Anda di halaman 1dari 4

KANDUNGAN:

KANDUNGAN:

Pembelajaran Abad Ke-21: Amalan Dan Pelaksanaan


Di Sekolah
Cabaran Pembelajaran Abad Ke-21
Contoh Susun Atur Kelas Abad Ke-21

Pembelajaran Abad Ke-21:


Amalan Dan Pelaksanaan Di Sekolah
Rupa dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan generasi
abad ke-21 telah banyak diperkatakan dan banyak bahanbahan penulisan yang mengulas mengenai pendidikan
yang

mampu

memenuhi

harapan

dan

keperluan

pendidikan masa kini dan masa depan. Rata-rata pakar


pendidikan bersetuju bahawa kaedah pengajaran dan
pembelajaran

perlu

berubah

sesuai

dengan

perkembangan teknologi cyber dan akses kepada internet


yang semakin maju. Kaedah pengajaran konvensional
seperti chalk and talk semata-mata kurang berhasil
menarik minat murid sebaliknya memerlukan kaedah yang

Menyedari kepentingan guru memahami dan bersedia

lebih dinamik dan kreatif dengan kandungan pengajaran

melakukan

yang relevan sesuai dengan perkembangan semasa.

pembelajaran sesuai dengan pembelajaran abad ke-21,

Semua pihak yang terlibat secara langsung dengan dunia


pendidikan perlu menyedari bahawa tiada ruang untuk
tidak ikut sama melaksanakan transformasi pendidikan.
Malah perubahan dalam pendidikan perlu sentiasa seiring
perkembangan zaman atau selangkah kehadapan. Guruguru perlu bersedia menerima perubahan dan dapat pula
mengurus perubahan dengan cekap dan berkesan agar
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih segar dan
memenuhi keperluan murid.

perubahan

dalam

pengajaran

dan

Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan


inisiatif pembelajaran abad ke-21 secara rintis pada
tahun 2014 dan meluaskan pelaksanaan keseluruh
negara mulai tahun 2015. Justeru ANJAKAN keluaran
kali ini akan membincangkan pembelajaran abad ke-21
serta berkongsi maklumat beberapa model susun atur
kelas abad ke-21 sejajar dengan usaha Kementerian
Pendidikan

Malaysia

melaksanakan

transformasi

pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan


Malaysia (PPPM) 2013 - 2025.

Pelaksanaan pengajaran berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah
Menengah (KSSM) merupakan penanda aras keberkesanan pendidikan abad ke-21 seperti dihasratkan Kementerian
Pendidikan Malaysia mulai tahun 2014, iaitu selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).

Kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran dan pembelajaran abad


ke-21:

Ciri-ciri pembelajaran abad ke-21

Elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran abad ke-21:

Sumber: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)


Anjakan Bilangan 4/2015

Cabaran Pendidikan Abad Ke-21


Cabaran pendidikan abad ke-21 adalah untuk menyediakan

Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil


pembelajaran abad ke-21

pembelajaran yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi

(KBAT)

dan

mengurus

bilik

darjah

atau

ruang

Berupaya membuat hubung kait

pembelajaran yang lebih dinamik. Namun cabaran utama adalah


bagaimana guru-guru menggunakan pelbagai sumber sokongan
teknologi serta maklumat bagi melaksanakan pengajaran dan

Bijak menyoal
Yakin berkomunikasi

pembelajaran yang efektif dan berkualiti serta relevan dengan


perkembangan semasa. Untuk mendepani cabaran ini, guru
secara

berterusan

perlu

mengemaskini

pengetahuan

(kandungan kurikulum) dan kompetensi (pedagogi PdP) supaya


kekal relevan dengan keperluan semasa dan akan datang.

Masa Lampau PEMBELAJARAN Abad ke-21

Dahagakan ilmu
Mengambil risiko
Ingin tahu
Menjana idea
Fleksibel
Tidak berputus asa
Fleksibel

Mendengar dan membuat refleksi


Fleksibel

Berkemahiran kritis
Fleksibel

Menguasai kemahiran literasi


Fleksibel

Berani mencuba
Fleksibel

Mampu berfikir sendiri


Fleksibel

Berinisiatif
Fleksibel

Mampu berkerja dengan orang


Fleksibel

lain Membuat perubahan


Fleksibel

Berintegriti
Fleksibel

Berkeperibadian tinggi
Fleksibel

Anjakan Bilangan 4/2015

Perkongsian
Maklumat

Contoh Susun Atur Kelas Abad ke-21

Susunan meja membolehkan murid berinteraksi dan


melaksanakan kolaborasi bagi meningkatkan
kemahiran berfikir walaupun jumlah murid yang
ramai
Persekitaran fizikal bilik darjah yang
kondusif sangat penting kerana akan
menggalakkan pembelajaran yang
berkesan.

Suasana fizikal bilik darjah mungkin


merupakan kawan atau musuh dalam
pembelajaran (Marland 1975)

Ruang
Untuk
Aktiviti
Altiviti

Sumber: www.cikguhailmi.com
Anjakan Bilangan 4/2015

Guru berperanan sebagai fasilitator di dalam bilik darjah


darjah