Anda di halaman 1dari 29

PENGURUSAN MASA GURU DALAM PROSES PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK


DAN VOKASIONAL (ELEKTIF SAINS PERTANIAN)
DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

HUSAIRI BIN JIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN MASA GURU DALAM PROSES PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
(ELEKTIF SAINS PERTANIAN) DI SEKOLAH-SEKOLAH
MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

HUSAIRI BIN JIKAN

Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Syarat


Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan
(Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia

MAC 2004

iii

DEDIKASI

Untuk

Ibuku tercinta, Hjh. Rubeah Bt. Ngaripin,


Arwah bapaku, Hj. Jikan B Sihap,
terima kasih atas pengorbanan, sokongan dan nasihat kalian berdua.
Isteriku tercinta, Sanisah Bt. Safuan
terima kasih atas pengorbananmu, galakan, kesabaran dan kepercayaan
yang diberikan selama ini.
Anak-anak tersayang, Siti Nur Atikah, Muhammad Amirul Ashraff,
Muhammad Arif Arsyad dan Muhammad Amir Aiman
Terima kasih atas doa, galakan dan pengorbanan kalian.
Jutaan terima kasih juga kepada penyelia, En. Zainudin Bin Hassan,
atas nasihat dan dorongan.
Semoga Allah S.W.T meredhai kehidupan kalian, Amin...
Sekian, Terima Kasih.

iv

PENGHARGAAN

Segala puji-pujian hanyalah kepunyaan Allah S.W.T yang memberikan


kita ilmu kebenaran. Selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhamad s.a.w
yang telah menunjukkan teladan untuk kita sentiasa melalui jalan yang lurus,
maka dengan rahmatNya, projek ini siap bagi memenuhi penganugerahan Ijazah
Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup), Universiti
Teknologi Malaysia.
Ungkapan terima kasih ini ditujukan kepada Jabatan Pendidikan Teknik
dan Vokasional, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia kerana
memberi peluang dan kesempatan untuk saya menyediakan penulisan ilmiah ini
sehingga berjaya.
Saya juga ingin merakamkan penghargaan ikhlas ini, khas kepada penyelia
projek sarjana muda, Encik Zainudin Bin Hassan atas nasihat, bimbingan dan
sokongan yang diberikan sepanjang tempoh penyelidikan laporan projek ini.
Tidak lupa juga kepada individu atau pihak tertentu yang terlibat sama ada secara
langsung atau pun tidak langsung dalam membantu menyediakan laporan
penyelidikan ini.
Akhir sekali buat ibu, isteri dan anak-anak tersayang, segala doa restu dan
dorongan kalian amat dihargai. Saya harap usaha ini sentiasa diberkati Allah
S.W.T. dan dapat dimanfaatkan. Sekian , terima kasih.

ABSTRAK

Pengurusan masa yang berkesan merupakan satu faktor yang menentukan


kejayaan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalah untuk
meninjau pengurusan masa guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Tingkatan Empat dan Lima di sekolah-sekolah menengah di daerah Johor Bahru.
Instrumen kajian terdiri daripada set soal selidik yang dibahagikan kepada dua
bahagian. Bahagian A mengandungi 7 item yang berkaitan dengan latar belakang
responden. Bahagian B pula terdiri daripada 42 item berbentuk skala Likert
digunakan untuk meninjau pengetahuan guru tentang kepentingan pengurusan
masa, perlaksanaan perancangan, penyediaan pengajaran dan faktor-faktor yang
menghalang guru dari mengikut masa yang telah dirancang. Seramai 18 orang
guru Sains Pertanian Tingkatan Empat dan Lima telah dipilih sebagai responden
daripada jumlah 18 orang populasi. Data yang dianalisis secara statistik diskriptif
iaitu mencari kekerapan, peratusan min dengan menggunakan perisian SPSS
v11.0 (Statistical Package For Social Sciences). Hasil kajian mendapati
pengetahuan guru tentang kepentingan masa ini adalah amat tinggi iaitu 85.0% .
Walau bagaimanapun, tahap pengurusan masa dari segi perlaksanaan pengajaran
mengikut perancangan ialah 78.5%, aspek penyediaan pengajaran ialah 70.13%
dan aspek faktor-faktor yang menghalang pengurusan masa guru ialah 79.9%.
Pada keseluruhannya, tahap pengurusan masa guru-guru Sains Pertanian dalam
proses pengajaran dan pembelajaran adalah pada tahap tinggi. Walau
bagaimanapun ia perlu dipertingkatkan lagi untuk menjadikan proses pengajaran
dan pembelajaran Sains Pertanian dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

vi

ABSTRACT

Effective time management is one of the most important factors that


determine the success of teaching process. This research tried to identify time
management practice in teaching among from four and five secondary school
teachers of Johor Bahru, Johor. The research instruments consists seven item
related to the background of the respondent. Mean while, Section B consists of
forty two item which seek to identify respondents knowledge about the
importance of time management, the implementation of plans, the preparation of
teaching and the factors that hinder the teacher from being punctual according to
the schedule prepared. A total of 18 Agriculture Science teachers were selected as
respondents from the total populations of 18. Data collected was analyzed
descriptively by calculating the frenquencies, percentage and means using SPSS v
11.0 statistical package. The findings of this study revealed that 85.0% of the
teachers have high knowlwdge about the importance of time management.
However, the level of time management as regard to the implementation of
teaching is 78.5% , the percentage from the aspect of the preparation of teaching
is 70.13% and the factor that obstructive of teachers time manegement teaching is
79.98%. The level of time management in the teaching and learning process
among Agriculture Science teachers are identified as on the high level and time
management should be upgraded in order to ascertain the teaching and learning
process of Agriculture Science would be implemented effectively.

vii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA

SURAT

BAB 1

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAKUAN

ii

HALAMAN DEDIKASI

iii

PENGHARGAAN

iv

ABSTRAK

ABSTRACT

vi

SENARAI ISI KANDUNGAN

vii

SENARAI JADUAL

xi

SENARAI RAJAH

xiii

SENARAI LAMPIRAN

xv

PENDAHULUAN
1.1

Pengenalan

1.2

Latar Belakang Masalah

1.3

Pernyataan Masalah

1.4

Persoalan Kajian

viii
1.5

Objektif Kajian

1.6

Kepentingan Kajian

10

1.7

Batasan Kajian

11

1.8

Istilah Dan Definisi

11

1.8.1 Pengurusan Masa

11

1.8.2 Pengurusan Masa Guru

12

1.8.3

Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

14

1.8.4

Pendidikan Teknik Dan Vokasional

16

1.8.5 Sains Pertanian

BAB II

KAJIAN LITERATUR
2.1

Pengenalan

20

2.2

Model / Teori Berkaitan Dengan Kajian

21

2.2.1

Model Pengurusan Masa

22

2.2.2

Model Pengajaran Dan Pembelajaran

26

2.3

2.4

BAB III

18

Kajian-kajian Terdahulu

31

2.3.1 Kajian Pengurusan Masa Guru

31

2.3.2 Kajian Pengurusan Masa Pelajar

33

Rumusan Kajian Lepas

35

METHODOLOGI KAJIAN
3.1

Pengenalan

38

3.2

Rekabentuk Kajian

38

3.3

Persampelan

39

3.4

Instrumentasi

41

3.5

Kajian Rintis

44

3.6

Prosedur Pengumpulan Data

46

ix

3.7

BAB IV

3.6.1

Pengedaran Soal Selidik

46

3.6.2

Pengumpulan data

46

Analisa Data

47

3.7.1

Kaedah Infrensi

47

3.7.2

Kaedah Deskriptif

47

ANALISA DATA
4.1

Pengenalan

50

4.2

Analisa Data Bahagian A

51

4.2.1 Jantina

51

4.2.2

Bangsa

52

4.2.3

Umur

52

4.3

4.2.4 Lokasi Sekolah

53

4.2.5

Pengalaman Mengajar Sains Pertanian

54

4.2.6

Kursus Sains Pertanian Yang Dihadiri

55

4.2.7 Bidang Pengkhususan Di Maktab

56

Analisa Data Bahagian B

57

4.3.1 Pengetahuan Tentang Pengurusan


Masa

58

4.3.2 Perlaksanaan RancanganPengajaran


Guru
4.3.3

Persediaan Guru Dalam Proses


Pengajaran

4.3.4

63
69

Faktor-faktor Yang Menghalang


Perancangan Masa Dalam Proses
Pengajaran Dan pembelajaran

74

x
4.3.5

Perhubungan Pengurusan Masa Guru


Dalam Proses Pengajaran Dan
Pembelajaran Mengikut Latar Belakang

80

4.3.5.1 Perhubungan Bagi Pengetahuan


Tentang Pengurusan Masa Guru
Dengan Jantina

81

4.3.5.2 Perhubungan Bagi Perlaksanaan


Rancangan Pengajaran Guru
Dengan Jantina

83

4.3.5.3 Perhubungan Bagi Persediaan


Pengajaran Guru Dengan
Pengalaman Mengajar

85

4.3.5.4 Perhubungan Bagi Faktor-faktor


Yang Menghalang Perancangan
Masa Guru Dengan Pengalaman
Mengajar

BAB V

86

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN


5.1

Pengenalan

88

5.2

Perbincangan Hasil Dapatan

89

5.2.1 Pengetahuan guru tentang pengurusan


masa dalam proses pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Sains
Pertanian
5.2.2

89

Perlaksanakan perancangan pengajaran


mengikut masa yang ditetapkan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran
mata pelajaran Sains Pertanian

91

xi
5.2.3

Persediaan guru mengurus masa dalam


pengajaran mata pelajaran Sains
Pertanian

5.2.4

94

Faktor-faktor yang menghalang


perancangan masa dalam proses
pengajaran dan pembelajaran mata
pelajaran Sains Pertanian

5.2.5

96

Perhubungan pengurusan masa guru


dalam proses pengajaran dan pembelajaran
dengan latar belakang guru

5.4

98

Cadangan

99

5.4.1

Cadangan Kepada Pihak Sekolah

99

5.4.2

Cadangan Kepada Pihak Jabatan


Pendidikan

5.4.3

100

Cadangan Kepada Kementerian


Pendidikan Malaysia

100

5.5

Cadangan Kajian Lanjutan

101

5.6

Penutup

101

BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN

102

xii

SENARAI JADUAL

N0. JADUAL

TAJUK

MUKA

SURAT
3.1

Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru dan Bilangan


Guru SP

40

3.2

Susunan Item Dalam Set Soal Selidik

43

3.3

Skala Likert

44

3.4

Skala Pemeringkatan

48

3.5

Julat Min Bagi Pengurusan Masa Guru

49

4.1

Taburan Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut


Jantina

4.2

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut


Bangsa

4.3

54

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Yang mengikuti


Kursus Sains Pertanian Yang Dihadiri

4.7

53

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut


Pengalaman Mengajar

4.6

52

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Lokasi


Sekolah

4.5

52

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut


Umur

4.4

51

55

Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut


Bidang Pengkhususan Di Maktab / Universiti

56

xiii

4.8

Taburan Responden Mengikut Peratus Dan Min Bagi


Pengetahuan Tentang Pengurusan Masa Dalam Proses
Pengajaran Dan Pembelajaran

4.9

58

Taburan Responden Mengikut Peratus Dan Min Bagi


Perlaksanaan Pengajaran Guru Dalam Proses pengajaran
Dan Pembelajaran

4.10

63

Taburan Responden Mengikut Peratus Dan Min Bagi


Persediaan Pengajaran Guru Dalam Proses Pengajaran
Dan Pembelajaran

4.11

69

Taburan Responden Mengikut Peratus Dan Min Bagi


Faktor-faktor Yang Menghalang Perancangan Masa Dalam
Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
74

4.12

Pengetahuan Tentang Pengurusan Masa Guru Dengan Jantina

81

4.13

Perlaksanaan Rancangan Pengajaran Guru Dengan Jantina

83

4.14

Perancangan Persediaan Guru Dengan Pengalaman Mengajar


Sains Pertanian

4.15

85

Faktor-faktor Yang Menghalang Perancangan Masa Guru


Dengan Pengalaman Mengajar Sains Pertanian

86

xiv

SENARAI RAJAH

N0. RAJAH

TAJUK

MUKASURAT

1.1

Sukatan Pelajaran Sains Pertanian

19

2.1

Bagaimana Mengawal Penggunaan Masa

23

2.2

Aliran Tenaga Masa

26

2.3

Proses Pengajaran Berdasarkan Model Glaser

27

2.4

Pengajaran Satu Pendekatan Sistematik

28

2.5

Proses Pengajaran

29

2.6

Hubungan Objektif Mata Pelajaran Dengan Objektif Topik

30

4.1

Peratusan Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang


Pengurusan Masa

59

4.2

Peratusan Responden Berdasarkan Item 3

60

4.3

Peratusan Responden Berdasarkan Item 5

61

4.4

Peratusan Responden Berdasarkan Perlaksanaan


Pengajaran Guru

64

4.5

Peratusan Responden Berdasarkan Item 18

66

4.6

Peratusan Responden Berdasarkan Item 19

67

4.7

Peratusan responden Berdasarkan Persediaan Pengajaran Guru

70

4.8

Peratusan Responden Berdasarkan Item 25

71

4.9

Peratusan Responden Berdasarkan Item 32

72

4.10

Peratusan Responden Berdasarkan Faktor-faktor Yang


Menghalang Perancangan Masa Dalam Proses Pengajaran Dan

4.11

Pembelajaran

75

Peratusan Responden Berdasarkan Item 33

76

xv
4.12

Peratusan Responden Berdasarkan Item 41

4.13

Peratusan Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang


Pengurusan Masa Guru Dengan Jantina

4.14

84

Peratusan Responden Bagi Persediaan Pengajaran Guru


Dengan Pengalaman Mengajar

4.16

82

Peratusan Responden Berdasarkan Pelaksanaan Rancangan


Pengajaran Guru Dengan Jantina

4.15

78

85

Peratusan Responden Bagi Faktor-faktor Yang Menghalang


Perancangan Masa Guru Dengan Pengalaman Mengajar

86

xvi

SENARAI SIMBOL

ATS

Amat Tidak Setuju

AS

Amat Setuju

ERT

Ekonomi Rumah Tangga

Frekuensi

JPN

Jabatan Pendidikan Negeri

KH

Kemahiran Hidup

KBSM

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

KDPK

Kursus Dalam Perkhidmatan

KMT

Kemahiran Manipulatif Tambahan

P&P

Pengajaran dan Pembelajaran

PTV

Pendidikan Teknik Dan Vokasional

PPK

Pusat Perkembangan Kurikulum

PKG

Pusat Kegiatan Guru

POLIMAS

Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah

PSM

Pendidikan Sekolah Menengah

Setuju

SS

Sangat Setuju

STS

Sangat Tidak Setuju

SP/SPT

Sains Pertanian

SPM

Sijil Pelajaran Malaysia

SMK

Sekolah Menengah Kebangsaan

SPSS

Statistical Package For The Social Science

TP

Tidak Pasti

TS

Tidak Setuju

Peratus

xvii

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN

TAJUK

Jadual Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan Populasi Krejcie & Morgan

Borang Soal Selidik Responden

Jadual Perancangan Persediaan Guru Dalam Proses Pengajaran Dan


Pembelajaran Dengan Pengalaman Mengajar

Jadual Faktor-faktor Yang Menghalang Pengurusan Masa Dengan


Pengalaman Mengajar

Surat Kebenaran Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar


Pendidikan (BPPDP/EPRD)

Surat Kebenaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor

Surat Pengesahan Status Pelajar Universiti Teknologi Malaysia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

Kehidupan manusia dilingkungi, dikongkongi dan diliputi oleh masa. Masa


merupakan satu sumber yang unik. Setiap manusia yang hidup di dunia ini
memerlukan masa. Mereka mempunyai masa yang sama. Masa sentiasa berada di
sekitar kita. Seperti pepatah Melayu mengatakan bahawa masa itu emas. Ia sentiasa
ada dan diperlukan oleh setiap makhluk di muka bumi ini. Manusia yang berjaya
menguasai masa adalah mereka yang dapat menguruskan masa dengan baik,
sehingga masa itu memberi manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain.
Pengurusan masa adalah proses peribadi dan mestilah sesuai dengan gaya dan
keadaan diri sendiri. Untuk menguruskan masa secara berkesan seseorang itu harus
mempunyai diri yang teguh. Dengan kaedah itu sahaja akan membolehkan seseorang
itu mencapai hasrat yang diingininya. Menurut Webber (1972), masa ialah sesuatu
yang tidak berbalik, sentiasa bergerak dengan cara yang tertib, tertentu serta

2
berperingkat-peringkat. Pergerakannya tidak boleh diubah dan diberhentikan. Masa,
jika diuruskan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang efektif dan berfaedah.
Tifla (1989), dalam kertas kerjanya tentang pengurusan masa mengatakan
bahawa untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran atau sebarang kerja yang
dihadapi, seseorang itu selain dari mempunyai azam dan motivasi yang tinggi perlu
juga tahu mengurus masa dengan berkesan. Pengurusan masa yang baik bermaksud
kemampuan mendisiplinkan diri dalam menentukan keutamaan serta melaksanakan
keputusan yang dibuat.
Pengurusan masa adalah perancangan penggunaan masa yang berkesan sama
ada secara harian, mingguan atau jangka panjang untuk membenarkan masa bagi
aktiviti kuliah, belajar, riadah, tanggungjawab peribadi dan rehat (Good, 1973).
Begitu pentingnya masa, sehingga Allah s.w.t mengingatkan kepada manusia
supaya menggunakan masa itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah yang
bermaksud :
Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman
dan beramal soleh. Dan berwasiat (nasihat-menasihati) dengan kebenaran. Dan
berwasiat (nasihat menasihati) dengan kesabaran
(Surah Al-Asr: Ayat 1-3)
Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Asr, Allah s.w.t mengingatkan,
sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kerana tidak pandai menggunakan
masa dengan sebaiknya. Sehingga ramai manusia yang membuang masa dengan
aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah.

3
Menurut Korweit (1989), pengurusan masa guru adalah pengurusan masa
dalam kawalan guru iaitu penggunaan masa yang berkesan dalam bilik darjah. Beliau
juga, menyatakan jika terlalu sedikit masa yang digunakan dalam pengajaran subjek
tersebut sukar dipelajari. Oleh yang demikian, lebih banyak masa digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak kesan positif dalam pencapaian pelajar.
Menurut Gordon (1982), pengurusan masa yang cekap sahaja akan dapat
membantunya menyesuaikan diri dengan pelbagai tuntutan dan kebuntuan kerja yang
dihadapi sewaktu melaksanakan tugas sebagai pemimpin pengajaran dan
pembelajaran.
Pengurusan masa guru dapat digunakan melalui analisis dan perancangan.
Perancangan ini adalah penting untuk memastikan masa yang ada dapat digunakan
dengan tepat dan berkesan. Perancangan masa yang baik dapat mengelakkan dari
berlakunya perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang tidak bersistem.
Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa guru adalah
salah satu faktor yang sangat penting supaya proses pengajaran dan pembelajaran
dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Perancangan yang sistematik amat perlu
bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai dan proses pengajaran dapat berjalan
dengan lancar mengikut perancangan yang ditetapkan.

1.2

Latar belakang masalah


Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang bergerak menuju

pembangunan yang pesat menjelang tahun 2020 yang berorientasikan kepada negara
perindustrian dan perdagangan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan
Malaysia telah berusaha dan meningkatkan langkah-langkah bagi menyediakan
sumber manusia dengan memperkenalkan mata pelajaran Sains Pertanian di sekolahsekolah menengah atas (Tingkatan 4 dan 5 ) bagi merealisasikan wawasan negara.

4
Sains Pertanian ialah salah satu daripada mata pelajaran elektif yang ditawarkan di
sekolah menengah atas dan disenaraikan dalam KBSM di bawah Kumpulan II
(Vokasional dan Teknologi). Mata pelajaran ini adalah kesinambungan dari pelajaran
yang diajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup yang merupakan mata pelajaran
teras di peringkat menengah rendah. Ia juga adalah kesinambungan daripada unsur
mata pelajaran seperti Sains, Matematik, Geografi dan Pendidikan Kesihatan.
Perubahan kurikulum di Malaysia merupakan satu inovasi dan akan berubah
mengikut kehendak semasa. Mata pelajaran Sains Pertanian merupakan salah satu
mata pelajaran elektif KBSM. Mata pelajaran ini adalah satu pengajian saintifik
mengandungi prinsip amalan dalam penanaman, penternakan, teknologi dalam
pertanian seperti mekanisasi ladang, komputer dan bioteknologi serta pengurusan
ladang. Ini selaras dengan kehendak Dasar Pertanian Negara yang menjurus kepada
perindustrian pertanian secara komersil dengan tidak mengabaikan keseimbangan
alam sekitar.
Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Pertanian KBSM ( Pusat
Perkembangan Kurikulum, 2000), pelajar didedahkan kepada latar belakang sektor
pertanian di Malaysia, pengetahuan dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
tanaman dan ternakan, serta perladangan sebagai suatu perniagaan bagi membolehkan
pelajar berdikari dan menyumbang kepada kesejahteraan negara selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Sains Pertanian ialah selama 80
minit dalam satu waktu berkembar dan dua kali seminggu. Masa yang diperuntukkan
ini sememangnya singkat bagi satu mata pelajaran yang bercorak amali di mana
terdapat penggunaan alatan bagi menghasilkan sesuatu projek tertentu. Kebolehan dan
keupayaan pelajar-pelajar adalah berbeza-beza. Terdapat pelajar yang cepat menguasai
kemahiran dan terdapat juga pelajar yang agak lemah dalam penguasaan kemahiran
praktis yang hendak disampaikan.

5
Berdasarkan Panduan Penilaian Kerja Kursus ( Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000) calon-calon SPM yang mengambil mata
pelajaran Sains Pertanian dikehendaki menjalani kerja kursus sebagai satu daripada
keperluan pensijilan. Sehubungan dengan itu guru-guru berkenaan dikehendaki
mengemukakan hasil penilaian kerja kursus bagi tiap-tiap pelajarnya kepada Lembaga
Peperiksaan.
Kerja kursus dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pengukuran dalam
suasana pengajaran dan pembelajaran. Untuk membolehkan guru menjalankan
penilaian itu, kaedah penilaian berdasarkan elemen diperkenalkan. Elemen merupakan
perkara yang generik sifatnya seperti kemahiran amali, kemahiran berkomunikasi,
kemahiran mereka cipta, kemahiran menyiasat, kemahiran mengorganisasi dan
kemahiran mentaksir. Kemahiran ini boleh dinilai tahap kehadirannya dalam diri
seseorang menerusi kaedah pengukuran. Kaedah ini mengukur pencapaian pelajar
dalam sesuatu elemen dan bukan dalam sesuatu mata pelajaran atau topik. Mata
pelajaran hanya merupakan tempat di mana pengukuran terhadap tahap pencapaian
pelajar dalam sesuatu elemen itu boleh dilakukan. Pengukuran sesuatu elemen boleh
berdasarkan kepada aspek tertentu yang merupakan produk proses pengajaran dan
pembelajaran Sains Pertanian.
Guru hendaklah merancang masa dan melaksanakan penilaian kerja kursus
bagi semua calonnya. Penilaian kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses
pengajaran dan pembelajaran dan bukan unsur tambahan. Oleh itu, guru-guru yang
mengajar Sains Pertanian menghadapi masalah kekangan masa untuk menyediakan
alatan dan bahan serta menyelesaikan setiap tajuk mengikut sukatan pelajaran dan
menyelia pelajar menyiapkan kerja kursus untuk Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.
Guru-guru bukan sahaja terpaksa membimbing pelajar semasa kerja amali, tetapi juga
dipertanggungjawabkan untuk membuat penilaian dari semasa ke semasa.

6
Oleh itu, seseorang guru Sains Pertanian mesti merancang penggunaan masa
guru dengan teliti agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan
cekap dan berkesan. Dengan erti kata lain, seseorang guru itu perlu mengurus masa
yang diberikan itu dengan sebaik mungkin agar matlamat dan objektif pengajarannya
tercapai.
Korweit (1989), menyatakan jika terlalu sedikit masa digunakan dalam
pengajaran, subjek tersebut sukar dipelajari. Oleh yang demikian , lebih banyak masa
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak kesan positif dalam
pencapaian pelajar. Aspek yang terpenting dalam pengurusan masa ialah masa dalam
kawalan guru iaitu penggunaan masa yang berkesan dalam bilik darjah. Terdapat tiga
jenis masa pembelajaran:
i.

Engaged time :

Masa yang sebenar digunakan oleh individu


pelajar secara bersungguh-sungguh untuk belajar.

ii.

Time-on-task :

Masa yang digunakan secara aktif dalam


melaksanakan tugasan.

iii.

Allocated time :

Masa seluruh kelas berpeluang belajar dalam


aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Hanya 60 peratus daripada masa sebenar berlangsungnya pengajaran dan


pembelajaran dan 40 peratus lagi terbuang begitu sahaja ( Korweit & Slavin, 1981).
Pengurusan masa guru Sains Pertanian yang berkesan boleh membantu guru
mencapai matlamat yang dirancangkan. Seseorang guru mestilah tegas dan berupaya
membahagikan masa mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Guru-guru juga
sanggup mengubah tabiat suka membazir masa kepada menghargai masa.
Pembahagian masa perlu dibuat secara bulanan, mingguan, harian dan boleh
dibahagikan hingga ke peringkat jam. Pengurusan masa dalam proses pengajaran dan
pembelajaran yang terancang akan membantu guru menepati objektif pengajarannya.

7
1.3

Pernyataan Masalah
Pengurusan masa guru Sains Pertanian adalah satu perkara yang amat penting

dan perlu diambil perhatian dalam pengajaran seseorang guru di sekolah. Penyelidik
telah membuat satu pemerhatian mengenai pengurusan masa guru yang mengajar
mata pelajaran Sains Pertanian di Daerah Johor Bahru. Guru-guru yang mengajar
Pendidikan Teknik Vokasional (Sains Pertanian) ini, mendapati proses pengajaran
dan pembelajaran yang dijalankan tidak dapat menepati peruntukan masa yang
dicadangkan dalam Buku Panduan Sukatan Pelajaran Pendidikan Teknik Vokasional
Sekolah Menengah. Selain mengajar, guru-guru Pendidikan Teknik Dadan
Vokasional (PTV) terpaksa menyediakan semua peralatan dan kelengkapan yang
diperlukan oleh pelajar untuk membuat kerja kursus atau kerja amali. Guru PTV
perlu menguruskan bengkel Sains Pertanian dan mengawal stok. Selain itu, guru-guru
PTV juga dibebankan dengan tugas-tugas lain seperti mengajar mata pelajaran
Kemahiran Hidup, menceriakan sekolah dan menjalankan tugas-tugas khas
terutamanya ketika pihak sekolah mengadakan sesuatu majlis atau pertandingan.
Menurut Ahmad (1993), guru sering dibebankan dengan tugasan lain seperti
menjadi guru disiplin, guru persatuan, guru kelas guru sukan dan permainan serta
tugas-tugas perkeranian yang lain. Selain itu, jumlah waktu mengajar dalam seminggu
agak banyak dan tidak diperuntukkan waktu untuk mengurus bengkel dan tidak
mempunyai pembantu makmal. Tanggungjawab yang lebih banyak ini mungkin boleh
menyebabkan tugas guru untuk mengurus dan menyelenggara bengkel akan
terganggu.
Menurut Muzak dan Mohd Yaakob (1994) yang menyatakan bahawa guru
biasanya memegang berbagai tugas khas di sekolah sama ada dalam kurikulum atau
ko-kurikulum. Malahan ada terdapat seorang guru yang memegang tiga jawatan sama
ada dalam kurikulum atau ko-kurikulum. Ini menyebabkan guru ini terpaksa
menangguhkan kerja-kerja peribadinya demi melaksanakan tugas-tugas khas yang
telah dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah.

8
Selain itu, terdapat juga guru-guru yang tidak merancang masa pengajaran dan
pembelajaran dengan teratur. Ini mengakibatkan proses pengajaran dan pembelajaran
yang dijalankan gagal dan objektifnya tidak tercapai. Menurut Cooper (1977), guru
yang berkesan ialah guru yang dapat membawa pelajarnya ke hasil pembelajaran
terakhir yang dikehendaki. Dengan kata lain, keberkesanan pengajaran guru diukur
berdasarkan sejauh mana hasil objektif pelajar telah dicapai melalui proses pengajaran
yang dirancang dan dilaksanakan. Beliau berpendapat keberkesanan pengajaran
bergantung kepada kebolehan dan sikap mengajar guru sendiri.
Waktu pengajaran dan pembelajaran Teaching Engaging Lessons :
Cara terbaik meningkatkan keberkesanan masa pengajaran (time-on-task) ialah :
i.

Mengajar pelajaran secara menarik (gunakan carta, bahan maujud dan


lain-lain).

ii.

Kaitkan dengan minat pelajar.

iii.

Ini membolehkan mereka berminat membuat tugasan.


Menurut Anderson (1984), Harris (1992), menyatakan bahawa pengamatan

atau perhatian pelajar lebih tinggi semasa guru sedang mengajar berbanding semasa
melakukan tugasan. Menurut Salvin (1990), menyatakan bahawa pembelajaran pelajar
lebih tinggi dalam sesi pembelajaran koperatif terancang berbanding sesi pembelajaran
atau kerja bersendirian.
Berdasarkan masalah ini, pengkaji ingin menyelidik tentang pengurusan masa
yang diaplikasikan dan dilaksanakan oleh guru-guru PTV (Sains Pertanian) di
Sekolah-sekolah Menengah Daerah Johor Bahru.

9
1.4

Persoalan Kajian
Berdasarkan masalah pengurusan masa guru dalam proses pengajaran dan

pembelajaran Sains Pertanian Sekolah Menengah, terdapat empat persoalan kajian.


Antara persoalan kajian ini ialah :
1.4.1

Adakah guru-guru mempunyai pengetahuan tentang pengurusan masa


dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains
Pertanian?

1.4.2

Adakah guru-guru dapat melaksanakan perancangan pengajaran

mengikut

masa yang ditetapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata


pelajaran Sains Pertanian?
1.4.3

Adakah guru-guru dapat mengaplikasikan pengurusan masa dalam proses


penyediaan pengajaran mata pelajaran Sains Pertanian?

1.4.4

Apakah faktor-faktor yang menghalang perancangan masa dalam proses


pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains Pertanian?

1.4.5

Apakah hubungan pengurusan masa guru dengan latar belakang guruguru Sains Pertanian?

1.5

Objektif Kajian
Objektif kajian tentang pengurusan masa dalam proses pengajaran dan

pembelajaran Sains Pertanian adalah seperti berikut :


1.5.1

Untuk mengetahui pengetahuan guru-guru tentang pengurusan masa


dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains
Pertanian.

1.5.2

Untuk mengetahui perancangan pengajaran yang disediakan dapat


dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Sains Pertanian.