Anda di halaman 1dari 5

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

Kertas 1: (60 markah)


A: Kira dan warnakan objek mengikut angka yang diberi. (2 markah )

B: Tuliskan nombor yang berikut dalam angka atau perkataan. (4 markah)


tiga puluh tujuh

43

Lapan puluh enam

18

C : Warnakan nombor yang diwakili oleh abakus yang berikut. (3 markah)

D: Isikan nombor yang tertinggal. ( 8 markah )


1

Bilang
limalima
secara
menai
k

30

Bilang40
duadua
secara
menur
un

22

20

Bilang
UJIAN MATEMATIK TAHUN
satu-1
satu
secara
menai
k

45

21

22 Bilang23
sepulu
hsepulu
h
secara
menur
un

16

70

60

40

E: Bulatkan jawapan yang betul.


(4 markah)
7 terletak di antara 6 dan
9

7 adalah lebih daripada


8

5 adalah kurang daripada

7 berada selepas

F: Padankan supaya menjadi 6(4markah)

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

G: Tuliskan angka-angka yang berikut dalam


sebutan puluh dan sa
(4 markah)
(a) . 92 =
(c). 76 =
(b). 83 =
(d). 64 =

puluh
sa
puluh
puluh
puluh

sa
sa
sa
sa

H : Tuliskan ayat matematik berdasarkan rajah


yang diberikan. (8 markah)

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

I: Bilang dan tuliskan bilangan objek yang betul.

(2 markah)

J: Cari hasil tambah berikut dalam bentuk lazim.


markah)
42 + 6 =
+ 39 =

(12

56 + 23 =

55

pu

pu sa

4
+

3
4

6
2

3
6

K: Selesaikan menggunakan bentuk lazim.


58 - 5 =

67 - 23 =

=
=
4

pu

sa

6
+

sa
4
7

(9 markah)
75 - 9

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

BAHAGIAN B : (40 markah)