Anda di halaman 1dari 16

Negara dan Pemimpin Dalam

Sulalatus Salatin
Negara dan Pemimpin Dalam Sulalatus
Salatin
KARYA-KARYA tradisional Melayu akan berfokus kepada raja yang diletakkan pada kedudukan
yang tinggi. Keagungan raja dan negara diangkat menjadi persoalan utama dalam karya-karya
kesusasteraan. Oleh itu, raja di diberikan gambaran-gambaran hebat termasuklah diwarnai
dengan unsur-unsur dongeng dan mitos. Sulalatus Salatin misalnya; mengaitkan nasab raja-raja
Melaka dengan Iskandar Dzulkarnain dari Makadunia. Selain itu, keagungan raja juga
digambarkan oleh pengarang-pengarang sastera Melayu tradisional melalui peristiwa yang
dianggap penting. Dalam Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu dan Hikayat Merong
Mahawangsa misalnya, terdapat peristiwa-peristiwa ajaib tentang proses pengislaman rajarajanya. Misalnya, mereka bermimpi bertemu Nabi Muhammad, diludahi mulut mereka oleh
Baginda dan tiba-tiba boleh mengucap dua kalimah syahadat dan juga kejadian brrkhatan melalui
mimpi.

Definisi pemimpin, kepimpinan dan kenegaraan


Rosalynn Carter mendefinisikan pemimpin sebagai Seorang pemimpin biasa membawa orang
lain ke tempat yang ingin mereka tuju. Seorang pemimpin yang luar biasa membawa para
pendukung ke tempat yang mungkin tidak ingin mereka tuju, tetapi yang harus mereka tuju. Jim
Collin menyebut bahawa pemimpin memiliki beberapa tingkatan, terendah adalah pemimipin
yang andal, kemudian pemimpin yang menjadi bagian dalam tim, lalu pemimpin yang memiliki
visi, tingkat yang paling tinggi adalah pemimpin yang bekerja bukan berdasarkan ego pribadi,
tetapi untuk kebaikan organisasi dan bawahannya. Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga ( 2000 )
menyatakan, pemimpin adalah orang yang memimpin dan difahamkan bertindak sebagai juru
tunjuk.
Secara umumnya pemimpin boleh ditakrifkan sebagai individu yang dilantik secara formal atau
tidak formal oleh satu kumpulan orang atau organisasi yang berusaha menjayakan matlamat atau
objektif yang dipersetujui bersama. Pemimpin ini diberikan mandat untuk memandu arah
kumpulan atau organisasi yang melantiknya bagi mencapai objektif dan matlamat penubuhan
kumpulan atau organisasi tersebut.

Kepimpinan pula sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Dewan Edisi (2000) adalah keupayaan
memimpin melalui teladan. Secara umumnya kepimpinan ditakrifkan sebagai satu seni atau
pendekatan bagi mempengaruhi orang lain di dalam kumpulan atau organisasi agar mereka
melakukan aktiviti-aktiviti yang di arahkan secara rela bagi mencapai matlamat kumpulan atau
organisasi. Ralph M. Stoghill pula menyatakan bahawa kepimpinan dalam pengurusan adalah
sebagai proses mengarah dan mempengaruhi aktiviti-aktiviti para anggota yang berkaitan dengan
tugas. Harold Koontz & Heinz Weihrich pula mendefinisikan kepimpinan sebagai satu pengaruh
seni atau proses mempengaruhi orang lain supaya mereka akan berjuang dengan rela hati dan
penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan dan definisi ini dipersetujui bersama
oleh Cyril ODonnel. Manakala Robert Tannenbaum, Irving R. Weschler dan Fred Massarik
melihat kepimpinan sebagai satu pengaruh antara personal yang dilaksanakan dalam sesuatu
situasi menerusi proses komunikasi ke arah pencapaian satu matlamat yang khas.

Kepimpinan ataupun disebut the way to lead secara asasnya mempunyai tiga komponen utama
iaitu sifat, perilaku dan kebolehan menghadapi perkara-perkara luar jangka. Memandangkan
kebiasaannya di dalam organisasi , para pemimpin diletakkan di puncak hierarki sesebuah
organisasi, maka pemimpin haruslah mempunyai perawakan yang extra-ordinary berbanding
individu lain di dalam sesebuah organisasi.
Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) mendefinisikan "negara" sebagai suatu masyarakat yang
menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sesebuah kerajaan, kawasan yang dibawah
kekuasaan kerajaan tertentu dan segala yang berkaitan dengan negara (masyarakat dan kawasan
di bawah satu kerajaan). Istilah "negara" atau state selalunya dihubungkan dengan bangsa,
masyarakat, kerajaan dan sebagainya. Namun dalam pengertian ilmu sains politik, istilah-istilah
itu mempunyai definisi yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Maksud negara
juga merujuk kepada sekumpulan manusia yang mendiami wilayah atau daerah tertentu di bawah
undang-undang dan kuasa pemerintahan. Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa
ialah sesuatu masyarakat politik atau wilayah layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya

mempunyai ciri-ciri berikut: Sempadan (Wilayah); Penduduk tetap ; Kerajaan, dan Kedaulatan

Dalam soal kenegaraan pula, bangsa Melayu mempunyai konsep khas untuk negeri(negara)
Kewujudan sesebuah negeri hanya diiktiraf jika negeri itu mempunyai raja. Raja yang tidak
bernegeri tidak diterima kerajaannya. Dengan kata lain, keagungan sesebuah negeri itu
bergantung kepada kehebatan rajanya. Kewujudan sesebuah negeri dikaitkan dengan peristiwa
aneh atau menakjubkan, misalnya pembukaan Melaka yang berdasarkan kejadian pelanduk
menendang anjing perburuan Parameswara.
Sulalatus Salatin menggambarkan perkisahan raja Melaka yang berasal dari keturunan Raja
Iskandar Zulkarnain. Kehebatan Raja Iskandar Zulkarnain dilukis melalui kegagahan dan
keberanian baginda menakluk negeri Kida Hindi lalu baginda mengislamkan pemerintah dan
rakyat di negeri tersebut melalui perkahwinan baginda dengan Puteri Syahrul Bariyah. Melalui
keturunan ini digambarkan keagungan dan ketinggian martabat Raja-raja Melayu yang dikaitkan
dengan pertalian Raja Iskandar Zulkarnain yang Agung. Kelebihan yang jelas tergambar melalui
jurai keturunan ini memperlihatkan bahawa keturunan raja-raja Melaka berasal dari raja
besar,gagah serta terkenal. Ini secara tidak langsung mengangkat martabat raja-raja Melayu
dimata seluruh Alam Melayu dan dunia.
Kemasukan Islam ke Alam Melayu juga bertujuan untuk memartabatkan dan memuliakan
keturunan raja. Kemasukan Islam ke Alam Melayu banyak digambarkan melalui unsur-unsur
metos. Unsur-unsur metos ini sebenarnya memberi pengertian dan pandangan yang besar
terhadap kehebatan dan kemuliaan raja-raja Melaka. Antara contoh metos ialah Raja Iskandar
Syah iaitu raja Melaka telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpi baginda itu,
baginda telah berpandangan dengan rasulullah dan telah diajar dua kalimah syahadat serta
namanya telah ditukarkan kepada Sultan Muhammad Syah. Kelebihan yang cuba ditonjolkan ialah
bagi memuliakan golongan raja yang diislamkan sendiri oleh junjungan mulia nabi Muhammad
s.a.w. Kelebihan ini menggambarkan bahawa raja-raja Melayu memiliki darjat yang tinggi
berbanding golongan lain dan bermula dari peristiwa inilah Islam telah berkembang di negeri
Melayu khususnya di Melaka.
Keistimewaan dan kelebihan raja ditonjolkan melalui pakaian, perhiasan,senjata dan peralatan
raja yang mempunyai unsur kesaktian dan hikmat. Hal ini dapat disaksikan melalui peristiwa
pengembaraan Seri Teri Buana ke Tanjung Bemban dan Temasik. Sewaktu pelayaran ke Temasik,
perahu rombongan raja telah dipukul ribut dan gelombang. Bagi menyelamatkan keadaan baginda
telah membuang mahkota baginda ke laut bagi menyelamatkan pelayaran akhirnya keadaan
menjadi tenang kesan dari tindakan baginda. Peristiwa seterusnya ialah semasa pengembaraan
Seri Teri Buana dari Palembang ke Bintan. Dalam pelayaran sampai ke kuala Inderagiri
rombongan baginda mengalami masalah air. Bagi mengatasi masalah tersebut Seri Teri Buana

telah membuat lingkaran rotan lalu dicampakkan ke dalam laut seterusnya dicelupkan ibu kaki
baginda ke dalam lingkaran rotan tersebut. Akibatnya air masin dalam lingkaran rotan tersebut
menjadi tawar.

Susun Lapis Masyarakat Melaka


Susun lapis masyarakat adalah berkaitan dengan bentuk hiraki masyarakat. Terdapat bentuk
berbeza antara masyarakat zaman dahulu dengan zaman moden. Dalam masyarakat tradisional,
raja mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat. Kemudian diikuti dengan kumpulankumpulan lain yang terdiri daripada pembesar, rakyat jelata dan hamba. Bagi masyarakat moden
pula, susun lapis masyarakat adalah bergantung kepada kedudukan kumuniti, kampung, daerah,
negeri dan negara. Bagi peringkat negara, peringkat tertinggi hiraki adalah terdiri daripada
pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Raja pula diletakkan pada satu
institusi lain yang tersendiri dan berfungsi mengikut konsep raja berpelembagaan. Setiap lapis
masyarakat yang ada akan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan
masyarakatnya. samada dari segi ekonomi, politikdan sosial.
Corak pemerintahan dan pentadbiran di negeri Melaka telah mempengaruhi pembentukan susun
lapis masyarakat. Setiap lapisan masyarakat mempunyai kedudukan dan fungsinya yang
tersendiri. Secara umum, masyarakat Melayu tradisional Melaka dapat dibahagikan kepada dua
golongan utama iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Biasanya
golongan yang memerintah ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan istimewa daripada
golongan yang diperintah.

Golongan yang memerintah


1. Raja atau sultan
Raja atau sultan merupakan asas terpenting dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional.
Baginda mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam piramid organisasi sosial. Baginda
mempunyai kuasa dan wibawa yang paling tinggi bagi memerintah seluruh negeri dan jajahan
taklukannya. Baginda dianggap sebagai dewa raja dan baginda merupakan tunggak
menyatupadukan rakyat dan merupakan orang yang bertanggungjawab memelihara keamanan
dan memajukan negeri. Seseorang raja dilantik melalui pertabalan di atas persetujuan semua
pembesar dan biasanya putera sulong atau adik lelaki raja yang akan menggantikan raja yang
mangkat.
2. Kerabat raja
Raja sebagai seorang pemimpin, maka dirinya serta keluarganya akan dihormati oleh masyarakat
malah kadang-kala rasa penghormatan ini diseliputi oleh perasaan sakral yang tinggi. Mereka
dianggap sebagai suci dan amat berbeza dengan golongan rakyat biasa. Mereka juga mempunyai
hak-hak istimewa, namum hak mereka adalah tidak boleh melebihi hak istimewa seseorang sultan
yang memerintah. Antara keistimewaan yang dinikmati oleh kerabat raja ialah mengguna payung
berwarna kuning dan penggunaan bahasa dalaman.
3. Bangsawan dan pembesar
Bangsawan juga dikenali sebagai anak baik-baik. Mereka menggunakan bahasa dalaman untuk
mengekalkan identiti mereka. Golongan bangsawan ini terdiri daripada kerabat diraja dan bukan
kerabat raja. Mereka adalah berpengaruh di kalangan pemerintah dan pentadbir. Mereka
bertanggungjawab mengandalikan jentera pemerintahan dan pentadbiran negeri. Pembesar pula
merupakan golongan yang mempunyai kedudukan yang hampir sekali dengan sultan. Biasanya,
golongan ini terdiri daripada bukan kerabat raja. Golongan ini akan dianugerahkan suatu kawasan
yang menjadi pegangannya dan sumber pendapatannya di mana seseorang pembesar itu
dibenarkan mengutip cukai dan mengawal tenaga manusianya. Biasanya mereka dilantik secara
turun-temurun.
4. Golongan pemimpin agama
Pemimpin agama dan pendeta juga termasuk dalam golongan bangsawan. Mereka merupakan
golongan cerdik pandai yang memegang jawatan mufti dan kadi. Terdapat juga pemimpin agama
yang dianugerahkan gelaran kebesaran seeperti Maharaja Kadi, Dato Mufti Seri Utama dan Dato
Mufti Imam Maharaja. Mereka menjadi penasihat raja dan kerajaan dalam hal-hal tentang hukum
syarak dan selok-belok agama termasuk mengeluarkan fatwa tentang isu agama. Golongan ini

merupakan pakar dalam hal-hal kesusasteraan, kesenian, kebudayaan, adat-istiadat dan salasilah
raja-raja. Mereka juga menjadi pakar rujuk kepada raja serta menjadi penulis dan perawi diraja.

Golongan yang diperintah


1. Rakyat biasa
Rakyat biasa terdiri daripada masyarakat pribumi yang bermastautin tetap dan bilangannya
adalah ramai. Mereka selalu menjadi pengikut pembesar di peringkat pusat dan penyokong
pentadbir di peringkat jajahan takluk. Mereka terdiri daripada pedagang dan peniaga. Mereka
menjalankan perdagangan di pelabuhan. Selain itu, terdapat juga mereka yang menjadi buruh
kasar dan tukang mahir dalam pembuatan alat perhiasan dan senjata. Rakyat biasa ini juga terlibat
dalam kegiatan pertanian dan penangkapan ikan untuk sara diri.
2. Orang asing
Orang asing selalunya adalah orang bukan Melayu yang hanya mengunjungi Tanah Melayu untuk
tujuan tertentu. Mereka terdiri daripada pedagang, perantau, mubaligh atau santeri. Secara
amnya, orang asing ini dapat digolongkan kepada dua kumpulan iaitu orang yang menetap terus
dan orang yang mengunjung sekali-sekala. Selain itu, terdapat juga masyarakat Tamil-Islam yang
berdagang dan bergaul bebas dengan orang pribumi. Keadaan ini telah mendorong kepada
kewujudan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ini dapat digolongkan kepada dua iaitu
masyarakat asing yang menyerapkan diri ke dalam masyarakat pribumi dan masyarakat asing
yang masih mengekalkan cara hidup dan identiti masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka
tidak terlepas daripada undang-undang tempatan.
3. Hamba
Dalam masyarakat Melayu, golongan hamba menduduki susun lapis masyarakat yang paling
bawah. Golongan ini dapat dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu :

a. Hamba raja
Hamba raja terdiri daripada mereka yang menawarkan diri untuk menjadi hamba di istana.
Mereka melakukan semua jenis pekerjaan dan taraf mereka juga lebih tinggi kalau dibandingkan
dengan hamba yang lain. Terdapat juga bekas tahanan perang atau banduan yang menjadi hamba
raja.
b. Hamba berhutang
Hamba berhutang ini terdiri daripada rakyat biasa yang gagal membayar hutang kepada
pemiutang dalam jangka masa yang ditetapkan. Hamba ini juga disebut sebagai masuk hulun.
Mereka yang menjadi hamba berhutang terpaksa bersama isteri dan anak-anaknya tinggal
bersama si pemiutang dan bekerja sehingga hutang dibayar. Mereka boleh dijual kepada
pembesar-pembesar lain. Walau bagaimanapun, mereka boleh menjadi rakyat biasa semula
apabila ia setelah selesai berkhidmat kepada si pemiutang dalam tempoh yang dijanjikan.
c. Hamba biasa
Hamba biasa menjadi hamba seumur hidup kepada pemiliknya secara turun-temurun. Mereka
dapat digolongkan kepada tiga jenis iaitu hamba abdi yang membuat kerja yang berat dan kasar.
Dengan merupakan hamba yang dibeli dan biduanda yang merupakan orang suruhan yang
selalunya dimiliki oleh raja. Sistem perhambaan ini membawa makna bahawa pemilik hamba ini
mempunyai taraf sosial yang tinggi dan secara langsung ia menyediakan bekalan sumber tenaga
manusia bagi melaksanakan segala kerja.
Pemahaman terhadap susun lapis dan fungsi dalam masyarakat akan memudahkan kita
memahami bagaimana corak atau stail pentadbiran kerajaan Melaka. Struktur masyatakat yang
berpusat kepada dua strata iaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin menjelaskan
bahawa pengaruh dan peranan raja sebagai kuasa mutlak dan terunggul dalam pentadbiran
kerajaan.

Ciri-ciri Pemimpin Dalam Sulalatus Salatin


Kepimpinan adalah melihat kepada kualiti perilaku, sikap dan pemikiran yang ada pada seseorang
raja sebagai pemerintah. Selain dari keagungan nasab, kelebihan pakaian, dan kesaktian ciri-ciri
kepimpinan ini menjadi acuan penting kejayaan dan kegagalan kepimpinan dalam pentadbiran
negeri. Ciri-ciri kepimpinan ini bukan saja dipaparkan dalam Sulalatus Salatin tetapi karya-karya
tradisional Melayu yang lain seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Merong Mahawangsa dan
sebagainya.
Seseorang pemimpin atau raja perlu menyiasat aduan dengan teliti. Raja perlu menyiasat setiap
aduan dari pembesar atau rakyat dengan teliti sebelum menjatuhkan hukuman. Kecuaian akan
menyebabkan golongan tidak bersalah dizalimi. Mangsa akan marah dan akan menentang raja.
Sang Rajuna Tapa telah menentang Raja Iskandar Syah kerana anaknya difitnah dan dihukum
oleh raja. Akibatnya kerajaan Singapura runtuh.
Apabila seseorang pemimpin membuat keputusan atau menjatuhkan hukuman hendaklah dengan
setimpal. Hukuman yang dikenakan ke atas pesalah perlu setimpal. Ia tidak harus melampaui
batas. Demang Lebar Daun telah meminta hukuman dikenakan oleh raja biar bertepatan dengan
syariat. Jangan memalukan rakyat. Dalam kes pembunuhan Tuan Jana khatib di Singapura
menunjukkan sikap terburu-buru dan tanpa usul periksa raja membuat keputusan. Akibatnya
Singapura dilanggar todak dan beribu-ribu orang telah terbunuh akibat kesilapan raja.
Pemimpin hendaklah menjalankan dasar diplomatik yang cermat. Hubungan dengan negara luar
termasuk layanan terhadap utusan-utusan dari negara luar perlu dilakukan dengan baik. Utusan
luar jangan dilayan secara kasar. Dalam kes tartar dan menarah kepala budak di Singapura telah
berlaku serangan oleh Majapahit ke atas Singapura kerana Raja Singapura melayan utusannya
secara kasar dan menghina raja Majapahit. Begitu juga sebaliknya.
Raja perlu kuat. Raja tidak boleh dipilih dari kalangan yang lemah. Raja yang lemah menyebabkan
dia boleh dimanipulasi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Raja Ibrahim yang masih
kanak-kanak telah menjadi boneka kepada Raja Rekan di Melaka. Bahkan akhirnya Raja Ibrahim
atau Sultan Abu Syahid telah mati dibunuh oleh Raja Rekan. Semasa pemerintahan Sultan Mansor
Syah, baginda telah berhasrat utuk meluaskan tanah jajahannya. Oleh itu, baginda telah
menghantar Paduka Raja, hulubalang, Tun Pikrama, Tun Menteri dan Seri Bija Diraja (Datuk
Bongkok) ke Pahang. Dalam peperangan ini Pahang telah berjaya dikalahkan oleh Melaka.
Maharaja Dewa Sura telah ditangkap oleh Seri Bija Diraja dan dibawa ke Melaka manakala anak
Maharaja Dewa Sura, Puteri Wanang Seri telah dikahwini oleh Sultan Mansor Syah.
Pemimpin jangan mengikut hawa nafsu syahwat. Sultan Mahmud Melaka digambarkan terlalu
mengikut hawa nafsu syahwatnya menyebabkan dia dibenci oleh rakyatnya. Raja Pahang berhasrat
untuk menyerang Melaka setelah tunangannya Tun Teja dilarikan oleh Laksamana ke Melaka. Tun

Biajid juga menimang lembing untuk membunuh Sultan Mahmud yang telah berlaku curang
dengan isterinya. Semua ini menunjukkan bahawa kesan pemimpin yang hanya mengikut nafsu
akan membawa kecelakaan dan konflik dalam negeri.
Seorang raja mestilah berani dalam membuat sesuatu tindakan atau keputusan. Sultan Alauddin
Riayat Syah dapat dijadikan contoh yang tepat kerana baginda berani meronda pada waktu malam
di Melaka untuk menghapuskan kes pencurian. Beliau telah mengejar dan berjaya membunuh
beberapa orang pencuri. Akibat dari tindakan berani itu masalah kecurian dapat diatasi di Melaka.
Pemimpin tidak bersifat pilih kasih. Sikap mengutamakan keluarga dalam pemerintahan boleh
mengundang bahaya terhadap kerajaan. Sultan Mansur Syah telah sanggup mengeluarkan
anaknya sendiri Raja Muhammad ke Pahang setelah Raja Muhammad membunuh Tun Besar,
anak Bendahara Tun Perak. Tindakan bijak baginda berjaya menyelamatkan huru hara berlaku di
Melaka.
Bijaksana dalam pentadbiran kerajaan. Nilai kebijaksanaan golongan raja ditonjolkan melalui
keagungan dan kewibawaan raja-raja Melayu. Sifat-sifat seperti adil, alim, kebijaksanaan, berani
dan gagah merupakan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang raja. Sifat ini secara tidak
langsung meninggikan lagi imej raja-raja Melayu dimata rakyat jelata. Kebijaksanaan raja
digambarkan melalui watak Sultan Muzaffar Syah menceraikan Tun Kudu bagi menyelamatkan
keadaan dan mengembalikan perpaduan dalam kalangan pembesar-pembesar Melaka. Seterusnya
kebijaksanaan Sultan Alauddin Riayat Syah yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang
bijak dalam merancang langkah-langkah kawalan dan mencegah masalah pencuri.
Pemimpin hendaklah prihatin terhadap golongan yang lemah. Orang yang kuat dan berkuasa tidak
boleh menindas golongan yang lemah sesuka hati. Negeri Kampar tidak tunduk kepada Melaka.
Ini menyebabkan Kampar telah diserang oleh Melaka. Negeri Kampar kalah manakala rajanya
Maharaja Jaya telah dapat dibunuh. Seri Nara Diraja telah diberi kuasa untuk memerintah
Kampar. Sultan Mahmud Syah sanggup menyediakan jambatan emas dan perak merentangi dari
istana Melaka ke Gunung Ledang. Tindakan baginda menunjukkan sikap raja yang sanggup
memeras harta benda rakyat demi kepentingan dirinya. Raja sanggup "mendera" rakyat jelata
menyediakan sesuatu yang amat sukar dicari seperti hati nyamuk, air mata dan air pinang muda.
Balasan kepada tindakan zalim ini ialah Melaka diserang Feringgi.

Pantang Larang Sebagai Adat Istiadat dan


Perundangan Negara
Dalam Sulalatus Salatin aspek adat istiadat dan pantang larang merupakan elemen perundangan
dalam pentadbiran negara. Ia hendaklah dipatuhi oleh semua pihak demi melahirkan
kententeraman dan kemakmuran Melaka.
Pantang larang berpakaian. Rakyat jelata ( orang keluaran ) dilarang dari menggunakan pakaian
yang berwarna kuning, di buat tepi tabir, ulasan bantal besar dan tilam, bungkusan barang,
dijadikan barang perhiasan, kain, baju dan destar, Begitu juga sekiranya ingin masuk ke istana
seseorang itu harus memakai kain berpancung dan berkeris di hadapan serta bersebai sekiranya
berkeris di belakang akan dirampas.
Syarat memiliki emas. Rakyat jelata walau pun ia seorang yang berada dilarang memakai barangan
kemas yang dibuat daripada emas bergelang kaki emas dan sekiranya berkeroncong emas
berkepala perak pun tidak dibenarkan kecuali ia dianugerahi oleh raja dapatlah dipakai untuk
selama-lamanya.
Pantang Derhaka.Rakyat jelata adalah ditegah sama sekali melakukan penderhakaan kepada raja,
ini sesuai dengan pepatah Melayu yang mengatakan raja merupakan payung rakyat tempat
berteduh, pantang Melayu menderhaka, sekiranya seseorang itu menderhaka maka balasan buruk
bakal menanti iaitu hukuman bunuh, bagi penderhaka ia tidak layak untuk berada di atas bumi ini
dapat di lihat dalam peristiwa Hang Jebat yang mati di bunuh apabila bertindak menderhaka ke
atas Sultan Mansor menyebabkan beliau mati di bunuh di tangan sahabatnya sendiri Hang tuah
atas arahan sultan, begitu juga dengan bangkainya turut dibuang ke laut serta segala anak bininya
turut dibunuh manakala kaki tiang dan tanah bekas rumahnya turut dibuang ke laut inilah betapa

besarnya kesalahan menderhaka yang dianggap tidak layak untuk berada di bumi.
Tidak biadap di hadapan Bendahara. Peristiwa ini dapat dilihat apabila Tun Perpatih Hitam
semasa dibicarakan oleh Bendahara Seri Maharaja maka Tun Hussain anak Tun Perpatih Hitam
datang dengan berkeris panjang untuk mendapatkan ayahandanya dengan ini beliau telah berdiri
sambil menguiskan tikar dengan kaki, perbuatan ini dianggap satu perbuatan yang biadap
menguis tikar di hadapan bendahara dan menyebabkan ia mati dibunuh oleh Laksamana
manakala anakndanya juga turut dibunuh.
Membina rumah dan berperahu. Rakyat jelata dilarang membuat rumah bermanjungan bertiang
gantung, tidak berpijak ke tanah serta bertiang terus dari atap dan peranginan, sekiranya
berperahu tidak boleh bertingkap, berpenghadapan dan tidak boleh memakai penduk dan
teterapan keris.
Kepentingan Adat Istiadat dan Pantang Larang Bagi Melaka
Bertujuan untuk menggambarkan keagungan Kerajaan Melaka. Adat istiadat yang tersusun rapi
yang diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah telah menggambarkan Kerajaan Melaka
merupakan sebuah kerajaan yang agung, besar dan berdaulat. Sistem pemerintahan yang cukup
kemas dan tersusun ( sistematik ) yang mana raja sebagai pemerintah yang dibantu oleh
pembesar- pembesar yang berwibawa bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan, jika
dibandingkan dengan mana- mana kerajaan di kepulauan Melayu seperti Majapahit. Melaka
adalah sebuah kerajaan yang tersusun maju dan bersistemmatik.
Menggambarkan martabat raja yang tinggi. Kedudukan raja yang tinggi dalam struktur
pemerintahan dapat di lihat melalui segala adat istiadat dan juga pantang larang yang
menunjukkkan perbezaan yang ketara dengan golongan yang di perintah contoh kedudukan raja
semasa dalam balai penghadapan begitu juga dari segi pemakaian emas adalah barangan yang
amat berharga adalah khusus untuk golongan raja sahaja. Ini jelas menunjukkan betapa tingginya
martabat raja di kalangan rakyat.
Menggambarkan Kerajaan Melaka sebuah kerajaan Islam yang unggul. Melalui adat istiadat yang
terdapat dalam Kerajaan Melaka dapat menggambarkan Melaka adalah sebuah kerajaan Islam
yang unggul di rantau Melayu ini dapat di lihat melalui peristiwa bagaimana sebuah kitrab Darul
Mazlum sebuah kitab dari negara Arab yang telah diarak dengan penuh penghormatan sehingga
sampai ke istana Melaka. Begitu juga sambutan pada malam bulan Ramadan iaitu malam 7 likur
dan ianya patut dicontohi oleh setiap para pemerintah.
Menggambarkan rakyat yang taat setia. Melalui adat istiadat dan pantang larang dapat
menggambarkan masyarakat Melayu yang patuh dan sanggup menjunjung segala perintah dan
peraturan yang dikenakan oleh golongan pemerintah terhadap golongan yang diperintah. Mereka

beranggapan bahawa raja adalah golongan yang berdaulat oleh itu mereka memberikan taat setia
yang tidak berbelah bagi kepada raja serta teguh memegang prinsip Pantang Melayu Derhaka
Kepada Raja
Mengukuhkan Institusi istana dan pembesar Melayu. Melalui adat istiadat dan pantang larang
dapat menggambarkan institusi istana dan kuasa pembesar dilindungi daripada ancamanancaman jahat yang cuba untuk menjatuhkannya dengan adanya adat dan pantang larang seolaholah golongan rakyat cuba dinafikan hak mereka, walau pun ada di kalangan rakyat yang mampu
memiliki kekayaan tetapi disebabkan adanya peraturan yang mengatakan rakyat biasa tidak boleh
memiliki dan memakai barangan emas kecuali dianugerahi, maka secara tidak langsung golongan
istana dan pembesar akan di pandang tinggi dan mulia dan tidaklah timbulnya perasaan bongkak
akibat kekayaan di kalangan rakyat dan pada satu masa mungkin bertindak mencabar institusi
beraja

Teras Kenegaraan : Kesetiaan dan Kedaulatan


Terhadap Negara
Waadat merupakan teras penting dalam hubungan kenegaraan rakyat dan raja di alam Melayu.
Dalam Sulalatus Salatin perisitiwa waadat ini tertulis dalam petikan berikut :
Maka titah Seri Teri Buana, Kabullah hamba akan janji paman itu, tetapi hambapun hendak
minta janji juga pada paman. Maka sembah Demang Lebar Daun, Janji yang mana itu, patik
pohonkan titah duli Yang Maha Mulia. Maka titah Seri Teri Buana, Hendaklah oleh segala
cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun, atau zalim jahat pekertinya, jangan segala hamba
Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi, jikalau mereka itu akan cedera,
berundur hingga takluk negerinya juga.
Maka sembah Demang Lebar Daun, Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu duli tuanku

dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuaku, Maka titah Seri Teri Buana,
Baiklah paman, kabullah hamba akan waad itu. Maka bagindapun bersumpah-sumpahlah
dengan Demang Lebar Daun. Titah baginda, Barang siapa hamba Melayu derhaka
mengubahkan perjanjiannya dibalikkan Allah bumbungan rumahnya ke bawah kaki ke atas.
Maka sembah Demang Lebar Daun, Jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjiannya
dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya,. Itulah
dianugerahkan Allah subhanahu wa taala pada segala raja-raja Melayu, tiada pernah memberi
aib kepada segala hamba Melayu, jikalau sebagaimana sekalipun besar dosanya, tiada pernah
memberi aib kepada segala hamba Melayu. Jikalau sebagaimana sekalipun besar dosanya,
tiada diikat dan tiada digantung, difadihatkan dengan kata-kata yang keji hingga sampai pada
hokum mati, dibunuhnya. Jikalau ada seorang raja-raja Melayu itu memberi aib seorang
hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa (Sulalatus Salatin, hal. 25-26).
Waadat menjadi teras kepada hubungan antara rakyat dan raja. Sebelum waad berlaku, Seri Teri
Buana telah berkahwin sebanyak 39 kali tetapi wanita yang dikahwininya mendapat penyakit
kedal. Seri Teri Buana ingin berkahwin dengan anak Demang Lebar Daun iaitu Raden Cendera
Puri. Demang Lebar Daun bersetuju dengan syarat Raden Cendera Puri tidak dikeluarkan dari
istana jika mendapat kedal.
Syarat-syarat waad itu meliputi : Demang Lebar Daun sedia menjadi hamba atau rakyat kepada
Seri Teri Buana. Sebagai rakyat mesti dijaga oleh keturunan Seri Seri Buana. Rakyat yang bersalah
boleh dihukum tetapi tidak boleh difadihat, dinista atau diaibkan
Jika anak cucu Seri Terti Buana atau raja bersalah atau berlaku zalim, jangan hamba Melayu
derhaka. Rakyat juga tidak boleh menitikkan darah raja ke bumi yakni membunuh atau
mencederakan raja. Jika hamba Melayu derhaka, ia akan mendapat tulah atau dibalikkan Allah
bumbung rumah ke bawah. Manakala jka raja zalim atau melanggar waad dibinasakan negeri dan
takhtanya dan raja kehilangan negeri
Persetiaan Demang Lebar Daun dan Seri Teri Buana ini dilanggari sama ada oleh rakyat atau raja,
Sulalatus Salatin telah menggambarkan kesan terhadap perlanggaran waad itu. Seri Maharaja
membunuh Tuan Jana Khatib mengakibatkan Singapura dilanggar todak. Raja Iskandar Syah
menyula anak Sang Rajuna Tapa di hujung Pasar (mengaibkan) akhirnya Singapura alah kepada
Majapahit yang dibantu oleh Sang Rajuna Tapa. Kisah Raja Muhammad membunuh Tun Besar
anak Tun Perak. Tidak dilantik menjadi raja Melaka, sebalik hanya menjadi raja Pahang.
Kezaliman Sultan Mahmud membawa kepada kekalahan Melaka kepada Ferenggi (Portugis). Bagi
rakyat yang melanggar waad ini misalnya, Sang Rajuna Tapa belot kepada Raja Iskandar Syah
dengan membuka pintu kota semasa serangan Majapahit, Sang Rajuna Tapa menjadi batu
bersama isterinya. Hang Jebat menderhaka dan beliau mati dibunuh Hang Tuah.
Kepentingan utama waad ini ialah lahirnya amalan kesetiaan dalam kalangan rakyat semata-mata

untuk mendaulatkan dan memartabatkan kerajaan Melaka. Kesetiaan menjadi elemen


perundangan penting dalam Sulalatus Salatin. Kesetiaan yang membawa banyak kesan kepada
kemakmuran dan kemasyhuran Melaka.
Kesetiaan Hang Tuah. Hang Tuah merupakan laksamana Melaka, beliau dikatakan seorang hamba
Melayu yang menumpahkan kesetiaan kepada raja Melaka tanpa berbelah bahagi, ini dapat dilihat
semasa beliau dijatuhkan hukuman akibat dari fitnah salah seorang pembesar yang begitu
mencemburui kejayaan yang dicapai oleh beliau ini telah membawa kepada hukuman bunuh,
begitu juga kesanggupan beliau menjalankan perintah raja dengan penuh ketaatan tanpa
membantah untuk membunuh rakan karibnya Hang Jebat. Tanpa adanya sifat kesetiaan yang
ditunjukkan oleh Hang Tuah sudah pasti Kerajaan Melaka akan mengalami kekacauan akibat dari
rasa tidak puas hati yang ditunjukkan oleh Hang Tuah dan para pengikutnya. Begitu juga
sekiranya Hang tuah tidak melaksanakan perintah Sultan untuk membunuh Hang Jebat sudah
pasti tidak ada orang yang berupaya membunuhnya dan ini akan menghuruharakan kerajaan
Melaka.
Kesetiaan Bendahara Paduka Raja. Kesetiaan Bendahara Paduka Raja dapat dilihat melalui
peristiwa apabila beliau tidak bertindak balas atas kematian anakndanya Tun Besar yang dibunuh
oleh putera Sultan Mansor Raja Muhammmad, sewaktu Tun Besar sedang bermain sepak raga
tiba- tiba bola raga terkena pada dastar baginda, ini telah menyebabkan Raja Muhammmad
merasa murka lalu membunuh Tun Besar. Tindakan ini telah menimbulkan kemarahan di
kalangan pengikut Bendahara Paduka Raja, tetapi atas dasar kesetiaan Tun Perak tidak bertindak
balas kerana dirinya sedar sekiranya beliau menggambil tindakan sudah pasti akan menyebabkan
negeri Melaka terdedah kepada kekacuaan dan sudah pasti pihak musuh akan mengambil
kesempatan dan akan menyebabkan Kerajaan Melaka menjadi tidak stabil, sikap Tun Perak ini
sebenarnya satu tindakan yang berpandangan jauh, malah beliau hanya menyatakan ketidak
sanggupan untuk bernaung di bawah Sultan Muhammad ini menyebabkan baginda Sultan Mansor
menghantarnya ke negeri Pahang untuk dijadikan raja di sana.
Kesetiaan Bendahara Seri Maharaja. Kesetiaan Bendahara Seri Maharaja dapat dilihat apabila
beliau telah menjadi mangsa fitnah oleh Kitul, Raja Mendeliar dan Laksamana Khoja Hassan yang
mengatakan beliau telah mengumpulkan harta kekayaan melebihi kekayaan sultan. Sultan
Mahmud yang telah lama mendendami Bendahara Seri Maharaja apabila Bendahara Seri
Maharaja tidak menunjukkkan anak gadisnya Tun Fatimah yang rupawan dan dikahwinkan
dengan Tun Ali, ini menyebabkan TunMutahir dan keluarganya telah dijatuhi hukuman bunuh
dan tindakan sultan ini telah menimbulkan kemarahan para pengikutnya tetapi Bendahara Seri
Maharaja telah memujuk para pengikutnya bersabar dan beliau sanggup menerima hukuman
bunuh. Tindakan beliau ini merupakan satu pengorbanan yang ingin melihat keamanan yang
berkekalan walaupun beliau tahu yang dirinya tidak bersalah tetapi memandangkan ia lebih

pentingkan kepada ketenteraman beliau sanggup menghalang para pengikutnya dari terus
memberontak.

Perhatikan bagaimana tindak-tanduk Bendahara Seri Maharaja dalam petikan berikut :


Maka Laksamana pun masuklah mengadap Sultan Mahmud; segala kata-kata Raja Mendaliar
itu semuanya dipersembahkannya ke bawah duli Sultan Mahmud. Setelah Sultan Mahmud
mendengar sembah Laksamana itu, kabullah pada hati baginda, seperti orang mengantuk
disorongi bantal; kerana baginda sedia menaruh dendam akan Bendahara Seri Maharaja raja,
sebab anaknya Tun Fatimah itu; seperti kata Farsi: "Al mahabbat bain niyat, Wal 'asyiq fikr
niyat," ertinya: "Yang kasih itu antara tiada, dan berahi itu bicara tiada." Maka Sultan
Mahmud Syah pun menyuruh memanggil Tun Sura Diraja dan Tun Indera Segara; setelah
keduanya datang, maka dititahkan baginda membunuh Bendahara Seri Maharaja. Maka
mereka keduanya pun pergilah dengan segala hamba raja. Maka segala anak buah Bendahara
dan kaum keluarganya, dan segala orangnya semuanya berkampunglah pada Bendahara Seri
Maharaja, sekaliannya dengan alat senjatanya; Tun Hassan Temenggung hendak melawan,
ditegah oleh Bendahara Seri Maharaja, katanya, "Hei Hassan! Hendak membinasakan nama
orang tua-tua kitakah engkau? Kerana adat Melayu tiada pernah derhaka."
Setelah Tun Hassan Temenggung mendengar kata Bendahara itu, maka Tun Hassan
Temenggung pun membuangkan senjata dari tangannya, lalu berpeluk tubuh; maka kata
Bendahara Seri Maharaja pada segala kaum keluarganya, dan kepada segala orangnya,
"Barang siapa kamu melawan, hamba dakwa ia di akhirat." Setelah mendengar kata
Bendahara Seri Maharaja itu, sekaliannya pun membuangkan Senjata dari tangan, lalu
kembali ke rumah masing-masing. Maka tinggallah Bendahara Seri Maharaja dua bersaudara
dengan Seri Nara Diraja; segala anak buahnya undur belaka.
Kesetiaan Tun Biajid. Tun Biajid merupakan anak Laksamana Hang Tuah, beliau telah ditugaskan
oleh baginda sultan untuk menjaga kawasan Merba, sekembalinya beliau dari bertugas menjaga
kawasan didapati baginda Sultan Mahmud telah berlaku curang dengan isterinya, peristiwa ini
telah terserempak dengan Tun Biajid yang sewaktu itu sedang membawa lembing. Tun Biajid telah
menimbang- nimbang lembing untuk di tikam ke dada baginda tetapi memikirkan sebagai seorang
bangsa Melayu yang pantang menderhaka kepada raja tambahan pula beliau anak kepada
Laksamana Hang Tuah yang terkenal dengan sikap kesetiaannya. Sekiranya Tun Biajid

menderhaka sudah pastilah Kerajaan Melaka akan menjadi huru- hara memandangkan baginda
Sultan Mahmud terkenal dengan seorang sultan yang lemah dan tidak berwibawa dan sudah pasti
orang akan memandang kepada Tun Biajid seorang penderhaka dan tidak dapat mewarisi sikap
ayahandanya Laksamana Hang Tuah yang terkenal dengan kepatuhan dan kesetiaannya,malah
beliau hanya mengambil tindakan dengan memulau untuk tidak pergi ke istana
Kesetiaan utusan-utusan Melaka semasa melaksanakan tugas. Kemunculan Melaka sebagai sebuah
kerajaan yang mantap lagi unggul di mata dunia adalah dibantu oleh golongan- golongan utusan
Melaka yang dilantik oleh para sultan dalam menjalankan wakil dari kerajaan Melaka. Para utusan
tadi telah menunjukkan kesetiaan dan kebijaksanaan yang tidak berbelah bahagi dalam
melaksanakan tugas, contoh utusan Melaka ke China yang diketuai oleh Tun Perpatih Putih telah
menunjukkan kesetiaan dan kebijaksanaannya apabila berjaya melihat wajah Maharaja China, Tun
Bijaya Sura telah berjaya mengangkat martabat Raja Melaka dan dalam masa yang sama telah
menjatuhkan maruah Betara Majapahit melalui permainan sapu- sapu rengit. Menteri Jana Putera
dan Tun Telanai berjaya menjaga imej Melaka melalui jawapan- jawapan yang dikemukakan
kepada Raja Siam manakala Hang Nadim berjaya memberi tunjuk ajar kepada para pelukis kain di
Benua Keling bagaimana untuk menghasilkan corak kain yang baik. Sekiranya para utusan tadi
tidak dapat menunjukkan kesetiaan yang begitu tinggi sudah pasti matlamat untuk menjadikan
Melaka sebagai sebuah kerajaan yang di pandang mulia di kalangan negara serantau sudah pasti
tidak akan mencapai matlamatnya kerana kesetiaan merupakan kunci untuk mewujudkan negara
yang cemerlang lagi terbilang

Kesimpulan
Pemimpin yang adil serta berpegang kepada teras waadat serta kesetiaan rakyat sebagai hamba
yang mendokong kedaulatan negara menjadi intisari kepimpinan kerajaan Melaka. Teras
masyarakat yang berpegang kepada waadat pantang derhaka dan keadilan dan kesaksamaan yang
diberikan oleh kerajaan serta pegangan kuat hukum hakam agama Islam menjadi penguat kepada
kaedah berwargangera rakyat Melaka. Kedaulatan dan kesetiaan terhadap negara menjadi amalan
bersama dalam usaha membina sebuah negara yang aman, makmur dan sejahtera.