Anda di halaman 1dari 18

TOPIK 4

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

TOPIK 4

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN JAWI
Fadzilah Mustapa

PENGENALAN
Perkara yang akan dibincangkan dalam topik ini ialah mengenai kemahiran pengajaran
dan pembelajaran jawi di dalam bilik darjah dengan menggunakan berbagai kaedah dan
teknik. Antara topik-topik yang akan dibincangkan ialah:
4.1

Kemahiran Mengenal dan Menyebut


Huruf-huruf hijaiyyah / Jawi
Suku kata Jawi
Perkataan Jawi

4.2

Kemahiran membaca
Perkataan berimbuhan dan pinjaman
Ayat dan frasa ayat/ rangkai kata
Petikan pendek pelbagai jenis

4.3

Kemahiran menulis
Ayat
Karangan
Khat Nasakh dan Riqah

OBJEKTIF
Pada akhir topik ini, anda dapat:
1. mengetahui cara untuk melaksanakan pengajaran kemahiran mengenal dan
menyebut huruf hijaiyyah dan huruf jawi;
2. memahami pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran untuk membina dan
menulis suku kata, perkataan dan ayat dari suku kata terbuka dan tertutup;
3. Menjelaskan langkah-langkah untuk menjalankan aktiviti membaca dan menulis
perkataan berimbuhan dan perkataan serapan, membina ayat dan rangkaikata
serta petikan pendek;
4. menerangkan kaedah dan teknik yang berkesan untuk membolehkan murid
menguasai kemahiran membaca dan menulis jawi; dan
5. mengenali bentuk-bentuk khat nasakh dan khat riqah.

OUM

47

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

PETA MINDA

Huruf-huruf hijaiyyah /
Jawi
Kemahiran
Mengenal
dan
Menyebut

Suku kata Jawi

Perkataan Jawi

Kemahiran
Pengajaran
dan
pembelajaran
Jawi

Perkataan berimbuhan
dan pinjaman
Kemahiran
Membaca

Ayat dan frasa ayat /


rangkai kata

Petikan pendek
pelbagai jenis

Ayat

Kemahiran
Menulis

Karangan

Khat Nasakh dan


Ruqah

48

OUM

TOPIK 4

4.1

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

KEMAHIRAN MENGENAL DAN MENYEBUT

4.1.1 Huruf Hijaiyyah / Jawi


Apabila membincangkan mengenai tulisan jawi kita akan menyebut
huruf-huruf hijaiyyah dan huruf jawi. Tahukah anda apa yang
dimaksudkan dengan huruf hijaiyyah dan huruf jawi dan apakah perbezaan
antara keduanya.

Huruf hijaiyyah ialah huruf-huruf Arab. Kata hijaiyyah berasal dari kata kerja hajja (
)
yang bererti mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi huruf dengan haraakatharakatnya. cara menulis huruf arab mendatar dan dimulai dari arah kanan ke kiri. Jumlah
keseluruhan huruf ini ialah 30 iaitu:

Huruf-huruf ini juga dijadikan huruf-huruf jawi dengan ditambah enam


huruf lagi untuk disesuaikan dengan fonem bahasa Melayu kerana huruf-huruf Arab yang
sedia ada tidak dapat memenuhi lambang atau bunyi sebutan bahasa Melayu. Dengan itu
untuk melengkapkan bunyi fonem bahasa Melayu maka enam huruf yang dipinjam dari
Parsi _ Hindi dan dibuat penyesuaian ditambah untuk disesuaikan dengan sebutan

iaitu huruf yang ditambah


bahasa Melayu. Huruf-huruf tersebut ialah
pada peringkat awal seperti yang terdapat pada Batu Bersurat di Terangganu. Huruf va
( ) ialah huruf yang ditambah kemudiannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui
Pedoman Ejaan Jawi yang disempurnakan iaitu setelah diputuskan dan dipersetujui dalam
Konvensyen Tulisan Jawi di Terangganu pada tahun 1984 untuk dicipta huruf tersebut
sebagai padanan bagi huruf v. Dengan itu setiap orang yang ingin mempelajari dan
menguasai tulisan jawi mesti mengenal dan dapat menyebut semua huruf-huruf hijaiyyah
dan huruf jawi yang merupakan pelajaran asas bagi mempelajari tulisan jawi. Bagi
mencapai tujuan ini, berbagai aktiviti dan langkah boleh dirancang supaya pengajaran dan
pembelajaran untuk mengenali huruf-huruf tersebut dapat dijalankan.
Kemahiran mengenal dan menyebut huruf hijaiyyah jawi ini dapat dijalankan melalui
aktiviti-aktiviti berikut:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Kanak-kanak diperkenalkan kepada lambang-lambang huruf dengan menggunakan


gambar.
Memperkenalkan huruf dengan menggunakan kad-kad huruf yang berwarna warni
dan menyebutnya secara latih tubi.
Merancang aktiviti permainan dan nyanyian yang menyeronokkan bagi menarik
perhatian murid seperti membentuk huruf dengan plastisin, membuat cop huruf,
bermain dengan kad-kad huruf dan sebagainya.
Menekap dan mewarna huruf mengikut urutan yang ditetapkan.
Menulis huruf mengikut urutan.
Memadan dan menyalin huruf-huruf.
Membezakan huruf-huruf yang sama bentuk dan tidak sama bentuk.

Dengan aktiviti yang pelbagai dan menyeronokkan serta dibantu dengan bahan bantu
yang menarik, kemahiran mengenal huruf-huruf hijaiyyah dan jawi ini akan dapat dikuasai
oleh murid dengan mudah dan cepat.

OUM

49

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

Nyanyian dan permainan adalah aktiviti yang dapat merangsang murid untuk
mempelajari sesuatu dengan lebih cepat. Cuba anda cipta lagu dan permainan yang
sesuai untuk kemahiran mengenali huruf-huruf hijaiyyah dan jawi.

4.1.2

Suku Kata Jawi

Suku kata yang akan di ajar dalam pelajaran jawi terbahagi kepada dua bahagian iaitu
suku kata terbuka dan suku kata tertutup.

Sukukata

Suku kata terbuka

Suku kata tertutup

Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan suku kata terbuka dan
suku kata tertutup?

Suku kata terbuka ialah suku kata yang berakhir dengan huruf vokal, dan suku kata
tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Di dalam sistem ejaan jawi
terdapat tiga huruf vokal iatu alif, wau dan ya. Huruf-huruf konsonan digabungkan dengan
huruf-huruf vokal bagi membentuk suku kata.
Pembentukan Suku Kata Jawi
Suku kata dibentuk dengan menggabungkan huruf-huruf konsonan dengan huruf vokal.
Apabila murid telah dapat mengenal huruf-huruf jawi maka guru hendaklah
memperkenalkan huruf-huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf
konsonan. Proses ini dilakukan dengan mengambil kira kebolehan murid dan tempoh
waktu mengajar untuk disesuaikan dengan jumlah huruf yang perlu diajar bagi satu-satu
pengajaran. Contoh suku kata: sa, si, su, se (e taling) se (e pepet) dan so. Kaedah yang
sesuai untuk mengajar pembentukan suku kata ialah kaedah huruf dan mengeja.

50

OUM

TOPIK 4

4.1.3

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

Perkataan Jawi

Perkataan dibentuk dengan menggabungkan suku kata menjadi perkataan. Di dalam


ejaan jawi, pembentukan perkataan yang akan dibincangkan ialah seperti berikut:
Pembentukan
perkataan

Perkataan satu suku kata


(Eka suku)

Perkataan dua suku kata


(Dwi suku)

Perkataan tiga suku kata


(Tri suku)
Pembentukan perkataan
dua suku kata (Dwi suku)

Perkataan satu suku kata terbahagi kepada dua iaitu satu suku kata terbuka dan satu
suku kata tertutup. Perkara ini telah dibincangkan dalam tajuk membentuk suku kata jawi.
Sementara perkataan dua suku kata yang akan dibincangkan terbahagi kepada empat
bahagian berikut:
Perkataan dua
suku kata

Terbuka + terbuka

Terbuka + tertutup

Tertutup + tertutup

Tertutup + terbuka

Perkataan tiga suku kata pula terbahagi dalam berbagai pola. Pengajaran perkataan tiga
suku kata diajar mengikut kebolehan murid setelah murid dapat menguasai pembentukan
perkataan dua suku kata.
Pembentukan Perkataan Jawi
Apabila murid telah dapat membentuk suku kata, maka guru bolehlah menggabungkan
suku kata tersebut menjadi perkataan. Pada peringkat awal pembentukan perkataan, guru
hendaklah menggunakan pendekatan dari mudah kepada yang sukar iaitu dengan
membentukan perkataan-perkataan dari suku kata yang sama bunyi atau pola kemudian
diikuti dengan perkataan yang berlainan bunyi.
Contoh perkataan yang sama bunyi ialah baba, titi, susu, cucu dan sebagainya sementara
perkataan yang berlaian pola ialah kaki, jari, buku dan sebagainya.
Ketika guru mengajar murid membentuk perkataan dan menulis perkataan
tersebut, jangan lupa menerangkan cara-cara menulis huruf-huruf yang
boleh disambung dengan huruf lain dan cara penulisannya dan huruf-huruf
yang tidak boleh disambung dengan huruf lain.

OUM

51

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

Guru dicadangkan melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran jawi ini dengan
menjalankan aktiviti memperkenalkan huruf jawi, diikuti dengan membentuk suku kata dan
pembentukan perkataan. Ketiga-tiga kemahiran ini dijalankan serentak dalam satu masa
bagi mempercepatkan pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran dan murid dapat
menguasai jawi dengan cepat. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah seperti berikut:

Memperkenalkan huruf
Huruf-huruf hijaiyyah tunggal diperkenalkan mengikut kesesuaian masa dan
kebolehan murid. Contoh huruf ba dan ta

Pembentukan suku kata


Huruf-huruf jawi digabungkan dengan huruf-huruf vokal bagi membentuk
suku kata. Contoh: ba, bi, bu, ta, ti, tu.

Pembentukan perkataan
Dua suku kata terbuka digabungkan menjadi perkataan
Contoh: buta, tiba, tatu, tuba, dan sebagainya.

Anda boleh menggunakan warna yang berbeza apabila menulis suku kata
dalam setiap perkataan bagi memudahkan murid mengecam untuk
membunyi atau mengeja setiap suku kata yang di ajar.

Guru tidak perlu memberi penekanan pada murid untuk mengenali dan mengecam
suku kata terbuka atau tertutup atau perbezaan antara kedua-duanya ketika sesi
pengajaran dan pembelajaran pembentukkan perkataan dijalankan. Murid tidak perlu
mengenali apa yang dikatakan suku kata terbuka atau tertutup tetapi apa yang penting
ialah murid dapat mengeja dan membaca perkataan yang di ajar.

52

OUM

TOPIK 4

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tajuk: Membentukan suku kata dan perkataan jawi.
Kaedah huruf

Kaedah mengeja

KAEDAH-KAEDAH

Kaedah pandang sebut

Kaedah bunyi

Kaedah Huruf
Kaedah huruf ialah kaedah yang mementingkan murid mengenal nama-nama huruf dan
bunyi huruf-huruf tersebut.
Cadangan aktiviti:

Guru menunjukkan huruf alif, ba, ta dan sebagainya dengan menggunakan bahan
bantu seperti manila kad atau flash kad.
Guru memperkenalkan atau menyebut huruf-huruf tersebut.
Murid-murid diminta menyebut huruf-huruf tersebut berulang kali secara individu,
berpasangan berkumpulan atau kelas.
Guru memperkenalkan huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf
tersebut iaitu ba, bi, bu, be, bo.
Kemudian bunyi-bunyi itu disambung menjadi suku kata, perkataan dan rangkaikata.
Guru hendaklah melakukan aktiviti ini secara latih tubi.
Guru meminta murid menulis perkataan-perkataan yang dibentuk.

Kaedah Mengeja
Kaedah mengeja ialah murid dikehendaki menyebut huruf dan mengeja serta
membatangkan suku kata tersebut. Selain dari itu murid juga boleh mengeja terus
sesuatu perkataan.
Cadangan aktiviti

, , , .

Guru menunjukkan huruf-huruf seperti

Guru meminta murid mengeja atau membunyikan huruf tersebut secara individi,

kumpulan dan kelas. ( = :

) =

Guru mengabungkan suku kata yang dieja supaya menjadi perkataan dan meminta
murid mengejanya seperti ba, ju = baju.
Guru meminta murid menulis perkataan-perkataan yang dibentuk.
Murid juga boleh mengeja terus dengan menyebut ba, alif, jim, wau = baju.

OUM

53

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

Kaedah Bunyi
Kaedah bunyi ialah kaedah membunyikan suku kata dan menyambungkannya dengan
suku kata yang lain.
Cadangan aktiviti.

Guru menunjukkan suku kata pertama dan meminta murid membunyikan suku kata
tersebut tanpa mengeja.
Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berulang kali sama ada secara
individu, berpasangan atau berkumpulan.
Guru menunjukan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan suku kata
tersebut.
Guru mencantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua dan meminta murid
membunyikan kedua-dua suku kata tersebut dan membentuk perkataan.
Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan sukukata-sukukata yang lain bagi membentuk
pelbagai perkataan.

Kaedah ini akan lebih berkesan sekiranya perkataan-perkataan yang dibentuk pada
peringkat permulaan pengajaran terdiri dari suku kata yang sama bunyi dan diikuti dengan
pembentukan perkataan yang berlainan bunyi dalam satu waktu pengajaran.
Contohnya: Perkataan yang sama bunyi: Baba, bubu, titi, cucu,
Dari perkataan yang sama bunyi itu dibentuk pula perkataan yang berlainan bunyi tetapi
dari suku kata yang telah dipelajari.
Contohnya: ti + ba = tiba, cu + ti = cuti, cu + ba = cuba, bu + cu = bucu
Dengan cara ini murid akan dapat membentuk perkataan walaupun tanpa mengejanya.
Murid juga akan dapat menguasai kemahiran membaca atau membunyikan perkataan
dengan cepat.
Cuba anda senaraikan perkataan-perkataan yang sama bunyi dari suku
kata terbuka atau tertutup dan bina seberapa banyak perkataan lain dari
suku kata atau perkataan tersebut.

Kaedah Pandang Sebut


Kedah pandang sebut ialah kaedah yang memerlukan bahan bantu atau gambar kerana
kaedah ini hanya dapat dilaksanakan dengan membunyikan perkataan atau rangkaikata
melalui gambar atau membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.
Cadangan aktiviti:

54

Guru menunjukkan gambar-gambar bagi perkataan yang akan diajar.


Guru meminta murid menyebut gambar-gambar tersebut.
Guru menunjukkan perkataan bagi gambar-gambar tersebut dan meminta murid
menyebutnya.
Guru meminta murid mengecam perkataan-perkataan dan menyebutnya berulangkali.
Murid diminta menyebut perkataan beserta gambar.

OUM

TOPIK 4

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

Latihan 4.1
Pengajaran dan pembelajaran jawi akan lebih berkesan dengan
berbantukan bahan bantu pengajaran. Terangkan kelebihan menggunakan
bahan bantu mengajar.

4.2

KEMAHIRAN MEMBACA

Kemahiran membaca sangat penting dikuasai oleh murid supaya murid dapat memahami
apa yang dibaca. Seorang guru perlu tahu menggunakan kaedah yang sesuai untuk
mengajar kemahiran membaca supaya murid dapat menguasainya dengan baik. Pada
peringkat mendirikan asas bacaan, guru perlu menggunakan pelbagai bahan bantu bagi
menarik minat murid. Segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih mengikut tahap
kebolehan murid dengan menggunakan pendekatan dari mudah kepada yang lebih sukar.
Dengan itu pengajaran kemahiran membaca hendaklah dimulakan dengan
memperkenalkan huruf, suku kata, perkataan, rangkaikata, ayat dan teks. Guru
hendakalah memulakan pengajaran membaca dengan mengajar perkataan-perkataan
yang mudah dan sesuai dengan murid. Gambar-gambar yang sesuai serta kad-kad
imbasan perlu digunakan untik menarik hati murid serta memberi dorongan pada mereka.

4.2.1

Perkataan Berimbuhan dan Pinjaman

Tahukah anda yang dimaksudkan dengan perkataan berimbuhan dan


perkataan pinjaman?

Perkataan berimbuhan ialah perkataan yang dimasukkan kata imbuhan awalan, sisipan,
akhiran dan apitan dari kata dasar bagi sesuatu perkataan tau dinamakan juga kata
terbitan. Pada dasarnya apabila sesepatah perkataan diberi imbuhan, ejaan asal kata
dasar itu tidak berubah. Sementara perkataan pinjaman ialah perkataan yang diserapkan
dari bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa-bahasa Eropah yang lain. Di dalam
ejaan jawi kata pinjaman yang akan dibincangkan ialah kata serapan dari bahasa Arab
dan bahasa Inggeris.

4.2.2

Ayat dan Frasa Ayat / Rangkaikata

Setelah murid mahir dan berkebolehan membentuk perkataan, maka perkataan-perkataan


tersebut bolehlah digabungkan menjadi rangkaikata.
Contohnya: Baju baru, bola biru, batu bata, baca buku dan sebagainya.

OUM

55

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

Ayat-ayat mudah dapat dibina apabila murid telah dapat membentuk perkataan dan
membina rangkaikata dengan menggabungkan beberapa perkataan dan rangkai kata.
Contoh:
1. Itu baju baru ibu
2. Bapa beli bola biru
3. Saya suka baca buku

4.2.3

Petikan Pendek Pelbagai Jenis

Membaca petikan dari pelbagai jenis teks adalah penting dalam pengajaran jawi bagi
memahirkan murid membaca dan menguasai jawi. Guru boleh mencari pelbagai jenis teks
dari majalah atau surat khabar bagi membolehkan murid membaca pelbagai jenis teks
tersebut. Selain dari itu, guru boleh mempelbagikan aktiviti dari teks menggunakan kaedah
kefahaman mengadakan soal jawab, mencari perkataan seerti dan berlawan atau
menjawab soalan kefahaman serta membina ayat dari perkataan-perkataan yang terdapat
di dalam teks.
Setelah murid dapat membentuk perkataan dan mahir membaca dan menulis, aktiviti
bolehlah diikuti dengan membina dan menulis pelbagai jenis teks dan ayat. Pengajaran
membaca dan membina pelbagai jenis teks dalam tulisan jawi perlu diajar supaya murid
dapat menggunakan tanda baca yang betul di dalam teks dan dapat membezakan bentukbentuk tanda baca yang mempunyai perbezaan antara tulisan rumi dan jawi. Antara jenisjenis teks yang boleh diajar ialah surat kiriman, membuat laporan, syarahan, penulisan
puisi seperti sajak atau pantun, cerita pendek berpandukan gambar dan sebagainya.
Langkah-langkah melaksanakan pengajaran kemahiran membaca bolehlah dijalankan
seperti berikut:

56

OUM

TOPIK 4

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

Memperkenalkan huruf
Huruf-huruf jawi diperkenalkan kepada murid . . .

Pembentukan suku kata


Huruf-huruf jawi di gabungkan dengan huruf-huruf vokal bagi membentuk suku kata.
Contoh: ta, ti, tu,

Pembentukan perkataan dua suku kata


Suku kata digabungkan menjadi perkataan
Contoh: baju, buku, biru, jawi dan sebagainya.

Pembentukan frasa dan rangkaikata


Perkataan-perkataan di gabungkan menjadi frasa dan rangkai kata
Contoh: baju ibu, buku jawi, baju biru, dan sebagainya.

Membina ayat
Ayat-ayat mudah dibina dari perkataan dan rangkaikata yang dibentuk.
Contoh: Saya suka baca buku jawi
Baju beli baju biru.

Membina teks
Beberapa ayat digabungkan menjadi satu teks. Contoh:
Ini baju.
Ini baju ibu.
Baju ibu baju biru

Pengajaran yang berkesan bagi membolehkan murid dapat menguasai jawi dengan
baik haruslah disertai dengan contoh-contoh yang banyak dan sesuai, latihan diberi
dalam bentuk latih tubi dan penggunaan alat-alat serta bahan bantu yang sesuai,
menarik dan mencukupi bagi membantu murid memahami topik-topik yang diajar.

OUM

57

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

Guru boleh menguji kebolehan murid mengusai bacaan jawi dengan


mengadakan aktiviti menukar teks rumi ke pada tulisan jawi atau
sebaliknya selain daripada menguji kebolehan murid membaca secara
lisan atau menjawab soalan kefahaman

APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat mengeja
dan membaca perkataan atau ayat dan teks dengan baik, guru perlu mempelbagaikan
kaedah dan teknik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran disamping penggunaan
bahan bantu yang menarik. Dengan pemilihan kaedah dan teknik serta aktiviti yang
sesuai, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menyeronokkan. Keadaan ini
akan dapat menarik perhatian dan minat murid untuk belajar. Antara teknik yang boleh
digunakan oleh guru untuk membolehkan murid dapat membaca jawi ialah:

Imlak

Teknik
Menghafaz

Latih tubi

Imlak
Imlak adalah satu cara pengajaran yang dapat membantu murid- murid menguasai ejaan
dan dapat menulis dengan baik disamping dapt memahirkan kemahiran membaca. Berikut
diperlihatkan beberapa aktiviti imlak bagi pelajaran jawi yang boleh dijalankan oleh guru di
dalam kelas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menulis perkataan-perkataan, rangkaikata atau ayat-ayat yang disebut oleh guru.


Menulis perkataan-perkataan, rangkaikata atau ayat-ayat yang diperdengarkan
melalui pita rakaman.
Menulis atau mengeja perkataan-perkataan melalui gambar-gambar atau objekobjek.
Membetulkan kesalahan-kesalahan ejaan terdapat pada perkataan-perkataan yang
disediakan.
Mengenalpasti ejaan yang salah daripada sebuah petikan, ayat atau cerita.
Mengeja perkataan daripada bahan-bahan bacaan, cerita, lakonan dan sebagainya.

Cadangan aktiviti:

58

Guru mengajar tajuk-tajuk tertentu sesuai dengan sukatan pelajaran.


Guru memberitahu aktiviti imlak akan dijalankan apabila selesai aktiviti pengajaran
tersebut.
Guru meminta murid bersedia.

OUM

TOPIK 4

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

Guru menyebut perkataan yang diimlakkan sebanyak dua kali.


Murid diminta menulis perkataan tersebut.
Guru menyemak ejaan yang diimlakkan bersama murid sambil membetulkan ejaan
yang salak.
Sebagai motivasi guru diminta memberi pujian atau bintang bagi murid yang dapat
menjawab semua perkataan yang diimlakkan.

Teknik menghafaz
Menghafaz ialah satu cara untuk mengingat kembali sesuatu yang telah dipelajari dengan
memikir dan menyebut sesuatu yang telah dipelajari secara berulang kali. Teknik iani
sesuai sekali diajar untuk perkataan-perkataan pinjaman dari bahasa asing seperti bahasa
Arab dan bahasa Inggeris. Ini adalah kerana kaedah bagi mengeja perkataan-perkataan
pinjmana dalam ejaan jawi agak sukar. Dengan itu murid perlu menghafaz ejaan atau
perkataan-perkataan yang dipelajari bagi memudahkan mereka membaca dan menulis
perkataan-perkataan pinjaman.
Empat langkah yang perlu diberi perhatian dalam menjalankan teknik ini ialah:
1.
2.

3.
4.

Memikirkan bahan yang dipelajari Murid-murid harus menumpukan perhatian pada


isi kandungan yang harus diingat.
Mengulang bahan bacaan yang dipelajari Murid dilatih untuk mengulang-ngulang
apa yang telah dipelajari sehingga apa yang telah dipelajari itu menjadi sebati
dengan diri murid dan murid berasa yakin atau tidak teragak-agak untuk menyebut
atau mengejanya.
Mengucapkan bahan dihadapan guru Murid akan menyebut apa yang telah
dipelajarinya dihadapan guru bertujuan untuk mengelakkan dari berlaku kesilapan
atau kesalahan.
Mengingat bahan yang dipelajari Murid diminta mengingat secara bersendirian apa
yang dipelajarinya supaya ia kekal dalam ingatan murid.

Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran perkataan pinjaman.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan kad-kad perkataan.


Guru membaca dan menyebut perkataan-perkataan tersebut.
Guru meminta murid mengikut sebutan guru secara berkumpulan, individu atau
kelas.
Guru mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan menyebut huruf demi huruf dan
meminta murid mengikut.
Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan tersebut secara kelas, kumpulan,
berpasangan atau individu.
Guru meminta murid menghafaz ejaan bagi perkataan-perkataan tersebut.
Guru meminta murid menulis perkataan-perkataan tersebut.

Jangan lupa memberikan ganjaran pada murid sekiranya murid dapat


menulis dengan betul perkataan-perkataan atau ayat-ayat yang diimlakkan.
Guru boleh memberi ganjaran berupa pujian atau memberi beberapa
bintang di dalam buku latihan murid. Ganjaran-ganjaran ini akan dapat
memberikan motivasi atau galakan pada murid untuk bersungguh-sungguh
mempelajari jawi.

OUM

59

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

Teknik Latih Tubi


Latih tubi adalah satu cara mengajar dengan mengulang-ulang kan fakta atau sesuatu
kecekapan yang di ajar. Cara ini merupakan sebahagian daripada usaha menghafaz atau
mengingat semula. Teknik ini amat penting dijalankan dalam pengajaran dan
pembelajaran jawi. Latih tubi yang diperlukan dalam pelajaran jawi bukan sahaja latih tubi
menyebut atau mengeja atau membaca tetapi latih tubi aspek struktur (sintaksis) amat
penting dalam kemahiran membina ayat. Dengan mengadakan aktiviti latih tubi aspek
struktur murid akan cepat dapat menguasai ejaan dan membaca jawi.
Cadangan aktiviti.

Guru meyebut contoh-contoh perkataan suku kata terbuka.


Murid diminta mengeja perkataan-perkataan tersebut.
Guru meminta murid memberikan contoh-contoh lain bagi suku kata terbuka.
Murid diminta membina ayat daripada perkataan tersebut dengan
menggunakan latih tubi ulangan.
Contoh;
Saya suka baca buku ......
Saya suka baca buku jawi
Saya suka baca buku agama.
Saya suka baca buku cerita.
Saya suka baca buku jawi, buku agama dan buku cerita.
Guru meminta murid membina ayat yang lain menggunakan cara yang sama.
Guru meminta murid menulis ayat di dalam buku.
Guru membuat rumusan dan kesimpulan.

cara

Anda boleh mempelbagaikan cara menggunakan pelbagai jenis latih tubi


untuk membina ayat bagi memperkembangkan perbendaharaan kata
murid.

Latihan 4.2
Teknik permainan ialah ialah aktiviti yang menarik dan menyeronokan
sesuai dengan naluri semulajadi kanak-kanak yang sukakan hiburan dan
cabaran. Permainan bahasa merupakan satu cara yang dapat dijalankan di
dalam pengajaran dan pembelajaran jawi. Terangkan prinsip-prinsip
pemilihan permainan bahasa yang baik.

60

OUM

TOPIK 4

4.3

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

KEMAHIRAN MENULIS

4.3.1

Kemahiran Menulis Ayat dan Karangan

Kemahiran menulis ialah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid kerana kemahiran
menulis mempunyai perkaitan yang rapat dengan kemahiran membaca. Kemahiran
menulis menjadi perkara penting dikuasai oleh murid kerana ia bertindak sebagai alat
untuk menurunkan semula segala isi pelajaran dan melahirkan buah fikiran melalui apa
yang dibaca.
Sebelum murid dapat mengusai kemahiran menulis huruf, ayat atau karangan, setiap
murid perlu melalui peringkat pra menulis. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa bagi
murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis
huruf-huruf dengan kemas dan betul. Peringkat ini sesuai bagi kanak-kanak di kelas pra
sekolah atau peringkat permulaan di sekolah rendah kerana pada peringkat ini muridmurid di latih membina kemahiran fizikal dan psikomotor. Dalam tempoh ini latihan otototot, tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata perlu diberikan pada kanak-kanak
Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan sebagai latihan pra menulis bagi kanakkanak antaranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Latihan mengikut garisan-garisan, rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau kanan
ke kiri atau dari atas ke bawah.
Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah.
Latihan membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai dan di atas pasir tanpa
menggunakan alat tulis dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri.
Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan separuh bulatan serta
garisan lurus dilakukan secara bebas.
Latihan menulis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.
Latihan membentuk garisan, rajah atau gambar dari kanan ke kiri perlu
diperbanyakkan kerana tulisan jawi bermula dari kanan ke kiri.

Apabila murid-murid telah mahir menggunakan pensil dengan betul dan dapat melakukan
aktiviti-aktiviti pra menulis dengan baik maka guru hendaklah meneruskan pengajaran
dengan memperkenalkan huruf-huruf jawi disamping meneruskan penulisan pembentukan
huruf-huruf tersebut. Diikuti dengan perkataan dan ayat-ayat pendek.

4.3.2

Kemahiran Menulis Karangan

Setelah murid mahir ayat pendek, guru bolehlah meneruskan pengajaran dengan
mengajar murid menulis karangan. Aktiviti yang boleh dijalankan untuk membolehkan
murid menulis karangan ialah:
1.
2.
3.
4.

Mengisi tempat kosong dalam ayat.


Menulis ayat berdasarkan gambar.
Menjawab dan menulis soalan-soalan kefahaman.
Menulis karangan pendek dan melengkapkan cerita.

OUM

61

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

Antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh guru ketika mengajar murid menulis huruf,
ayat atau karangan ialah:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

4.3.3

Guru mesti menunjukkan cara yang betul untuk membentuk huruf-huruf jawi.
Pembentukan huruf yang salah teknik penulisannya akan menyebabkan tulisan
menjadi comot.
Guru hendaklah sentiasa memantau ketika murid menulis supaya guru dapat
memastikan murid menulis mengikut teknik dan cara yang betul. Penulisan mengikut
teknik dan cara yang betul adalah sangat penting supaya tulisan menjadi cantik dan
kemas. Ianya mesti bermula dari peringkat asas dan pembentukan huruf.
Ketika menulis perkataan atau ayat guru hendaklah menerangkan dan menunjukkan
cara yang betul untuk menulis huruf bersambung kerana dalam tulisan jawi terdapat
huruf yang boleh bersambung dengan huruf lain dan huruf yang tidak boleh.
Bersambung dengan huruf lain.
Aktiviti menulis seperti menyambung huruf menjadi perkataan dan mencerakinkan
perkataan menjadi huruf hendaklah sentiasa dilaksanakan dalam pengajaran dan
pembelajaran kerana melalui aktiviti ini murid akan dapat mengusai kemahiran
menulis huruf yang bersambung dan tidak bersambung.
Berikan penerangan dan contoh-contoh yang sesuai serta latihan dengan
secukupnya dalam peringkat permulaan dan peringkat mendirikan asas.
Galakkan murid menulis dengan cantik dan kemas dan sentiasa memberi pujian dan
motivasi pada murid yang dapat melakukannya dengan baik.
Tulisan guru juga hendaklah sentiasa kemas dan baik sebagai contoh kepada murid.

Khat Nasakh dan Riqah

Seni khat ialah salah satu daripada bidang kesenian Islam. Seni khat lahir serentak
dengan kelahiran Islam. Wahyu yang diturunkan kepada Rasulallah s.a.w. telah dicatat
oleh para sahabat pada daun-daun kayu, tulang-tulang dan sebagainya. Seni khat terus
berkembang sehingga telah melahirkan ramai ahli seni khat islam yang telah
menghasilkan pelbagai jenis reka bentuk khat. Hasil seni khat ini diguna dalam penulisan
Al-Quran, kitab-kitab dan menghiasi bangunan-bangunan seperti masjid dan sebagainya.
Antara jenis-jenis khat yang telah dihasilkan oleh para ahli khat ialah Khat nasakh, Khat
Riqah, Khat Thuluth, Khat Kufi, Khat Diwani dan sebagainya.
Khat nasakh
Khat ini mula menjadi terkenal dan popular setelah ia disempurnakan dengan bentuk yang
indah oleh kaligrafi Arab yang masyhur bernama Ibnu Muqlah dan saudaranya Abu
Abdullah al-Hassan. Kedua-duanya telah mencipta kaedah dan aturan penulisan Khat ini
dengan menentukan ukuran panjang pendek dan jarak huruf serta gaya dan iramanya
dengan cantik sekali. Khat ini kemudiannya dikemaskini oleh Ibn al-Bawaab dan tokoh
lain menjadi tulisan al-Quran. Khat ini adalah tulisan yang jelas dan mudah dibaca.
Dengan itu khat ini banyak digunakan untuk penulisan buku-buku ilmiyah.
Khat Riqah
Khat ini merupakan salah satu khat yang paling popular di kalangan penulis khat zaman
kerajaan Uthmaniah. Banyak perubahan telah dilakukan ke atas bentuk khat ini oleh
Sheikh Hamdullah al-Amsi. Selepas itu khat ini dikemaskini oleh ramai tokoh khat
sehingga ia menjadi antara khat yang paling popular dan digunakan dengan meluas.

62

OUM

TOPIK 4

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI

Khat riqah adalah tulisan Arab yang dapat ditulis dengan cepat. Dengan itu tulisan ini
digunakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi untuk mencatat nota-nota kuliah
Anda boleh membentuk dan melukis pelbagai
melakukan pelbagai aktiviti yang boleh menarik
melakukan aktiviti pra menulis supaya kanak-kanak
sebaliknya merasakan aktiviti tersebut sesuatu yang
dapat merangsang mereka untuk menulis.

jenis gambar atau


minat murid untuk
tidak merasa bosan
menyeronokkan dan

Cadangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk menarik


minat murid supaya dapat menulis dengan cantik dan kemas.

Latihan 4.3
Tulisan adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi dan
alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan. Jelaskan tujuan pengajaran
tulisan dalam pelajaran jawi.

RUMUSAN
Matlamat pengajaran jawi untuk melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan
menulis jawi dengan baik akan dapat dicapai sekiranya guru dapat melaksanakan
pengajaran yang berkesan. Untuk itu guru-guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang
bersesuaian dan tepat bagi mencapai matlamat tersebut. Apabila murid dapat menguasai
jawi pada peringkat permulaan atau asas, maka ia pasti akan dapat menghayati dan
mencintai tulisan jawi seterusnya akan lahirlah generasi yang akan terus memperjuangkan
tulisan jawi. Dengan itu warisan bangsa kita akan dapat diperkasakan semula dan tidak
akan lenyap ditelan zaman.

OUM

63

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIAH

TOPIK 4

UJIAN 1
Arahan: Jawab soalan ini dalam masa 10 minit.
1.

Nyanyian ialah aktiviti yang dapat dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran
jawi bagi memikat hati murid mempelajari jawi dalam suasana yang menyeronokkan.
Terangkan bagaimana aktiviti ini dapat dijalankan di dalam bilik darjah.

UJIAN 2
Arahan: Jawab soalan ini dalam masa 45 minit.
(a)
(b)
(c)
(d)

64

Apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti imlak?


Terangkan tujuan aktiviti imlak dijalankan.
Jelaskan persediaan yang perlu dilakukan oleh seorang guru sebelum, semasa dan
selepas aktiviti imlak dijalankan.
Terangkan kelebihan menggunakan teknik imlak dalam pengajaran dan
pembelajaran.

OUM