Anda di halaman 1dari 12

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

SKEMA KERTAS 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN


1

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

SKEMA 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN


Soalan 1
1 (a) (i) Debit Perabot , Kredit Modal

1(b)

1(c)

(1)

(ii)Debit Mia Enterprise, Kredit Bank

(1)

Dokumen sumber Invois/ Invois Asal/ Invois Belian

(1)

Buku Catatan Pertama Jurnal Belian

(1)

i) Pelantikan Lembaga Pengarah


ii)Kuasa dan tanggungjawab Lembaga Pengarah
iii)Cara pembayaran dividen
iv)Aturcara pengendalian mesyuarat agung tahunan
v)Ganjaran pengarah
vi)Pengurusan dan pentadbiran
(mana-mana 2 perkara)

(2)

1(d) Faedah atas ambilan Humaira = (600 x5% x 4/12) + (500 x 5%)

1(e) Titik pulang modal =

(or 1)

=10 + 25

(or 1)

=35

(2)

Kos tetap

(or 1)

(Harga jualan seunit Kos berubah seunit)/Margin caruman seunit


=

150 000

(or 1)

(100 75)
=

6 000 unit / RM600 000

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

(2)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Soalan 2
Rahmat Trading
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2015
RM
RM
Jualan(257415 + 150)
257 565
-Pulangan Jualan
3 561
-Kos Jualan
Stok awal
+Belian
-Pulangan belian

RM
(1)
254 004

19 430
144 830
2 988
141 842
479
141 363
520

-Diskaun diterima
+Duti atas belian

141 883
161 313
22 870

-Stok akhir
Kos jualan
Untung Kasar
+ Hasil
Sewa diterima (3 x 400)
Hutang lapuk terpulih

(1OF)*

138 443
115561
1 200
650

-Belanja
Insurans (150 x12)
Alat tulis (390 + 985 410)
Promosi
Gaji
Hutang ragu(27000 x 5%) - 1148
Kadarbayaran
Belanja membaiki premis
Faedah pinjaman (40000 x 10%)
Susut nilai kenderaan (55000 x 20%x6/12)
Susut nilai lengkapan (7400 740 x 10%)
Angkutan keluar
Untung bersih

(1)
1 850
117 411

1 800
965
560
55 400
202
3 220
1 370
4 000
5 500
666
510

74 193
43 218
[15 markah]

1OF* -Belian bersih- syarat : Belian(base) Pul. belian Diskaun diterima + Duti belian
Mana-mana 2

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

(1OF)
(1)

(1)
(1+1OF)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

(b)

Rahmat Trading
Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2015
RM
RM

Aset Bukan Semasa


Premis
Kenderaan
-Susut nilai terkumpul

100 000
55 000
5 500

Lengkapan
-Susut nilai terkumpul (740 + 666)

Aset Semasa
Stok akhir
Penghutang (26850 + 150)
-Peruntukan hutang ragu
Stok alat tulis
Sewa diterima terakru (1200-1000)
Insurans terdahulu (2100-1800)
Tunai
-Liabiliti Semasa
Pemiutang
Bank
Faedah pinjaman terakru

RM

49 500

(1OF)

5 994
155 494

(1OF)

7 400
1 406

22 870
27 000
1 350

(1)
(1OF)

25 650
410
200
300
250
49 680

(1)
(1)

21 330
4 540
4 000

(1)
29 870

Modal kerja

19 810
175 304

Ekuiti Pemilik
Modal(91746 + 1370)
+ Untung bersih
-Ambilan

93 116
43 218
136 334
1 030

(1)
(1OF)

135 304
Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman

(1OF)

(1OF)

40 000
175 304

[11 markah]

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Soalan 3
3a (i)

Akaun Realisasi

Premis
Lengkapan
Kenderaan
Stok
Penghutang
Sewa diterima terakru
Kos pembubaran

75 000
20 000
50 000 (1 for all)
10 950
43 750
1 000
3 600 (1)

Bank
Modal Haris
Bank
Modal Hafiy
Bank
Modal Hafiy
Pemiutang
Bank
Modal Haris
Modal Hafiy
Modal Halim

90 500 (1)
28 600 (1)
15 400 (1)
10 000 (1)
34 000 (1)
8 160 (1)
2 000 (1)
1 000 (1)
7 320
4 880 1OF for all
2 440
204 300
[ 11 markah ]

204 300
3a (ii)
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi

90 500
15 400
34 000
1 000

Akaun Bank
Baki
b/b
(1 for all) Kos pembubaran
Pemiutang
(1)
Modal Haris
Modal Hafiy
Modal Halim

140 900
3a (iii)
Butir
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Bank

3b

Haris
Hafiy
28 600(1)
10 000(1)
8 160(1OF)
7 320
4 880
24 080(1) 16 960(1)
60 000
40 000

Akaun Modal
Halim
Butir
Baki b/b

2 440
17 560(1)
20 000

-Kematian pekongsi/tidak siuman


-Ditukarkan kepada syarikat
-Perintah mahkamah
-Kekurangan pekongsi
-Persetujuan sesama pekongsi
-Tempoh perkongsian tamat
-Tiada potensi untuk maju
-Tujuan penubuhan tercapai

Koleksi Trial

28 700 (1)
3 600 (1)
50 000 (1)
24 080
16 960 1OF for all
17 560
140 900
[ 6 markah ]

Haris
60 000

Hafiy
40 000

Halim
20 000

60 000 40 000
[ 8 markah ]

20 000

Mana-mana dua [ 2 markah ]

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Soalan 4
Akaun kawalan pemiutang
RM

RM

Bank

3 600 Baki b/b

300

Baki h/b

1 200 Belian

4 500

4 800

4 800
Baki b/b

1 200

Kelab Remaja Taman Mewah


Penyata Perdagangan Minuman bagi tahun berakhir 30 Jun 2015
RM
Jualan

RM
12 500 (1)

(-) Kos Jualan:


Stok awal

1 600

Belian

4 500

(1+1of)

6 100
(-) Stok akhir

1 970

Untung Kasar

4 130
8 370 (1of)

(-) Belanja :
Upah pekerja minuman

3 600 (1)

Untung minuman

Koleksi Trial

4 770 (1)

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

AkaunYuran
RM
Baki b/b

RM

75 Baki b/b

Pendapatan dan

50

7 215 Bank

7 150

Perbelanjaan
Baki h/b

30 Baki h/b

120

7 320
Baki b/b

7 320

120 Baki b/b

30

Kelab Remaja Taman Mewah


Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi tahun berakhir 30 Jun 2015
RM

RM

Pendapatan:
Yuran

7 215

(1+1of)

Untung minuman

4 770

(1of)

Untung sukaneka

315

(1)
12 300

Perbelanjaan:
Sewa rumah kelab (2880 880)

2 000

(1)

Pos dan Alat tulis

290

Akhbar dan majalah (420+75-25)

470

(1+1of)

4 800

(1)

Belanja Am (50-15)

35

(1)

Susut nilai Perabot

300

(1)

Kadar bayaran (4000+800)

7 895
Lebihan

4 405

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

(1)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Kelab Remaja Taman Mewah


Penyata Mengira Dana Terkumpul awal
RM

RM

Aset:
Bank

2 795

Yuran Tertunggak

75

Perabot

6 000

Stok Minuman

1 600
10 470

(1 for all)

390

(1 for all)

10 080

(1of)

Tolak Liabiliti:
Yuran terdahulu

50

Pemiutang minuman

300

Akhbar dan majalah terakru

25

Belanja am terakru

15

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Soalan 5
BUKU TUNAI (kemas kini)
Baki b/b
Dividen
Pemborong Darwisy
(kesilapan)
Faedah atas simpanan tetap
Nordin

RM
8540
760
9

(1) Insurans
(1) Caj Bank
(1) Kedai Buku Watson (CTL)

RM
1050
25
353

150
3250

(1) Pembekal Johan(kesilapan)


(1) Baki h/b

12709
Baki b/b

(1)
(1)
(1)

3000
(1)
8281 (1 for
both)
12709

8281
[10 markah]
Kedai Buku Tasnim
Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2015
RM

Baki debit dalam Buku Tunai


Tambah:
Cek belum dikemukakan:
100080 / Amirah Enterprise
100082 / Pembekal Sathia

RM
8281

(1OF +W)

650
1525

(1)
(1)
2175
10456

Tolak:
Deposit belum dikreditkan:
250060 / Suraya Trading
122090 / Kute Berhad
126540 / Penghutang Zafrin

(1)

2599
3500
1677

(1)
(1)
(1)
7776

Baki kredit dalam Penyata Bank

2680

(1 + W)

[8 markah]
c)

i. Mengenal pasti sebab perbezaan baki di Buku Tunai dan baki di


Penyata Bank.
ii. Menyesuaikan baki di Buku Tunai dengan baki di Penyata Bank
iii. Memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam Buku Tunai
[max 2 markah]
Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Soalan 6a)
JURNAL AM
Tarikh

Butir

Folio

2015
Julai 1 Tunai
Bank
Stok
Perabot
Pemborong Maidina
Modal
(Baki-baki aset, liabiliti dan ekuiti
pemilik pada tarikh ini)

Tarikh

Butir

JURNAL BELIAN
Folio

Debit
RM
2 000
5 500
4 000
1 520

Kredit
RM
1 for all

2 250
10 770

No.
Invois

Jumlah
RM

2015
Julai 2 Pemborong Maidina
31 Akaun Belian

Tarikh

Butir

603
603

JURNAL JUALAN
Folio

No.
Invois

1 for all

Jumlah
RM

2015
Julai 5 Kedai Runcit Gee
10 Kedai Runcit Gee
31 Akaun Jualan

Tarikh

(1)

513
1 for all
57
570 (1)

JURNAL PULANGAN BELIAN


Butir
Folio
No. Nota
Kredit

Jumlah
RM

2015
Jul 22 Pemborong Maidina
31 Akaun Pulangan Belian

90
90

1 for all

[6 markah]

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Tarikh

Butir

Folio

2015
Jul 22

Pulangan belian

Pemborong Maidina
Jum
Tarikh
(RM)
2015
90

(1)

Jul 1
2

Tarikh
2015
Jul 5

Butir

Folio

Kedai Runcit Gee


Jum
Tarikh
(RM)

Jualan

Butir

Folio

Jum (RM)

Baki b/b

2 250

(1)

Belian

603

(1)

Butir

Folio

Jum
(RM)

Butir

Folio

Jum
(RM)

Butir

Folio

Jum
(RM)

513
1 for all

10 Jualan

Tarikh

Butir

57

Folio

Akaun Belian
Jum
Tarikh
(RM)

2015
Jul 31 Pelbagai
Pemiutang

Tarikh

Butir

603 (1)

Folio

Akaun Jualan
Jum
Tarikh
(RM)
2015
Jul 31

Pelbagai
Penghutang

570

(1)

[6 markah]

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 - KELANTAN

Soalan 6b.
Penyata mengira modal pada 31 Julai 2015
RM

RM

Aset:
Kenderaan

18 200

Alatan

3 600

Perabot

4 000

Stok

9 800

Penghutang

2 500

Bank

7 700

45 800 (1of)

Minima 4 item

3 200 (1of)

Minima 2 item

Tolak liabiliti:
Pemiutang

1 500

Sewa terakru

1 000

Komisen diterima terdahulu

700

42 600 (1)

Zainal Trading
Penyata Untung Rugi bagi setengah tahun berakhir 31 Julai 2015
RM
Modal akhir
Tambah: Ambilan

42 600

(1of)

300

(1)

42 900
Tolak: Modal tambahan

3 000

(1)

39 900
Modal awal

Untung bersih

Koleksi Trial

15 500

(1)

24 400

(1)

2015 Cg Narzuki Online