adegan tersebut. Selain itu, guru juga dapat memupuk
elemen bersatu padu dengan mengadakan aktiviti sambutan tiap-tiap perayaan
setiap kaum di dalam kelas. Melalui cara ini, setiap murid akan bersatu padu dalam
menjayakan aktiviti ini dan dapat mengenali tradisi kaum lain dan memupuk nilai
bersatu padu dan semangat patriotik. Jika murid dapat mengamalkan sikap bersatu
padu perasaan patriotik terhadap negara akan muncul untuk memelihara keamanan
dan kedamaian masyarakat dan negara.
4.2 Aktiviti Luar Bilik Darjah Dalam Pemupukan Semangat Patriotik
Aktiviti luar bilik darjah penting bagi memberi peluang kepada murid-murid untuk
menimba pengalaman melalui melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti yang
berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti luar bilik darjah
dilaksanakan kerana dapat menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif
dalam aktiviti yang dapat memberi manfaat kepada diri mereka. Aktiviti yang
dilaksanakan di luar bilik darjah dapat merangsang elemen inkuiri dalam diri murid
untuk menimba pengetahuan baharu.
Ilmu yang diperolehi melalui melibatkan diri dalam aktiviti luar bilik darjah
dapat membantu murid untuk mengekalkan dalam mindah bagi tempoh yang lama.
Jadi, bagi memupuk elemen patriotik di dalam diri murid aktiviti luar bilik darjah perlu
dilaksanakan agar dapat memberi peluang kepada murid untuk menimba ilmu
dengan pengalaman sendirinya. Aktiviti luar bilik darjah dapat mendorong minat
13

murid untuk melibatkan diri secara aktif dan dan mempraktikkan ilmu yang baik
dalam kehidupan. Jadi, aktiviti luar bilik darjah seperti sambutan kemerdekaan dan
juga lawatan sambil belajar ke tempat bersejarah dapat membantu guru dalam
menyerapkan semangat patriotik di kalangan murid.
4.2.1 Sambutan Hari Kemerdekaan
Sambutan hari Kemerdekaan perlu diadakan di sekolah bagi memupuk
semangat patriotik dan juga perasaan cinta terhadap negara secara tidak langsung
melalui

pelbagai

aktiviti

bertemakan

sambutan

kemerdekaan.

Di

sekolah,

kebiasaannya sambutan hari kemerdekaan diadakan selama satu bulan dan


pelbagai aktiviti menarik yang berunsurkan elemen patriotik dianjurkan. Sambutan
hari kemerdekaan merupakan aktiviti luar bilik darjah dimana murid-murid
mendapatkan ilmu melalui pengalaman mereka sendiri. Tujuan utama sambutan hari
kemerdekaan diadakan di sekolah adalah untuk menghargai dan menghayati
sumbangan tokoh dan menerapkan unsur patriotik dan juga jati diri terhadap negara
di kalangan para murid. Sambutan hari kemerdekaan dapat memberi peluang
kepada murid untuk merasai suasana sambutan kemerdekaan pada tahun 1957.
Para guru dapat memupuk semangat patriotik di kalangan murid dengan
mendorong mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan semasa bulan
Kemerdekaan. Ini disebabkan aktiviti yang diadakan semasa sambutan hari
kemerdekaan secara tidak langsung akan membantu memupuk semangat patriotik
di dalam diri murid seperti yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Antara aktiviti yang dilaksanakan pada bulan kemerdekaan yang dapat
memupuk semangat patriotisme dalam diri murid adalah seperti nyanyian lagu
patriotik, menghiaskan kelas bertemakan kemerdekaan, pameran merdeka, lakonan
semula adegan sejarah, ceramah tokoh, tayangan filem merdeka dan sebagainya.
Aktiviti seperti ini secara tidak langsung dapat membantu dalam memupuk semangat
patriotik di kalangan para murid.

14

Contohnya, aktiviti menyanyikan lagu patriotik dengan mengibarkan Jalur


Gemilang dapat menimbulkan perasaan bangga terhadap negara. Anjuran aktiviti
seperti aktiviti pameran merdeka, ceramah tokoh dan juga tayangan filem
kemerdekaan dapat membantu untuk menyedarkan murid akan kepentingan elemen
patriotik dan berbakti kepada negara. Oleh itu, aktiviti luar bilik darjah seperti ini
penting agar murid dapat melibatkan diri secara aktif dan menimba pengalaman
yang baik yang mendorong kepada pemupukan semangta patriotisme.
4.2.2 Lawatan Sambil Belajar
Para guru juga boleh mengadakan aktiviti lawatan sambil belajar ke tempat
bersejarah agar dapat memupuk semangat patriotik di kalangan para murid. Dengan
membawa murid ke tempat bersejarah murid dapat mengetahui secara terperinci
peristiwa bersejarah yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Contohnya, guru
boleh mengadakan lawatan ke tempat bersejarah seperti Pasir Salak. Di tempat ini
telah berlaku suatu peristiwa bersejarah dimana Dato Maharajalela telah membunuh
J.W.W Birch bagi menuntut bela hak negerinya.
Apabila guru mengadakan lawatan ke tempat bersejarah seperti ini, murid
dapat mengenali sumbangan pejuang tokoh tempatan yang sanggup mengorbankan
nyawanya. Melalui cara ini, dapat memupuk semangat patriotik secara tidak
langsung. Para murid juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peristiwa
bersejarah tersebut dengan mengamati sendiri dan dapat dikekalkan dalam minda
mereka kerana telah melihat sendiri. Maka, secara tidak langsung murid-murid dapat
meniru ciri-ciri yang terdapat pada tokoh pejuang dan dijadikan panduan dalam
kehidupan.

15

5.0 Kepentingan Semangat Patriotik Dalam Membentuk Pelajar Yang Seimbang


Negara Malaysia dianggap sangat unik di persada dunia kerana penghuni tanah ini
hidup dengan aman dan damai walaupun terdiri daripada rakyat yang berbilang
kaum. Bagi menjamin keamanan dan kedamaian negara Malaysia, elemen patriotik
perlu diserapkan dalam diri warganegara agar dapat berbakti kepada negara dan
sanggup berkorban demi negara yang tercinta. Semangat patriotisme ialah
semangat cinta akan negara. Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Dato Seri
Najib Tun Abdul Razak menyatakan bahawa semangat patriotisme perlu dipupuk
dalam diri generasi muda di negara ini supaya rakyat di negara lain dapat
menghormati dan memandang mulia kepada kita.
Tambah beliau lagi, semangat patriotisme hendaklah diterapkan dalam diri
generasi muda kita kerana budaya ini sudah menjadi sebahagian negara dan
menjadikan mereka sebagai generasi muda yang cemerlang dan dibanggakan oleh
negara kerana keperibadian generasi kini akan mencerminkan keperibadian negara
ini. Unsur patriotik memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang
seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Unsur
patriotik penting dari segi intelek agar tidak mudah dipengaruhi dengan isu-isu yang
mencemarkan nama negara.
Pada era globalisasi ini, pelbagai perkara yang dapat mencemarkan nama
negara tersebar tanpa sebarang had. Seorang yang mempunyai unsur patriotik tidak
mudah akan terpengaruh dengan maklumat yang palsu yang memburukkan nama
baik negara. Individu yang mempunyai semangat patriotik tinggi tidak mudah
mempercayai perkara seperti ini dan akan mengkaji dulu kesahihan dalam perkara
tersebut secara teliti. Maka, guru juga memainkan peranan dalam menasihati para
murid agar tidak mudah mempercayai perkara tersebar dalam media sosial dan
mendorong mereka berfikir sejauh manakah perkara tersebut sahih.
Seterusnya, dari segi emosi semangat patriotik penting untuk diterapkan agar
seseorang tidak bertindak mengikut sesuka hati mereka. Seseorang yang berbakti
kepada negara tidak akan terganggu dan mengambil tindakan yang dapat
mencemarkan nama baik negara. Contohnya, individu yang berbakti kepada negara
tidak akan menyoalkan perkara sensitif dan juga bersangsi terhadap perlembagaan.
Individu yang mempunyai semangat patriotik tidak akan melibatkan diri dalam
16

perarakan yang dapat menjatuhkan nama baik negara. Maka, individu yang
mempunyai semangat patriotik jika ada sebarang kemusyikilan mengenai perkara
sensitif akan bakal menggunakan saluran yang betul. Oleh itu, penerapan semangat
patriotisme dapat membantu murid untuk tidak bertindak mengikut emosi seperti
menghancurkan harta benda awam, conteng dalam jalanraya perkara yang sensitif
dan sebagainya.
Dari segi sosial, elemen patriotik memainkan peranan penting dalam
mengeratkan hubungan antara masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum.
Seseorang yang mempunyai semangat patriotik dapat berinteraksi dan menjalinkan
hubungan baik dengan kaum lain. individu yang tidak memiliki semangat patriotisme
tidak akan menjalinkan hubungan baik selain daripada kaum sendirinya.
Sebagai contohnya, seorang berbangsa Cina yang tidak memiliki semangat
patriotik tidak akan memberi kerja kepada kaum lain yang benar-benar layak tetapi
lebih kepada kaum tersendirinya yang tidak mempunyai keyakan. Maka disini jelas
bahawa, individu yang mempunyai semangat patriotik terhadap negara akan
berinteraksi dengan semua kaum dan memajukan negara bukan masyarakat sendiri
sahaja. Oleh itu, murid-murid yang mempunyai semangat patriotik dapat
bekerjasama dan bertolak ansur dengan kaum lain agar kesejahteraan negara
terjamin.
Dari segi rohani, elemen patriotik penting untuk membentuk murid yang
berakhlak yang mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, bertoleransi,
bersatu padu dan sebagainya. Seorang yang mempunyai semangat patriotisme
yang tinggi tidak akan melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Elemen patriotik dapat
membantu melahirkan individu yang berdisiplin yang dapat menjadi model insan
yang berguna. Ini disebabkan seseorang individu yang sayang pada negara akan
berusaha untuk memajukannya bukan disebaliknya. Guru perlu memainkan peranan
dalam memastikan para murid diterapkan dengan elemen patriotik agar bertingkah
laku baik.

17

Dari segi jasmani, individu yang mempunyai semangat patriotik tinggi akan
aktif dalam melibatkan diri dalam program seperti sambutan hari kemerdekaan, hari
sukan, Rakan Muda, RELA dan sebagainya. Di sekolah pula, murid yang
mempunyai semangat patriotik tinggi akan aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti
seperti nyanyian lagu patriotik, larian merdeka, main muzik tradisional dan
sebagainya. seorang murid yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini akan
sihat

dan

juga

mempelbagaikan

cergas.
aktiviti

Maka,
yang

guru

dapat

perlu

memupuk

membentuk individu yang seimbang,

18

memainkan

peranan

dalam

semangat

patriotik

sambil

6.0 Kesimpulan
Konklusinya, memupuk semangat patriotisme perlu dijalankan sepanjang masa
tanpa henti. Hal ini demikian dapat melahirkan generasi yang mempunyai rasa cinta
akan negara dan menjadi individu yang berguna kepada bangsa dan juga negara.
Peranan guru sangat penting untuk menerapkan semangat patriotik dalam diri
generasi muda agar dapat menjadi model insan yang berguna kepada negar.
Contoh yang baik akan diikuti oleh orang ramai. Bak kata pepatah bagaimana
acuannya, begitulah kuihnya. Perasaan cinta akan tanah air itu dan semangat
mempertahankan tanah air bukan sahaja ada dalam diri polis atau tentera malahan
rakyat biasa juga. Hal ini kerana semangat patriotisme dapat membantu dalam
pembangunan masyarakat dan ekonomi. Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan
kerajaan dapat dilakukan dengan lebh mudah kerana masing-masing mempunyai
inisiatif untuk membangunkan negara dan dengan adanya semangat patriotisme
juga negara boleh menngorak langkah yang lebih jauh untuk mencapai negara maju.
Namun begitu, semangat patriotisme dalam diri masyarakat majmuk sekarang
semakin pudar. Oleh hal yang demikian usaha-usaha tersebut perlu dilaksanakan
untuk memastikan semangat patriotisme terus subur dalam diri semua rakyat
Malaysia.

19

7.0 Refleksi
Saya Jessita Mary A/P Francis dari kelas 3 PISMP Sejarah, terlebih dahulu Ingin
mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Encik. Anas Bin Suray dan
juga semua pihak yang telah membantu saya untuk melengkapkan kerja kursus ini
dengan baik dan cemerlang. Dalam masa yang ditetapkan saya dapat menyiapkan
tugasan saya dengan berjaya walaupun saya menghadapi pelbagai rintangan.
Semasa melakukan kerja kursus ini saya telah menghadapi pelbagai cabaran dan
membuatkan saya berputus asa. Tetapi dengan keyakinan diri dan sokongan
daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa dan kawan, saya dapat menghadapi
cabaran ini dengan tabah dan dapat menghasilkan tugasan dalam masa yang
ditetapkan.
Saya telah diberikan tugasan bagi matapelajaran Hubungan Etnik di Malaysia
oleh pensyarah pada tarikh 18 Julai 2014 dan tarikh hantar ditetapkan pada
1 September 2014. Satu taklimat berkaitan kerja tugasan diberikan oleh pensyarah
agar dapat memudahkan kami fahami kehendak soalan tersebut dan menjawab
dengan betul. Dalam kerja tugasan tersebut kami diminta untuk menerangkan
mengenai peranan guru dalam proses pemupukan semangat patriotk di kalangan
pelajar.
Pada mulanya, saya agak keliru dan tidak tahu kaedah yang perlu
dipraktikkan untuk melaksanakan kerja tugasan tersebut. Saya dan rakan saya mula
mengumpulkan maklumat berkaitan kerja tugasan ini secara kolabratif dan kami
membahagikan kerja yang perlu dilaksanakan. Dengan bantuan dan kerjasama
daripada rakan, saya dapat mengumpulkan maklumat berkaitan dengan tugasan
dengan mudah. Setelah itu, bagi memastikan analisis maklumat yang kami perolehi
betul atau tidak kami telah meminta bantuan daripada pensyarah matapelajaran
kami. Beliau telah memberi tunjuk ajar dan memberitahu kami cara efisien untuk
menghasilkan kerja tugasan. Melalui kaedah ini, saya dan rakan saya dapat
mengenal pasti kaedah yang betul dan penambahbaikkan yang perlu dilaksanakan
dalam kerja tugasan kami.
Semasa saya menghasilkan kerja tugasan ini, saya dapat menimba ilmu
mengenai peranan guru dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan murid
agar dapat membentuk murid-murid yang seimbang seperti yang dikehendaki dalam
20

Falsafah pendidikan Kebangsaan. Saya juga mendapat bahawa setiap isu dan
cabaran dalam dunia pendidikan di Malaysia perlu dilihat dari segi Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang mana pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
untuk memperkembangkan potensi individu supaya dapat melahirkan insan yang
seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS)

agar

mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kesejahteraan


keluarga, masyarakat dan negara.
Oleh itu, warga negara perlu menepati kriteria-kriteria yang terdapat dalam
falsafah pendidikan Malaysia agar dapat menjadi model insan yang membawa
kemajuan kepada negara. Pendidikan menjadi saluran utama untuk melahirkan
model insan kepada negara melalui memupuk 15 elemen penting yang terdapat
dalam dalam Falsafah Pendidikan Malaysia. Guru memainkan peranan utama dalam
melahirkan warga Malaysia yang seimbang seperti yang disarankan dalam falsafah
pendidikan Malaysia.
Warga pendidik bertanggungjawab untuk melahirkan murid yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS) dan mempunyai
keyakinan akan kewujudan tuhan dan mempunyai nilai-nilai murni seperti berakhlak
mulia, berterampilan, bertangungjawab dan dapat hidup bersatu padu dan harmonis
untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Saya juga dapati bahawa
para guru perlu memberi penekanan terhadap unsur patriotik semasa proses
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menjadi medium penting dalam memupuk
semangat patriotik dalam semua elemen merentas kurikulum.
Akhir kata, penghasilan kerja kursus ini telah banyak mengajarkan saya cara
untuk menghadapi sesuatu rintangan dengan tabah dan juga strategi yang harus
dipatuhi oleh saya sebagai seorang bakal guru yang akan mendidik anak bangsa
pada

masa

hadapan

berlandaskan

kepada

seruan

Falsafah

Pendidikan

Kebangsaan. Bukan itu sahaja, malah saya merasa amat gembira kerana dapat
menyiapkan tugasan yang diberi dalam masa yang dibagikan.

21