Anda di halaman 1dari 1

CONTOH SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH DALAM ACARA RAPAT KENAIKAN

KELAS
Bismillahirrahmanirrahim..
Assalamualaikum wr. wb.
(Alhamdulillahi rabbil alamin, was sholatu wassalamu ala asyrafil ambiyai wal
mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waman tabiahum bi
ihsanin ila yaumiddin. Amma bad).
Yang kami hormati, bapak/ibu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, humas serta
saran dan prasarana.
Yang kami hormati bapak/ibu dewan guru sekalian.
Dan yang kami hormati pula bapak/ibu pegawai/staf.
Singkatnya hadirin yang dirahmati Allah.
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah swt atas segala limpahan nikmat
dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal
afiat. Shalawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah swt untuk junjungan
kita Nabi Muhammad saw, dan semoga kelak kita semua mendapatkan
syafaaatnya. Amin.
Bapak/ibu hadirin yang saya hormati,
Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga
atas kehadiran bapak/ibu sekalian untuk mengikuti agenda tahunan yaitu acara
rapat kenaikan kelas karena tentu tanpa kehadiran bapak ibu sekalian rapat ini
tidak dapat berjalan dengan baik.
Saya selaku pimpinan juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang
setinggi-tingginya atas kerja keras bapak/ibu guru sekalian yang telah membimbing
dan mengajar para siswa-siswi SDN Semawung Daleman I ini, serta para staf yang
telah membantu terlaksananya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran
2014/2015 ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Saya berharap dengan diadakannya rapat ini, kita tidak hanya membahas
bagaimana prestasi para peserta didik kita, tapi yang lebih penting lagi adalah
bagaimana hasil yang telah dicapai pada tahun ini dapat dijadikan bahan evaluasi
dan pijakan untuk menghadapi tahun ajaran berikutnya sehingga bisa menjadi terus
lebih baik.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga acara rapat kenaikan kelas ini
dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kurang dan lebihnya
saya mohon maaf, Akhirul kalam.. wassalamualaikum wr. wb.

ContohPedi.com