Anda di halaman 1dari 20

Set 1

Tingkatan Empat Ulum Al-Quran


a

(i)

Gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya seperti
sejarah penurunan Al-Quran, penulisan dan pengumpulannya, Asbab An-Nuzul, Al-Makki Wa
Al-Madani, Nasikh & Mansukh
(1x2m=2m)
(ii)

Faedah mempelajari Ulum al-Quran

Meneguhkan keimanan terhadap keagungan Al-Quran


Mengambil ikhtibar daripada kehebatan para ulamak yang mengkaji Al-Quran
Dapat memahami al-Quran dengan betul
Dapat beramal dan mehayati Al-Quran
Dapat menolak kekeliruan tentang al-Quran
(2x2m=4m)
(iii )

Erti Ulum Al-Quran

Bidang kajian Ulum al-Quran ( Ruj. ms. 88 )

Ijaz al-Quran
Lughah Al-Quran
Ulum Al-Qiraat
An-Nasikh Wa Al-Mansukh

(4x1m=4m)

Tingkatan Lima Ulum Al-Quran


b

(i)

Faktor pengumpulan Al-Quran di zaman Saidina Abu Bakar As-Sidiq

Ramai para huffaz gugur syahid dalam Peperangan Al-Yamamah


Ramai huffaz berhijrah ke tempat lain
Dibimbangi Al-Quran akan hilang
(2x2m=4m)

(ii)
Garis panduan yang ditetapkan oleh Saidina Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Al-Quran di
zaman Saidina Uthman bin Affan :
Jika berlaku perselisihan dalam bacaan ,dirujuk kepada sebutan dan lahjah Quraish
Hanya ayat Al-Quran yang benar-benar mutawatir daripada Rasulullah dan tidak di mansukhkan akan
ditulis semula
Naskh Al-Quran ( Mashaf al-Uthman ) diedarkan ke seluruh negara bagi mengelakkan kekeliruan
dalam bacaan
(3x2m=6m)

Set 1
Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis
4. a (i)

Dua fungsi hadis terhadap Al-Quran

(ii)

Untuk mengukuhkan hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran.


Mentafsirkan ayat Al-Quran yang Mujmal.
Mentakyidkan ayat2 Al-Quran yang Mutlak
Mentakhsiskan ayat yang umum
Menetapkan hukum yang tiada di dalam Al-Quran
(2x2m=4m)

Tiga pandangan golongan anti hadis terhadap Al-Quran

Hadis Rasulullah adalah rekaan semata-mata.


Rasulullah adalah manusia yang juga melakukan kesalahan semasa menjadi nabi dan
sesudahnya.
Hadis atau Sunnah Nabi yang dikaitkan kepada Baginda adalah ajaran palsu yang muncul antara
200 - 250
Konsep Sunnah tidak pernah disebut pada zaman Rasulullah dan ia timbul pada zaman
pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ( 101 Hijrah )
(3x2m=6m)
Tingkatan Lima Ulum Al-Hadis

b (i)

Syarat-syarat beramal dengan Hadis Mursal


Hendaklah disokong hadis berkenaan dengan sanad yang lain yang bermartabat Sahih atau Hasan
Hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lain yang tidak mengambil
sanad daripada syeikh yang sama.
Menepati kata-kata ( fatwa ) atau perbuatan sebahagian sahabat
Diamalkan oleh sebahagian ulamak hadis dan fuqahak
(2 x 2 = 4 m )

(ii)

Faktor-faktor kemunculan Hadis Mauduk antaranya :

Perselisihan umat Islam dalam politik, akidah dan fekah


Taksub dalam menyokong pendapat kaum atau pemimpin tertentu
Kemunculan golongan zindik mencipta beribu-ribu hadis palsu
Untuk kerkepentingan peribadi
Hendak menggalakan orang ramai melakukan kebaikan
(3 x 2 = 6 m )

Set 2
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3. a (i)

Sejarah perkembangan Ulum al-Quran di zaman sahabat Rasulullah


1 - Zaman Khalifah Saidina Abu Bakar As-Sidiq

Pengumpulan Al-Quran disebabkan kematian ramai para Hafiz dalam Peperangan


Riddah (Makrakah Al-Yamamah) menghasilkan ilmu Jamul Al-Quran
2 - Zaman Khalifah Saidina Uthman Al-Affan
Penyatuan Al-Quran dari pelbagai mashaf yang dikenali sebagai Mashaf Al-Uthmani
menghasilkan ilmu Rasm Al-Quran

(ii)

3 - Zaman Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib


Pembukuan kaedah Nahu Bahasa Arab oleh Abu Aswad Ad-Duali, Yahya bin Yukmar dan Khalil
bin Ahmad menghasilkan ilmu Irab Al-Quran
(3 x 2 = 6 m )
Al-Quran menurut istilah

Al-Quran menurut istilah ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi
Muhammad Sallahu Alahi Wa Salam melalui Malaikat Jibril dalam Bahasa Arab, diriwayatkan
secara mutawattir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadat, bermula dari Surah Al-Fatihah
dan berakhir dengan Surah An-Nass
(2 x 1 = 2 m )
(iii) Sifat-sifat Al-Quran

An-Nur.
Al-Mubin
Al-Huda
Ar-Rahmah

(2 x 1 = 2 m )

Tingkatan Lima Ulum Al-Quran


4. b (i) - Istilah Makkiyah dan Madaniyyah berdasarkan masa :
-

Makkiyah ialah ayat dan surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Sallahu Alahi Wa Salam ke
Madinah
Madaniyyah ialah ayat atau surah yang diturunkan selepas hijrah.
(2 x 2 = 4 m )

(ii) Perbandingan ayat Makkiyah dan Madaniyyah :

Ayat Makkiyah
Memantapkan aqidah
Mengalakkan manusia supaya
merenung diri dan alam untuk
melihat bukti kebesaran Al-Quran
Memebenteras budaya jahiliyah
seperti membunuh
Menceritakan kisah-kisah rasul dan
umat-umat terdahulu
Menggunakan ayat yang ringkas
dan padat

Ayat Madaniyyah
Menjelaskan dengan terperinci soal
hukum syarak
Menyeru ahli kitab (yahudi dan
nasrani) supaya mereka menerima
Islam dan berbincang tentang
akidah yang benar
Terdapat dalam ayat yang memberi
keizinan berperang dan berjihad
Huraian ayat dan surah Madaniyyah
lebih terperinci

(3x2=6m)

Set 2
Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis
4 a (i)

Sebab Rasulullah melarang menulis hadis pada peringkat awal Islam

(ii)

Dibimbangi bercampur dengan Al-Quran


Ditakuti Al-Quran dan Hadis ditulis dalam satu lembaran
Bagi mereka yang mempunyai daya ingatan yang kuat

(3 x 2 = 6 m )

Sejarah perkembangan Hadis Riwayah di zaman tabien

Berlaku pemgumpulan hadis kerana ramai perawi berpindah ke negeri-negeri lain atau mati di medan
jihad
Menyelidiki kebenaran sesuatu Hadis
Hadis dicatat secara rasmi
Wujud usaha mengumpul dan membukukan hadis
Terhasil kitab Hadis seperti Al-Muato
(2 x 2 = 4 m )

Tingkatan Lima Ulum Al-Hadis


4 b (i)

Hukum beramal dengan hadis berikut

Hadis Mursal

Secara umum Hadis Mursal tidak boleh dijadikan hujah atau beramal dengannya.

Hadis Mauduk

Ulamak sepakat mengatakan Hadis Mauduk tidak boleh dijadikan hujah sama sekali.

Hadis Marfuk

(iii)

Hadis Marfuk boleh diterima sebagai hujah dan beramal dengannya sekiranya ia melengkapi
syarat Hadis Shahih dan Hasan. Jika tidak, ia tidak boleh dijadikan hujah dan beramal dengannya.
(3 x 2 = 6 m )
Hadis Mauduk boleh dikenal pasti kepalsuan melalui tiga ciri seperti berikut :

(i)

(ii)

(iii)

Sanad
Pengakuan perawi atau pembuat hadis palsu itu sendiri
Terdapat dalam rangkaian sanad hadis tersebut perawi-perawi yang dihukumkan AlKazzab
Matan
Bercanggah dengan dalill-dalil qatei yang lain seperti Al-Quran atau Hadis Shahih
Bercanggah dengan logic akal yang waras
Bukan pada Sanad dan Matan
Hadis tersebut tidak diriwayatkan di dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar atau tidak
menepati syarat-syarat hadis yang diterima.

Set 3
Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis
3 a (i)

(ii)

Cara wahyu diturunkan secara lansung :


Melalui mimpi yang baik ( Ar-Rukyah As-Salihah )
Melalui percakapan di sebalik hijab secara sedar,sebagaimana yang berlaku pada malam Isra
Mikraj ketika Baginda menerima solat fardu lima
Melalui ilham
(2 x 2 = 4 m )
Akibat mengabaikan peranan wahyu :
Gagal memahami persoalan agama baik dari segi akidah, syariat dan akhlak

Dipengaruhi budaya asing yang merosakkan akhlak dan moral


Hilang jati diri sebagai seorang muslim
Berada dalam kesesatan dan kegelapan di dalam hidup

(3 x 2 = 6 m )

Tingkatan Lima Ulum Al-Quran


3 b (i) Ciri-ciri kandungan ayat Makkiyah dan Madaniyyah :
Ayat Makkiyah

Memantapkan aqidah

Mengalakkan manusia supaya merenung diri dan alam melihat bukti kebesaran Al-Quran

Memebenteras budaya jahiliyah seperti membunuh

Menjelaskan tentang prinsip-prinsip akhlah Al-Quran dan hak-hak social dalam Islam

Menceritakan kisah-kisah rasul dan umat-umat terdahulu

Menggunakan ayat yang ringkas dan padat


Ayat Madaniyyah
Menjelaskan dengan terperinci soal hukum syarak
Menyeru ahli kitab (yahudi dan nasrani) supaya mereka menerima Islam dan berbincang tentang
akidah yang benar
Terdapat dalam ayat yang memberi keizinan berperang dan berjihad

Ayat dan surah Madaniyyah lebih terperinci kerana penduduk Madinah tidak sama dengan
penduduk Mekah dalam penguasaan bahasa Arab
(3 x 2 = 6 m )
(ii)

Kesan penandaan titik dan baris kepada huruf-huruf Al-Quran di zaman Bani Umaiyah
Kesan Memudahkan orang bukan Arab untuk membaca Al-Quran
Memudahkan kebanyakan orang yang bukan Arab untuk membezakan kalimah Al-Quran dan hurufhurufnya.
Supaya tidak menjejaskan sebutan Al-Quran dan mengubah makna Al-Quran yang asal.
(2 x 2 = 4 m )

Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis


4 a (i)

Pengertian hadis dari segi istilah :

(ii)

- Perkataan, percakapan dan perkhabaran, perbuatan, takrir atau sifat-sifat yang disanadkan
kepada Nabi Muhammad Sallahu Alahi Wa Salam
(2 x 1 = 2 m )
Tujuan mempelajari Ulum Hadis:

Untuk menilai sesebuah hadis dari segi sanad atau matan samada Shahih atau tidak
Untuk memahami hadis
Untuk membolehkan kita beramal dengan hadis yang Shahih

(iii)

Untuk membongkar rahsia hadis yang tidak diketahui


Untuk mengetahui cara ulamak menilai sesuatu hadis

(2 x 2 = 4 m )

Dalil yang menunjukkan hadis sebagai sumber hukum kedua :


Dalil Naqli
Surah Al-Hajj Ayat 7
Surah An-Nisa Ayat 59
Hadis Rasulullah

Ijmak
- Sahabat Rasulullah telah sepakat menetapkan bahawa umat Islam wajib mentaati hadis samada ketika
Rasulullah masih hidup atau telah wafat sebagai sumber rujukan,sekiranya tiada penyelesaian daripada
Al-Quran.
(2 x 2 = 4 m )
Tingkatan Lima Ulum Al-Hadis
b (i)
Pengertian hadis dari segi istilah :
Al-Hakim
Ulamak hadis yang dapat menguasai melebihi 700,000 hadis dari segi Riwayat dan Dirayah.
Al-Hujjah

Gelaran untuk ulamak hadis yang dapat menguasai melebihi 300,000 hadis beserta matan.
(2 x 2 = 4 m )
Kandungan dalam Shahih Bukhari
Terdapat 9,082 hadis, kebanyakannya berulang-ulang
Terbahagi kepada 97 tajuk besar ( kitab )

Terbahagi kepada 3,450 bab

Beliau amat tetliti dalam menyelidiki rawi dan sanad


(3 x 2 = 6 m )

(iii)

Set 4
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3 a (i)

Erti Mukjizat Maknawi

Mukjizat yang dapat dikesan dan dihayati melalui minda dan mata hati / contoh Al-Quran dan
peristiwa Isra Mikraj
(2x1=2m)

(ii) Perbezaan antara maunah dan karamah


Maunah
Pertolongan Allah kepada manusia biasa

(2x2=4m)

Karamah
Kelebihan yang diberi oleh Allahkepada

untuk menyelamatkan mereka dari satu


bencana
(iii)

hamba yang beriman dan bertakwa

Mukjizat al-Quran dari segi bahasa

3 b (i)

Gaya bahasanya tinggi dan indah


Kedudukan huruf, susunan kalimah dan struktur ayat tidak dapat ditandingi oleh sesiapa
(2x2=4m)

Kaedah Tafsir bil Mathur

Tafsir ayat al-Quran oleh ayat Al-Quran yang lain


Tafsir ayat al-Quran oleh hadis Rasulullah
Tafsir ayat al-Quran oleh para sahabat

(3x2=6m)

(i) Methodologi Tafsir Ibnu Kathir

Tergolong dalam Tafsir bil Mathur


Menyebut ayat kemudian mentafsirkan dengan cara yang mudah dan ringkas
Kebanyakan hadis yang digunakan dinyatakan sumber asalnya ( 2 x 2 = 4 m )

Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis


4 a (i) Erti Hadis Mashur
- Satu hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi oleh lebih pada setiap peringkat ( thabaqat ) tetapi tidak sampai
kepada Hadis Mutawatir
(2x1=2m)
(ii)
Syarat beramal dengan Hadis Dhoif

(iii)

Berkaitan hadis itu dengan perkara Fadhail Amal


Kedhoifannya sederhana
Mafhum Hadis Dhoif itu ada pada nas syarak yang shahih
Ketika beramal dengannya mestilah mengharapkan keshahihannya ( 2 x 2 = 4 m )

Peranan kita dalam mempertahankan kesucian hadis

Merujuk kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulamak hadis yang muktabar
Mempastikan keshahihan hadis sebelum beramal
Berguru dan belajar dengan guru-guru agama yang fakih dalam hadis
Tidak melantik golongan anti hadis sebagai pemimpin
(2x2=4m)

4 b (i) Erti Ahrajul Al-Khamsah


- Hadis yang diriwayatkan oleh lima orang perawi iaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasaie, Ibnu Majah dan
Ahmad
(1x2=2m)
Erti Muttafaqun Alahi
- Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim
b (ii)

(2x2=4m)

Usaha ulamak dalam penyebaran hadis

Sanggup berkorban harta benda dan jiwa raga untuk mencari, belajar dan menghafaz hadis
Sanggup mengembara walaupun pada usia yang muda untuk mencari dan menghafaz hadis
Rajin menyusun dan mengumpul hadis sehingga lahir kitab-kitab hadis yang muktabar
(3x2=6m)

Set 5
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3 a (i)

Perbezaan wahyu dan ilham


Wahyu
Kalam Allah yang diturunkan kepada
seorang nabi dan rasul melalui Malaikat
Jibril

Ilham
Sesuatu yang diberikan oleh Allah samada
melalui berfikir, mimpi atau secara spontan
(2x2=4m)

(ii)

Peringkat penyusunan Al-Quran

3 b (i)

Bentuk pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah Sallahu Alahi Wa Salam

B (ii)

Malaikat Jibril / Rasulullah


Dari Bait Al-Izzah Dari Allah ke Luh Al-Mahfuz
Dari Bait Al-Izzah ke nabi Muhammad Sallahu Alahi Wa Salam

Rasulullah Sallahu Alahi Wa Salam menyuruh sahabat menghafaz


Ditulis ayat Al-Quran di pelepah tamar, batu, kulit dll
(2x2=4m)

Syarat untuk menjadi Mufassir

Mahir dalam ilmu bahasa Arab


Mahir dalam ilmu Usul Fekh
Mahir dalam ilmu Usuludin

(3x2=6m)

Mahir dalam ilmu Balaghah


Mahir dalam Hadis & ilmu Hadis
Mahir dalam ilmu Al-Qiraat
Mahir dalam ilmu Asbab An-Nuzul
Mahir dalam ilmu Fekh
Mahir dalam ilmu Nasah & Mansuh

(3x2=6m)

Set 5
Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis
3 a (i)

Erti Hadis Hasan li Ghairih

(ii)

Dua perawi di kalalngan Itba At-Tabien

(iii)

Malik bin Anas


Ibnu Abi Amir As-Asbahi
Abdul Rahman bin Amru Al-Auzaie
Sufian bin Said As-Thuri
Syukbah bin Hajjaj At-Atki
Imam As-Syafei

(2x1=2m)

Persamaan antara Hadis Nabawi dan Hadis Qudsi

b (i)

Hadis Dhoif yang sederhana kedhoifannya tetapi disokong oleh riwayat yang lebih kuat atau
setaraf dengannya
(1x2=2m)

Diriwayatkan secara mutawatir dan ahad


Thabit secara qatie dan zhonni
Tidak ada unsur mukjizat
Tidak boleh dibaca dalam solat
Boleh disentuh dalam keadaan berhadas
Wahyu diperolehi daripada ilham, mimpi dan ijtihad
Tidak ada nama-nama surah
Membaca setiap huruf tidak menjadi ibadah
Tidak dijamin daripada berubah

Erti Hadis Mursal

(2x2=4m)

Hadis yang disandarkan oleh Tabien kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat
(1x2=2m)
Syarat beramal dengan Hadis Mursal mestilah disokong oleh satu dari syarat berikut :

(ii)

(iii)

Hendaklah disokong oleh sanad lain yang bermartabat shahih atau hasan
Hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lai yang tidak mengambil sanad dari
syeikh yang sama
Menepati fatwa atau perbuatan sahabat
Diamalkan oleh sebahagian ulamak hadis dan fuqahak
Menepati dengan kaedah qias
(2x2=4m)
Bukti Hadis Makto tidak boleh dijadikan hujah kerana :
Kata-kata Tabien
Hukum dhoif

(2x2=4m)

Set 6
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3 a (i) Takrif Nuzul Al-Quran :

Proses penurunan wahyu Al-Quran ikut cara-cara tertentu.

(2x1=2m)

(ii) Hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur


Sebagai bukti Al-Quran adalah daripada Allah taala
Untuk menetapkan Hati Rasulullah yang teropaksa menempuh berbagai rintangan dalam
dakwahnya
Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan kepada Rasulullah
Supaya manusia mampu bersiap sedia untuk menerima syariat Allah
(2x2=4m)
(iii)

Pendapat ulamak mengenai ayat yang pertama diturunkan :

Pendapat 1 Ayat 1-5 Surah Al-Alaq


Pendapat 2 Ayat 1-56 Surah Al-Muddassir
Pendapat 3 Ayat Basmalah
Pendapat 4 Keseluruhan Surah Al-Fatihah
Pendapat yang paling rajih ialah pendapat 1 Ayat 1-5 Surah Al-Alaq
b (i) Cara penyebaran Al-Quran di zaman Rasulullah melalui :

Bacaan tilawah dalam solat


Rasulullah mengajar sahabat dalam majlis Tadarus Al-Quran
Dibaca di dalam Khutbah Rasulullah

Rasulullah mengutuskan utusan atau wakil di kalangan sahabat untuk mengajarkan Al-Quran
kepada orang ramai
(2x2=4m)
(ii) Kesan beriman dengan ayat Makiyyah

Memantapkan akidah
Membenteras budaya jahiliyah
Memantapkan akhlak
Mengambil ikhtibar dari kisah rasul dan umat terdahulu
Menggalakkan manusia supaya merenung & mengkaji tentang alam sarwajagat

(3x2=6m)

Set 6
Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis
4 a (i)

Erti Hadis Qudsi ialah :

(ii)

Sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui ilham atau mimpi kemudian
baginda menyampaikannya dengan menggunakan perkataan Baginda sendiri ( 2 x 1 = 2 m )

Sebab diizinkan penulisan hadis :


Kerana Al-Quran tidak diturunkan lagi
Faedah bagi mereka yang mudah lupa
Jika ditulis hendaklah di dalam lembaran yang berasingan dengan Al-Quran ( 2 x 2 = 4 m )
(iv)Pendapat ulamak tentang bilangan Hadis Qudsi

b (i)

Sebab Hadis Mauquf boleh di amalkan :

(ii)

Ulamak 1 - Syeikh Abdul Rauf bin Ali Al-Manawi - 272 buah hadis
Ulamak 2 - Syeikh Imam abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Arabi at-Thoie bin Ali Al-Manawi 101 buah hadis
Ulamak 3 - Al-Alamah Mula Ali Al-Qari - 40 buah hadis
(2x2=4m)

Sekiranya melengkapi syarat-syarat Shahih dan Hasan


Harus dalam perkara Fhodoil Amal

(2x2=4m)

Hadis Mauduk boleh dikenal pasti kepalsuan melalui tiga ciri seperti berikut :
(i)

Sanad
Pengakuan perawi atau pembuat hadis palsu itu sendiri
Terdapat dalam rangkaian sanad hadis tersebut perawi-perawi yang dihukumkan AlKazzab

(ii)

Matan
Bercanggah dengan dalill-dalil qatei yang lain seperti Al-Quran atau Hadis Shahih
Bercanggah dengan logic akal yang waras
Bukan pada Sanad dan Matan
Hadis tersebut tidak diriwayatkan di dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar atau tidak
menepati syarat-syarat hadis yang diterima.( 3 x 2 = 6 m )

(iii)

Set 7
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3 a (i) Cara penurunan wahyu melalui malaikat :

(ii)

Dalam rupa asal


Melalui bunyi yang nyaring ( loceng )
Rupa seorang lelaki

.( 2 x 2 = 4 m )

Hikmah diturunkan secara berperingkat-peringkat

Untuk membezakan keistimewaan Al-Quran dan Nabi Muhammad dengan kitab-kitab dengan para
nabi terdahulu
Untuk menguji keimanana manusia terhadap peristiwa di alam ghaib
Untuk menguji keimanan manusia terhadap Al-Quran
Untuk menguji keimanan terhadap Kerasulan Nabi Muhammad
.( 3 x 2 = 6 m )
Tingkatan Lima Ulum Al-Quran

3 b (i) Takrif ilmu tafsir terdapat dua pendapat :

Pendapat 1 Ilmu untuk memahami al-Quran, menerangkan maknanya dan mengeluarkan hukumhakam dan hikmahnya
Pendapat 2 Ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi kehujahannya selaras dengan
kehendak Allah Taala sekadar dengan kemampuan manusia .( 2 x 1 = 2 m )

(ii)

Kepentingan ilmu tafsir :


Mampu mentafsir dengan baik
Memahami methodologi ulamak dalam mentafsir Al-Quran
Mengelakkan unsur penyelewengan dalam proses mentafsir Al-Quran
Memandu manusia untuk berjaya hidup di dunia dan akhirat


(iii)

Memantapkan akidah dan ibadah seseorang manusia

.( 2 x 2 = 4 m )

Methodologi As-Sayyid Sayyid Qutb dalam mentafsirkan Al-Quran

Menggunakan kaedah Tafsir bil Ar-Raie


Ditulis berdasarkan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran dan sunnah dan disandarkan kepada
kitab tafsir yang muktabar
Tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu kalam, ilmu fekh dan cerita-cerita Israiliyat
.( 2 x 2 = 4 m )

Set 7
Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis
4 a (i)

Syarat-syarat Hadis Mutawatir


a. Diriwayatkan oleh perawi yang ramai
b. Bilangan perawi yang ramai dan mencapai satu tahap mustahil mereka bersepakat
mendustakan hadis
c. Jumlah perawi seimbang setiap thabaqot
d. Hadis diterima melalui pandangan dan penglihatan.( 2 x 2 = 4 m )

(ii)

Pendapat ulamak mengenai jumlah perawi Hadis Mutawatir :

b (i)

Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah samada perkataan, perbuatan atau sifat-sifat
Baginda
(2x1=2m)

Tanda Hadis Mauduk pada matan :

(iii)

(3x2=6m)

Ciri Hadis Marfuk ialah :

(ii)

Pendapat 1- Sekurang-kurang empat orang


Pendapat 1- Sekurang-kurang lima orang
Pendapat 1- Sekurang-kurang dua puluh orang
Pendapat 1- Sekurang-kurang empat puluh orang

Bercanggah dengan dalil qatie yang lain seperti Al-Quran atau Hadis Shahih
Bercanggah dengan logik akal yang waras
(2x2=4m)

Maksud Al-Hujah :

Gelaran untuk ulamak yang memiliki sifat Al-Hafiz dan menguasai lebih daripada 300,000
buah hadis
(1x2=2m)

Tokohnya ialah
Malik bin Ismail
Ahmad bin Salamah Al-Barraz
Al-Hajjaj bin Manhal
Bisyr bin Al-Mufaddal bin Lahiq

(2x1=2m)

Set 8
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3 a (i) Nama Al-Quran :
Nama Al-Quran
Al-Kitab

Dalil

Al-Tanzil
Al-Zikr
Al-Furqan
(2x2=4m)
(ii)
Perbezaan antara Al-Quran dan kitab Samawi yang lain :

Al-Quran
Isi kandungan meliputi semua
aspek kehidupan
Diriwayatkan secara mutawatir
Terpelihara dari sebarang
kesilapan dan perubahan
Sesuai digunakan sepanjang
masa dan tempat
Kekal ke hari kiamat
Kegunaan untuk seluruh umat

Kitab Samawi
Isi kandungan tidak meliputi
semua aspek kehidupan
Tidak diriwayatkan secara
mutawatir
Terdedah kepada kesilapan dan
perubahan
Hanya sesuai digunakan pada
masa dan tempat
Tidak kekal ke hari kiamat
Kegunaan untuk kaum tertentu

(3x2=6m)
3 b (i) Maksud Tafsir bi Ar-Raie

Para mufassir mentafsirkan ayat Al-Quran lebih banyak berdasarkan pendapat dan ijtihad
mereka sendiri
(1x2=2m)

(ii)

Empat contoh kitab tafsir :

Tafsir Ibnu Abbas


Tafsir At-Thobari
Tafsir Al-Azhar
Tafsir As-Sayuti
Lain-lain yang sesuai
(4x1=4m)

(iii)

Para sahabat yang menghafaz Al-Quran :


Saidina Abdullah bin Masud
Saidina Salim Maula Abi Huzaifah
Saidina Muaz bin Jabal
Saidina Zaid bin Thabit
Saidina Abu Zaid bin As-Sakkan
Saidina Abu Darda

(4x1=4m)

Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis


4 a (i)

Hadis Ahad ialah :

(ii)

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau dua orang atau lebih yang tidak memenuhi
syarat-syarat Hadis Mutawatir
Hukum beramal dengannya adalah wajib tetapi tidak kufur bagi sesiapa yang menolaknya
(2x2=4m)
Bahagian Hadis Ahad ialah :

Hadis Masyur - Hadis yang diriwayatkan dengan tiga orang perawi atau lebih pada setiap peringkat
tetapi tidak sampai kepada peringkat mutawatir
Hadis Aziz - Hadis yang diriwayatkan dengan dua orang perawi dari setiap peringkat
Hadis Gharib - Hadis yang diriwayatkan dengan seorang perawi dari setiap peringkat
(3x2=6m)
4 b (i) Dhobid :
Dhobid Hifzi ( Ingatan )
Perawi yang mampu meriwayatkan hadis
kepada sesiapa sahaja dan bila-bila masa
diperlukan
Mengingati hadis itu dari siapa ia diterima
Ia mengingati dengan sempurna apa-apa
yang diterima, tidak lupa, tidak bodoh dan
tidak bersifat was-was

Dhobid Kitabi ( Tulisan )


Perawi yang mampu menjaga cacatan dan
tulisan hadis yang diterima dengan
sempurna
Cacatan itu mestilah bermula dari manamana guru hinggalah ia meriwayatkannya

(2x2=4m)
(ii)

Maksud istilah Sanad

Istilah
Sanad
Musnad

Erti
Rangkaian perawi-perawi dari pengumpul sehinggalah kepada Rasulullah
Nama sejenis kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat
Rasulullah secara berturutan
Orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah
Lafaz hadis yang membentuk pengertian sesudah sanad atau yang
dilafazkan oleh Rasulullah ( teks hadis )
(2x3=6m)

Rawi
Matan

Set 9
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3 a (i) Sifat Al-Quran dan dalil :
Sifat
An-Nur

Dalil

Al-Mubin
Al-Huda
Ar-Rahmah
(2x2=4m)
(iii)

Kita perlu mempertahankan Al-Quran kerana :

Sumber utama perundangan agama Islam


Kitab suci agama Islam
Sumber ilmu utama pada manusia
Panduan hidup manusia dari kesesatan
b (i)

(3x2=6m)

Juru tulis wahyu Rasulullah :

Saidina Ali bin Abi Talib


Saidina Ubay bin Kaab
Saidina Zaid bin Thabit
Saidina Muaz bin Jabal
(ii)

(4x1=6m)

Faktor pengumpulan Al-Quran di zaman Saidiana Uthman bin Al-Affan :

Negara Islam bertambah luas ( pembukaan negara Islam baru )


Ramai yang bukan Arab memeluk Islam

Jarak waktu antara Rasulullah dengan generasi selepasnya semakin jauh


Berlaku perbezaan lahjah dalam pembacaan Al-Quran
(3x2=6m)
Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis

4 a (i)

Pengertian hadis berikut :

Hadis Gharib
Hadis yang diriwayatkan oleh seorang
perawi pada setiap thabaqat sanad

Hadis Aziz
Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang
perawi pada setiap thabaqat sanad
(2x2=4m)
Sifat adil dalam periwayatan hadis adalah :

(ii)

Menentukan jenis-jenis hadis


Memastikan kesahihan sesuatu hadis
Menentukan sesuatu hadis diterima dan ditolak
Perawi hadis adalah orang yang menyampaikan syariat Islam

(3x2=6m)

4 b (i) Maksud istilah :


Akhrajahu Ashab As-Sunan
Hadis yang diriwayatkan oleh empat orang
perawi iaitu Abu Daud, Ibnu Majah,
Ahmad dan At-Tirmizi

Akhrajahu Al-Jamaah
Hadis yang diriwayatkan oleh enam orang
perawi iaitu Imam Malik, Al-Baihaqi,
Shafei, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan
At-Tirmizi dll

(2x2=4m)
(ii) Nama Sunan Sittah dan penyusunnya :
Nama Kitab
Shahih Al-Bukhari
Shahih Muslim
Sunan Abi Daud
Sunan At-Tirmizi
Sunan An-Nisaie
Sunan Ibnu Majah

Penyusun
Imam Al-Bukhari
Imam Muslim
Imam Abi Daud
Imam At-Tirmizi
Imam An-Nisaie
Imam Ibnu Majah

Set 10
Tingkatan Empat Ulum Al-Quran
3 a (i)

Pengertian Al-Quran

Kalam yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dalam
bahasa Arab, diturunkan secara mutawatir dan membacanya adalah menjadi ibadah

(2x1=2m)
(ii)

Mukjizat Al-Quran dari segi kandungan :

Al-Quran menceritakan sejarah umat yang terdahulu


Al-Quran menceritakan perkara ghaib
Al-Quran menghuraikan secara umum dan terperinci berkaitan dengan syariat
(2x2=4m)

(iii) Maksud Istilah :


Istilah
Istidraj

Maksud
Satu kelebihan yang diberikan dari Allah kepada manusia untuk
menambahkan kesesatannya lagi
Satu kelebihan yang diberikan dari Allah kepada hambanya yang beriman
dan bertaqwa
Perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi sebelum menjadi rasul
(2x2=4m)

Karamah
Irhas
3 b (i)

Sebab Saidina Zaid bin Thabit menolak tugasan tersebut :

(ii)

Perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah


Tugasan tersebut sangat berat dan sukar

(2x1=2m)

Kesan perkembangan ilmu tafsir kepada tamadun manusia :

Melahirkan ulamak yang mahir dalam ilmu tafsir


Displin ilmu lain berkembang
Mewujudkan masyarakat ilmu dan bertamadun

(3x2=6m)

Tingkatan Empat Ulum Al-Hadis


4 a (i)

Hadis Shahih ialah :

(ii)

Hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi yang adil dan dhobid, bersambung sanad, tiada
tiada illah dan tiada syaz
(2x1=2m)
Sebab kewujudan illah yang menjejaskan hadis :

Berlaku pertukaran perkataan pada sanad atau matan


Banyak riwayat tetapi bercanggah
Pertambahan unsur-unsur luar pada sanad atau matan
Pertambahan nama rawi di tengah sanad


(iii)

Pertukaran kalimah

(2x1=2m)

Maksud Istilah :

Hadis Mualak
Hadis Mukdal
Hadis yang sanadnya terputus di peringkat Gugur rangkain sanad dua orang atau lebih
awal disebabkan gugur seorang perawi atau secara berturut
lebih hingga akhir sanad
(2x2=4)
4 b (i)

Perbezaan antara :

Al-Muhaddis
Ulamak yang menguasai hadis dari segi
riwayat dan dirayah
Mampu membezakan Hadis Dhoif dan
Shahih
Tahu sifat perawi hadis dan menghafaz
kurang dari 100,000 buah hadis

Al-Haffiz
Ulamak yang menguasai hadis dari segi
riwayat dan dirayah
Mampu membezakan Hadis Dhoif dan
Shahih
Tahu sifat perawi hadis dan menghafaz
lebih dari 100,000 buah hadis
(2x 2=4m)

(ii)

Kandungan Shahih Muslim :

Mengandungi 12 ,000 buah hadis


Terdapat 4,000 buah hadis yang berulang-ulang
Disusun dalam 54 tajuk
Himpunkan hadis yang mempunyai matan yang sama dalam satu tempat
(3x 2=6m)

Tamat