Anda di halaman 1dari 23

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Bab 1
2004
1

Apakah faktor yang membawa kepada


keruntuhan kerajaan Mesopotamia?
A Penguasaan Parsi
B Perluasan Tamadun India
C Rampasan kuasa golongan pendeta
D Kemusnahan Taman Tergantung
Babylon
Tamadun Awal
Sumeria
Mesir
Hwang Ho

Raja
Tuhan atau wakil tuhan
Jelmaan tuhan, anak
Tuhan Matahari
Mandat daripada tuhan

Masyarakat Indus telah menjalankan


hubungan perdagangan dengan masyarakat
Mesopotamia
2

Apakh bukti arkeologi yang menyokong


pernyataan di atas?
A Cap mohor
B Batu bersurat
C Tembikar tanah
D Gendang gangsa

Mesopotamia
3

Apakah yang dapat dirumuskan daripada


maklumat di atas?
I Raja penentu bencana
II Raja memiliki kuasa mutlak
III Raja berkuasa atas kehendak tuhan
IV Raja perlu mendapatkan sokongan
bangsawan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Indus

Mesir purba

Rajah di atas menunjukkan pertembungan


tamadun awal. Apakah kesan
pertembungan tersebut kepada tamadun
Indus?
A Pembinaan bandar terancang
B Peningkatan teknologi pertanian
C Perluasan kawasan pemerintahan
D Perkembangan hasil kesusasteraan

4
3

Mengapakah Kod Undang-undang


Hammurabi penting kepada masyarakat
Mesopotamia?
A Menggalakkan mobiliti sosial
B Merekodkan urusan pentadbiran
C Mengukuhkan organisasi masyarakat
D Mencatatkan
harta
golongan
bangsawan

Antara yang berikut, yang manakah


berkaitan dengan gambar di atas?
A Pengenalan sistem tulisan
B Senjata untuk berperang
C Alat upacara pengebumian
D Lambang status masyarakat
2007
1

Antara yang berikut, yang manakah


sumbangan tamadun Mesir Purba?
I Kolar kuda
II Pedati beroda
III Sistem Kalendar
IV Tulisan hieroglif
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Andaikan anda seorang pembesar pada


zaman Dinasti Chou di China.
Apakah yang anda lakukan untuk
membuktikan kesetiaan anda kepada
raja?

2006
Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba
Howard Carter menemui mayat
Tutankhamun II yang diselaputi emas.
1

Merujuk pernyataan di atas, apakah


kesimpulan yang dapat dibuat?
A Upacara pemujaan semangat
B Konsep kehiudpan selepas mati
C Percaya kepada kelahiran semula
D Amalan
penyembahan
nenek
moyang

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

I
II
III
IV
A
B
C
D
2008

Melindungi raja
Menyerahkan ufti
Melafazkan taat setia
Memberikan bantuan ketenteraan
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Apakah kepentingan kandungan karya


The art of War yang ditulis oleh Sun Tzu
kepada masyarakat hari ini?
A Menerangkan tentang sistem
pemerintahan
B Mengatur strategi perniagaan
C Menentukan bentuk hubungan luar
D Membantu pelaksanaan peperiksaan
awam
2009

SMK Danau Kota K.L

Apakah kesan pengenalan sifat terbuka


dalam masyarakat Indus?
A Perluasan pengaruh
B Pertukaran teknologi
C Penyebaran agama Hindu
D Perkembangan bidang penulisan
2011
1

Setiap Negara kota dalam tamadun


Mesopotamia mempunyai pintu gerbang
yang pelbagai bentuk.
Apakah kepentingan pintu gerbang dalam
tamadun tersebut?
A Lambang kekayaan
B Panduan laluan kapal
C Sempadan empayar
D Simbol keganasan

Apakah sumbangan Imhotep terhadap


tamadun Mesir Purba?
A Memperkenalkan teknik pembinaan
bangunan
B Memajukan teknologi bidang
pertanian
C Menggubal undang-undang
D Mencipta system tulisan

Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn


Khaldun menekankan ciri kehidupan
bandar yang bertamadun. Apakah ciri
kehidupan tersebut?
A Kebebasan beragama
B Kesejahteraan hidup
C Kemajuan ekonomi
D Ketinggian moral

2012
1 Gambar 1 berkaitan dengan kod undangundang Hamurabi

Perkembangan yang pesat dalam


perancangan Bandar berlaku pada sekitar
tahun 2000 s.m. dalam Tamadun Indus.
Apakah faktor yang mendorong
perkembangan tersebut?
A Kemahiran ilmu geometri
B Kejayaan kegiataan penerokaan
C Keluasan kawasan pemerintahan
D Kegiatan keagamaan

2010
1 Maklumat berikut berkaitan dengan
sistem tulisan dalam Tamadun Mesir
Purba.
Berdasarkan kombinasi gambar dan
simbol yang berdasarkan bunyi
Apakah sistem tulisan tersebut?
A Hieroglif
B Ideogram
C Cuneiform
D piktograf

Gambar 1
Apakah prinsip undang-undang tersebut?
A Mengutamakan konsep
permuafakatan
B Berasaskan system kepercayaan
tempatan
C Berteraskan hak rakyat terhadap
keadilan
D Hukuman yang sama untuk semua
golongan

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Bandar berikut wujud pada zaman


tamadun Indus.

Antara matlamat penubuhannya ialah


A menjamin kesetiaan pekerja
B mengawal kadar gaji pekerja
C mempertahankan hak majikan
D memperjuangkan had masa bekerja

Anga
Kalinga
Karusa

Peringkat
Rendah

Apakah persamaan fungsi bandar


tersebut?

A
B
C
D

Pusat perdagangan
Pusat penterjemahan
Pusat ketenteraan
Pusat pertanian

Bab 2
4

Menengah
Tinggi
4

Apakah persamaan antara sistem


demokrasi Yunani dengan sistem
demokrasi di Malaysia?
A Raja sebagai ketua kerajaan
B Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C Dewan negara meluluskan belanjawan
D Dewan rakyat menentukan ketua
negara

Apakah faktor penyebaran agama kristian


secara meluas pada Zaman Rom (280-337
s.m)?
A Penulisan kitab Bible
B Pengaruh agama lain kurang
C Pengiktirafan oleh Constantine
D Perkembangan teknologi percetakan
2005

Pembelajaran
Mengenal dan
menghafal
ideogram
Menulis karangan
dan sastera
X

Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat


pendidikan tamadun China. X ialah
A Menterjemah buku suci
B Menghafal kitab agama
C Mencatat salsilah raja
D Menulis buku undang-undang
Sarjana

Petani

Bagaimanakah falsafah legealisme dapat


membentuk masyarakat yang berdisiplin?
A Pengamalan Undang-undang
B Menitik beratkan unsur kasih sayang
C Perlaksanaan undang-undang yang
tegas
D Hubungan harmoni manusia dengan
alam

Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah


kerajaan secara autokratik?
A Mewujudkan polis rahsia
B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa tentera
D Menghapuskan kuasa golongan
bangsawan

Sresthin merupakan sebuah pertubuhan


perdagangan di India.

Tukang
Pedagang
5

Rajah di atas merujuk kepada struktur


masyarakat mengikut ajaran Confucius.
Bagaimanakah status golongan petani
berubah kepada kelas yang lebih tinggi?
A Membayar cukai
B Mengumpul harta
C Memberikan taat setia
D Meningkatkan tahap pendidikan

Antara berikut yang manakah berkaitan


dengan sukan Olimpik yang diadakan di
Yunani pada tahun 776 S.M?
I Menghormati tuhan Zeus
II Dianjurkan empat tahun sekali
III Persaingan antara negara kota
IV Melibatkan hanya golongan
bangsawan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2006
5

Mengapakah dua orang konsul dilantik


mengetuai pentadbiran?
A Menyekat pengaruh gereja
B Mengimbangi kuasa pemerintah
C Memperkukuhkan kedudukan
pemerintah
D Mengekalkan penjajahan kuasa asing

Bagaimanakah Rom menjadi sebuah


republic pada tahun 509 s.m.?
A Penaklukan orang gasar
B Penjajahan Julius Caesar
C Pertabalan Maharaja Augustus
D Pemberontakan golongan patrician
4
Undang-undang
yang tegas

Legalisme

Tiada perasaan
belas kasihan
Penguatkuasaan
mesti terpelihara

Berdasarkan rajah di atas, bagaimana-kah


legalisme dilaksanakan?
A Hakim dibayar gaji tinggi
B Rakyat di bawah penguasaan tentera
C Raja harus menguasai kuasa penuh
D Juri dilantik daripada kalangan
bangsawan

2007

2009
3 Gambar 1 menunjukkan sebahagian
daripada Tembok besar China .

Berbentuk kubah
Siap semasa Maharaja Flavian
Tempat pertarungan pahlawan
Mengapakah tembok besar tersebut
dibina?
A Menandakan sempadan negeri
B Menjamin keselamatan wilayah
C Menjadi penghalang banjir
D Melambangkan keagungan kerajaan

Maklumat di atas merujuk kepada binaan


A Pantheon
B Aqueduct
C Acropolis
D Colloseum

Andaikan anda seorang ahli dewan Senat


dalam Republik di Rom pada tahun 509.
Apakah tugas anda?
A Merangka undang-undang
B Mencadang dasar kerajaan
C Melantik pegawai pentadbir
D Mengatur strategi ketenteraan
2008
3

Rakyat Athens tidak berpuas hati


terhadap golongan aristokrat kerana
kuasa mereka mengatasi kuasa raja.
Apakah kesan daripada rasa tidak puas
hati tersebut?
A Perampasan kuasa
B Pemulauan pilihan raya
C Perlucutan jawatan pentadbiran
D Perubahan struktur masyarakat

Rajah 1 berkaitan dengan system republic


yang diamalkan di Rom.
Konsul 1 dan Konsul 2

Mengapakah bidang berikut diberi


penekanan dalam pendidikan di Athens?

A
B
C
D

Sukan
Seni berpidato

kesusasteraan

Menanam sikap keberanian


Melatih pemimpin berwibawa
Melahirkan individu seimbang
Mengukuhkan semangat patriotisme

Dewan Senat
Dewan Perhimpunan
Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2010

Penganut agama Hindu berusaha untuk


mencapai moksya.
Mereka berbuat demikian supaya
A dilahirkan semula
B diberi pengampunan
C dimasukkan ke syurga
D disatukan dengan tuhan
2011

Gambar 2 menununjukkan tokoh


tamadun awal di dunia.

Malaysia
Indonesia
Amerika Syarikat

Apakah ciri demokrasi yang diamalkan


oleh negara tersebut?
A Perdana menteri mengetuai Negara
B Rakyat diberi hak memilih pemimpin
C Dewan Senat meluluskan undangundang
D Ahli Dewan Perhimpunan dilantik
oleh ketua negara
4

Pada tahun 500s,m, Rom mengamalkan


sistem pemerintahan republik yang
ditadbir oleh dua orang konsul.
Mengapakah dua orang konsul tersebut
dilantik?
A Memudahkan perluasan empayar
B Mengukuhkan hubungan luar
C Menghalang pemusatan kuasa
D Memilih pemimpin berwibawa

2012
3 Jadual 1 menunjukkan perubahan sistem
pemerintahan dalam tamadun Rom.
Tahun
509 sebelum
masihi

Perubahan
Rom menjadi sebuah
republik

Mengapakah perubahan tersebut


berlaku?
A Penaklukan oleh orang gasar
B Pemberontakan golongan patrician
C Pertembungan dengan tamadun luar
D Peningkatan ekonomi penduduk

Tamadun China

Augustus Caesar

Shih Huang Ti

Apakah sumbangangan mereka?


A Memperkenalkan pemerintahan
demokrasi
B Menyeragamkan undang-undang
C Mengasaskan sistem empayar
D Mengamalkan kepimpinan melalui
teladan

Negara berikut mengamalkan sistem


pemerintahan demokrasi yang diwarisi
daripada tamadun Yunani.

Tamadun Rom

Bab 3
2004
6

Mengapakah kerajaan Funan berkembang


daripada kerajaan Agraria kepada
kerajaan Maritim?
A Kekayaan hasil laut
B Peningkatan hasil pertanian
C Perubahan dasar pemerintahan
D Kedudukan Oc-Eo yang strategik
Kerajaan
Kedah Tua
Srivijaya

Zaman
Abad ke-5M. Hingga
ke 13M.
Abad ke 7M hingga ke
13M

Apakah persamaan antara kedua-dua


kerajaan di atas?
A Perluasan kuasa
B Kawasan pertanian yang luas
C Pusat pengajian agama hindu
D Ekonomi berasaskan perdagangan
2006

Tembikar Qing Pai


Apakah kaitan penemuan artifak di atas
dengan kerajaan Kedah Tua?
A Pusat pengumpulan barang

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

B
C
D
2007
5

Sebuah pelabuhan entreport


Hubungan baik dengan China
Kerajaan tertua di Tanah Melayu

Apakah faktor yang menyebabkan


kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan
yang ulung di Asia Tenggara?
I.
Perancang Bandar teratur
II. Terlindung daripada bencana alam
III. Berhampiran Tasik Tonle Sap
IV. Iklim sesuai untuk pertanian
A
I dan II
B
II dan III
C
III dan IV
D
I dan IV

SMK Danau Kota K.L

2009
5

A
B
C
D

Nagarakertagama
Hikayat Pendawa Lima

Senarai di atas merujuk kepada hasil


kesusasteraan di Asia Tenggara. Apakah
yang dapat disimpulkan berkaitan
dengan hasil kesusasteraan tersebut?
A Dipengaruhi unsur India
B Ditulis oleh golongan pendeta
C Diminati para bangsawan
D Dijadikan dasar perudangan

Konsep dewa-raja
Konsep orde kosmos

Mempelbagaikan istiadat istana


Mengekalkan pentadbiran yang adil
Mengambarkan upacara keagamaan
Memperkukuhkan kedudukan
pemerintah

Pada zaman pemerintahan Raja


Indravarman I, kerajaan angkor berjaya
menghasilkan beras yang mencukupi
untuk menampung keperluan rakyat.
Apakah faktor kejayaan tersebut?
A Pembinaan baray
B Kemasukan buruh luar
C Penerokaan tanah baru
D Pengenalan kaedah penggiliran
tanaman.

2010
4

Sejak tahun 100 masihi, perdagangan


maritim antara India dengan Alam
Melayu telah berkembang. Apakah
kepentingan Alam Melayu kepada India
pada masa itu?
A Pusat keagamaan
B Pusat kesusasteraan
C Pembekal tenaga buruh
D Pembekal rempah ratus

Apakah kesan hubungan tersebut kepada


kerajaan Agraria?
A Menjadi kuasa laut yang unggul
B Pesaing yang hebat
C Pembekal sumber makanan
D Menakluk kawasan berhampiran

Apakah faktor kemajuan masyarakat


kerajaan Maritim di Asia Tenggara?
A Kekayaan hasil pertanian
B Kekayaan hasil hutan
C Kemahiran membina kapal
D Kebolehan membina terusan

Apakah kesan pembinaan sistem


pengairan di Angkor pada zaman Raja
Indravarman I?
A Penempatan kekal lebih banyak
B Keperluan beras Negara dipenuhi
C Sistem pertanian pindah berkembang
D Pergantungan pada hasil hutan
berkurangan

Bagaimanakah kerajaan Funan berubah


daripada kerajaan agraria kepada
kerajaan Maritim?
A Pertahanan laut yang kuat
B Pelabuhan yang strategic
C Persaingan antara kerajaan
D Kemerosotan hasil pertanian

2008
5 Pernyataan berikut merujuk kepada
hubungan antara kerajaan agraria dengan
kerajaan Maritim.

Saling bergantung antara satu sama lain

Mengapakah konsep berikut diamalkan


oleh kerajaan awal di Asia Tenggara?

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2011
5

Rajah berikut menunjukkan tahap


perkembangan sesebuah pelabuhan
dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Pelabuhan
pembekal

Pelabuhan

Pelabuhan
entreport

Pelabuhan x dalam rajah di tersebut ialah


A Pelabuhan Bandar
B Pelabuhan nelayan
C Pelabuhan kerajaan
D Pelabuhan bebas
6

Bab 4
2004
8 Mengapakah pergaduhan sering berlaku
antara kabilah dalam masyarakat Arab
jahiliyah?
A Mengawal Kaabah
B Menguasai telaga zam-zam
C Merebut hak pungutan cukai
D Mengamalkan semangat kesukuan
9

Gambar berikut menunjukkan candi


Angkor Wat di Kemboja

Mengapakah pada peringkat awal


penyebaran Islam di Makkah, ramai
hamba memeluk Islam?
A Bersedia mati syahid
B Mendapat hak yang sama
C Mendapat keizinan tuannya
D Berpeluang menjadi pemimpin

Tiga tahun secara


rahsia
Sepuluh tahun
secara terbuka

Mengapakah kerajaan Angkor membina


candi tersebut?
A Sebagai pusat kegiatan perdagangan
B Menjadi pusat pentadbiran
C Lambang penguasaan alam semesta
D Memperkukuhkan sistem pertahanan
negara
2012
5

Unsur mitos merupakan elemen penting


dalam kerajaan awal di Asia Tenggara .
Apakah kepentingan unsur tersebut?
A Memperkukuhkan kedudukan
pemerintah
B Mendaulatkan sistem perundangan
C Mengiktiraf golongan pendeta
D Mengekalkan warisan tradisi

Dalam sistem pemerintahan kerajaan


Srivijaya, tedapat jawatan datu. Apakah
peranan datu dalam sistem pemerintahan
tersebut?
A Ketua agama
B Pentadbir daerah
C Pemerintah tentera
D Pencatat salasilah raja

10

Berdasarkan rajah di atas, X merujuk


kepada
A Penerimaan Islam di Madinah
B Penyebaran Islam di Makkah
C Penghijrahan orang-orang Islam
D Pengumpulan Ayat suci al-Quran

2005
7 Nabi Muhammad s.a.w diamanahkan
oleh pemimpin Arab Quraisy untuk
meletakkan Hajar Aswad ke tempat
asalnya. Apakah kepentingan peristiwa
tersebut kepada masyarakat Arab?
A Penyebaran islam di Makkah
B Perbalahan antara kaum dielakkan
C Perkembangan perdagangan di
Makkah
D Pelantikan pemimpin dari kalangan
orang Islam
2006
8 Bagaimanakah cara hidup masyarakat
Arab Jahiliyah?
A Memencilkan diri
B Mengelakkan ancaman musuh
C Mengamalkan semangat kesukuan
D Mengamalkan kepercayaan
politeiesme

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

Tarikh
6 ogos 610
masihi
(17 Ramadhan)
9

SMK Danau Kota K.L

Peristiwa
Wahyu pertama
kepada nabi
Muhammad s.a.w

Peristiwa di atas menunjukkan


A Agama Islam tersebar
B Kemunculan kerajaan Islam
C Penentangan Arab Quraisy terhadap
Islam
D Pemisah zaman Jahiliyah dengan
zaman Islam

11

Mengapakah orang arab Quraisy Makkah


menentang ajaran Islam?
I
Prinsip persamaan taraf
II Perbezaan dari segi kepercayaan
III Terpengaruh dengan bani Qainuqa
IV Tanggapan salah terhadap tugas nabi
Muhammad s.a.w
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2007
Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhamma
habis-habisan kerana dia
menggugat kedudukan kita
sebagai pemimpin
pemimpin 2: Ya, tambahan pula ajarannya
bertentangan dengan amalan
8 Dialog di atas mungkin berlaku antara
nenek moyang kita
pemimpin Quraisy di Makkah.
Apakah kesannya tehadap Nabi
Muhammad s.a.w?
A Penyebaran Islam tersekat
B Perjanjian damai dimeterai
C Penghijrahan baginda ke Habsyah
D Pemulauan terhadap keluarga
baginda
2008
7 Apakah kesan amalan sistem kabilah
dalam masyarakat Arab jahiliah?
A Mewujudkan semangat assabiyah
B Memulakan persaingan kuasa
C Memantapkan sistem pentadbiran
D Memperkukuhkan perpaduan antara
suku
8

Maklumat berikut merujuk kepada


peperangan yang berlaku dalam kalangan
masyarakat Arab pada zaman jahiliah

Perang al-Basus
Berlaku antara Bani Taghlib
dengan bani Bakar
Berlangsung selama 40 tahun

Bagaimanakah peperangan tersebut


dapat dielakkan?
A Mengimbangi taraf ekonomi antara
etnik
B Meningkatkan persefahaman
penduduk
C Memperkuatkan bidang ketenteraan
D Meningkatkan kemajuan
infrastruktur
2009
7 Peperangan al-Basus berlaku selama 40
tahun antara bani Bakar dengan Bani
Taghlib semasa zaman jahiliyah di Tanah
Arab. Mengapakah peperangan tersebut
berlaku?
A Perebutan harta rampasan perang
B Pembunuhan anggota kabilah
C Perselisihan tentang hak perniagaan
D Pencerobohan kawasan penempatan
8

Tokoh berikut telah memberi sumbangan


kepada penyebaran Islam pada peringkat
awal Makkah.
Al-Arqam bin Abu Arqam

Bagaimanakah beliau menyumbang untuk


membantu penyebaran Islam?
A Membantu mengumpul ayat alQuran
B Mengetuai kumpulan penghijrah ke
Habsyah
C Mewakafkan rumah sebagai pusat
kegiatan dakwah
D Merisik maklumat penentangan
daripada musyrikin Quraisy
2010
7 Peperangan al-Basus yang berlaku pada
zaman jahiliyah menunjukkan masyarakat
Arab mementingkan
A Agama
B Darjat
C Puak
D Kawasan
8

Nabi Muhammad s.a.w menerima wahyu


pertama iaitu surah al-alaq ayat 1-5 pada

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

6 ogos 610 masihi (17 Ramadhan).


Apakah yang diperintah-kan oleh Allah
s.w.t kepada nabi Muhammad s.a.w
menerusi surah tersebut?
A Mengekalkan persamaan taraf
sesame manusia
B Penyatuan umat di bawah satu
akidah
C Pembelaan terhadap agama
D Membaca untuk meningkatkan ilmu
2011
7 Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w
digelar sebagai al-Amin?
A Keturunan baginda dihormati
B Memiliki kebijaksanaan
C Berpengalaman luas
D Sentiasa dipercayai
8

SMK Danau Kota K.L

membenarkan perang dalam Islam?


I. Meluaskan wilayah
II. Menguasai ekonomi
III. Menjaga harta benda
IV. Mempertahankan diri
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
2005

Antara berikut yang manakah


berkaitan dengan penghijrahan nabi
Muhammad s.a.w ke Madinah?
I. Wujudnya gelaran Muhajirin dan
ansar
II. Struktur pentadbiran dipimpin
oleh khalifah
III. Terbinanya bangunan yang
lengkap dengan infrastuktur
IV. Mempersaudarakan orang islam
makkah dan madinah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap


tahun di Malaysia bagi memperingati
A Perjuangan umat Islam
B Turunnya wahyu yang pertama
C Pembukaan Kota Makkah
D Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w

Antara yang berikut, yang manakah


berkaitan dengan masyarakat Arab
jahiliyah?
I.
Menghalalkan amalan riba
II. Menjalankan pemerintahan berpusat
III. Menjalinkan kerjasama antara
kabilah
IV. Mengamalkan perkahwinan bebas
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV

2012
7

Jadual 2 berkaitan dengan sejarah awal


perkembangan Islam di Makkah

Tarikh
Tempat
Peristiwa

6 ogos 610 Masihi bersamaan


17 Ramadhan
Gua Hirak

2007

Tahun
627 masihi

Peristiwa
Perang khandak

Allah menurunkan wahyu


yang pertama

Jadual 2
Apakah kesan peristiwa tersebut?
A Zaman jahiliyah berakhir
B Pelbagai kaum bersatu
C Negara bangsa diasaskan
D Sistem khalifah dilaksanakan
Bab 5
2004

11 Antara berikut keadaan yang manakah

Jadual di atas berkaitan dengan


peperangan yang berlaku antara
orang Islam dengan pihak Quraisy
Makkah. Apakah strategi Nabi
Muhammad s.a.w dalam peperangan
tersebut?
A Menggali parit
B Perang gerila
C Serang hendap
D Membina tembok

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Cikgu Rosle Bin Yasin

Tahun
630 masihi

SMK Danau Kota K.L

10 Apakah kepentingan peristiwa di atas


terhadap kerajaan Islam di Madinah?
A Meningkatkan kemajuan ekonomi
B Penerusan system kabilah
C Memperkukuh negara
D Pertambahan penduduk
2008

tersebut dengan menyokong bani


Bakar yang berperang dengan Bani
khuzaah. Apakah kesan daripada
pencabulan tersebut?
A Penyebaran Islam tergendala
B Pembukaan semula kota Makkah
C Penduduk Madinah terancam
D Penghijrahan nabi Muhammad
s.a.w terhalang

Peristiwa
Nabi Muhammad
s.a.w membuka
semula kota
Makkah

SPM 2010

Tokoh berikut telah memberi


sumbangan dalam perkembangan Islam

Abdullah bin Abu Bakar


Amir bin Fuhairah
Abdullah bin Arqat

Apakah sumbangan mereka


A Menamatkan pemulauan
terhadap orang Islam
B Membantu Rasulullah berhijrah ke
Madinah
C Meneruskan dakwah ke Taif
D Menandatangani Perjanjian
hudaibiyah
10 Pernyataan berikut merupakan satu
daripada syarat Perjanjian Hudaibiyah

10 Tindakan tersebut dilakukan oleh Nabi


Muhammad s.a.w selepas Perang
Badar berakhir.

Orang Islam Madinah yang


memihak ke makkah tanpa
kebenaran penjaganya tidak
perlu dipulangkan

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w


menerima syarat walaupun tidak
dipersetujui para sahabat yang lain?
A Mengelakkan peperangan
B Mempertahankan imej Islam
C Memelihara hubungan
kekeluargaan
D Memudahkan penyebaran Islam
2009

Selepas dua tahun perjanjian


Hudaibiyah dimeterai, orang Quraisy
Makkah mencabuli perjanjian

Bagaimanakah kedudukan orang


Yahudi seperti yang terkandung dalam
piagam Madinah?
I. Diiktiraf sebagai penduduk
Madinah
II. Bebas menjalin hubungan dengan
pihak luar
III. Terlibat dalam pentadbiran
negara
IV. Dijamin keselamatan selagi setia
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Mengampunkan tawanan
perang
Membebaskan tawanan wanita

Apakah kesan daripada tindakan


tersebut?
A Suku yang bertelagah berdamai
B Islam diterima dengan kerelaan
C Kebebasan beragama diamalkan
D Pengukuhan pentadbiran kerajaan
Islam
2011

Nabi Muhammad s.a.w berjaya


membuka semula Kota Makkah pada
tahun 630 masihi bersamaan tahun 8
hijrah.
Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semula kota tersebut?
A Perluasan kegiatan tentera Quraisy

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

10

Cikgu Rosle Bin Yasin

B
C
D

SMK Danau Kota K.L

Penguasaan ekonomi Rom


Penawanan kafilah perdagangan
Parsi
Pembunuhan seorang anggota Bani
Khuzaah

10 Apakah kepentingan Piagam Madinah


yang dirangka oleh Nabi Muhammad
s.a.w pada tahun 622 Masihi?
A Memberi panduan pemerintahan
Negara
B Melindungi tradisi masyarakat
Arab
C Menamatkan permusuhan dengan
Rom
D Menyediakan strategi
menghadapi ancaman Quraisy
Makkah
2012
8 Jadual 3 berkaitan dengan peristiwa yang
berlaku di Semenanjung Tanah Arab

Tahun
630
masihi

12

10

Apakah langkah Khalifah Umar bin alKhattab r.a mengawal penyelewengan


hakim?
A Mengenakan hukuman berat
B Membuat pemantauan yang kerap
C Memberikan gaji bulanan lumayan
D Meningkatkan kefahaman terhadap
Islam

11

Mengapakah Cordova dianggap penting


kepada dunia Islam dan Eropah pada abad
ke-10 masihi?
I.
Pusat kebudayaan
II. Pusat perdagangan
III. Pusat penterjemahan
IV. Pusat Pengajian tinggi
A
I dan II
B
II dan III
C
III dan IV
D
I dan IV
Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia
Berjaya memajukan pertaniannya

10 Jadual 4 berkaitan dengan peperangan


yang berlaku antara orang Quraisy
Makkah dengan orang Islam
12

Tahun
627
Masihi

Antara berikut yang manakah termasuk


dalam golongan al-Riddah yang muncul
selepas kewafatan Nabi Muhammad
s.a.w?
I.
Mengaku nabi
II. Menjadi ketua kafilah
III. Memerangi pemberontakan
IV. Mengingkari bayaran zakat
A
I dan II
B
II dan III
C
III dan IV
D
I dan IV

2005

Abdullah bin Arqat membantuRasulullah


s.a.w berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk
bantuan yang diberikan?
A Mengawal keselamatan
B Menjadi penunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
D Membekal barang keperluan

Peristiwa
Perang
Khandaq

Bilangan tentera ramai


Bantuan luar diperoleh
Strategi perang mantap

Bab 6
2004

Peristiwa
Nabi Muhammad s.a.w
membuka semula Kota
Makkah

Jadual 3
Mengapakah peristiwa tersebut berlaku?
A Tentera Quraisy menyerah kalah
B System pertahanan Quraisy lemah
C Pihak Quraisy mencabuli isi perjanjian
D Kaum Quraisy membunuh orang Islam
9

B
C
D

Pihak yang menang


Tentera Islam

Jadual 4
Apakah faktor kemenangan tentera Islam
dalam peperangan tersebut?
A Peralatan perang lengkap
Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Antara berikut yang manakah merujuk


kepada pernyataan di atas?
I.
Penggunaan baja kimia
II. Pembinaan sistem saliran
III. Penghasilan benih berkualiti
IV. Perekaan peralatan pertanian
A
I dan II
B
II dan III

11

Cikgu Rosle Bin Yasin

C
D

SMK Danau Kota K.L

III dan IV
I dan IV

dilaksanakan?
A Penetapan peraturan di Istana
B Halangan mengkritik pemerintah
C Pemeriksaan untuk menemui
khalifah
D Kebebasan bersuara dihadkan

2006

Empangan Abu Musa


Terusan amirul Mukminin
Mesir

-Basrah

12 Apakah tujuan pembinaan sistem


pengairan di atas?
A Membekalkan air bersih
B Mengatasi masalah banjir
C Meningkatkan pengeluaran
pertanian
D Menyimpan air untuk musim
kemarau
2007
Istilah
Mudejar

Muzarab

Maksud
Orang Islam setempat yang
tinggal dalam kawasan
pemerintahan orang Kristian

12 Apakah peranan golongan mudejar di


Eropah?
A Menetapkan cara hidup Islam
B Menyertai pasukan tentera khas
C Menggalakkan perkembangan
ilmu
D Menjadi pembayar cukai
2009
10

Orang tempatan yang


beragama Kristian yang
mengamalkan kebudayaan
islam

11 Berdasarkan maklumat di atas, apakah


kesimpulan yang dapat dibuat?
A Kebudayaan Islam mempengaruhi
kehidupan masyarakat
B Bahasa Arab digunakan oleh
sebahagian masyarakat
C Perkembangan ilmu pengetahuan
meluas di Eropah
D Perluasan kawasan penaklukan
Islam
12 Apakah sumbangan Ibn Battuta yang
menjadi rujukan sehingga kini?
A Merancang strategi peperangan
B Mengasas teori matematik
C Memperkenalkan ilmu perubatan
D Mencatat fakta pengembaraan
dengan tepat
2008

Orang Mawali ialah orang bukan Arab yang


memeluk Islam. Antara yang berikut, yang
manakah berkaitan dengan mereka?
A

Diwajibkan menyertai kerahan tenaga

Dikenakan nayaran cukai tambahan

Dilantik mengetuai pentadbiran wilayah

Dipertanggungjawabkan membina terusan

11 Apakah sumbangan Khalifah Uthman


bin Affan kepada kemajuan sistem
pertahanan negara Islam madinah?
A Membina markas tentera
B Mewujudkan pasukan tentera
tetap
C Menubuhkan angkatan tentera
laut
D Melantik panglima tentera
sebagai gabenor
12 Apakah sumbangan kerajaan Turki
Uthmaniyah dalam bidang kesenian
yang masih kekal hingga ke hari ini?
A Seni teater
B Seni arca
C Seni bina
D Seni tari
2010

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah


mewujudkan sistem hijabah.
Bagaimanakah sistem tersebut

11 Pada zaman pemerintahan khalifah alRasyidin, seseorang khalifah dilantik

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

12

Cikgu Rosle Bin Yasin

melalui sistem syura. Apakah kebaikan


sistem tersebut?
A Menjamin kesinambungan
pemerintah
B Meneruskantradisi masyarakat
Arab
C Mendapat sokongan orang bukan
Islam
D Menjamin pemilihan pemimpin
berkelayakan
12 Mengapakah Khalifah Umar bin alKhattab mewujudkan jawatan wali
atau gabenor semasa pemerintahan
beliau?
A Mempergiatkan usaha
penyebaran agama Islam
B Memperkukuh perpaduan
penduduk
C Memperluas kawasan
pemerintahan
D Mempertingkatkan sistem
pentadbiran wilayah

SMK Danau Kota K.L

2012

11 Sistem wazarah telah diperkenalkan


oleh kerajaan Bani Umaiyah.
Bagaimanakah sistem tersebut
dilaksanakan?
A Urus setia menguruskan rekod
kewangan
B Wazir dilantik mengetuai
pentadbiran
C Pelbagai jabatan kerajaan
ditubuhkan
D Ulama dilantik menjadi pentadbir
12 Bagaimanakah khalifah dilantik pada
zaman pemerintah kerajaan bani
Abbasiyah?
A Pemilihan dilakukan oleh ulama
B Mengamalkan system pewarisan
C Melalui perundingan Majlis Syura
D Berdasarkan wasiat khalifah
terdahulu
Bab 7
2004
Hubungan
diplomatik

2011

11 Dasar sosial islam yang diamalkan


kerajaan Turki Uthmaniyah telah
menarik minat orang Kristian di
Eropah untuk memeluk Islam. Apakah
aspek yang ditekankan dalam dasar
tersebut?
A Warisan bangsa
B Jurai keturunan
C Pemgumpulan kekayaan
D Kecemerlangan individu
12 Apakah pembaharuan yang telah
dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar
al-Siddiq dalam sistem pemerintahan
negara?
A Menyediakan pakaian seragam
tentera
B Membentuk tentera sukarela
C Memperkukuh tentera laut
D Memperkenalkan gaji untuk
tentera

Pertembungan
tamadun

Penaklukan

perdagangan
13 Rajah di atas merujuk kepada cara
pertembungan tamadun Islam dengan
tamadun luar. Apakah kesan daripada
pertembungan tersebut?
I Peningkatan ilmu
II Penyerapan budaya
III Penguasaan ekonomi
IV Pembahagian kelas sosial
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

13

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2005

kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

John Crawford
Snouck Hurgronje
Emanual Gadinho Eredia

14 Apakah persamaan tokoh di atas?


A Memulakan pentadbiran barat
B Memperkenalkan ilmu algebra
C Menterjemah karya falsafah Arab
D Mengemukakan teori kedatangan
Islam
2006

Pasai
Pattani

Apakah persamaan cara penyebaran Islam


berdasarkan ketiga-tiga teori tersebut?
A
B
C
D
2010

13

A
B
C
D

2007

2009

13 Tokoh berikut memainkan peranan


penting
membantu
Melaka
menyebarkan Islam di Asia Tenggara
Tokoh
Bendahara Tun Perak

Negeri
Melaka

Bagaimanakah beliau
melaksanakannya?
A Menyertai para ulama
B Menjalankan perluasan kuasa
C menghasilkan kitab ilmu tasauf
D Mengislamkan golongan
pemerintah
14 Senarai berikut adalah teori

Menerusi kegiatan perluasan kuasa


Melalui pertukaran kebudayaan
Melalui kegiatan perdagangan
Menerusi kegiatan kesusasteraan

Menurut catatan China, perkampungan Ta


Shih telah wujud di Sumatera Utara pada
tahun 650 masihi. Kewujudan
perkampungan tersebut membuktikan

13 Bagaimanakah pembentukan kerajaan


Islam di atas?
A Pengislaman rakyat
B Pengislaman pemerintah
C Penguasaan perdagangan
D Penghapusan pengaruh Hindu
13 Mengapakah Sultan Mansur shah
menghantar kitab al-Dur al-Manzum
ke Samudera Pasai?
A Untuk dibahaskan
B Sebagai mas kahwin
C Untuk diterjemah
D Sebagai tanda persahabatan

Islam dari Arab


Islam dari India
Islam dari China

Kewujudan pusat pendidikan Islam


Peranan pedagang menyebarkan Islam
Kemunculan sebuah kerajaan Islam
Perkembangan kesusasteraan Islam

14 Apakah persamaan pendapat tokoh


berikut tentang cara kedatangan Islam
ke Asia Tenggara

A
B
C
D

John Crawford
Emanual Gadinho Eredia
Snouck Hurgronje

Melalui kegiatan perdagangan


Menerusi aktiviti penaklukan
Mengislamkan pemerintah
Menjalankan perkahwinan siasah

2011

13 Wilayah berikut termasuk dalam


jajahan takluk Kesultanan Melayu
Melaka

Aru
Siak
Rokan

Apakah usaha sultan Melaka untuk


memperkukuhkan kedudukan Islam di
Wilayah tersebut?

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

14

Cikgu Rosle Bin Yasin

A
B
C
D

Membina institusi pendidikan


Melatih pendakwah tempatan
Mendirikan pusat penterjemahan
Menghantar ulama mengajar
agama

14 Ajaran Islam disebarkan dalam


kalangan masyarakat Asia Tenggara
secara aman dan tertib. Keadaan
tersebut berlaku kerana masyarakat
Asia Tenggara
A Sedia menerima perubahan
B Tabah menghadapi cabaran
C Bersepakat dalam perjuangan
D Bekerjasama untuk kesejahteraan
2012

13 Jadual 5 berkaitan dengan


pengislaman pemerintah di Asia
Tenggara
Negeri
Pattani
Pasai

Pemerintah
Raja Phaya Tu Nak Pa diislamkan
oleh Syeikh Said
Raja Malik al-Salih diislamkan oleh
Syeikh Ismail dari Semenanjuang
Arab

Mengapakah para ulama mengislamkan


golongan raja?
A Menyekat pengaruh agama lain
B Menguasai bidang pentadbiran
C Mendapatkan anugerah raja
D Mempengaruhi rakyat jelata
14 Pedagang Islam memainkan peranan
penting menyebarkan Islam pada
peringkat awal kedatangan Islam ke
Asia Tenggara. Bagaimanakah mereka
dapat melaksanakan peranan
tersebut?
A Menghasilkan karya
B Menerajui pentadbiran
C Membuka perkampungan
D Mendirikan pusat pendidikan

SMK Danau Kota K.L

Bab 8
2004

14 Pengaruh bani Umaiyah dalam


kesultanan melayu dapat dilihat
melalui
A Bahasa istana
B Amalan protocol
C Adat kebesaran diraja
D Alat perkahwinan diraja
2006

14 Mengapakah undang-undang Islam


sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh
pemerintah Islam di Asia Tenggara?
A Pembesar kurang memberi
galakan
B Mendapat tentangan daripada
penduduk
C Masih terikat dengan undangundang adat
D Perang saudara dalam kalangan
pemimpin tempatan
15 Apakah ciri matrilineal dalam adat
Perpatih?
A Perlantikan ketua adat
B Nasab keturunan bapa
C Perkahwinan luar suku
D Perempuan mewarisi harta
2007
Menentukan kemajuan
perdagangan

14

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Berurusan dengan
pedagang

X dalam rajah di atas ialah jawatan


dalam sistem pentadbiran Kesultanan
Melayu Melaka. Apakah jawatan
tersebut?
A Temenggung
B Laksamana
C Syahbandar
D Bendahara
Motif Seni Ukiran Orang Melayu
Sebelum Islam
Selepas Islam
Binatang seperti
X
burung dan ayam

15

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

15 Jadual
di
atas
menerangkan
perubahan motif dalam seni ukiran
orang Melayu selepas kedatangan
Islam. Apakah X?
I Tumbuh-tumbuhan
II Cakerawala
III Geometri
IV Bunga-bungaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Penceritaan lisan

Pendidikan
tidak formal

X
Apakah X?
A Menerusi pantun
B Mengadap guru
C Pembacaan kitab
D Pengajian sekolah pondok

2008

13 Apakah kriteria penganugerahan


jawatan syahbandar kepada seorang
pedagang islam disesebuah pelabuhan
di asia Tenggara?
A Mentaati pemerintah
B Mahir berniaga
C Bersifat jujur
D Cekap mentadbir

2009

15 Undang-undang berikut dilaksanakan


dalam kerajaan Melayu sebelum
kedatangan penjajahan barat.

16

Mengapakah institusi baitulmal


diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu
Melaka?
A Menetapkan kadar cukai
B Menguruskan harta kerajaan
C Mengendalikan adat istiadat istana
D Menentukan bidang tugas pembesar

Makdum Sayid Abdul Aziz


Maulana Abu Bakar
Maulana Sadar Jahan

Apakah peranan mereka?


A Mansihati pemerintah
B Menerapkan istiadat diraja
C Mengetuai utusan diplomatik
D Menguatkuasakan undangundang
16 Rajah 2 menerangkan tentang kaedah
pendidikan dalam masyarakat Melayu
tradisional.

Undang-undang Melaka
Undang-undang Perak
Undang-undang Pahang

Apakah kepentingan undang-undang


tersebut?
A Menentukan corak pemerintahan
kerajaan
B Menyekat perluasan pengaruh
kerajaan luar
C Menetapkan sempadan negeri
D Mengehadkan bidang kuasa raja

14 Perkara yang manakah menunjukkan


kedatangan Islam ke Asia Tenggara
mempengaruhi cara hidup masyarakat
tempatan?
A Amalan bersemah
B Adat persandingan
C Persaudaraan ummah
D Cara bercucuk tanam
15 Tokoh berikut berperanan penting
dalam kesultanan Melayu Melaka

Pembelajaran pantang
larang

2010

15 Senarai berikut merujuk kepada


undang-undang bertulis dalam
kerajaan Melayu tradisional.

Undang-undang Pahang
Undang-undang Kedah
Undang-undang Perak

Apakah kesan pelaksanaan undangundang tersebut?


Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

16

Cikgu Rosle Bin Yasin

A
B
C
D

SMK Danau Kota K.L

Melicinkan sistem pentadbiran


Menyekat pengaruh asing
Memantapkan sistem pendidikan
Mengeratkan hubungan
diplomatik

Hikayat Amir Hamzah


Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Apakah pengaruh karya tersebut?


A Memperluaskan ilmu pengetahuan
B Mewujudkan golongan intelek
C Memantapkan sistem perundangan
D Meningkatkan semangat
perjuangan

16 Maklumat berikut berkaitan dengan


pendidikan formal di Tanah Melayu.

Terdapat sukatan pelajaran


Dilaksanakan secara kelas
Pengajaran mengikut tahap

16

Maklumat tersebut berkaitan dengan


A Sekolah pondok
B Sistem madrasah
C Pembelajaran di masjid
D Pengajaran di istana
2011

15

Sekolah pondok merupakan institusi


pendidikan penting di Tanah Melayu
pada abad ke-17. Pernyataan manakah
yang berkaitan dengan institusi
tersebut?
A Peperiksaan secara berpusat
B Waktu pembelajaran tidak terbatas
C Mufti mengawal sukatan pelajaran
D Bangunan dibina oleh pemerintah

16 Jadual berikut berkaitan dengan tokoh


ulama yang terdapat di negara kita
Tokoh Ulama
Tok Pulai
Condong
Tuk Ku Pulau
Manis

Negeri
Kelantan
Terengganu

Apakah peranan tokoh ulama


tersebut?
A Menasihat Sultan
B Mengawal adat istiadat
C Menguatkuasakan undangundang
D Mengetuai pentadbiran wilayah

Selepas kedatangan Islam sistem politik di


Asia Tenggara mengalami perubahan. Apakah
perubahan tersebut?
I.
Institusi kesultanan diperkenalkan
II. Islam dijadikan asas perundangan
III. Pembesar dilantik secara musyawarah
IV. Sistem raja berkuasa mutlak tamat
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV

Bab 9
2004
15 Mengapakah masyarakat di Eropah
mengkritik gereja Katolik semasa gerakan
Reformasi?
A Kefahaman agama bercanggah
B Perpecahan di kalangan pengikut
C Pembaharuan ditentang penganutnya
D Kepincangan amalan penguasa gereja
16 Apakah sumbangan Revolusi Pertanian
kepada Revolusi Perindustrian di Britain
pada abad ke-18?
I
Menyediakan sumber modal
II Menyediakan bahan makanan
III Menyediakan keperluan alat ganti
IV Menyediakan sistem pengangkutan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Revolusi
perindustrian

Pengeluaran
berlebihan

2012

15 Karya berikut mempunyai pengaruh


terhadap rakyat Kesultanan Melayu
Melaka.

17 Merujuk kepada rajah di atas,


bagaimanakah kerajaan Britain mengatasi
masalah tersebut?

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

17

Cikgu Rosle Bin Yasin

A
B
C
D

Hasil dijadikan stok penimbal


Harga pasaran barangan dikurangkan
Barangan diagihkan kepada
masyarakat tempatan
Produk diperdagangkan di peringkat
antarabangsa

David

A
B
C
D
2006

Kenaikan gaji disekat


Wanita dilarang bekerja
Pergaulan pekerja disekat
Eksploitasi pekerja dilarang

Negara
Sepanyol
Portugal

2005
John

SMK Danau Kota K.L

: Saya banyak melakukan kesalahan.


Saya ingin menebus dosa
: Boleh. Beli sahaja surat
pengampunan dosa daripada gereja

14 Dialog di atas mungkin berlaku antara dua


orang penganut agama Kristian pada
abad ke-16 di Eropah. Mengapakah
Marthin Luther menetang amalan
tersebut?
A Pegangan agama longgar
B Peningkatan kadar jenayah
C Penindasan terhadap rakyat
D Penyelewengan amalan agama

16 Berdasarkan jadual di atas, yang manakah


berkaitan dengan tokoh tersebut?
A Penerokaan kawasan timur
B Pelayaran mengelilingi dunia
C Perebutan takhtha pemerintahan
D Peperangan sesama mazhab Kristian
2007
16 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani
pada tahun1494. Apakah kesan perjanjian
tersebut?
A Kemunculan Negara baru
B Keruntuhan institusi beraja
C Pembayaran pampasan perang
D Pembahagian kawasan pengaruh

15 Mengapakah negara di Timur menjadi


sasaran orang Eropah pada abad ke-16?
A Memasarkan hasil keluaran
B Membekalkan tenaga buruh
C Memajukan masyarakat tempatan
D Mempunyai kekayaan sumber alam

16 Pada tahun 1833, Akta Kilang telah


digubal bagi melindungi kepentingan
pekerja di Britain. Antara pernyataan
berikut yang manakah berkaitan dengan
akta tersebut?
A Penggunaan mesin ditegah
B Pengambilan buruh mahir
ditingkatkan
C Melarang wanita bekerja di lombong
arang batu
D Melarang kanak-kanak bawah
sembilan tahun bekerja
Pada zaman Revolusi Perindustrian
Akta Anti Penggabungan melarang
penubuhan kesatuan Sekerja

Tokoh
Ferdinand Aragon
Putera Henry

Kemerosotan pengetahuan
Zaman
X

Kemerosotan perdagangan
Kemerosotan kehidupan
pembandaran

17 Rajah di atas menerangkan keadaan di


Eropah selepas kejatuhan tamadun Rom.
Apakah zaman X?
A Zaman Renaissance
B Zaman pertengahan
C Zaman peralihan
D Zaman gelap
2008
17 Maklumat berikut menunjukkan
kemunculan golongan baru dalam era
Reformation di Eropah.
Masa
Abad
ke-16

17 Merujuk pernyataan di atas, apakah


implikasinya kepada pekerja?
Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

Peristiwa
Kemunculan golongan yang
mengendalikan Caounter
Reformation

18

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Apakah peranan golongan tersebut?


A Menyekat perkembangan kuasa
bangsawan
B Memperkukuh kuasa golongan
monarki
C Memperluas ajaran agama kristian
D Mempertahankan gereja katolik

18 Apakah aspek yang ditekankan oleh


gereja Katolik pada zaman Pertengahan di
Eropah?
A Penguasaan kemahiran teknologi
B Pengukuhan institusi keluarga
C Penerokaan wilayah baru
D Pembelajaran ilmu akhirat
2009
17 Perjanjian
Tordesillas
telah
ditandatangani oleh Sepanyol dan
portugal pada tahun 1494. Apakah kesan
perjanjian tersebut terhadap kedua-dua
buah negara?
A Pengukuhan institusi gereja
B Wujud kerjasama ketenteraan
C Perkongsian pelabuhan di timur
D Pembahagian kawasan penjelajahan
18 Apakah kesan penaklukan Sepanyol
terhadap kawasan berikut pada abad ke15?
Mexico
Peru
A
B
C
D

Tamadun tempatan tergugat


Pemerintahan tempatan dikekalkan
Taraf hidup masyarakat meningkat
Perdagangan antarabangsa
berkembang

2010
17 Jadual berikut berkaitan dengan
penciptaan mesin di England
Tahun
Tokoh
Mesin Yang dicipta

1770
John Hargreaves
Spinning Jenny

Apakah kegunaan mesin tersebut?


A Memintal benang
B Menjana kuasa
C Mengepam air
D Melebur besi

18 Bandar berikut muncul pada Zaman


Kemuncak Pertengahan

Venice
Milan
Florence

Apakah faktor kemunculan bandar


tersebut?
A Keseragaman undang-undang
B Perluasan wilayah kekuasaan
C Kemajuan perdagangan
D Kekayaan sumber alam
2011
17 Pada abad ke-16, gerakan reformation
berlaku di Eropah Barat. Apakah bidang
yang berkaitan dengan gerakan tersebut?
A Politik
B Agama
C Kewangan
D pendidikan

18 Sistem feudal yang diamalkan pada awal


Zaman Pertengahan di Eropah
mempunyai persamaan dengan sistem
feudal yang diamalkan oleh masyarakat
Melayu tradisional. Apakah persamaan
tersebut?
A Raja pemilik tanah secara mutlak
B Golongan agama menerajui
pentadbiran
C Petani berpeluang meningkatkan
status
D Rakyat berhak memilih pemerintah
2012
17 Jadual 6 berkaitan dengan tokoh di
Eropah pada abad ke-15.
tokoh
Negara
Ferdinad Aragon
Sepanyol
Putera Henry
Portugal
Jadual 6
Pernyataan manakah yang berkaitan
dengan tokoh berikut?
A Penerokaan kawasan Timur
B Pembukaan pelabuhan baru
C Peperangan sesama mazahab
D Perebutan takhta pemerintahan

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

19

Cikgu Rosle Bin Yasin

18 Golongan berikut muncul di Eropah pada


zaman kemuncak Pertengahan

SMK Danau Kota K.L

III

Pertambahan keperluan bahan


mentah
IV Peningkatan taraf hidup penduduk

Artisan
Pedagang
Ahli Perbankan

Apakah faktor kemunculan golongan


tersebut?
A Kehadiran orang gasar
B Kelahiran golongan baron
C Pengukuhan institusi parlimen
D Pembukaan bandar-bandar besar
Bab 10
2004
18 Mengapakah struktur kegiatan ekonomi
peribumi di Tanah Melayu diubah oleh
British?
A Menggalakkan pertumbuhan Bandar
B Memenuhi keperluan industri Britain
C Membuka lebih banyak peluang
pekerjaan
D Meningkatkan taraf hidup penduduk
tempatan

A
B
C
D
2005

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

20 Apakah kesan penggunaan kapal korek


dalam kegiatan perlombongan bijih timah
di Tanah Melayu pada abad ke-20?
A Lombong orang Cina terpaksa ditutup
B Pembesar Melayu menyediakan
modal
C Kuala Lumpur sebagai pusat
pengeluaran
D Syarikat Eropah menjadi pengeluar
utama

Peraturan tanah Perak 1879


Peraturan Tanah Sg. Ujong 1887
Kanun Tanah Selangor 1891

18 Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan


pengenalan undang-undang tersebut
kepada penduduk tempatan?
I
Pemilikan tanah tanpa had
II Pengenalan cukai mengikut jenis
tanah
III Pengutipan hasil hutan dengan
kebenaran British
IV Pembukaan kawasan baru dengan
kebenaran residen

A
B
C
D

19 Mengapakah pengusaha Eropah dan Cina


menguasai pertanian komersial di Tanah
Melayu?
I
Tempoh pajakan yang lama
II Memiliki modal yang banyak
III Pekerja mahir mudah diperoleh
IV Mendapat konsesi tanah yang luas

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV
Bilangan Imigran Cina

Negeri-negeri
melayu Bersekutu
Negeri negeri Selat

1891

1901

163,000

228,000

300,00

282,000

19 Jadual di atas menunjukkan pertambahan


bilangan kemasukan imigran Cina di
Tanah melayu. Apakah kesan daripada
pertambahan tersebut?
I
Wujud masyarakat majmuk
II Peningkatan penanaman getah
III Muncul sekolah venakular
IV Perkembangan perlombongan bijih
timah

21 Kemasukan imigran Cina dan India ke


Tanah Melayu telah mewujudkan
I
Pengasingan sosial dan budaya
II Perbezaan pendidikan dan pekerjaan
Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

20

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

25 Noveber 1913-Akta Tanah Simpanan Melayu


Sekolah Venakular Melayu

Sistem
pendidikan

Sekolah venakular Cina


Sekolah Venakular Tamil

20 Apakah implikasi daripada sistem


pendidikan di atas?
A Pengasingan kaum
B Sukatan pelajaran selaras
C Pegawai kerajaan bertambah
D Pengurusan tenaga pengajar mudah
2006
17 Apakah pengajaran kepada masyarakat
Tanah Melayu sekiranya ingin menguasai
semula perlombongan eropah pada abad
ke-20?
I
Mengumpul modal
II Menguasai teknologi
III Membayar pampasan
IV Mempunyai ilmu pengetahuan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Tahun
1910
1920
1930

Pemodal China
78%
64%
37%

20 Apakah kesan pengenalan akta di atas


terhadap orang Melayu?
I
Peningkatan taraf hidup
II Penerokaan kawasan baru
III Pengekalan pemilikan tanah
IV Pengekalan aktiviti pertanian
tradisional

A
B
C
D

I dan III
II dan III
III dan IV
I dan IV

21 Mengapakah sistem pendidikan pada


zaman penjajah gagal menyatukan kaum
di Tanah Melayu?
A Penubuhan sekolah Inggeris
B Pengaruh golongan mubaligh
C Pengamalan asuhan keluarga
D Perkembangan sekolah venakular
22 Mengapakah kerajaan British mewartakan
Enakmen pendaftaran Sekolah pada
tahun 1920 di Tanah Melayu?
I
Menyekat pengaruh komunis
II Mengawal aktiviti sekolah Cina
III Mengurangkan kadar buta huruf
IV Mengehadkan penggunaan bahasa
ibunda

A
B
C
D

I dan III
II dan III
III dan IV
I dan IV

2007
Perlombongan bijih timah

18 Berdasarkan jadual di atas, mengapakah


penguasaan peodal China dalam sektor
perlombongan bijih timah merosot?
A Gangguan kongsi gelap
B Pengenalan kapal korek
C Kekurangan tenaga mahir
D Peningkatan kemasukan buruh
19 Pada tahun 1917, undang-undang
perkhidmatan syarikat insurans telah
mengasingkan insurans nyawa daripada
insurans
A Kesihatan
B Kebakaran
C Kenderaan
D perkhidmatan

British
Perladangan
18 Berdasarkan rajah di atas, apakah
implikasinya terhadap ekonomi Tanah
Melayu?
I
Kewujudan system dwiekonomi
II Kehadiran buruh Cina
III Pembangunan seluruh Tanah Melayu
IV Peningkatan pendapatan orang
Melayu

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

21

Cikgu Rosle Bin Yasin

Tahun
1930
1931
1932
19

SMK Danau Kota K.L

Pemodal China
28 208 000
13 806 000
9 077 000

Berpandukan jadual di atas, mengapakah


nilai eksport getah Tanah Melayu
mengalami kemerosotan sekitar tahun
1931-1932?
A Kekurangan buruh di ladang
B Persaingan dengan pemodal asing
C Wabak penyakit melanda tanaman
D Zaman kemelesetan ekonomi dunia

Tokoh A :
Tokoh B :
Tokoh C :

Hasil keluaran kilang kita


semakin meningkat.
Tapi, kita tidak dapat menjual
kesemuanya dalam Negara.
Apakah tindakan kita, tuan?

20 Dialog di atas mungkin berlaku di Eropah


pada abad ke-17. Apakah tindakan yang
akan diambil oleh tokoh A?
A Mencari pasaran
B Mencipta kapal wap
C Mendirikan lebih banyak kilang
D Mengadakan hubungan diplomatik
2008
19 Apakah tujuan land settlement order
dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun
1933?
A Memajukan kegiatan pertanian
B Melindungi tanah peribumi
C Membenarkan imigran memiliki
tanah
D Memudahkan usaha membina
kemudahan di atas
20 Andaikan anda mengusahakan sebidang
tanah di Tanah Melayu pada awal abad
ke-18. Bagaimanakah anda menjalankan
aktiviti tersebut?
A Mendapatkan keizinan residen
B Memperoleh perkenan sultan
C Mendapat kebenaran pembesar
D Mempunyai sumber kewangan
2009
19 Jadual 1 menunjukkan nilai eksport getah
di Tanah Melayu antara tahun 1930-1932.

Tahun
1930
1931
1932

Pemodal China
28 208 000
13 806 000
9 077 000
Jadual 1
Mengapakah nilai eksport getah Tanah
Melayu merosot dalam tempoh tersebut?
A Kekurangan buruh mahir
B Kekurangan sumber modal
C Penumpuan kepada perlombongan
D Pergantungan kepada pasaran dunia
20 Bagaimanakah akta Tanah Simpanan
Melayu yang diperkenalkan oleh British
pada 25 November 1913 memanfaatkan
orang Melayu?
A Memperkenalkan system
perladangan
B Mengekalkan hak milik
C Mempelbagaikan jenis tanaman
D Meneruskan ekonomi tradisional
2010
19 Jadual berikut berkaitan dengan
kemasukan kaum imigran ke Tanah
Melayu.
Abad
Awal
abad
ke-20

Isu
Pertambahan kemasukan
imigran dari Cina dan India
ke negeri-negeri Melayu
Bersekutu

Apakah kesan perubahan tersebut?


A Kemerosotan kuasa pemimpin
tempatan
B Peningkatan petempatan setinggan
C Kewujudan masyarakat majmuk
D Perkembangan pertanian sara diri
20 Antara yang berikut, yang manakah
berkaitan dengan sekolah venakular
Melayu pada akhir abad ke-19?
A Terbuka kepada semua golongan
B Ditadbir ole golongan ulama
C Dinaungi golongan pembesar
D Pendidikan terhad di peringkat
rendah
21 Berdasarkan rajah berikut, apakah
kesimpulan yang dapat anda buat
berhubung kegiatan ekonomi masyarakat
Melayu tradisional?

Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

22

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

bertani
Memungut
hasil hutan

Ekonomi
Tradisional

Menangkap
ikan

melombong
I
II
III
IV

Hasil dipasarkan
Modal yang kecil
Usaha sama keluarga
Pengkhususan pekerjaan

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

20 Akta Tanah Simpanan Melayu telah


diperkenalkan pada 25 November 1913.
Apakah kesan akta tersebut terhadap
orang Melayu?
A Taraf hidup meningkat
B Meneroka petempatan baru
C Kekal dengan pertanian tradisional
D Membayar cukai tinggi

2011
19 Antara yang berikut, bank manakah yang
ditubuhkan oleh pemodal tempatan di
Tanah Melayu?
I
Mercantile bank
II Kwong Yik Bank
III Ban Hin Lee Bank
IV The Chartered Bank

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

20 Apakah kesan peristiwa berikut?


Tahun
1897

A
B
C
D

Peristiwa
British menubuhkan
Lembaga Pesuruhjaya Wang
di bawah ordinan XIII

Mata wang tradisional terhapus


Nilai mata wang merosot
Pinjaman wang sukar diperoleh
Penggunaan mata wang asing
dibenarkan

2012
19 Apakah sumbangan h.N Ridley terhadap
perusahaan getah?
A Member subsidi baja
B Membawa masuk imgran luar
C Mengagih benih percuma
D Memajak tanah peribumi untuk
penanaman
Soalan SPM Tingkatan 4 Topikal bab 1 bab 10 (2004-2012)

23