Anda di halaman 1dari 48

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL


DAN ALAM SEKITAR
TAHUN ENAM

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL


DAN ALAM SEKITAR
TAHUN ENAM
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF

Cetakan Pertama 2014


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak CiptaTerpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

DRAF

DRAF

DRAF

KANDUNGAN
MUKA SURAT

RUKUN NEGARA
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PENDAHULUAN
MATLAMAT
OBJEKTIF
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
FOKUS MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR
PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PENTAKSIRAN SEKOLAH
STANDARD KURIKULUM : PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

2
3
4
5
6
7
11

DRAF
PENDAHULUAN

supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan


berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas


(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip
pendekatan
bersepadu,
perkembangan
individu
secara
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama
untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak
menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang
dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM).

MATLAMAT
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan
matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan
secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan
tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan
yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran


di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan;

OBJEKTIF
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan
murid:
i.
mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam
menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna
serta menjadi warganegara yang berguna
ii.
mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat
berdikari dalam kehidupan seharian
iii.
menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah
kehidupan berkerjaya
iv.
mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri
dengan sempurna
v.
menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi,
berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila
masyarakat majmuk

....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada:


i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran
ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti
iii susunan aktiviti; dan
iv bahan bantu mengajar
...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah
perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan
Khas.
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya
pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan
pendidikan berkualiti
untuk murid bermasalah pembelajaran
1

DRAF
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian


bagi yang beragama Islam
mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian
melibatkan diri dalam aktiviti riadah
menghargai keindahan alam dan warisan budaya
menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi seiring dengan perkembangan semasa.

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG


Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan
berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain
utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi
membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani
dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Komunikasi
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Kemanusiaan
Sains dan Teknologi
Fizikal dan Estetika
Keterampilan Diri

Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD


KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam
bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular
yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

DRAF
Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan


kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). KBAT merujuk
pada keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran
dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk kepada kemahiran
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti di Jadual
1.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan.
Standard Prestasi
Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid
sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai

Mengaplikasi

Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan


nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Menganalisis

Menilai

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian


kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan
Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi

Mencipta

KBAT

Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang


seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,
berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad
ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid
untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid
akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran
berfikir.

Penerangan

Menghasilkan idea atau produk atau kaedah


yang kreatif dan inovatif
Jadual 1: Penerangan KBAT

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata


pelajaran.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun


1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis
(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum

KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran


inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
3

DRAF
tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen
kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai
sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru
haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti
murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran
untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan
memupuk sikap dan personaliti yang positif.

menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan


Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan
pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas
pembelajaran mereka sendiri.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Keusahawanan
Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020
adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen
keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan
keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah


diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar,
Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan
Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR
dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada
elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi.

Kreativiti dan Inovasi


Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara
umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,
pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana
idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.
Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi
penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani
cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan
dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya
menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya
menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi
mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata
pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan
dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara

Mengamalkan sikap keusahawanan;


Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan perniagaan;
Memformulasikan konsep, proses atau produk
keusahawanan; dan
Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam
keusahawanan.

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap


kebolehan murid sekolah rendah.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


Teknologi merupakan satu wadah yang
memperkukuhkan
4

pembelajaran

sesuatu

berkesan
mata

untuk

pelajaran.

DRAF
sekitar, mempunyai semangat patriotisme dan mampu berinteraksi
secara positif dalam kehidupan harian.

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet,


perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer
menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan

Objektif
Matapelajaran Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar bertujuan
untuk:
i.
Menyemai minat murid bagi menguasai ilmu sains
melalui pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan
ii.
Memberi peluang murid menguasai kemahiran
saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif.
iii.
Membolehkan murid mengenali dan menghargai
alam sekitar.
iv.
Memberi kefahaman tentang jati diri.
v.
Membolehkan murid mengaplikasi kemahiran
komunikasi dan interaksi sosial yang positif
vi.
Membimbing murid dengan sikap dan nilai-nilai
murni dalam kehidupan seharian.

berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam


mempelajari

konsep

yang

sukar

dan

abstrak,

dan

boleh

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.


Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan
dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK
iaitu:

Belajar mengenai TMK

Belajar melalui TMK

Belajar dengan TMK

FOKUS MATA PELAJARAN :


DAN ALAM SEKITAR

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL

Disiplin Ilmu
Matapelajaran ini melibatkan kepada empat disiplin ilmu iaitu
Sains,(40%),Geografi/ Alam Sekitar (20%), Sejarah(20%) dan
Kemahiran Sosial (20%).

Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar(PSSAS) mula


diperkenalkan di Tahun 4 (Tahap 2) bagi murid pendidikan khas
(Masalah Pembelajaran). Matapelajaran PSSAS merupakan
gabungan empat disiplin ilmu iaitu Sains, Geografi/ Alam Sekitar,
Sejarah dan Kemahiran Sosial.

i.

Matlamat
Matlamat matapelajaran PSSAS adalah untuk melahirkan murid
yang mempunyai pengetahuan asas sains, menghargai alam

Sains
Menyemai minat murid
terhadap ilmu sains
melalui
pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan. Sains juga dapat
mendidik murid dengan kemahiran saintifik dan nilai-nilai
murni dalam kehidupan harian.

DRAF
ii.

Geografi/ Alam Sekitar


Mengembangkan pemikiran agar peka
tentang
alam
sekitar,mengetahui punca pencemaran yang mengakibatkan
bencana serta mengambil langkah pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.

iii.

Sejarah
Memberi
pengetahuan
asas
tentang
sejarah
Malaysia,mengenali identiti negara, mengetahui negeri-negeri
dan masyarakat di Malaysia serta memupuk dan menyemai
semangat patriotisme dan cintakan negara.

iv.

ii.

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru boleh
mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran, antaranya adalah:
Inkuiri
Analisis Tugasan
Belajar Melalui Bermain
Pengajaran Bertema
Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin)
Konstruktivisme
Multi Sensori
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Interaktif
Pembelajaran Koperatif
Simulasi
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)

Kemahiran Sosial
Melatih dan membimbing murid dengan
kemahiran
komunikasi dan mengaplikasi interaksi sosial yang positif
serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
bermasyarakat.

PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
i.

PANDUAN

PENGAJARAN

Panduan Pembelajaran
Panduan pembelajaran juga disediakan untuk
kegunaan murid. Panduan ini mengandungi lembaran
kerja untuk menguji kefahaman dan kebolehan murid
bagi
mencapai
Standard
Kandungan
dan
StandardPembelajaran.

DAN

Panduan Pengajaran
Panduan pengajaran disediakan berpandukan Standard
Kurikulum untuk membantu guru mengajar dengan
lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai teknik dan
strategi pengajaran mengikut keperluan murid.
Penglibatan murid
yang aktif dapat membantu
meningkatkan pencapaian prestasi murid.

DRAF
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

RPI memperincikan antara lain:


i.
Tahap prestasi sedia ada murid
ii.
Perancangan akademik dan bukan akademik
iii.
Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid
iv.
Objektif pendidikan yang boleh diukur
v.
Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi
mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian
vi.
Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
vii.
Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu
perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan
viii.
Perancangan dan persediaan bagi membantu dan
membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran
mereka.

Rancangan Pendidikan Individu (RPI):


adalah....suatu rekod yang mengandungi butiran
sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang
menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap
murid berkeperluan pendidikan khas.
( Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Pendidikan Khas) 2013)
...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat
perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid
berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam
proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh
menyatakan tahap pencapaian murid.
(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI)
Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas,
2000)

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama
dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran
murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu
memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan
atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak
sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan
item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau
penskoran, perekodan hingga pelaporan.PS penting untuk
menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha
menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang.PS merupakan
aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala
tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk
memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS
mempunyai ciri-ciri berikut:

RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan


penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi
keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu
murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian
dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan
yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak
sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan
tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,
perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,
dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan
peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat
sokongan lain.
7

DRAF

bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf


dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting
dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan
negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing.

Iaitu
mampu
memberi
maklumat
menyeluruh
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
pengamalan nilai murni;
Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
dengan PdP;
Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
Merujuk
standard
prestasi
yang
dibina
berdasarkan standard kurikulum.

Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu


yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan.
Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap
TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna
pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran PSSAS.

PS boleh dilaksanakan secara:


Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.
Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.

Tafsiran Umum

Pentaksiran Rujukan Standard


Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan
pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang
murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses
mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham
dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan.
Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian
seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan
dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid
dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama
sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,
kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan
dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum
balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan
kuantitatif.Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang

TAHAP
PENGUASAAN

MAKSUD

Tahu

Tahu dan
Faham

TAFSIRAN UMUM

Murid tahu perkara asas,


atau boleh melakukan
kemahiran asas atau
memberi respons terhadap
perkara yang asas.
Murid menunjukkan
kefahaman untuk menukar
bentuk komunikasi atau
menterjemah serta
menjelaskan apa yang telah
dipelajari.

DRAF

Tafsiran Mata Pelajaran

Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab

Murid menggunakan
pengetahuan untuk
melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu
situasi.
Murid melaksanakan
sesuatu kemahiran dengan
beradab, iaitu mengikut
prosedur atau secara
sistematik.

Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Terpuji

Murid melaksanakan
sesuatu kemahiran pada
situasi baharu, dengan
mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta
tekal, dan bersikap positif.
Murid berupaya
menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada
situasi baharu secara
sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif, serta
boleh dicontohi.

Tahu, Faham
dan Boleh
Buat

Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Mithali

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Murid tahu perkara berkaitan atau boleh memberi


respons pada sebarang perkara berkaitan.

Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari atau


boleh memberi respons pada perkara yang dipelajari .
Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari dan
boleh mengaplikasikannya pada situasi sebenar.

Murid tahu, faham dan boleh mengaplikasikan


perkara yang dipelajari dengan beradab iaitu boleh
mengikut cara yang betul.
Murid boleh menguasai dan mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan
bersikap positif.
Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai serta boleh dicontohi.

Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata


pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar

Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang


Tahap Penguasaan
9

DRAF
Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran
Sekolah
Setiap guru perlu melaksanakan proses pengajaran dan
pembelajaran(PdP) dalam bilik darjah dengan merujuk kepada
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan
guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP
secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru
perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid
berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut
kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru
seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk
mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan
proses bimbingan dan pengukuhan.

Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau


lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan
objektif atau subjektif.Contoh ujian lisan adalah kuiz.

Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari


dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi
panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan
seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran mengintegrasikan standard
kurikulum
dan
pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara


individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan
folio.

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah


penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.
Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu
tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains
adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai
murni.

Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid


menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh


dijalankan adalah:
Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah
pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
bukan hasil akhir yang diperoleh.

10

untuk

DRAF

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL


DAN ALAM SEKITAR

11

DRAF

12

DRAF

1. MANUSIA
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

1.1 Mengenal
pasti
peringkat
tumbesaran
manusia

1.1.1

Menyatakan peringkat
tumbesaran manusia
i.
bayi
ii.
kanak-kanak
iii.
remaja
iv.
dewasa

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tumbesaran


manusia.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


peringkat tumbesaran manusia dengan berpandukan bahan bantu
mengajar.

Menyatakan mengenai peringkat tumbesaran


memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Memilih dan menyusun gambar-gambar


tumbesaran manusia dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai peringkat


tumbesaran manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul serta tekal dan bersikap positif

13

manusia.dengan

mengikut

peringkat

DRAF
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenalpasti
peringkat tumbesaran manusia dalam siuasi baharu dengan
mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

14

DRAF
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbinguntuk.)

(murid berupaya untuk .)

1.1.2

i.

ii.

Memerihalkan mengenai
makanan seimbang untuk
tumbesaran
menamakan jenis-jenis
makanan seimbang
mengelaskan jenis-jenis
makanan seimbang
berpandukan piramid
makanan

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai makanan


seimbang untuk tumbesaran.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


keperluan-keperluan makanan seimbang untuk tumbesaran dengan
berpandukan piramid makanan

Menama dan mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang untuk


tumbesaran dengan berpandukan piramid makanan.

Menyatakan jenis-jenis makanan yang seimbang untuk tumbesaran


dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis makanan


seimbang untuk tumbesaran pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai jenis-jenis


makanan seimbang untuk tumbesaran dengan cara yang betul, kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.
15

DRAF

2. HAIWAN
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

2.1 Mengetahui
jenis- jenis
haiwan

2.1.1. Menyatakan cara pembiakan


haiwan
i. beranak
ii. bertelur
2.1.2 Menerangkan proses kitaran
hidup haiwan yang :
i.
beranak
ii.
bertelur

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai haiwan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara


pembiakan haiwan dan proses kitaran hidup haiwan dengan
berpandukan bahan bantu belajar.

Menerangkan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur


serta proses kitaran hidupnya.

Membanding beza jenis-jenis haiwan yang beranak dengan bertelur


serta proses kitaran hidupnya dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang


beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya pada situasi
baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif .

16

DRAF
Menggabungkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang
beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya secara kreatif
serta boleh berkomunikasi mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai serta boleh dicontohi.

17

DRAF
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

2.2 Memahami
kepentingan
haiwan
kepada
manusia

2.2.1 Menerangkan kepentingan


haiwan kepada manusia
i.
sumber makanan
ii.
pakaian
iii.
pengangkutan
iv.
pertanian

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan


haiwan kepada manusia.

Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan kepentingan


haiwan kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu mengajar.

Menerangkan mengenai kepentingan haiwan kepada manusia dengan


memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membanding beza haiwan mengikut kepentingnnya kepada manusia


dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai haiwan


dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap postitif.

Menggabungkan pengetahuan berkenaan haiwan dan kepentingannya


kepada manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan
ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

18

DRAF

3. KEMAHIRAN SOSIAL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

3.1 Mengetahui
asas
kemahiran
sosial

3.1.1

i.
ii.
iii.

Menyatakan cara
berkomunikasi di
perhentian bas
atau stesen
komuter atau jeti
membuat
permintaan secara sopan
berbalas ucapan
memberi ucapan
penghargaan

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kemahiran sosial


di tempat awam.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara-cara


berkomunikasi di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan
bantuan bahan bantu belajar.

Menerangkan cara-cara berkomunikasi ketika di perhentian bas atau


stesen komuter atau jeti

Membandingbeza cara-cara berkomunikasi yang betul ketika


perhentian bas atau stesen komuter atau jeti.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi yang


betul ketika di perhatian bas atau stesen komuter atau jeti dengan
tempat-tempat awam yang lain pada situasi baharu, tekal dan bersikap
positif.

6
19

di

Menggabungkan pengetahuan dan. kemahiran berkomunikasi yang


betul ketika di tempat-tempat awam pada situasi baharu, secara kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

3.2 Mengaplikasi
kemahiran
sosial di
perhentian
bas atau
stesen
komuter atau
bot atau feri

3.2.1 Menyatakan cara yang betul


ketika menaiki bas atau komuter
atau bot atau feri
3.2.2 Melaksanakan aktiviti menaiki
bas atau komuter atau bot atau feri
sambil menggunakan ucapan
bertatasusila dan bertingkah laku
yang bersesuaian.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara


menaiki kenderaan awam.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan caracara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan menggunakan
ucapan bertatasusila dan bertingkah laku yang bersesuaian.

Menunjukcara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan
menggunakan pengucapan bertatasusila dan perlakuan yang betul.

Membanding beza cara berkomunikasi yang betul ketika menaiki bas


atau komuter atau bot atau feri.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi serta


perlakuan yang betul ketika melaksanakan aktiviti menaiki bas atau
komuter atau bot atau feri pada situasi baharu dengan cara tekal dan
bersikap positif

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran sosial yang betul ketika


di tempat awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh
dicontohi.

20

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

3.3 Menjelaskan
dengan contoh
keadaan di
perhentian bas
atau stesen
komuter atau
jeti

3.3.1 Mengenal pasti kemudahan


yang terdapat di perhentian
bas atau stesen komuter
atau jeti

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai keadaan di
perhentian bas atau stesen komuter atau jeti.
.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


keadaan dan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen
komuter atau jeti dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menceritakan mengenai keadaan dan kegunaan kemudahan yang


terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti serta memberi
contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membanding beza keadaan dan kemudahan yang terdapat di


perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan tempat-tempat
awam yang lain dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai keadaan di perhentian


bas atau stesen komuter atau jeti pada situasi baharu dengan cara
yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran social ketika di tempat


awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh
dicontohi.
21

DRAF

4.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

4.1 Mengenali
hutan

4.1.1 Menamakan hidupan hutan


I.
flora
II.
fauna

ALAM SEKITAR

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai hidupan hutan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan dengan


hidupan hutan berpandukan bahan bantu belajar.

Menerangkan mengenai hidupan hutan serta memberi contoh-contoh


yang berkaitan dengannya.

Membanding bezakan antara hidupan hutan flora dan fauna dengan


betul

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai hidupan hutan pada masa


dahulu dan kini dengan betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai hidupan hutan secara kreatif


dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

22

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

4.2 Mengetahui
kepentingan
memelihara
dan
memulihara
alam

4.2.1 Menyatakan cara memelihara


dan memulihara hutan

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemeliharaan dan


pemuliharaan hutan.

Memberi respons mengenai kepentingan memelihara dan memulihara


hutan dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara hutan kepada


manusia dan persekitaran serta memberi contoh-contoh yang berkaitan
dengannya.

Membandingkan antara memelihara dan memulihara hutan serta


kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul.
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan
memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran
dengan betul serta tekal dan birsekap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan


memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran
dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

6
23

DRAF

5. SUMBER

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

5.1 Mengenal pasti


pokok kelapa
sawit

5.1.1

Menamakan bahagianbahagian utama pokok


kelapa sawit

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan pokok


kelapa sawit dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menerangkan mengenai bahagian-bahaian utama pokok kelapa sawit dan


memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Menyatakan mengenai bahagian-bahagian utama pokok kelapa sawit


dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan


pokok-pokok lain dengan betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan


betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai dan boleh dicontohi.

24

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

5.2 Mengetahui
kepentingan
kelapa sawit

5.2.1 Menyatakan kegunaan kelapa


sawit.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kegunaan


kelapa sawit dalam kehidupan dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menerangkan tentang kelapa sawit dan kegunaannya dalam kehidupan


seharian
.
Menyusun gambar-gambar yang berkaitan dengan kepentingan dan
kegunaan kelapa sawit dalam kehidupan seharian dengan betul

Menghubungkaitkan pengetahuan berkaitan kelapa sawit dan kepentingannya


dalam kehidupan seharian dengan betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan berkaitan kepentingan kelapa sawit secara


kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

25

DRAF

6.
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

6.1

Mengetahui
tokoh negara

6.1.1 Menamakan pemimpin negara


i. DYMM Yang Di
Pertuan Agong
Ii, Perdana Menteri

SEJARAH MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemimpin


negara.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


pemimpin negara dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menamakan jawatan dan pemimpin negera semasa.

Membanding beza peranan toko negara DYMM Yang Dipertuan


Agong dengan Perdana Menteri Malaysia dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenali pemimpin negara sendiri


dengan betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenali pemimpin


negara semasa dan sebelumnya dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

26

DRAF

7.
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(muriddibimbinguntuk.)

(murid berupaya untuk .)

7.1

Mengetahui
prinsip
Rukun
Negara

IDENTITI MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

7.1.1 Membaca prinsip Rukun


Negara.

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai Rukun Negara.

7.1.2 Menyatakan cara-cara yang


betul melafazkan ikrar prinsip
Rukun Negara

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan prinsip Rukun
Negara dengan berpandukan bahan bantu belajar.

7.1.3 Melafazkan ikrar prinsip


Rukun Negara mengikut
susunan

Menerangkan dan melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan


menunjukkan cara-cara melafazkannya mengikut susunannya.

Melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip


prinsip Rukun Negara dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip


prinsip Rukun Negara dengan betul dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

27

DRAF

8.
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

8.1 Memahami
proses
tumbesaran
tumbuhan

8.1.1

Memerihalkan keperluan
tumbuhan untuk menjalankan
proses fotosintesis
i.
cahaya matahari
ii.
air
iii.
udara

TUMBUHAN

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan berkaitan proses


tumbesaran tumbuhan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan proses


tumbesaran tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menerangkan mengenai proses tumbesaran tumbuhan dan


keperluannya ketika menjalankan proses fotosentisis dengan
menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membanding bezakan antara keperluan-keperluan tumbuhan semasa


proses fotosintesis dan membuat inferens mengenainya.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai proses tumbesaran


tumbuhan secara kreatif, tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai keperluan tumbuhan semasa


proses fotesintesis secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi..

28

DRAF
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

8.2 Mengenal
cara
pembiakan
tumbuhan

8.2.1

Menyatakan cara pembiakan


tumbuh-tumbuhan
i. biji benih
ii. anak pokok
iii. keratan batang
iv. daun
v. batang bawah tanah
vi. spora

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara


pembiakan tumbuh-tumbuhan.

Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan cara-cara


pembiakan tumbuhan berpandukan bahan bantu belajar.

Menyatakan cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan dengan


memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membanding beza cara-cara pembiakan antara tumbuh-tumbuhan


dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan


tumbuh-tumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal
dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan tumbuhtumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

29

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

8.3 Memahami
kepentingan
tumbuhan
kepada
manusia

8.3.1

Menyenaraikan kepentingan
tumbuhan kepada manusia:
i.
sumber makanan
ii.
perubatan

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan


tumbuhan kepada manusia.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan berpandukan bahan
bantu belajar.

Menerangkan mengenai kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan


menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membandingbeza antara kepentingan tumbuhan kepada manusia


dengan betul.
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan
kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan


kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

30

DRAF

9.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

9.1 Memahami ciriciri bahan

9.1.1

Mengelaskan bahan yang :


i. larut dan tidak
larut dalam air
ii. berrmagnet dan tidak
bermagnet

BAHAN

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai bahan yang


larut dan bermagnet.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan ciri-ciri


bahan dengan berpandukan gambar atau video.

Mengelaskan bahan mengikut ciri-cirinya dengan menggunakan


contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membanding beza bahan mengikut ciri-cirinya dengan betul.

.
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada
situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif..

Menggabungkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada situasi


baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

31

DRAF

10.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

10.1Mengetahui
sumber haba

10.1.1 Menyatakan kepentingan


sumber haba kepada
manusia
i.
matahari
ii.
bahan api seperti
petroleum dan gas
iii.
makanan

HABA

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai sumber haba.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


kepentingan sumber haba kepada manusia dengan berpandukan bahan
bantu belajar.

Menceritakan mengenai kepentingan sumber haba kepada manusia


dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membanding beza antara sumber-sumber haba kepada manusia dengan


betul.

Menghubungkait pengetahuan mengenai sumber haba dan


kepentingannya kepada manusia dengan betul dan tekal serta bersikap
positif

Menggabungkan pengetahuan mengenai sumber haba dan


kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

32

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

10.2

Mengetahui
alat
penyukat
haba

10.2.1 Mengenali termometer


sebagai alat penyukat haba
10.2.2 Menjalankan aktiviti
menyukat haba dengan
menggunakan termometer.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai alat penyukat


haba.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


thermometer dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menunjukcara menggunakan termometer untuk menyukat haba dengan


memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Membandingbezakan antara suhu-suhu haba dengan menggunakan


termometer melalui akiviti menyukat suhu dengan cara betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba


dengan termometer pada situasi baharu dan tekal serta bersikap positif..

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba dengan


termometer pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

33

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

10.3

Memahami
kepentingan
tenaga
elektrik
kepada
manusia

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

10.3.1 Memerihalkan kepentingan


tenaga elektrik kepada
manusia

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tenaga elektrik.

10.3.2 Menjelaskan kepentingan


menggunakan tenaga
elektrik secara berhemah.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai tenaga


elektrik dan kepentingannya kepada manusia dengan berpandukan
bahan bantu belajar.

Menerangkan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia


dan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Menyusun gambar-gambar berkaitan tenaga elektrik dan kepentingannya


kepada manusia serta cara-cara menggunakannya dengan betul.
.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga


elektrik kepada manusia dan cara-cara menggunakan dengan cara yang
betul dan tekal serta bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga elektrik


kepada manusia dan cara-cara menggunakannya dengan betul, kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.
34

DRAF

11.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

11.1

Memahami
kejadian
ribut

BENCANA ALAM

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

11.1.1 Memerihalkan
kejadian ribut

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kejadian ribut.

11.1.2 Menjelaskan situasi


ketika kejadian ribut

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai kejadian


ribut dengan berpandukan bahan bantu belajar.

11.1.3 Menerangkan kesan kejadian


ribut

Menerangkan mengenai kejadian ribut dan memberi contoh-contoh situasi


yang berkaitan dengannya serta langkah langkah keselamatan.

11.1.4 Menerangkan langkahlangkah keselamatan


apabila berlaku kejadian
ribut

Menyusun gambar-gambar mengenai kejadian ribut dan situasi yang


berkaitan dengannya serta langkah-lanagkah keselamatan apabila
berlaku kejadian ribut dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi


baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi


baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di contohi
35

DRAF

12.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

12.1 Mengetahui
kepentingan
tanaman

12.1.1 Membezakan tanaman:


i. berbunga
ii. tidak berbunga
iii. berbuah

PENGHIJAUAN

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan
tanaman.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


kepentingan tanaman dalam kehidupan dengan berpandukan bahan
bantu belajar.

Membezakan antara tanaman berbunga, tidak berbunga dan berbuah


serta kepentingannya kepada manusia.
.
Membanding beza jenis tanaman dan kepentingannya dalam kehidupan
seharian dengan betul

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tanaman dan


kepentinganya dalam kehidupan seharian dengan betul dan tekal serta
bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tanaman kepada


manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi..

36

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

12.2 Aplikasi
projek
penghijauan
kawasan
sekolah

12.2.1 Menanam tumbuh-tumbuhan


12.2.2 Menjaga tanaman
i.
menyiram
ii.
merumput
iii.
menggembur
iv.
membaja

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara menanam dan
menjaga tumbuh-tumbuhan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara


menanam dan menjaga tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu
belajar.

Menyedia dan menghasilkan projek penghijauan kawasan sekolah


.
Menjalankan projek penghijauan kawasan sekolah dengan terancang.

3
4

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman


dan penjagaan tumbuhan dengan cara yang betul dalam projek
penghijauan kawasan sekolah.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman dan


penjagaan tanaman dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di
contohi.

37

DRAF

13.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

13.1

Mengenal
tempattempat
menarik di
Malaysia

13.1.1 Menamakan tempat-tempat


menarik di Malaysia
i. tempat bersejarah
ii. tempat pelancongan

NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tempat-tempat
menarik di Malaysia.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan tempattempat menarik di Malaysia dengan berpandukan bahan bantu belajar.

Menghasilkan buku skrap mengenai tempat bersejarah dan tempat


perlancongan yang menarik di Malaysia.
.
Membanding beza antara tempat bersejarah dan tempat pelancongan
yang menarik di Malaysia denga betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tempat-tempat menarik di


Malaysia dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan secara
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai tempattempat menarik di Malaysia dengan betul, kreatif dan bolehberbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh
dicontohi.

38

DRAF

14.

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

14.1

Mengetahui
perayaan perayaan
utama
masyarakat
di Malaysia

14.1.1 Menyatakan perayaan perayaan utama masyarakat


di Malaysia.
i.
Hari Raya Aidilfitri
ii.
Tahun Baru Cina
iii.
Deepavali
iv.
Hari Krismas
v.
Pesta Keamatan
vi.
Hari Gawai

MASYARAKAT DI MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia dengan berpandukan bahan
bantu belajar.

Menghasilkan buku skrap mengenai perayaan-perayaan utama


masyarakat di Malaysia.
.
Membanding beza antara perayaan-perayaan utama masyarakat di
Malaysia dengan betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul,tekal dan bersikap
positif

Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

39

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai