Anda di halaman 1dari 10

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1 SPM 2015

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 2

Skema Jawapan

Soalan 1

1
(a) Dalaman= 1. Pemilik/Pemegang saham
2. Pihak pengurusan
Luaran = 1. Pihak bank
2. Pemiutang
3. Kerajaan
4. Pelabur
1 isi 1 markah. 2x 2 isi = 2 markah.

2m

(b) Memo
Invois

1m
1m

( c ) PHR baru 7860 x 5%=


PHR lama
Meningkat
(d) Gaji Pokok
Elaun Rumah
Elaun kerja lebih masa
Tolak KWSP(11%)
Gaji bersih

393
186
207
RM1,800
RM250
RM300
RM2,350
RM226
RM2,125

( e ) i. Dividen interim
ii. Dividen akhir

1m
0r
2m

1m
2m
1m
1m

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

Soalan 2 a):
Amiha Balakat Enterprise
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 28 Feb 2014
RM
RM
Jualan
(-) Pulangan jualan
Jualan bersih
Tolak : Kos Jualan
Stok awal
(+ )Belian
(-) Pulangan belian

RM
158 725
2 227
156 448 (1m)

29 350
106 235
3 497 (1m)
102 738
385

(+) Angkutan masuk


(-) Stok akhir
Kos Jualan
Untung Kasar
(+) Hasil
Sewa (5600+400)
Komisen

103 123
132 473
25 450 (1m)
107 023 (1 of)
49 425 (1m)
6 000 (1m)
3 850
59 275

(-) Belanja
Hutang lapuk
Insurans (2400-400)
Gaji
Belanja am
Faedah atas pinjaman 10% (20000x10%)
Faedah atas pinjaman 9%
Susutnilai lengkapan (15000 x 10%)
Susutnilai kenderaan (38000-6360 x 10%)
Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu

1 120
2 000 (1m)
11 560
3 375
2 000 (1m)
900 (1m)
1 500 (1m)
3 164 (2m)
185 (1m)
25 804
33 471 (1 of)

Untung Bersih

(13 markah)
Syarat 1 of kos jualan : stok awal + Belian stok akhir (tiada butiran asing)
Syarat 1 of untung bersih : Hasil Belanja (Tiada Butiran asing)

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

SOALAN 2 b)
Amiha Balakat Enterprise
Kunci kira kira pada 28 Februari 2014
RM
RM
Aset Bukan Semasa
Premis
Lengkapan
(-) Susutnilai terkumpul (4 500 + 1 500)
Kenderaan
(-) Susutnilai terkumpul (6 360 + 3 164)

RM

40 000
15 000
6 000
38 000
9 524

9 000 (1of)
28 476 (1of)
77 476

Aset Semasa
Stok akhir
Penghutang
(-) Peruntukan Hutang Ragu (14 500x5%)
Bank
Insurans terdahulu
Sewa terakru
(-) Liabiliti Semasa
Pemiutang
Pinjaman 10%
Faedah atas pinjaman 10% terakru
Modal kerja

25 450
14 500
725

17 680
20 000 (1m)
200 (1m)

13 775 (1m)
16 350
400 (1m)
400 (1m)
56 375

37 880
18 495 (1 + 1 of)
95 971

Ekuiti Pemilik
Modal awal
(+) Untung bersih

55 000
33 471 (1 of)
88 471
2 500
85 971 (1m)

(-) Ambilan
Modal akhir
Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman 9%

10 000 (1m)
95 971
(12 markah)

Syarat 1 of susut nilai terkumpul : Base + Belanja susut nilai


Syarat 1 of modal kerja : Jumlah aset semasa jumlah liabiliti semasa
Syarat 1 of untung bersih : seperti dalam Penyata Pendapatan

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

Soalan 3 (a)
Akaun Kawalan Penghutang
2013
2014
Apr-01
Baki b/b
2860
Mac 31
2014
Mac 31
Jualan/Jualan kredit 18890
[1m]

Bank
Diskaun Diberi
Hutang Lapuk
Baki h/b

18530
650
390
2180

21750
2013
Apr-01
2014
Mac 31

[1m]

21750
[1 for both]

Baki b/b

2180

Bank
Diskaun Diterima
Baki h/b

Akaun Kawalan Pemiutang


2013
16320
Apr-01 Baki b/b
490
2014
3490
Mac 31 Belian

16940 [1m]

20300

20300

[1 for both]

2013
Apr-01

Baki b/b

3360

3490
(4 markah)

(b)
Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2014
RM
Stok Awal
Belian (16940+1870-3120)
Tolak: Diskaun Diterima

RM
3150

15690
490

Tolak: Stok Akhir


KOS JUALAN
Untung Kasar

Susut nilai perabot (3250 x 10%)


Susut nilai alatan pejabat
(2320 + 1830) x 10%
Hutang Lapuk
Faedah pinjaman (5000 x 6%)
Kadar bayaran
Belanja Am (780 340)
Gaji
Insurans (1640 + 740)
Untung Bersih

[2m]

Jualan (18890+2860)
Tolak: Diskaun Diberi

15200
18350
2730
15620
5480 [1of]
21100
325

[1m]

415 [1m]
390 [1m]
300 [1m]
430
440 [1m]
3260
2380 [1m]
1740

21100
Untung kasar

5480

Sewa diterima (350 x12)

4200

9680
Koleksi Trial

RM
21750 [1 + 1of]
650
21 100

2015 Cg Narzuki Online

[1m]

9680
(12 markah)

Syarat bagi Belian : 15690 (2m), 18810 (1m), 13820 (1m)


Syarat 1 of bagi untung kasar : Jualan bersih kos jualan
Soalan 3
(c)
Syarikat Gemilang Jaya
Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2013
RM RM
RM
Aset Bukan Semasa
Premis
30000
Perabot
3250
Tolak: Susut nilai Terkumpul
325
2925
Alatan Pejabat
4150
Tolak: Susut nilai Terkumpul
415
3735
36660
Aset Semasa
Stok Akhir
2730
Penghutang
2180
Bank
11190
Sewa Diterima Terakru
350
16450
Tolak: Liabiliti Semasa
Pemiutang
3490
Faedah Pinjaman Terakru
150
3640
12810
Modal Kerja
49470
Ekuiti Pemilik
Modal
Tambah: Untung Bersih
Tambah: Modal Tambahan
Tolak: Ambilan

Liabiliti Bukan Semasa


Pinjaman

35000
1740
36740
15000
51740
7270
44470

[1of]

[1of]

Syarat 1 of : aset bukan


semasa - angka daripada
belanja susut nilai
daripada Akaun Untung
Rugi

[1m]
[1m]

[1m]
[1of]

[1 of]
[1m]
[1m]

5000
49470
(9 markah)

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

SOALAN 4 (a)
Akaun Realisasi
RM
2013
Mei 1

Perabot
Alatan Pejabat
Kenderaan
Penghutang
Stok
Bank
Bank

1m

RM
2013
Mei 1

4 000
5 500
76 500
4 560
19 800
(1m) 750
(1m) 870

Bank
Modal Yee Ting
Modal Yee Hwa
Bank
Pemiutang/Diskaun Pemiutang
Rugi Realisasi:
Modal Yee Hwa ( x 33 330)
Modal Yee Jing ( x 33 330) 1m
Modal Yee Ting ( x 33 330)

50 800 (1m)
20 000 (1m)
3 200 (1m)
4 200 (1m)
450 (1m)
13 332
13 332
6 666
111 980

111 980

[9 markah]
Syarat 1of : Operasi betul (mengikut nisbah)

4 (b)
Akaun Modal
Tarikh
2013
Mei 1

Butir

Realisasi
Realisasi

Yee
Hwa
RM

Yee
Jing
RM

Yee
Ting
RM

Tarikh

20 000

2013
Mei 1

3 200

Akaun Semasa
Rugi Realisasi

*13

332

*13

332

Bank

25 568

27 013

42 100

40 345

Butir

Baki b/b
Pinjaman

*3 805

Akaun Semasa

*6

Bank

666

30 471

Yee
Hwa
RM
*40

000

*2 100

Yee
Jing
RM
*40

000

Yee
Ting
RM
*20

000
8 000

*345
2 471

42 100

40 345

30 471

[7 markah]
*Sekiranya pelajar menyediakan Akaun Modal (bukan dalam bentuk beruangan) jawapan adalah
diterima dan perlu disemak oleh pemeriksa.
Syarat 1of bagi Rugi Realisasi : Angka diambil daripada Akaun Realisasi.
Syarat 1 of bagi Bank : Angka daripada Akaun Bank.

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

4. (c)
Akaun Bank
RM
2013
Mei 1

Baki b/b
Realisasi
Realisasi
Modal Yee Ting

2 730
50 800
4 200
2 471

RM
2013
Mei 1

Pemiutang
Realisasi
Realisasi
Modal Yee Hwa
Modal Yee Jing

60 201

6 000
750
870
25 568
27 013
60 201

[2 markah]

(d) Dua sebab pembubaran perkongsian:

Berlaku kematian, ketidaksiuman atau muflis ke atas salah seorang pekongsi. (1m)
Atas arahan atau perintah mahkamah. (1m)
Tujuan penubuhan perkongsian telah tercapai. (1m)
Persetujuan bersama antara pekongsi untuk membubarkan perkongsian. (1m)
Perkongsian ditukarkan kepada syarikat berhad. (1m)
*Maksimum : [2 markah]

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

Soalan 5. (a)
Butir

Januari

Baki b/b

Februari

Mac

29 230 (1 of)

83 650 (1 of)

Penerimaan
Modal

20 000

Yuran pendaftaran

5 000 (1m)

1 000 (1m)

1 500 (1m)

Yuran bulanan

12 000 (1m)

14 400 (1m)

18 000 (1m)

Pinjaman

45 000 (1m)

Jumlah Penerimaan

37 000

60 400

19 500

1 500

1 500

2 670

2 670

690

690
1550 (1m)

200

220 (1m)

242 (1m)

Jumlah Pembayaran

900
7 770

900
5 980

242
(1 of)
900
7 552

Lebihan / Kurangan

29 230 (1 of)

54 420 (1 of)

11 948 (1 of)

29 230

83 650

95 598

Pembayaran
Pendahuluan kelengkapan

4 000 (1m)

bayaran balik kelengkapan


Gaji bersih guru

2 670

Caruman KWSP
Bayaran balik pinjaman
Kadar bayaran
Sewa

Baki h/b

[20 markah]
Syarat 1 of bagi Baki b/b : di bawa daripada baki h/b bulan sebelumnya
Syarat 1 of bagi lebihan / kurangan : Jumlah penerimaan jumlah pembayaran

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

Soalan 6
(a)

(i)

Modal dibenarkan = 7 000 000 x RM1.00


= RM7 000 000

[1m atau
[2M]

(ii)

Modal diterbitkan = 3 000 000 x RM1.


= RM3 000 000

[1m atau
[2M]

(iii)

Dividen interim

= 6% x 3 000 000 x RM1.00


= RM180 000

[1m atau
[2M]

(iv)

Dividen akhir

= 4% x 3 000 000 x RM1.00


= RM120 000

[1m atau
[2M]

(v) Dividen interim merupakan dividen yang dibayar dalam tempoh perakaunan semasa/
pembayaran dividen interim dibuat berdasarkan prestasi untung syarikat sebelum tempoh
perakaunan berakhir.
[1M]
Dividen akhir merupakan dividen yang disytiharkan selepas keuntungan sebenar syarikat
diketahui/ pembayaran dividen dibuat selepas suatu tempoh perakaunan berakhir.
[1M]

6 (b)
(a)
(i)

Kos berubah seunit = (RM240 000 RM150 000)


___________________________

3 000 unit
= RM30

(ii)

[1m atau
[2M]

Harga jualan seunit = RM630 000


____________
RM9 000

[1m atau

= RM70

Koleksi Trial

[2M]

2015 Cg Narzuki Online

(iii)

Titik pulang modal = kos tetap


_______________________
(Harga jualan seunit Kos berubah seunit)
=

[1m atau

RM150 000

________________________
(RM70 RM30)
=

RM150 000
________________________
RM40

= 3 750 unit

(iv)

[2M]

Jumlah unit yang perlu dikeluarkan


= (RM150 000 + RM50 000)/(RM70 RM30)

[1m atau

= RM5 000 unit

[2M]

(b) Peubahan kos tetap = 12% x RM150 000


= RM18 000
Kos tetap baru = RM150 000 RM18 000
= RM132 000
Titik pulang modal = RM132 000 /(RM70 RM30)
= RM132 000/RM40

[1m atau

= 3 300 unit

[2M]

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online