Anda di halaman 1dari 12

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN

Hari : AHAD
Tarikh : 30 / 08 / 2015 .

Minggu Yang Ke 31.


Mata Pelajaran,
Tingkatan &
Masa
SAINS
1 CAR
1.45-2.55

Tajuk / Objektif / Aktiviti Pengajaran

Catatan

TAJUK
: SUMBER TENAGA
OBJEKTIF : 6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber
tenaga

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivisme

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:-

NILAI:
Aktif &
Bekerjasama

1. Menyenaraikan pelbagai sumber tenaga,


2. Mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama
3. Mengenal pasti perubahan tenaga,

AKTIVITI :
1. Murid menyenaraikan sumber-sumber tenaga dalam bentuk peta
bulatan (perbincangan dalam kumpulan)
2. Murid membuat pemerhatian dan kajian bagi menyatakan
matahari merupakan sumber tenaga utama dan haba sebagai
satu bentuk tenaga. (Lukisan peta alir secara berkumpulan)
3. Murid mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga
kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti
ayunan bandul dan lantunan bola.
4. Murid menyalin nota ringkas dalam bentuk peta bulatan, peta alir
dan keputusan bagi aktiviti ayunan bandul dan lantunan bola.

BBM:
Bola, Set bandul,
Buku Nota,
Kertas A4 dan
Marker Pen

REFLEKSI : 90% murid telah mencapai objektif p&p. Guru


bersyukur. 10 % murid yang kurang memberikan
tumpuan akan disoal dari semasa ke semasa untuk
meningkatkan kefahaman mereka..

SAINS
2 ORC
2.55-3.30

TAJUK
: BAB 5: AIR DAN LARUTAN
OBJEKTIF : 5.4 Menganalisa larutan

dan

kelarutan.
HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:1. Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan
harian.

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivisme
NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:

AKTIVITI :
1. Murid disoal apakah bahan yang diperlukan untuk mencuci baju
yang terkena cat?
2. Murid memberi jawapan berdasarkan pengetahuan sedia ada
mereka.
3. Murid mengumpul maklumat tentang aplikasi pelarut organik
dalam kehidupan harian di dalam kumpulan.
4. Guru memberikan nama pelarut organik dan murid diminta
mencari bahan yang boleh larut didalam pelarut organik
berkenaan dan aplikasinya dalam kehidupan harian.
5. Murid membuat nota ringkas dalam bentuk peta i-think untuk
dibentangkan di hadapan.
6. Perbentangan melibatkan seorang ahli dari setiap kumpulan
tampil kehadapan dan bercakap.

Buku Teks,
Marker Pen &
Buku Nota.

REFLEKSI : 90% murid telah mencapai objektif p&p. Guru


bersyukur. 10 % murid yang kurang memberikan
tumpuan akan disoal dari semasa ke semasa untuk
meningkatkan kefahaman mereka.
SAINS
1 LAV
6.10-6.45

TAJUK
: SUMBER TENAGA
OBJEKTIF : 6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber
tenaga

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivisme

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:-

NILAI:
Aktif &
Bekerjasama

1. Mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama


2. Mengenal pasti perubahan tenaga,
AKTIVITI

1. Murid membuat pemerhatian dan kajian bagi menyatakan


matahari merupakan sumber tenaga utama dan haba sebagai
satu bentuk tenaga. (Lukisan peta alir secara berkumpulan)
2. Murid mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga
kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui pengalaman
menaiki buaian.
3. Murid menyalin nota ringkas dalam bentuk peta bulatan, peta alir
dan keputusan bagi aktiviti ayunan bandul dan lantunan bola.
REFLEKSI : 95% murid telah mencapai objektif p&p. Guru
bersyukur. 5 % murid yang kurang memberikan
tumpuan akan disoal dari semasa ke semasa untuk
meningkatkan kefahaman mereka.

BBM:
Buku Nota,
Kertas A4 dan
Marker Pen

TANDATANGAN GURU : ..
(SITI SALMIAH BINTI ABU BAKAR)

TANDATANGAN PENGETUA :

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN


Hari : ISNIN
Tarikh : 31/ 08/ 2015

Minggu Yang Ke 31.


Mata Pelajaran,
Tingkatan &
Masa
PSV
2 TUL
2.20-2.55

SN
2 LAV
5.00-5.35

PSV
1 TUL
5.35-6.45

Tajuk / Objektif / Aktiviti Pengajaran

Catatan

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN


Hari : SELASA
Tarikh : 01/ 09/ 2015

Minggu Yang Ke 31 .
Mata Pelajaran,
Tingkatan &
Masa

Tajuk / Objektif / Aktiviti Pengajaran

TAJUK
: BAB 5: AIR DAN LARUTAN
OBJEKTIF : 5.5Menganalisa asid

SAINS
2 LAV
2.20-3.30
1.
2.
3.
4.

dan alkali.

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:Mengenal pasti sifat asid.
Mengenal pasti sifat alkali.
Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya
dengan kehadiran air.
Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali..

AKTIVITI :
1. Murid disoal apakah rasa cuka? Adakah ia sejenis asid atau
alkali?
2. Murid memberi jawapan berdasarkan pengetahuan sedia ada
mereka di dalam peta bulatan di hadapan.
3. Murid disoal lagi, sekiranya panadol tidak larut dalam air liur,
adakah kamu dapat merasakan pahit? Mengapa?
4. Murid membuat perbincangan di dalam kumpulan untuk
mengisi ruang pada peta buih berganda asid dan alkali di
hadapan.
5. Murid menjalankan uji kaji ringkas ke atas asid hidroklorik dan
natrium hidroksida menggunakan kertas litmus lembab dan
penunjuk universal.
6. Murid menulis dapatan di dalam peta buih tadi.
7. Murid membentangkan jawapan kumpulan masing-masing.
8. Guru membuat semakan dan menambahkan maklumat dan
membetulkan miskonsepsi murid sebelum peta i-think disalin
sebagai nota.
REFLEKSI :95% murid telah mencapai objektif pembelajaran
pada hari ini. 5% murid masih lagi memerlukan
perhatian dan ulangkaji untuk memperkukuhkan
maklumat sedia ada mereka. Guru akan bersoal
jawab dengan murid berkenaan setiap kali kelas
supaya mereka dapat menguasai objektif p&p.

Catatan

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivisme
NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:
Radas
eksperimen,
Buku Teks, Buku
Nota, dan Marker
Pen

SAINS
1 CAR
5.00-5.35
1.
2.
3.
4.

.TAJUK
: SUMBER TENAGA
OBJEKTIF :6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan
yang tidak boleh diperbaharui

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivisme

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:Mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh
diperbaharui,
Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui
Menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:
Buku Teks,
Marker Pen &
Buku Nota.

AKTIVITI :
1. Murid disoal diantara 8 sumber tenaga yang telah anda pelajari
yang manakah sumber tenaga yang boleh diganti dalam masa
yang singkat? (sumber tenaga boleh diperbaharu)
2. Murid mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga
boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui dalam
bentuk peta i-think.
3. Setelah berjaya mengenalpasti sumber tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, murid
berbincang mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga ,dan
mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.
4. Hasil perbincangan ditulis dalam bentuk jadual di hadapan kelas
untuk dikongsi bersama.
5. Murid dan guru bersoal jawab dan guru membetulkan
miskonsepsi murid sebelum semua hasil perbincangan ditulis
dalam buku nota.
REFLEKSI : 95% murid telah mencapai objektif p&p. Guru
bersyukur.5 % murid yang kurang memberikan
tumpuan akan disoal dari semasa ke semasa.
SAINS
1 LAV
6.10-6.45
1.
2.
3.
4.

.TAJUK
: SUMBER TENAGA
OBJEKTIF :6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan
yang tidak boleh diperbaharui

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivisme

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:Mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh
diperbaharui,
Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui
Menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

NILAI:
Aktif &
Bekerjasama

AKTIVITI

BBM:
Buku Teks,
Marker Pen &
Buku Nota

1. Murid disoal diantara 8 sumber tenaga yang telah anda pelajari


yang manakah sumber tenaga yang boleh diganti dalam masa
yang singkat? (sumber tenaga boleh diperbaharu)
2. Murid mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga
boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui dalam
bentuk peta i-think.
3. Setelah berjaya mengenalpasti sumber tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, murid
berbincang mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga ,dan
mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.
4. Hasil perbincangan ditulis dalam bentuk jadual di hadapan kelas
untuk dikongsi bersama.
5. Murid dan guru bersoal jawab dan guru membetulkan
miskonsepsi murid sebelum semua hasil perbincangan ditulis
dalam buku nota.
REFLEKSI : 85% murid telah mencapai objektif p&p. Guru
bersyukur. 15 % murid yang lemah akan disoal
dari semasa ke semasa dan dibekalkan dengan
latihan.

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN


Hari : RABU
Tarikh : 02/ 09 / 2015

Minggu Yang Ke 31.


Mata Pelajaran,
Tingkatan &
Masa
SAINS
2 ORC
3.50-5.00

Tajuk / Objektif / Aktiviti Pengajaran

TAJUK
: BAB 5: AIR DAN LARUTAN
OBJEKTIF : 5.5Menganalisa asid

1.
2.
3.
4.

dan alkali.

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:Mengenal pasti sifat asid.
Mengenal pasti sifat alkali.
Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya
dengan kehadiran air.
Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali..

AKTIVITI :
1. Murid disoal apakah rasa cuka? Adakah ia sejenis asid atau
alkali?
2. Murid memberi jawapan berdasarkan pengetahuan sedia ada
mereka di dalam peta bulatan di hadapan.
3. Murid disoal lagi, sekiranya panadol tidak larut dalam air liur,
adakah kamu dapat merasakan pahit? Mengapa?
4. Murid membuat perbincangan di dalam kumpulan untuk
mengisi ruang pada peta buih berganda asid dan alkali di
hadapan.
5. Murid menjalankan uji kaji ringkas ke atas asid hidroklorik dan
natrium hidroksida menggunakan kertas litmus lembab dan
penunjuk universal.
6. Murid menulis dapatan di dalam peta buih tadi.
7. Murid membentangkan jawapan kumpulan masing-masing.
8. Guru membuat semakan dan menambahkan maklumat dan
membetulkan miskonsepsi murid sebelum peta i-think disalin
sebagai nota.

Catatan

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivism
e
NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:
Radas
eksperimen,
Buku Teks,
Buku Nota, dan
Marker Pen

REFLEKSI :85% murid telah mencapai objektif pembelajaran


pada hari ini.15% murid perlu menumpukan
perhatian untuk lebih memahami dan mencapai
objektif pembelajaran. Guru akan bersoal
jawab dengan murid berkenaan setiap kali kelas
supaya mereka dapat memberi tumpuan yang
lebih semasa p&p.

SAINS
1 LAV

TAJUK
: HABA
OBJEKTIF : 7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

PEDAGOGI:
Kontekstual &

5.35-6.45
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:Menyatakan matahari membebaskan haba.
Menyatakan sumber lain bagi haba,
Menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga,
Memberi contoh pelbagai kegunaan haba,
Menyatakan maksud suhu,
Menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu

AKTIVITI :
1. Murid disoal bolehkah anda senaraikan sumber lain yang
membebaskan haba selain dari matahari?
2. Murid menulis semua sumber yang membebaskan haba di dalam
peta bulatan.
3. Murid diberitahu bahawa haba ialah suatu bentuk tenaga
4. Murid diminta berbincang dan memberi contoh pelbagai
kegunaan haba .
5. Murid disoal dalam sesi soal jawab tentang perbezaan antara
haba dengan suhu.
6. Murid membentangkan hasil perbincangan dalam bentuk peta
buih berganda.
REFLEKSI : Hampir 90 % Murid telah mencapai objektif P&P.
Guru bersyukur. Guru telah memberikan latihan bagi
subtopik ini sebagai kerja rumah di dalam buku
latihan PT3 untuk mencapai objektif p&p bagi 10%
lagi murid.

Konstruktivism
e
NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:
Buku Teks,
Buku Nota dan
Marker Pen.

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN


Hari : KHAMIS
Tarikh : 03 / 09 / 2015

Minggu Yang Ke 31 .
Mata Pelajaran,
Tingkatan &
Masa
SAINS
1 CAR
1.45-2.55

Tajuk / Objektif / Aktiviti Pengajaran

TAJUK
: HABA
OBJEKTIF : 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:Menyatakan matahari membebaskan haba.
Menyatakan sumber lain bagi haba,
Menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga,
Memberi contoh pelbagai kegunaan haba,
Menyatakan maksud suhu,
Menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu

AKTIVITI :
1. Murid disoal bolehkah anda senaraikan sumber lain yang
membebaskan haba selain dari matahari?
2. Murid menulis semua sumber yang membebaskan haba di dalam
peta bulatan.
3. Murid diberitahu bahawa haba ialah suatu bentuk tenaga
4. Murid diminta berbincang dan memberi contoh pelbagai
kegunaan haba .
5. Murid disoal dalam sesi soal jawab tentang perbezaan antara
haba dengan suhu.
6. Murid membentangkan hasil perbincangan dalam bentuk peta
buih berganda.

Catatan

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivism
e
NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:
Buku Teks,
Buku Nota dan
Marker Pen.

REFLEKSI : Hampir 80 % Murid telah mencapai objektif P&P.


Guru bersyukur. Guru telah memberikan latihan bagi
subtopik ini sebagai kerja rumah di dalam buku
latihan PT3 untuk mencapai objektif p&p bagi 20%
lagi murid.
SAINS
2 LAV
3.50-5.00

TAJUK
: BAB 5: AIR DAN LARUTAN
OBJEKTIF : 5.5 Menganalisa asid dan alkali.
HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:1. Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan
harian
2. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.
AKTIVITI :
1. Murid diberikan beberapa keping gambar dalam 1 kumpulan.
2. Murid mengelaskan setiap gambar kepada kumpulankumpulannya (asid/alkali)

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivism
e
NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:
Buku Teks,
Gambar, Buku
Nota, Pen

3. Murid diminta menambah bahan berasid dan beralkali yang


mereka ketahui dalam kehidupan seharian mereka kedalam
peta bulatan yang telah mereka lukis.
4. Murid berbincang didalam kumpulan dan membentangkannya
didalam bentuk peta alir kegunaan asid dan alkali dalam
kehidupan harian.
5. Nota murid ditulis dalam bentuk peta bulatan dan peta aliran.
6. Murid diberikan soalan latihan daripada buku teks untuk
mengukuhkan lagi kefahaman mereka.
REFLEKSI :85% murid telah mencapai objektif pembelajaran
pada hari ini berdasarkan hasil perbentangan.
Guru akan bersoal jawab dengan 15% murid yang
enggan melibatkan diri supaya mereka dapat
memberi tumpuan yang lebih dan mencapai
objektif pembelajaran semasa p&p.
SAINS
2 ORC
5.35-6.10

TAJUK
: BAB 5: AIR DAN LARUTAN
OBJEKTIF : 5.5 Menganalisa asid dan alkali.
HASIL P&P :
Pada akhir p&p murid akan dapat:1. Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan
harian
2. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.
1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI :
Murid diberikan beberapa keping gambar dalam 1 kumpulan.
Murid mengelaskan setiap gambar kepada kumpulankumpulannya (asid/alkali)
Murid diminta menambah bahan berasid dan beralkali yang
mereka ketahui dalam kehidupan seharian mereka kedalam peta
bulatan yang telah mereka lukis.
Murid berbincang didalam kumpulan untuk dibentangkan dalam
bentuk peta alir kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan
harian.
Nota murid ditulis dalam bentuk peta bulatan dan peta aliran.
REFLEKSI :80% murid telah mencapai objektif pembelajaran
pada hari ini berdasarkan hasil perbentangan.
Guru akan bersoal jawab dengan 20% murid yang
enggan melibatkan diri supaya mereka dapat
memberi tumpuan yang lebih dan mencapai objektif
pembelajaran semasa p&p.

Marker dan
Buku Latihan.

PEDAGOGI:
Kontekstual &
Konstruktivism
e
NILAI:
Aktif &
Bekerjasama
BBM:
Gambar, Buku
Teks & Buku
Nota,

Tarikh

Aktiviti Kokurikulum/Kursus/Seminar/Taklimat

TANDATANGAN GURU : ..
(SITI SALMIAH BINTI ABU BAKAR)

TANDATANGAN PENGETUA :

Catatan
Pentadbiran