Anda di halaman 1dari 14

-1Jawab semua soalan

1.

(a) Tentukan nilai R, S, dan T.


123,119, R , S, 107, T.

[ 3 markah]

(b) (i) Hitung nilai 174 + 56 7

[ 1 markah]

Jawapan:

Jawapan:

(b) (ii) Jumlah guli dalam kotak F dan G ialah 1470 biji. Kotak F mengandungi 20 biji guli
kurang daripada kotak G. Kotak H mengandungi 120 biji guli lebih daripada kotak
G. Berapakah bilangan guli bagi setiap kotak?

[ 3markah]

Jawapan:
F :.......................................
G :.......................................
H: ......................................
(c) Sebuah tapak semaian terdiri daripada 20 petak semaian pokok mangga. Setiap
petak terdapat 15 anak benih. Kemudian, pekebun menambah 4 petak semaian,
hitung jumlah anak benih semuanya.
Jawapan:

[ 3 markah]

-2-

2. (a) Bentangan manakah apabila dilipat akan membentuk sebuah kubus?


Tandakan ( ) jika boleh dan ( x ) jika tidak.

[ 4 markah]

(b) Permudahkan setiap ungkapan yang berikut:

[ 4 markah]

(i) 8a + 5 + 4a 2

(ii) 9w 10y + 6y 3w

(c) Hitung nilai 760 g + 2.9 kg dan nyatakan jawapan dalam unit gram.

[ 2 markah]

-3-

3. ( a) Masukkan digit-digit 4, 6 dan 7 ke dalam kotak di bawah untuk menghasilkan nilai terbesar
apabila didarabkan.
Jawapan:
2

[ 1 markah]

x
=

(b) Rajah di bawah menunjukkan bentangan sebuah kotak

2 cm

2 cm

3 cm
5 cm

2 cm
5 cm

(i) Nyatakan nama bentuk geometri ini.

[ 1 markah]

Jawapan :............................................
(ii) Kirakan isipadu pepejal tersebut.

[ 4 markah]

Jawapan:

(c) Perjalanan dari Kota Bharu ke Pontian mengambil masa 8 jam 10 minit. Jamil bertolak pada jam
2215 dari Kota Bharu kemudian berhenti rehat di Kuantan dan tiba di Pontian pada jam 0820
pada hari berikutnya. Hitung masa yang diambil oleh Jamil semasa berhenti di Kuantan.
[ 4 markah]

-4-

4. (a) Nyatakan sama ada yang berikut adalah ungkapan algebra. Tandakan ( ) atau ( x ).
Jawapan :
n2

[ 3 markah]
(

3k + 4u (

(b) (i) Permudahkan ungkapan ( tu 2u2) ( u2 4tu)

4.9 2 + 6 (

[2 markah]

Jawapan :

(ii) Cari nilai x bagi persamaan berikut

[ 2 markah]

18 2x = x + 3
Jawapan :

( c) Hasil tambah bagi tiga nombor ganjil yang berturutan ialah 99. Apakah nombor ganjil yang
terkecil itu?
Jawapan :

[3 markah]

-5-

7 m m6
+
4
12 sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. [3 markah]

5. (a) Ungkapkan
Jawapan:

(b) Hitung nilai

1
27

+2.

[ 2 markah]

Jawapan :

(c) Bilangan guli dalam tiga kotak A, B dan C mewakili nisbah 4:2:3. Jika jumlah guli dalam tiga
kotak ialah 81, cari bilangan guli bagi setiap kotak. [ 3 markah]
Jawapan :

(d) Diberi p : q = 1 : 5 dan q : r = 10 : 4, cari nisbah p : q : r


Jawapan :

[ 2 markah]

-6-

6.(a) Rajah berikut menunjukkan segitiga bersudut tepat XYZ. Kira dan berikan jawapan anda betul
kepada 2 titik perpuluhan.
X
6 cm

12 cm

( i) Cari panjang YZ

[3 markah]

Jawapan:

(ii) Cari luas segitiga XYZ.

[ 3 markah]

Jawapan:

(b) Diberi bahawa p = 1 dan q = -2, cari nilai q (q2 + 4p).


Jawapan :

[2 markah]

-7-

(c) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, bina pembahagi dua sama bagi sudut di
bawah.
[ 2 markah]
Jawapan:

30o
7. (a) dalam rajah di bawah RSTU ialah segiempat sama dan QRS ialah garis lurus. Cari luas
keseluruhan rajah.
[ 3 markah]

Jawapan:

(b) (i) Diberi


(ii) Diberi
Jawapan:
(i)

4.5=2.121
75

dan

45=6.708

=8.660, cari nilai bagi

, cari nilai bagi

7500

4500 450 .

.
[4 markah]

-8(ii)
(c) Rajah menunjukkan sebuah piramid tegak dengan tapak segiempat sama. Lukiskan skala penuh
bentangan bagi piramid itu pada segiempat sama yang bersisi 1 unit di ruang jawapan.
[ 3 markah ]

Jawapan:

-9-

8. Rajah di bawah menunjukkan segitiga sama sisi EFG. X dan Y adalah dua titik yang bergerak di
dalam segitiga tersebut. Pada rajah, lukiskan,
(a) lokus bagi X dengan keadaan ia sentiasa berjarak 4 cm daripada titik E
(b) lokus bagi Y dengan keadaan sentiasa sama jarak dari garis EF dan FG.
(c) Seterusnya, tandakan dengan simbol kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y itu di
dalam segitiga yang diberi.
Jawapan:

[ 5 markah]

-10-

(d) Gambarajah bawah di ruang jawapan menunjukkan objek R dan satu garisan lurus PQ dilukis
pada grid segiempat sama. Dalam gambarajah, lukiskan imej R di bawah pantulan pada garisan
lurus PQ. [ 3 marks ]
Jawapan:

(e) Rajah bawah di ruang jawapan menunjukkan satu segitiga Q. Atas rajah ini, lukiskan imej segitiga
Q di bawah translasi
Jawapan:

(3
4 )

[2 markah]

-11-

9. (a) (i)Gambarajah di bawah menunjukkan satu silinder dengan dasar jejarinya 5cm. Menggunakan

=3.142 , hitung
(i) jumlah luas permukaan silinder tersebut,

[ 3 markah]

(ii) lilitan bulatan silinder berkenaan.

[ 2 markah]

10 cm

5 cm
Jawapan:

(i)

(ii)

-12-

(b) (i) Pada rajah satah Cartesan di bawah plotkan titik A (-3, 2), B (-2, -1), C (3, -1).
(ii) Jika A, B dan C ialah bucu sebuah segiempat selari ABCD, lukis dan label segiempat selari ABCD
dalam rajah di bawah dan nyatakan koordinat bagi bucu D.
[ 5 markah]
Jawapan:

-1310. (a) Sesiku dan protraktor tidak boleh digunakan dalam soalan ini.Rajah menunjukkan segiempat
ABCD.

(i) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, bina rajah di atas mengikut ukuran yang
bermula dengan garis lurus AB yang disediakan di ruang jawapan.
(ii) Berdasarkan rajah yang dibina di (i), ukur panjang CD dalam cm.
Jawapan:

[ 5 markah]

(b) Data di bawah menunjukkan skor diperolehi oleh 30 pelajar dalam satu permainan.

m/s 277 no.3

(i) Menggunakan data ini, lengkapkanjadual kekerapan di bawah.


(ii) Nyatakan skor bagi kekerapan yang tertinggi
Jawapan:
(i)

[ 3 markah]

-14Skor

Kekerapan

(ii)

(c) Jadual di bawah menunjukkan mata diperolehi oleh sekumpulan pelajar dalam satu permainan.
Mata

Bilangan pelajar

11

Hitung jumlah mata yang diperolehi oleh kumpulan pelajar ini.


Jawapan:

KERTAS SOALAN TAMAT

[ 2 markah]