Anda di halaman 1dari 30

SJKC CHUNG HWA

JALAN PASAR, KLANG


PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN : LEE SENG SOON
Kepercayaan Kepada
Tuhan

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NAMA MURID

CHAN WENG
CHEW XIN YAO
CHEW ZHEN JIE
CHIN JIA HUI
GINA TAN CHIN CIA
HA ZHI QI
KHERN WEI QI
KOK HUA EN
KOK LOK KEN
KOO XI QING
LEE JAY JUN
LEE JIA XUAN
LEE LIEN
LEE PEI HUI
LEON KOH LI YANG
LIEW JIN ANN
LIM CHIA HUI
LIM ZE YI

NO K/P

JANTINA

Menghormati Amalan
Beribadat Pelbagai
Agama dan Kepercayaan
Jiran

123456-10-1111
000000-00-2444
000000-00-2445
000000-00-2446
000000-00-2447
000000-00-2448
000000-00-2449
000000-00-2450
000000-00-2451
000000-00-2452
000000-00-2453
000000-00-2454
000000-00-2455
000000-00-2456
000000-00-2457
000000-00-2458
000000-00-2459
000000-00-2460

L
L
L
P
P
P
P
L
L
P
L
L
P
L
L
P
P
P

1
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5

Baik hati

Bertanggung jawab

Memberi
Melaksanakan
Bantuan Kepada tanggungjawab
Jiran
sebagai jiran

2
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

LIM ZHONG SHENG


LIN JUN JIE
LIN JUN JIE
LOONG CHAY HUI
LOW IAN
MARCUS OON SHI YUAN

NG YI WEN
NG ZI JIN
ONG HUI YAN KIMBERLY
SEOW JAXINE
TAN SZE YIN
TAN VICTOR
TAN ZHI WEI
TAY KAI JUN
TEE JIAN WEI
TEE YI TING
THAM YUN XUAN
THIA YEE XIN
TONG YONG XIANG
VALERIE LEE YII JIE
YANG KAI WEI
YEONG JING XIAN
YIP XUE NI
ANG ZHI LIN
CHEW ZE MING
CHUA WEN JIN
DOUGLAS CHUAH CHONG CHI

GAN YI XUAN
GOH HUI YI
JEFFERSON HENG KIAN SHEN

000000-00-2461
000000-00-2462
000000-00-2463
000000-00-2464
000000-00-2465
000000-00-2466
000000-00-2467
000000-00-2468
000000-00-2469
000000-00-2470
000000-00-2471
000000-00-2472
000000-00-2473
000000-00-2474
000000-00-2475
000000-00-2476
000000-00-2477
000000-00-2478
000000-00-2479
000000-00-2480
000000-00-2481
000000-00-2482
000000-00-2483
000000-00-2484
000000-00-2485
000000-00-2486
000000-00-2487
000000-00-2488
000000-00-2489
000000-00-2490

L
L
L
P
L
L
P
L
P
P
P
L
L
L
L
P
P
P
L
P
L
L
P
P
L
P
L
P
P
L

5
5

5
5

5
5

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

49 JOEY YEOH HUEY WERN


50 KENNETH TAN KIEN NIAN
1

000000-00-2491
000000-00-2492
3

P
L
4

4
5
5

5
5
6

5
5
7

AHUN 4
Kelas :
Berterima
Kasih

Menghargai
Sumbangan jiran

4
5
5
5
6
5
5
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5

Hemah Tinggi

Mengamalkan Adab
Dalam Pergaulan
Dengan Jiran

5
5
5
5
6
5
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5

Hormat

Menghormati jiran

6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4 HIJAU
Kasih Sayang

Menyayangi jiran

1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5

Keadilan

Mengamalkan
Keadilan Terhadap
jiran

2
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5

Keberanian

Mengamalkan sikap
berani menyuarakan
Pandangan yang
Membina Terhadap jiran

3
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Kejujuran

Kerajinan

Mengamalkan Sikap
Jujur Dalam
Mengamalkan Sikap
Perhubungan dengan Rajin Sesama Jiran
Jiran

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5

5
5
5
5
6
5
5
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5

Kerjasama

Bekerjasama
Dengan Jiran

6
5
5
5
6
5
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
6
5
6
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
1
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
3
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
6
5
6
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
8

5
5
9

4
5
10

5
5
11

12

13

14

15

16

Kesederhanaan

Toleransi

Mengamalkan Sikap
sederhana Sesama
Jiran

Mengamalkan Sikap
Toleransi Sesama
Jiran

1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5

5
5

5
5

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

17

18

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4

5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3

4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

RNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID

SK 1:MENGHORMATI AMALAN BERIBADAT PELBAGAI AGAMA DAN


KEPERCAYAAN JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan


kepercayaan jiran
Murid menerangkan kebaikanmenghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran
Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid mendemonstrasikan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 2:MEMBERI BANTUAN KEPADA JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakancara membantu jiran


Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada jiran
Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan
Murid mendemonstrasikan cara memberi bantuan kepada jiran dalam pelbagai
situasi
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi

SK 3:MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI JIRAN

TAFSIRAN

Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran


Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran
Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi

Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian.

Murid mengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 4:MENGHARGAI SUMBANGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyenaraikan sumbangan jiran


Murid memerihalkan cara menghargai sumbangan jiran.
Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi.

SK 5:MENGAMALKAN ADAB DALAM PERGAULAN DENGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran


Murid menerangkan kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran.
Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam pelbagai
situasi.

Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi.

SK 6:MENGHORMATI JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati jiran


Murid menerangkan kepentingan menghormati jiran.
Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

SK 7:MENYAYANGI JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menyayangi jiran


Murid menerangkan kepentingan menyayangi jiran
Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

SK 8:MENGAMALKAN KEADILAN TERHADAP JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap adil kepada jiran


Murid menceritakan kepentingan bersikap adil terhadap jiran
Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap adil terhadap jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
SK 9:MENGAMALKAN SIKAP BERANI MENYUARAKAN PANDANGAN YANG
MEMBINA TERHADAP JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran.


Murid menyenaraikan kepentingan berani menyuarakan pandangan membina
terhadap jiran.
Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap
jiran dalam pelbagai situasi secara beradab.
Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap
jiran dalam kehidupan seharian secara beradab.
Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan
pandangan yang membina
terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi.

SK 10:MENGAMALKAN SIKAP JUJUR DALAM PERHUBUNGAN DENGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan sikap jujur terhadap jiran.


Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap jiran.
Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan

Murid mendemonstrasikan cara bersikap jujur terhadap jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
SK 11:MENGAMALKAN SIKAP RAJIN SESAMA JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap rajin sesama jiran.


Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.
Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap rajin sesama jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran
dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan dan boleh dicontohi

SK 12:BEKERJASAMA DENGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran.


Murid menerangkan kesan bekerjasama dengan jiran.
Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam
pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
SK 13:MENGAMALKAN SIKAP SEDERHANA SESAMA JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran


Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran.

Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap sederhana sesama jiran dalam pelbagai
situasi.
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
SK 14:MENGAMALKAN SIKAP TOLERANSI SESAMA JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bertoleransi sesama jiran.


Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.
Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran.
Murid mendemonstrasikan cara bertoleransi sesama jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.

SJKC CHUNG HWA


JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4

Nama Murid
No. Kad Pengenalan
Jantina
Kelas
Nama Guru P. Moral
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

KHERN WEI QI
000000-00-2449
Perempuan
4 HIJAU
LEE SENG SOON

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


NILAI

STANDARD KANDUNGAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menghormati Amalan Beribadat Pelbagai Agama dan Kepercayaan


Jiran

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi

Memberi Bantuan Kepada Jiran

Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian

Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran

Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian.

Menghargai Sumbangan jiran

Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian

Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran

Menghormati jiran

Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.

Menyayangi jiran

Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan Keadilan Terhadap jiran

Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

Mengamalkan sikap berani menyuarakan Pandangan yang Membina


Terhadap jiran

Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam
kehidupan seharian secara beradab.

10

Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan dengan Jiran

Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian.

11

Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran

Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran


dalam kehidupan seharian.

12

Bekerjasama Dengan Jiran

Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian.

13

Mengamalkan Sikap sederhana Sesama Jiran

14

Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran

..............
(Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)
LEE SENG SOON

..
( Guru Besar )

Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian.

Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian.

GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


SK1
Jumlah semua
33
SK 1:Menghormati Amalan
Beribadat Pelbagai Agama dan
Kepercayaan
Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5

Bil Pel

33

TP6

12

12

SK2

Jumlah47
semua 50

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
1
0
0
47
2

TP3
0

TP4

TP5

TP6

SK 4:Menghargai Sumbangan Jiran

SK4

TP1
0

TP2

TP3
0

TP4
0

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 1 37 1212

SK5

TP2
0

TP3
0

TP4

45

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP6

Jumlah
semua 50
44

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
44
6

TP1
0

TP2
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP5

TP6

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

TP4
0

TP5

SK 6:Menghormati Jiran
40

SK6
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP2
0

1
TP1
0

TP5

SK 5:Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran

Jumlah semua
37 50

SK3

1
TP2
0

SK 3:Melaksanakan Tanggungjawab Seb

SK 2:Memberi Bantuan Kepada Jiran

1
TP1

50

4
TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

SK 7: Menyayangi Jiran
SK7
Jumlah semua 50

SK
Terhadap
SK88: Mengamalkan Keadilan
Jumlah
semua Jiran
50

45

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
1 0 0 0 45 4

33

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
1
1
0
4
33 11

SK
9:Mengamalkan Sikap Berani Menyuarakan Pandangan Yang Membin
SK9

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

46

TP1
1

TP2
0

11
1
TP1

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

TP1

TP2

SK 10: Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan Dengan Jiran


43Jumlah semua 50

SK10

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 1 1 43 5

TP1
0

TP2
0

TP3

TP4

4
TP3
0

TP4

TP5

TP6

SK 11: Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran

TP1

TP2
0

TP3

TP4
0

TP5

TP6

SK 12: Bekerjasama Dengan Jiran

38

SK11

43

Jumlah semua 50

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
12
Bil Pel
0
0
0
0
38 12

SK12
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP2
0

5
TP5

TP6

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

SK13

Jumlah semua 50

SK 13: Mengamalkan Sikap Sederhana Sesama Jiran

Tahap
40
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
1 0 0 4 40 5

SK14

Jumlah
45 semua 50
SKI 14: Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
1
0
0
45
4
4

TP1

1
TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP6

TP1
0

TP2

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan


Pendidikan Moral Tahun 4
Keseluruhan

Jumlah semua 50

44

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
1
5
44
0

5
1
TP1
0

TP2
0

TP3

TP4

TP5

TP6
0

akan Tanggungjawab Sebagai Jiran

Jumlah semua

50

45

TP3 TP4
0
0

TP5
45

TP6
5
5

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

mati Jiran
40

Jumlah semua

TP3 TP4
0
4

TP4

TP5
40

TP6
6
6

4
TP3
0

50

TP5

TP6

ni Menyuarakan Pandangan
Yang Membina
Terhadap50
Jiran
Jumlah
semua
46

TP3 TP4
1
0

TP5
46

TP6
2

2
TP5

TP6

sama Dengan Jiran


43

Jumlah semua

TP3 TP4
0
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP5
43

50

TP6
7

TP6

TP6
0

Anda mungkin juga menyukai