Anda di halaman 1dari 3

254

.lESrs HULCIS
l\tOTET A 4 VOIX.
Par T. L. da VITTOl\.1 A (N.f

91:. t6.

pj)

,)

"

IOPUWO .

ppP-

r1

"

dul

SUS

a se'ville en tsso)
.

-'~

me _ mo_

CIS

'Ll. -"-~ -

--

I d'
rLa,
ans

11

ALTO .

p~t'-

dul_ ci mPmo_

us-

'

1' 1-ll'

PPJ,._ sus

dulcis

Ll.

"

B.t.IIO.

lr=i

H'

H:f-#

-,.,.

r-I . "':

1>

,.e_

dCllb

ff8-

. _,.. ~(j
~

COl ' t't

c es.

> -

CU I '~

<L'I

gau-- _ -

(;-.,.. . . . .() _a ~ff

'(' _

ra

di
- crPs.

CO l '-

ra
-i

.
dt

('01' -

C l'('S .

~- , tl _
'

: ;.;ff ;;_
__
...,

"

!;'_

.
-U

!!au

<..;

-1

t--j-,.......--..:

...Ji.U

..

-~.

-1

~-

m o_rLa,d . n

o-

I
l'tl

- ~

" ' dans '(' .J


->-o ->-.--.......

-t

l!i_a'

""" ~~ ......

ffif>_
C1't'8

VC'

_ ra

dulcts

.
J< _ sus

'

me- mo ~

t-t-

ga~.J_::.._
()
ri

t-1
<.It
a
-

'

\('

I-

( AJ

- -

~r~

:')~<l .!~llp<' l
_f)

.1.

"

-...........

ll
T

- < 1 a.,

!!il ll

, ;

-+

- di _a
+- .,..

M-

- - dj -

,\.

..

.f -

it ., ('0 I' _

J!.}J

_ di

!!all(li _,,

:o-<d :-U -

-.-o-

~to

.- 1 - .

1~1

('(lJ

. - (rt. .t

. ., d .. uptTnwl

s.

Jogues Pew Lectionary includes ancient liturgical manuscripts in full color CCWATERSHED.ORG/JOGUES

f' l

lllll -

llJ - .,.

pra _ . .,< u -

At

,~1:~~p~~ag~@~gl~~F~-~6~----~71~
~E=~ - _-o . -_
-

0111-

Ill

a,

_ Ill _
- -()

om _

Ill

a, <' _

()

(HW

- j liS

- -] -:__ -() ;yo ~~ rr

] -_
-

J uJ_ (' j._

- jll"

t'-

(' _

"'

_ .Jl"'

,rul _

,I

-t=

IPL

tJ _ _ a

J -.

" -

~(' 11

- ri _ -

!!!!'!'

- "'(' ll -

<lui_ ci.,

~.:::II
-

(' I"

- r.i

...

tJ

()

(J

a c.lul_ c i~

-r

pra _

Jut _ (i..

IW ,t' ,~

")(' U _ li _

- ,-

p t;t- ~P II _ ti

17'-

M' ll

...

r.-..
, .

l1 -

Jogues Pew Lectionary includes ancient liturgical manuscripts in full color CCWATERSHED.ORG/JOGUES

rrARLE
I

'
DlJ DEIJXIEME
\'OLUi11E.
I

Des morceanx executes nux reuruons

de Ia Societe des Concerts


de Musique Vocale , Religieuse et Classique .
I

I! AN!\' 18415 ..

PRNDANT

Sorts Ia dirPclion dP M~ le P1inu tle Ia AJOSKO'FA.


--=~

0-------

Chez PA.CINI , Edi1eur de Ia ~o<'iete, BouJmrd des ltaliens U.


-o.ooo -,

ALLCRI.

Pflye.

a'

fll! 8 . De lamentatione Jt>remiae,---\ '01'\....... ...~ .. t5o r:-/t IJA VM...


m~ 9. Mi!'>rere,-------------------3 i CU~TRS ....... t68 A.E-,..,o>otl
ORLAND DE L AS!ffili

a
a

91! 10. Regina cOE"li , Antienne _______ 4 \'OIX .............


91.!. tt. Sahe Regina, Antienne ______ 4 l'OIX .............
,
91!. 12. Mic:t>rere, ___________________ u 5 l'OIX .... .........
AIJOJJ!UDS 9L! 13. Cl1auls tles Frer es Moraves ____
4 \ 'OIX . .t::.'........
9J.!. U. Ali a Trinita beata, (AUTEr R. tNroNNu j

Al\rADtl.T

91.!. tiS. AYe Maria, ___ ______________

a .f von .............
~

i86 fli..M.t>-yofl
192 0t> Mllr'IOI\.
i!}9 tlo N.o>otl.
235 ~:~o ,_.,A-"fvn
248

1='-A

~~tvot.

2M sill.. -.lA "'oll.

VfTTOR.IA

9l!. t.6. J esus dulcis memoria , 1\IoteL _a 4 VOIX ............. 25-l l.A ..,t'Vot<.
91..!. 1'1. Pueri hebraeorum ,A ntienne __ 4 VOlX ........ ..... 256 !:JO ~II.'W~

LEISlllNG

91!. 18. Filii et filioo,Ch anl PascaJ ____

a ~ ~H(EURS .......

26i ~~'foil

SCA RLATTI

9l! 19. Cor mio , MadrigaL _________

a5

VOIX ............ .

S'EBASTBN BACU

a -' \ 'OIX .............

9t! iO. Tantum ergo, Mot.eL _________

279 ScJL 1</tW. /1:.

e8 8 GO

Pr,..~: du Jblume fl11et .


163: 281

.Jogues Pew LectionmJ' includes ancienT liturgical manuscripis in full color CCWATERSHED.ORG/JOGUES