Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Penghargaan
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat hingga terhasilnya dapatan kajian ini. Ucapan terima kasih ditunjukkan

khususnya kepada ibu bapa saya yang teleh memberi dorongan dan sokongan moral sepanjang kajian dijalankan. Setinggi-tinggi penghargaan kepada guru Geografi saya, Puan Tay Lee Eng, yang telah member panduan nasihat serta bimbingan sepanjang masa kajian dijalankan. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada respondenresponden yang sudi member maklumat. Akhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang teleh memberi kerjasama sepenuhnya semasa kajian dijalankan.

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Pendahuluan
Saya dan rakan-rakan sekelas telah menjalankan kajian Geografi tempatan yang bertajuk sistem pengangkutan di kawasan sekitar iaitu kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak). Kajian ini dijalankan secara individual. Kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) telah dipilih sebagai kawasan kajian saya kerana sekolah telah terletak di kawasan ini. Ini memudahkan saya untuk mengumpul maklumat untuk kajian saya. Selain itu, saya juga memahami kawasan kajian saya. Tempoh masa untuk saya menghabiskan kajian ini ialah dari 1 Julai 2009 hingga 30 September 2009.

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Objektif Kajian
Dalam kajian ini, ada beberapa objektif perlu dicapai. Objektif-objektif kajian terdiri daripada:

-Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengangkutan jalan raya. -Mencadangkan langkah-langkah penyelesaian -Mengetahui jenis-jenis sistem pengangkutan jalan raya -Mengaji kesan-kesan perkembangan sistem pengangkutan jalan raya terhadap alam sekitar

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Kawasan Kajian
Kawasan kajian yang dipilih oleh saya ialah kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) yang terletak di sekitar sekolah saya. Kawasan ini juga berada di sekitar SMJK Heng Ee. Bentuk muka bumi di kawasan tersebut ialah kawasan daratan. Oleh itu, kawasan ini menjadi tumpuan petempatan penduduk. Selain itu, jenis pengangkutan yang memudahkan tahap ketersampaian di kawasan ini termasuklah pengangkutan jalan raya. Untuk menjaga kebajikan penduduk di sini, kemudahan awan seperti sekolah, klinik, kedai dan sebagainya telah dibina. Sungai Pinang merupakan sungai yamg mengairi kawasan kajian ini. Terdapat beberapa kilang perusahaan di Jalan Hamilton.

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

PETA

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

PETA

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

PETA

Kaedah Kajian

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Semasa menjalankan kajian ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah, iaitu pemerhatian, temu bual, dan rujukan. Saya menjalankan pemerhatian untuk mendapatkan maklumat tentang jenis-jenis pengangkutan jalan raya di kawasan ini. Saya mendapat tahu tentang keadaan lalu lintas di kawasan ini. Selain itu, saya juga mengetahui jenis dan jumlah kenderaan di kawasan ini pada masa yang tertentu. Saya juga menemu bual dengan beberapa orang penduduk di kawasan kajian untuk mendapatkan maklumat yang dikehandaki seperti masalah sistem pengangkutan jalan raya, langkah-langkah untuk mengatasi dan sebagainya. Saya juga pergi ke perpustakaan untuk mencari rujukan tentang kawasan kajian saya supaya saya lebih mengetahui tentang kawasan kajian saya.

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Dapatan Kajian

Jenis-jenis sistem pengangkutan jalan raya

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Selepas membuat perhatian di kawasan kajian, saya mendapati kebanyakan kawasan dalam Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) terdiri daripada bentuk muka bumi yang baik. Oleh itu, jalan raya telah memainkan peranan yang penting dalam sistem pengangkutan di kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak). Terdapat pelbagai jenis pengangkutan jalan raya, seperti kereta, motosikal, basikal dan lain-lain. Jalan raya di kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) digunakan untuk menghubungkan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) dengan Bandar-bandar lain di Pulau Pinang. Misalnya Jalan Masjid Negeri yang menghubungkan Bandar Georgetown dengan Bandar yang terletak di utara Pulau Pinang. Jalan raya utama di kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) ialah Jalan Hamilton, Jalan Free School dan Jalan Air Itam.

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

PETA

.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengangkutan
Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengangkutan jalan raya di kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) ialah kegiatan ekonomi, bentuk muka bumi dan kemajuan teknologi. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu factor yang mempengaruhi sistem pengangkutan. Kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) merupakan sebuah kawasan yang pesat dan maju dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi di kawasan ini telah

menyebabkan pembangunan taman perumahan, kemudahan awam, institusi pendidikan tinggi, kompleks komersial dan sebagainya. Kemudahan awam yang terdapat di kawasan ini ialah sekolah, klink, kedai dan lain-lain. Selain itu, taman perumahan yang terdapat di sini adalah Taman Free School , Taman Desa dan lain-lain lain lagi. Faktor kedua ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) adalah tanah pamah yang luas dan rata. Oleh itu, sistem pengangkutan jalan raya sesuai dibina di kawasan rata ini berbanding dengan kawasan berbukit. Kos pembinaan jalan raya rendah. Selain itu, Kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak) merupakan kawasan yang kecil dan jalan raya paling sesuai untuk penduduk kerana menjimat masa dan kos. Faktor yang ketiga ialah kemauan teknologi. Kemajuan teknologi membolehkan pembinaan jalan raya di sekitar kawasan ini. Sistem

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

pengangkutan yang baik telah meningkatkan taraf hidup penduduk dan mengelakkan dalam bidang ekonomi.

Kesan-kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar di kawasan kajian
Sistem pengangkutan jalan raya telah mendatangkan kemudahan kepada penduduk di kawasan Jelutong (dari SMK Convent Greenland ke Jalan Perak). Namun begitu, sistem pengangkutan telah membawa kesan positif dan kedan negatif terhadap alam sekitar. Kesan positif yang dibawa ialah menwujudkan landskap yang menarik. Sistem pengangkutan yang dibina secara terancang. Selain itu, sekitar kawasan ini terdapat pelbagai jenis teres, banglo, pangsa dan kondominium. Kesan negatif yang dibawa ialah kesesakan lalu lintas. Ini kerana jalan raya yang disediakan sudah tidak mencukupi menampung bilangan kenderaan yang semakin banyak. Pencemaran udara berlaku kerana perumahan seperti rumah

asap yang dikeluarkan oleh kenderaan. Ini menyebabkan kualiti udara semakin rendah. Udara yang tercemar mengandungi kandungan yang boleh menyebabkan hujan asid. Selain itu, debu dalam asap menjadi punca kejadian jerebu. Jerebu boleh mengacam kesihatan manusia. Pencemaran udara

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Pencemaran bunyi juga merupakan satu kesan negatif. Punca utama ialah kenderaan. Ini telah mengganggu kehidupan penduduk di kawasan ini. Perkembangan sistem pengangkutan juga memusnahkan fizikal. Contohnya, pembinaan rumah menyebabkan penenbangan hutan. Aktiviti ini menyebabkan berlakunya kepupusan flora dan fauna. Dengan ini, alam sekitar telah dirosakkan.

Langkah-langkah Penyelesaian
Pelbagai langkah harus diambil untuk menyelesai masalah-masalah yang dihadapi ialah kempen kongsi kenderaan. Kempen ini mengelakkan penduduk berkongsi kenderaan semasa pergi bekerja. Ini dapat

mengelakkan kesesakan lalu lintas, menjimat masa dan mengurangkan kos pengangkutan. Tentang masalah Pencemaran udara kerajaan boleh

memperkenalkan komuter, LRT atau Monorel. Kenderaan ini tidak mengeluarkan bunyi yang bising atau asap bertoksik. Selain itu, penggunaan “Catalytic Converter” dalam ekzos kereta boleh banyak mengurangkan karbon monoksida yang boleh menyebabkan Pencemaran udara yang serius. Penduduk harus lebih prihatin dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Jadual
Saya telah mengumpul data mengenai jenis dan jumlah kenderaan yang melalui Jalan Hamilton. Saya juga memerhati jenis-jenis kenderaan yang lalu pada waktu sibuk (7.00am-7.30am) dan waktu lengang (10.00am-10.30am). Data-data ini telah dicatat kumudian direkodkan. Maklumat ini direkodkan dalam bentuk jadual. Saya telah mengumpulkan data dari 3 Ogos hingga 7 Ogos 2009. Hari Isnin
Sib uk Lenga ng

Selasa
Sib uk Lenga ng

Rabu
Sib uk Lenga ng

Khamis
Sib uk Lenga ng

Jumaat
Sib uk Lenga ng

Kereta Motosi

292 151 211 130

302 160 201 129

286 155 205 116

298 149 216 132

28 9 21

152 125

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

kal Basikal LainLain Jumlah

30 26 55 9

12 10 303

31 27 56 1

10 11 310

29 27 54 7

9 9 289

33 21 56 8

13 6 300

4 32 23 55 8

15 13 305

Graf
Graf bar berganda menunjukkan jenis kenderaan yang melalui Jalan Hamilton pada waktu sibuk dan lapang pada hari Isnin.

Jumlah dan jenis kenderaan yang melalui Jalan Hamilton pada waktu sibuk dan lengang pada hari Isnin

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Jumlah Kenderaan

Jenis Kenderaan

Peta Minda

Tingkatan 2

17

Kajian Geografi Tempatan

Ch’ng Yi Cong

Peta minda tersebut telah menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengangkutan.

Tingkatan 2

17