Anda di halaman 1dari 16

12.

0 SPESIFIKASI PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN II


12.1
BIL

PELAPORAN
BENTUK
TUGASAN

PELAPORAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

1.0 PENDAHULUAN

MARKAH

Refleksi pengalaman
yang lalu / Refleksi
Sorotan Literatur

PETUNJUK PRESTASI

Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan


dengan fokus kajian amat jelas
Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan
dengan fokus amat berkesan
Membincangkan secara mendalam andaian, nilai
dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi
pengalaman P&P
Membincangkan secara amat terperinci jurang
antara nilai dan kepercayaan yang dipegang
dengan amalan P&P yang dilaksanakan

2.0 FOKUS KAJIAN /


ISU
KEPERIHATINAN

Tinjauan
Masalah
Analisis
Tinjauan Masalah

20

Mengenal pasti dan menghuraikan isu


keprihatinan yang berkait dengan pengalaman
pengkaji dan releven kepada keperluan murid
dengan amat baik dan jelas
Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan
kriteria berikut :
kebolehtadbiran
kepentingan
kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevenan kepada sekolah

13

WAJARAN

70%

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI

Menyatakan fokus kajian dan peluang


penambahbaikan dengan amat jelas
Menghuraikan cara pengumpulan data awal
untuk membuktikan masalah / isu wujud secara
terperinci
5
3.0 OBJEKTIF KAJIAN /
SOALAN KAJIAN

Pernyataan objektif kajian tindakan dapat


dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan
Soalan kajian amat releven dengan objektif
kajian

5
4.0 KUMPULAN
SASARAN

5
5.0 TINDAKAN
5.1 Prosedur
Tindakan
5
5.2 Cara
Mengumpul

Memerihalkan ciri-ciri responden secara amat


terperinci
bilangan
jantina
nama kelas / tahun belajar
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain
Memperincikan langkah-langkah / aktiviti
tindakan (P&P) dengan amat jelas
Memberi rasional terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan amat jelas
Kaedah pengumpulan data yang amat sesuai
untuk menjawab soalan kajian tindakan
Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan

14

WAJARAN

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

MARKAH

Data

PETUNJUK PRESTASI

amat terperinci dan dilampirkan


10

6.0 ANALISIS DAN


INTERPRETASI
DATA

Kaedah analisis data amat sesuai bagi data yang


dikumpul
Analisis data telah dijelaskan dengan amat baik
Menginterpretasi semua data dengan amat
lengkap

5
7.0 DAPATAN

Dapatan kajian yang dilaporkan amat sesuai


dengan soalan kajian
Menghubungkaitkan kajian lepas dengan
dapatan kajian secara amat jelas

5
8.0 CADANGAN
KAJIAN
SETERUSNYA

Dapat menilai tindakan yang diambil secara kritis


Cadangan untuk kajian lanjutan dibincangkan
dengan amat jelas

20
9.0 PENGOLAHAN /
KEJELASAN
PENULISAN

Kesemua isi telah diolah dengan amat baik


Urutan idea yang teratur
Penggunaan bahasa amat sesuai dengan
penulisan ilmiah
Unsur refleksi amat jelas

10
10.0 SENARAI
RUJUKAN

Menyenaraikan lebih daripada 10 rujukan yang


berkaitan
Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya
rujukan American Psychologikal Association

15

WAJARAN

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA
PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI

(APA)
Semua rujukan yang digunakan amat releven
dan berkredibiliti
2

SIKAP DAN
SAHSIAH

Menunjukkan tindakbalas yang amat positif


terhadap komen atau kritikan.
Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam
menyelesaikan tugasan.
Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang.

JUMLAH

100

16

WAJARAN

12.2

PEMBENTANGAN

BIL

BENTUK
TUGASAN

PEMBENTANGAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

1.0 PENYAMPAIAN

MARKAH

20

PETUNJUK PRESTASI

Membentangkan hasil kajian dengan amat jelas


dan yakin

Refleksi
berkomunikasi secara
berkesan

Nada yang amat sesuai.


Penggunaan bahasa yang tepat dan menarik.
Fokus kajian sangat jelas.
Menyokong dapatan dengan bukti yang amat
tepat.
Bukti dari pelbagai sumber
Penggunaan media sangat berkesan.

2.0 PENGOLAHAN
PEMBENTANGAN

30

Memperkenalkan topik secara amat jelas dan


kreatif.

Pengkaji menunjukkan
pengolahan secara
teratur

Isi-isi disusun secara koheren.


Membuat kesimpulan yang amat baik
berdasarkan bukti.
Fokus kajian sangat jelas.

17

WAJARAN

30%

BIL

BENTUK
TUGASAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

3.0 ISI KANDUNGAN

MARKAH

25

Menyokong dapatan dengan bukti yang amat


tepat

Menerang &
menjelaskan
dapatan kajian
4.0 SOAL JAWAB

Bukti dari pelbagai sumber

20

Menjawab soalan dengan amat jelas

Soalan penilai hanya


berhubung dengan
kajian yang
dilaksanakan
2

SIKAP DAN
SAHSIAH

PETUNJUK PRESTASI

Berpengetahuan yang sangat baik dalam kajian


yang dbentang

Menepati masa
Penampilan diri yang sangat menarik.
Sangat yakin..

JUMLAH

100

18

WAJARAN

13.0

RUBRIK PENTAKSIRAN
13.1

Rubrik Pentaksiran Laporan Penyelidikan Tindakan


Aspek

Kriteria
1.0 PENDAHHULUAN
Refleksi Pengalaman
Yang Lalu / Refleksi
Sorotan Literatur
(5 markah)

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(5.0 - 4.6 markah)

(4.5 - 4.1 markah)

(4.0 3.3 markah)

(3.2 - 2.5 markah)

(2.4 - 0.0 markah)

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian amat
jelas

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian jelas

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara kurang jelas

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara tidak jelas

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
amat berkesan

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
berkesan

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
secara kurang
berkesan

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
secara tidak berkesan

Membincangkan secara
mendalam andaian, nilai
dan kepercayaan
terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman P&P.

Membincangkan
andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&P

Membincangkan secara
kurang jelas andaian,
nilai dan kepercayaan
terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman
P&P

Membincangkan secara
tidak jelas andaian, nilai
dan kepercayaan
terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman P&P

Membincangkan secara
amat terperinci jurang di
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan amalan
P&P yang dilaksanakan

Membincangkan secara
terperinci jurang di antara
nilai dan kepercayaan
yang dipegang dengan
amalan P&P yang
dilaksanakan

Membincangkan secara
kurang jelas terperinci
jurang di antara nilai
dan kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan P&P yang
dilaksanakan

Membincangkan secara
tidak terperinci jurang
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan amalan
P&P yang dilaksanakan

19

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara sanagat tidak
jelas
Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
secara sangat tidak
berkesan
Membincangkan secara
sangat tidak jelas
andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&P
Membincangkan secara
sangat tidak terperinci
jurang antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan amalan
P&P yang dilaksanakan

Aspek
Kriteria
2.0 - FOKUS
KAJIAN / ISU
KEPRIHATINAN
Tinjauan dan Analisis
Masalah
(20 markah)

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(20.0 - 18.0 markah)

(17.0 - 16.0 markah)

(15.0 - 13.0 markah)

(12.0 - 10.0 markah)

(9.0 - 0.0 markah)

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
dengan amat baik dan
jelas

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
dengan baik dan jelas

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
secara tidak baik dan
tidak jelas

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
secara sangat tidak baik
dan sangat tidak jelas

Dapat menilai pemilihan


fokus berdasarkan 2
daripada 6 kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah

Dapat menilai pemilihan


fokus berdasarkan 2
daripada 6 kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah

Menyatakan fokus kajian


dan peluang
penambahbaikan secara
tidak jelas

Menyatakan fokus kajian


dan peluang
penambahbaikan secara
sangat tidak jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud
secara tidak jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud
secara sangat tidak jelas

Dapat menilai pemilihan


fokus berdasarkan semua
kriteria-kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah
Menyatakan fokus kajian
dan peluang
penambahbaikan dengan
amat jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud
secara amat terperinci.

Dapat menilai pemilihan


fokus berdasarkan 4
daripada 6 kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah
Menyatakan fokus kajian
dan peluang
penambahbaikan dengan
jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan
masalah/ isu wujud
secara terperinci.

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid
dengan kurang baik
dan kurang jelas
Dapat menilai
pemilihan fokus
berdasarkan 3 daripada
6 kriteria berikut
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah
Menyatakan fokus
kajian dan peluang
penambahbaikan
dengan kurang jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktilkan

20

masalah/ isu wujud


secara kurang jelas
Aspek
Kriteria
3.0 - OBJEKTIF
KAJIAN /
SOALAN
KAJIAN
(5 markah)

4.0 - KUMPULAN
SASARAN
(5 markah)

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(5.0 - 4.6 markah)

(4.5 - 4.1 markah)

(4.0 3.3 markah)

(3.2 - 2.5 markah)

(2.4 - 0.0 markah)

Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
diyatakan dengan amat
jelas 3 perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan

Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
diyatakan dengan jelas
3 perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan

Soalan kajian amat


relevan dengan objektif
kajian

Soalan kajian relevan


dengan objektif kajian

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara amat
terperinci semua perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara amat
terperinci 4 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
diyatakan dengan
kurang jelas 3 perkara
berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan
Soalan kajian kurang
relevan dengan objektif
kajian
Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara amat
terperinci 3 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas /
jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang
lain

21

Pernyataan objektif
kajian tindakan tidak
diyatakan dengan kurang
jelas 3 perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan
Soalan kajian tidak
relevan dengan objektif
kajian

Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara amat
terperinci 2 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Pernyataan objektif
kajian tindakan tidak
diyatakan dengan
sanhgat tidak jelas 3
perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan
Soalan kajian sangat
tidak relevan dengan
objektif kajian
Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara amat
terperinci 1 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Aspek
Kriteria

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(5.0 - 4.6 markah)

(4.5 - 4.1 markah)

(4.0 3.3 markah)

(3.2 - 2.5 markah)

(2.4 - 0.0 markah)

5.0 - TINDAKAN
5.1 - Prosedur
Tindakan

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) dengan amat jelas

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) dengan jelas

Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
amat jelas

Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
jelas

Kaedah pengumpulan
data yang amat sesuai
untuk menjawab soalan
kajian tindakan

Kaedah pengumpulan
data yang sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan

Kaedah pengumpulan
data yang kurang
sesuai untuk menjawab
soalan kajian tindakan

Kaedah pengumpulan
data yang tidak sesuai
untuk menjawab soalan
kajian tindakan

Kaedah pengumpulan
data yang sangat tidak
sesuai untuk menjawab
soalan kajian tindakan

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan dengan
terperinci dan dilampirkan

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan dengan
terperinci dan dilampirkan

Instrumen kajian
tindakan dijelaskan
secara kurang
terperinci dan
dilampirkan

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan secara tidak
terperinci dan dilampirkan

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan secara tidak
terperinci dan tidak
dilampirkan

(5 markah)

5.2 - Cara
Mengumpul
Data

Memperincikan
langkah-langkah/
aktiviti tindakan (P&P)
dengan kurang jelas
Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
kurang jelas

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) secara tidak jelas
Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan secara tidak
jelas

Memperincikan langkahlangkah/ aktiviti tindakan


(P&P) secara sangat
tidak jelas
Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan secara
sangat tidak jelas

(5 markah)

22

Aspek
Kriteria

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(10.0 - 9.0 markah)

(8.9 - 8.0 markah)

(7.9 - 6.5 markah)

(6.4 - 5.0 markah)

(4.0 - 0.0 markah)

6.0 - ANALISIS
INTERPRETASI
DATA

Kaedah analisis data


amat sesuai bagi data
yang dikumpul

Kaedah analisis data


sesuai bagi data yang
dikumpul

Kaedah analisis data


kurang sesuai bagi
data yang dikumpul

Kaedah analisis data


tidak sesuai bagi data
yang dikumpul

Kaedah analisis data


sangat tidak sesuai bagi
data yang dikumpul

(10 markah)

Analisis data telah dijelaskan dengan amat


baik

Analisis data telah


dijelaskan dengan baik

Analisis data telah dijelaskan dengan kurang


baik

Analisis data tidak


dijelaskan dengan baik

Analisis data tidak


dijelaskan

Menginterpretasi semua
data dengan amat
lengkap

Menginterpretasi semua
data dengan lengkap

Menginterpretasi
semua data kurang
lengkap

Tidak menginterpretasi
data

Tidak menginterpretasi
data

Aspek
Kriteria
7.0 - DAPATAN
(5 markah)

8.0 - CADANGAN
KAJIAN
SETERUSNYA
(5 markah)

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(5.0 - 4.6 markah)

(4.5 - 4.1 markah)

(4.0 3.3 markah)

(3.2 - 2.5 markah)

(2.4 - 0.0 markah)

Dapatan kajian yang


dilaporkan amat sesuai
dengan soalan kajian

Dapatan kajian yang


dilaporkan sesuai dengan
soalan kajian

Dapatan kajian yang


dilaporkan kurang
sesuai dengan soalan
kajian

Dapatan kajian tidak


sesuai dengan soalan
kajian

Dapatan kajian sangat


tidak sesuai dengan
soalan kajian

Menghubungkaitkan
kajian lepas dengan
dapatan kajian secara
amat jelas

Menghubungkaitkan
kajian lepas dengan
dapatan kajian amat jelas

Menghubungkaitkan
kajian lepas dengan
dapatan kajian secara
kurang jelas

Menghubungkaitkan
kajian lepas dengan
dapatan kajian secara
tidak jelas

Tidak
menghubungkaitkan
kajian lepas dengan
dapatan kajian.

Dapat menilai tindakan


yang diambil secara kritis

Dapat menilai tindakan


yang diambil

Dapat menilai tindakan


yang diambil secara
ringkas sahaja

Dapat menilai tindakan


yang diambil secara
sangat ringkas.

Tidak dapat menilai


tindakan yang diambil

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincang
dengan amat jelas

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincang
dengan jelas

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincangkan

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincangkan

Cadangan untuk kajian


lanjutan tidak

23

dengan kurang jelas


Aspek
Kriteria
9.0 PENGOLAHAN/
KEJELASAN
PENULISAN
(20 markah)

dibincangkan

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(20.0 - 18.0 markah)

(17.0 - 16.0 markah)

(15.0 - 13.0 markah)

(12.0 - 10.0 markah)

(9.0 - 0.0 markah)

Kesemua isi telah diolah


dengan amat baik

Sebahagian besar isi


telah diolah dengan baik

Sebahagian kecil isi


telah diolah dengan
baik

Sebahagian kecil isi telah


diolah dengan kurang
baik

Pengolahan isi sangat


lemah

Urutan idea yang teratur

Urutan idea yang teratur

Urutan idea yang


kurang teratur

Urutan idea yang tidak


teratur

Urutan idea yang tidak


sangat tidak teratur

Penggunaan bahasa
amat sesuai dengan
penulisan ilmiah

Penggunaan bahasa
sesuai dengan penulisan
ilmiah

Penggunaan bahasa
kurang sesuai dengan
penulisan ilmiah

Penggunaan bahasa
tidak sesuai dengan
penulisan ilmiah

Penggunaan bahasa
sangat tidak sesuai
dengan penulisan ilmiah

Unsur refleksi amat jelas

Unsur refleksi jelas

Unsur refleksi kurang


jelas

Unsur refleksi tidak jelas

Unsur refleksi sangat


tidak jelas

(10.0 - 9.0 markah)


10.0 - SENARAI
RUJUKAN

secara sangat tidak jelas

(8.9 - 8.0 markah)

(7.9 - 6.5 markah)

(6.4 - 5.0 markah)

(4.0 - 0.0 markah)

Menyenaraikan lebih
daripada 10 rujukan yang
berkaitan

Menyenaraikan 8 - 9
rujukan yang berkaitan

Menyenaraikan 6 - 7
rujukan yang berkaitan

Menyenaraikan 4 - 5
rujukan yang berkaitan

Menyenaraikan kurang
daripada 4 rujukan yang
berkaitan

Penulisan rujukan adalah


konsisten dengan gaya
rujukan American
Psychological Assocaition
(APA)

Penulisan rujukan adalah


konsisten dengan gaya
rujukan American
Psychological Assocaition
(APA)

Penulisan rujukan
adalah kurang
konsisten dengan gaya
rujukan American
Psychological
Assocaition (APA)

Penulisan rujukan adalah


tidak konsisten dengan
gaya rujukan American
Psychological Assocaition
(APA)

Penulisan rujukan adalah


sangat tidak konsisten
dengan gaya rujukan
American Psychological
Assocaition (APA)

Semua rujukan yang


digunakan amat releven
dan berkredibiliti

Sebahagian besar
rujukan digunakan
releven dan berkredibiliti

Separuh rujukan yang


digunakan releven dan
berkredibiliti

Sebahagian kecil rujukan


yang digunakan releven
dan berkredibiliti

Semua rujukan yang


digunakan tidak releven
dan tidak berkredibiliti

(10 markah)

24

Aspek
Kriteria
11.0 - SAHSIAH
(5 markah)

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(5.0 - 4.6 markah)

(4.5 - 4.1 markah)

(4.0 3.3 markah)

(3.2 - 2.5 markah)

(2.4 - 0.0 markah)

Menunjukkan tindakbalas
yang amat positif
terhadap komen atau
kritikan.

Menunjukkan tindakbalas
yang positif terhadap
komen atau kritikan.

Menunjukkan sikap
kurang terbuka dalam
menerima komen atau
kritikan.

Bertindakbalas secara
negative terhadap komen
atau kritikan.

Bertindakbalas secara
sangat negative terhadap
komen atau kritikan.

Menunjukkan komitmen
yang tinggi dalam
menyelesaikan tugasan.

Menunjukkan komitmen
yang baik dalam
menyelesaikan tugasan.

Menunjukkan komitmen
yang memuaskan
dalam menyelesaikan
tugasan.

Tidak menunjukkan
komitmen dalam
menyelesaikan tugasan.

Tidak langsung
menunjukkan komitmen
dalam menyelesaikan
tugasan.

Menunjukkan tahap
penglibatan yang
cemerlang.

Menunjukkan tahap
penglibatan yang baik.

Menunjukkan tahap
penglibatan yang
memuaskan.

Kurang menunjukkan
penglibatan.

Sangat kurang
menunjukkan
penglibatan.

25

13.2

Rubrik Pentaksiran Pembentangan Penyelidikan Tindakan


Aspek

Kriteria

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(20.0 - 18.0 markah)

(17.0 - 16.0 markah)

(15.0 - 13.0 markah)

(12.0 - 10.0 markah)

(9.0 - 0.0 markah)

1.0 - PENYAMPAIAN
Pengkaji
berkomunikasi secara
berkesan

Membentangkan hasil
kajian dengan amat jelas
dan yakin

Membentangkan hasil
kajian dengan jelas dan
yakin

Membentangkan hasil
kajian dengan kurang
jelas

(20 markah)

Nada yang amat sesuai

Nada yang sesuai

Nada yang kurang


berkesan

Penggunaan bahasa yang


tepat dan menarik

Penggunaan bahasa
yang tepat

Penggunaan bahasa
yang kurang tepat

Penggunaan media
sangat berkesan

Penggunaan media
berkesan

Penggunaan media
kurang berkesan

(30.0 - 27.0 markah)


2.0 -PENGOLAHAN
PEMBENTANGAN
Pengkaji
menunjukkan
pengolahan secara
teratur
(30 markah)

(26.0 - 24.0 markah)

(23.0 20.0 markah)

Membentangkan hasil
kajian dengan tidak
jelas
Nada yang tidak
berkesan

Membentangkan hasil
kajian dengan sangat
tidak jelas
Nada yang sangat tidak
berkesan

Penggunaan bahasa
yang tidak tepat

Penggunaan bahasa
yang tidak tepat dan
tidak menarik

Penggunaan media
yang tidak berkesan

Penggunaan media
yang sangat tidak
berkesan

(19.0 - 15.0 markah)

(14.0 - 0.0 markah)

Memperkenalkan topik
secara amat jelas dan
kreatif

Memperkenalkan topik
secara jelas

Kurang jelas
memperkenalkan topik

Kurang jelas
memperkenalkan topik

Tidak memperkenalkan
topik

Isi-isi disusun secara


koheren

Isi-isi disusun secara


hampir koheren

Isi-isi disusun dengan


kurang koheren

Isi-isi disusun dengan


tidak koheren

Isi-isi disusun dengan


sangat tidak koheren

Membuat kesimpulan
yang amat baik
berasaskan bukti

Membuat kesimpulan
yang baik berasaskan
bukti

Membuat kesimpulan
yang kurang baik
berasaskan bukti

Membuat kesimpulan
yang tidak baik
berasaskan bukti

Membuat kesimpulan
tanpa bukti

26

Aspek
Kriteria

Amat Cemerlang

Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

(25.0 - 23.0 markah)

(22.0 - 20.0 markah)

(19.0 - 16.0 markah)

(15.0 - 13.0 markah)

(12.0 - 0.0 markah)

3.0 - ISI
KANDUNGAN

Fokus kajian sangat jelas

Fokus kajian jelas

Menerang dan
menjelaskan dapatan
kajian

Menyokong dapatan
dengan bukti yang amat
tepat

Menyokong dapatan
dengan bukti yang tepat

(25 markah)
Bukti dari pelbagai
sumber
(20.0 - 18.0 markah)
4.0 - SOAL
JAWAB
(20 markah)

(17.0 - 16.0 markah)

Menyokong dapatan
dengan bukti yang
kurang tepat

Menyokong dapatan
dengan bukti yang tidak
tepat

Fokus kajian sangat tidak


jelas
Menyokong dapatan
dengan bukti yang
sangat tidak tepat

Bukti dari sumber yang


terlalu terhad

(15.0 - 13.0 markah)

(12.0 - 10.0 markah)

(9.0 - 0.0 markah)

Menjawab soalan
dengan sangat kurang
jelas

Tidak dapat menjawab


jelas

Menjawab soalan
dengan jelas

Menjawab soalan
dengan kurang jelas

Berpengetahuan yang
sangat baik dalam kajian
yang dibentang

Berpengetahuan yang
baik dalam kajian yang
dibentang

Berpengetahuan yang
kurang baik dalam
kajian yang dibentang

(4.5 - 4.1 markah)

Fokus kajian tidak jelas

Bukti dari sumber yang


terhad

Menjawab soalan dengan


amat jelas

(5.0 - 4.6 markah)


5.0 - SAHSIAH

Bukti dari beberapa


sumber

Fokus kajian kurang


jelas

(4.0 3.3 markah)

Kurang berpengetahuan
dalam kajian yang
dibentang
(3.2 - 2.5 markah)

Tiada sumber bukti

Terlalu kurang
berpengetahuan dalam
kajian yang dibentang

(2.4 - 0.0 markah)

Amat menepati masa

Menepati masa

Kurang menepati masa

Terlalu kurang menepati


masa

Tidak menepati masa

Penampilan diri yang


sangat baik

Penampilan diri yang


menarik

Penampilan diri yang


kurang menarik

Penampilan diri yang


tidak menarik

Penampilan diri yang


sangat tidak menarik

Sangat yakin

Yakin

Kurang yakin

Agak kurang yakin

Tidak yakin

(5 markah)

27

28