Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran ( Putaran Kedua)

Kajian Pengajaran
Lisan (iMTL)
Darjah 4

Sekolah:

Sekolah Rendah Temasek

Tarikh:

Anggota Pasukan:

Nur Ain Mohd Amin (Ketua Subjek ICT / ML)


Sadhana Yusop (Ketua Kumpulan)
Khairiah Abdul Majid
Nur Suhaila Ahmad
Amnah Jantan
Salha H A Majid
Farhati Kamsani

Guru yang
menjalankan
pengajaran:

Nur Suhaila Ahmad

Tema Kajian
(Tujuan Utama
Kajian Pengajaran
ini):

Keberkesanan teknik See-Think-Wonder dalam menggalakkan pembelajaran secara kendiri


dengan menggunakan portal iMTL

1.Pengetahuan
sedia:

Pelajar.
1. tahu menggunakan iMTL portal
2. dapat bertutur dengan fasih dan lancar berpandukan gambar atau video yang ditonton

16 September 2015

2. Bahan

1.
2.
3.
4.

Pakej Lisan
Keratan video
Penilaian kendiri pelajar (AfL)
rubrik penilaian guru (AfL)

1. Mengapakah kami
memilih topik kajian
pengajaran ini?

Meningkatkan kemahiran bertutur murid


Menggunakan iMTL portal sebagai wadah pembelajaran lisan

2. Mengapakah
pengajaran ini

1. Menyiapkan murid untuk cabaran abad ke 21 seperti kemahiran berkomunikasi, boleh


berfikir secara kritis, dan mempunyai pemahaman literasi sivik, global, dan rentas budaya

penting pada ketika


ini dalam
pembelajaran murid?

3. Mengapakah kami
memilih aktiviti
utama ini?

untuk mengasah kemahiran bertutur murid


iMTL portal telah diperkenalkan kepada murid-murid sekolah rendah.

4. Apakah strategi
utama yang
diperlukan dalam
pengajaran ini?

pembelajaran secara kendiri (SDL)


penilaian untuk Pembelajaran (criteria for success) dengan menggunakan senarai semak
merakamkan pertuturan ayat-ayat yang gramatis menggunakan sebutan baku
penilaian untuk pembelajaran (AfL) oleh guru dengan menggunakan rubrik

Proses Pembelajaran
Kajian Pengajaran Kedua
Matlamat Pengajaran:
Di akhir pengajaran, murid-murid dapat
1. menggunakan portal iMTL sebagai wadah untuk latihan bertutur dengan yakin
2. memberikan komen / pandangan berkaitan dengan isu-isu yang ditonton daripada video secara terperinci
3. mengaitkan pengalaman peribadi murid dengan isu-isu yang diutarakan dalam video

Aktiviti Pembelajaran dan soalansoalan guru


Masa

Aktiviti

10
minit

Induksi
Guru menayangkan sebuah
gambar yang terdapat
beberapa ekor semut sedang
bekerjasama mengangkat
ranting
Guru bertanya soalan
berdasarkan gambar untuk
mencetus minat mereka;
Apakah yang dapat
kamu lihat dalam
gambar ini?
Mengapakah banyak
semut mengangkat satu
ranting?
Apakah nilai yang boleh
kamu pelajari daripada
gambar ini? Kaitkan
dengan 7 Habits.

Reaksi murid yang


dijangka

Sokongan Guru
(soalan susulan sebagai
panduan terhadap
pembelajaran murid)

Penilaian

Catatan guru
melalui
pemerhatian dan
respons murid

Respons murid terhadap


Guru bertanya soalan
soalan;
berdasarkan gambar
Semut-semut
Apakah yang dapat
sedang mengangkat
kamu lihat dalam
ranting / semutgambar ini?
semut mahu
membina sarang
dengan
menggunakan
ranting itu
Ranting itu terlalu
Mengapakah banyak
berat dan
semut mengangkat
memerlukan banyak
satu ranting?
semut untuk
mengangkatnya /
Semut-semut mahu
membawa ranting itu
ke tempat yang jauh
dan perlu banyak
tenaga. / Semutsemut tidak kuat
mengangkat ranting
yang besar
sendirian.
Kita mesti
Apakah nilai yang
bekerjasama untuk
boleh kamu pelajari

Jawapan murid
secara lisan

mencapai sesuatu. /
Synergise. /
Bekerjasama. /
Bantu-membantu

daripada gambar ini?


Kaitkan dengan 7
Habits.

15
minit

Langkah 1
Guru memberikan murid-murid
carta Lihat-Pendapat-Soalan.
Guru menerangkan kepada
kelas bahawa carta tersebut
akan membantu mereka berfikir
secara teratur dan terperinci.

Murid-murid akan samasama membantu guru


mengisikan carta LihatPendapat-Soalan.
Murid-murid akan
mengulang respons yang
mereka berikan dalam set
induksi.

Mengapakah carta ini dalam


bentuk kepala?
Mengapakah terdapat tiga
gear di dalam kepala ini?

Setiap putaran gear / roda


bergigi akan menyebabkan
gear yang berdekatan
dengannya untuk berputar juga.
Ini menunjukkan bahawa setiap
perkara yang murid isikan
dalam satu gear ada kaitan
dengan perkara yang ditulis
dalam gear di sebelahnya.
Guru akan role-model teknik
menggunakan carta tersebut.
Gear pertama
Gear pertama ialah
LIHAT atau See
Di dalam gear ini, saya
perlu mengisikan
perkara-perkara yang
kamu dapat lihat pada
gambar ini.
(Guru mula menulis)
Saya dapat lihat
beberapa ekor semut
sedang mengangkat
ranting ini bersamasama.

Apakah yang dapat saya lihat


pada gambar ini?

Catatan guru
melalui
pemerhatian dan
respons murid
Jawapan murid
secara lisan

Gear kedua
Gear kedua ialah
PENDAPAT atau Think
Di dalam gear ini, saya
perlu mengisikan
pendapat saya
mengenai perkara yang
saya dapat lihat.
(Guru mula menulis)
Saya rasa semut-semut
itu bekerjasama untuk
mengangkat ranting itu
kerana ranting itu terlalu
berat. Mungkin kalau
seekor semut sahaja
yang mengangkat
ranting itu, semut itu
boleh mati kerana
badannya terlalu kecil.
Semut-semut itu
sepatutnya memanggil
lebih banyak semut
untuk bantu
mengangkat ranting itu
supaya mereka dapat
bekerja dengan lebih
pantas lagi.
Gear ketiga
Gear ketiga ialah
SOALAN atau Wonder
Di dalam gear ini, saya
perlu mengisikan
perkara-perkara yang
menghairankan saya
atau soalan-soalan yang
saya ada tentang
gambar ini.
(Guru mula menulis)
Saya ingin tahu sebab
semut-semut ini

Apakah pendapat kamu


mengenai perbuatan semutsemut ini?
Mengapakah mereka berbuat
sedemikian?

Apakah perkara-perkara yang


menghairankan kamu tentang
gambar ini?
Apakah yang terjadi selepas
gambar ini?

mengangkat ranting ini.


Pada akhirnya, semutsemut ini dapat
mengangkat ranting
tersebut ke sarang
mereka.
Guru merumuskan perkaraperkara yang terdapat pada
carta;

Gambar ini
menunjukkan
sekumpulan semut yang
sedang bekerjasama
untuk mengangkat
sebuah ranting yang
besar. Seekor semut
sudah tentu tidak dapat
mengangkat ranting
tersebut. Tetapi, apabila
mereka bekerjasama
dan saling bantumembantu, semutsemut tersebut dapat
bersama-sama
mengangkat ranting
tersebut dari satu
tempat dan ke sarang
semut.

Guru menekankan bahawa


carta Lihat-Pendapat-Soalan ini
akan membantu mereka dalam
aktiviti selanjutnya.

10
minit

Langkah 2
Guru menerangkan bahawa
beliau akan menayangkan
sebuah video yang pendek
pada layarnya sebanyak dua
kali. (video bahagian 1)
Kemudian setelah menonton
video tersebut sebanyak dua
kali, guru akan menyuruh kelas
untuk melengkapkan carta
Lihat-Pendapat-Soalan.

Murid akan menonton video


tersebut.

Carta LihatPendapatSoalan

Murid akan melengkapkan


carta secara individu.

Guru akan memantau muridmurid semasa mereka


mengisikan carta.
15minit

Langkah 3
Aktiviti Individu
Guru memberikan arahan
kepada kelas untuk log masuk
ke dalam portal iMTL
Guru menerangkan kepada
murid bahawa mereka telah
diberikan sebuah tugasan di
dalam portal iMTL. Mereka
dikehendaki menonton sebuah
video yang serupa dengan
video tadi tetapi ini ada
pengakhiran ceritanya.
Guru menekankan bahawa
murid-murid tidak boleh
mengubah perkara-perkara
yang telah mereka catatkan
pada carta Lihat-PendapatSoalan. Mereka boleh
menggunakan carta tersebut
untuk membantu mereka

Carta LihatPendapatSoalan
Murid log masuk ke dalam
portal iMTL.

Respons /
rakaman melalui
portal iMTL

menjawab soalan-soalan
respons berikut.
Guru menerangkan kepada
murid bahawa mereka perlu
menjawab semua soalan yang
tertera di skrin dalam satu
rakaman audio sahaja.

Murid merakamkan
pandangan / respons
mereka berpandukan
soalan rangsangan yang
telah disiapkan oleh guru di
portal iMTL

Soalan-soalan dalam portal


iMTL
1) Mengapakah burungburung penguin
kelihatan takut?
2) Apakah nilai yang
ditonjolkan oleh burungburung penguin ketika
ikan paus menyerang
mereka?
3) Ceritakan pengalaman
kamu bekerjasama
dengan rakan-rakan.

10
minit

Penutup
Guru merumuskan pelajaran
dan murid dikehendaki
mengisikan senarai semak
yang diberikan.

senarai semak
Murid mengisikan senarai
semak.

Apakah perkara-perkara yang


telah kamu pelajari hari ini?

respons /
rakaman melalui
portal iMTL