Anda di halaman 1dari 2

LIMA KOMPONEN POKOK

DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM

MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Ilmu Pendidikan Islam

Dosen Pembimbing:
Tajuddin Tholabi, M. Ag.

Disusun Oleh
Siti Qurroti A’yun DO1207214
Himatul Khoiroh DO1207219
Dina Ulvia DO1207231

FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN
AMPEL
SURABAYA
2007
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……………………………………………………………… i

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….... ii

A. Latar Belakang …………………………………………………..... ii

B. Tujuan ……………………………………………………………... ii

C. Rumusan Masalah …………………………………………………. Ii

BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………. 1

1. Tujuan Pendidikan Islam ………………………………………… 1

2. Pendidik ………………………………………………………….. 2

3. Peserta Didik ……………………………………………………... 4

4. Kurikulum Pendidikan Islam …………………………………….. 5

5. Alat Pendidikan ………………………………………………….. 6

BAB III PENUTUP ……………………………………………………… 8

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… 9