Anda di halaman 1dari 11

TUGASANSPESIFIK

PenjajahanBritishtelahmenyebabkankemunculangerakannasionalismediTanahMelayu,
SabahdanSarawaksehinggaPerangDuniaKedua.
BincangkantentangperkembangangerakannasionalismetersebutsehinggapendudukanJepun.
Aspek
Pengenalan

Perincian
1. Maksudgerakannasionalisme
2. HuraikanpenentanganyangdigerakkanolehMat
Salleh,DatoBahamandanTokJanggutterhadap
penjajahanBritishdikawasanmasingmasing.
3. PeranandansumbanganpersatuanpersatuanMelayu
dalamperjuanganmerekamenentangpenjajahan
Britishternyataamatpenting.Bincangkan.
4. Sesebuahmasyarakatakanlebihberjayadalam
mencapaimatlamatyangingindicapaiapabilabergerak
dalampersatuan.Berikanalasananda.

Isidan
Huraian

5. UsahaMalaysiadalammemupuksemangat
nasionalismedalamkalanganrakyat.
6. Kejayaaantokohtokohtempatandalamperjuangan
merekamenentangpenjajahanBritishwajardikagumi
danditeladaniolehgenerasimuda.Jelaskan.

Markah
5markah
15markah

30markah

10markah

10markah

10markah

7. CabaranyangdihadapiolehpemimpinMalaysiadalam
memupuksemangatpatriotismedalamkalanganrakyat
10markah
danlangkahlangkahuntukmengatasicabarantersebut.
8. Nilainilaimurnidaniktibardaripadaperjuangan
pemimpintempatanmenentangBritish.

5markah

9. Kesimpulankeseluruhanisiyangtelahdibincangkan.
Kesimpulan

(a)Pengetahuanyangdiperoleh.
(b)Iktibarkepadadiri,bangsadannegara.
(c)HarapanmenjadikanbangsadannegaraMalaysia
cemerlangdanterbilang.

KERTASSOALANTAMAT

5markah

1. Maksudgerakannasionalisme

markah

F1Gerakannasionalismemerupakanusahamasyarakattempatanmenentangapasahajabentuk
tekananataupenjajahanterhadapmerekaolehkuasaluar.
H1Penentanganmerekaitudidorongolehhasratuntukmembebaskannegaramerekadaripadakuasa
penjajah.
F2DiMalaysia,penentanganterhadapBritishtelahdilakukanolehpemimpindanrakyattempatansejak
abadke19.
F3Gerakannasionalismesecaramenyeluruhpulatelahbermulapadaawalabadke20.
C3AntarapemimpinpenentanganitutermasuklahPenghuluDolSaid,DatoMaharajaLela,Rentapdan
MatSalleh.

2. HuraikanpenentanganyangdigerakkanolehMatSalleh,Dato
BahamandanTokJanggutterhadappenjajahanBritishdikawasan
masingmasing.

15 markah

MatSalleh(5markah)
F1DiSabah,terdapatbeberapapenentanganolehpemimpintempatanterhadapSyarikatBorneoUtara
British(SBUB).
F2PenentanganterbesartelahdilakukanolehMatSalleh.
H21BeliauadalahpemerintahdaerahTambunandanSungaiSugut.
H22SBUBtidakmenghiraukankedudukanMatSalleh.
H23MerekamendudukikawasanpengaruhMatSalleh.
H24Merekaturutmelaksanakansistemcukaikepaladansuratperahu.
H25Pegawaipegawaisyarikatitujugabersikapkasarkepadapenduduktempatan.
H26MatSallehtelahkeSandakanuntukberbincangdenganSBUBpadatahun1895tetapitidakdilayan.
H27SebaliknyaGabenorBeauforttelahmenyerangdanmembakarkampungnya.
H28MatSallehterpaksamelarikandiri.
H29Padatahun1897,beliaudanpengikutnyatelahmelakukanseranganmengejutterhadapkubuSBUB
diPulauGaya.
H210Ekoranitu,SBUBtelahmenawarkanpelandamaikepadaMatSallehiaitumenyerahkanTambunan
kepadanya.
H211Namun,SBUBtelahmungkirjanjidanhalinimenyebabkanMatSallehsekalilagimenyerangkubu
SBUB.
H212SeranganinidibalasolehpasukantenteraSBUBdenganmenyerangkubuMatSalleh.

H213Beliauakhirnyatewasdanmeninggalduniapada31Januari1900
DatoBahaman(5markah)
F1DiPahang,padatahun1888,beberapaorangpembesartelahbersatumelawanpenguasaanBritish.
F2J.P.RodgerstelahdilantiksebagaiResidenPahangyangpertama,DatoBahamantelahmenolak
pelaksanaanundangundangBritishyangbertentangandenganadatresamdansistempolitiktempatan
sepertisistemkehakiman,pemungutanhasiltanah,sistemcukaidanpenubuhanpasukanpolisluar.
H21IniadalahkeranaundangundangtersebuttelahmenghakiskuasaDatoBahamansebagaiOrang
KayaSetiaPerkasaPahlawanSemantan.
H22DatoBahamandanrakanrakannyasepertiTokGajahdanImamRasultelahbersatumenentang
Britishselamalimatahun.
H231890menentangpembinaanBalaiPolisLubukTerua
H241891menyerangBritishsebabmenangkapanakbuahnya.
H251892menyerangdanmenawansemulaLubukTerua
H261894menyerangdanmenguasaiKualaTembelingdanJeramAmpai.
H271895akibattekananBritish,DatoBahamanberundurkeKelantan
H28DatoBahamandanrakanrakanmendapatperlindungandaripadapendudukdanpembesar
TerengganudanKelantan.
H29DatoBahamanmenetapdiHuluKelantanmanakalaTokGajahdankeluarganyamenetapdiHulu
Terengganu.
H210Padatahun1896,DatoBahamanberpindahkeBangkokdandiberikanperlindunganpolitikoleh
RajaChulalongkorn.
H211BeliaumenetapdiChengMaidandiberikanwangsarahidupsebanyak1000bahtdan
meninggalkanduniadisana.

TokJanggut(5markah)
F1DiKelantan,penentanganterhadappenjajahanBritishberlakudiPasirPuteh,apabilaSistem
Penasihat,diperkenalkanpadatahun1910.
F2Britishtelahmemaksapenduduktempatanmenerimapakaisistemcukaiyangdiperkenalkannya.
H21TokJanggutmembantahpelaksanaansisteminidanengganmambayarcukai.
H22Namun,bantahannyatidakdilayanolehPegawaiDaeahPasirPuteh.
H23SebaliknyapihakpolistelahdiarahkanuntukmenangkapTokJangguttetapimerekagagal.

H24Padatahun1915,EngkuBesarJeram,TuanAhmad,PenghuluAdam,HajiSaid,CheIshakserta
rakyattempatanbersetujumenyerangPasirPutehdanmerekaBerjayamendudukinya.
H25SebuahkerajaantelahdibentukdenganEngkuBesarJeramsebagaiRaja,TokJanggutsebagai
PerdanaMenteridanCheIshaksebagaiPegawaiDaerah.
H26DenganmenggunakannamasultanKelantan,Britishtelahmembawamasukpasukantenteradari
NegeriSelatdenganKapalPerangH.M.SCadmusyangmendaratdiTumpat.
H27MerekamemulakanseranganpadabulanMei1915diSaring.
H28SeranganBritishyangtersusundanpenggunaansenjatanyayanglebihmodentelahmelumpuhkan
perjuanganTokJanggutdanpengikutnya.
H29TokJanggutmalahtelahterkorbandalamseranganitudanmayatnyadiarakkeseluruhpecanKota
Bharusebelumdigantungdipasardalamkeadaankepalakebawahdankakikeatassebagaiamaran
kepadamasyarakattempatanyangberanimenentangBritish.

3. PeranandansumbanganpersatuanpersatuanMelayudalam
perjuanganmerekamenentangpenjajahanBritishternyataamat
penting.Bincangkan.

30 markah

KMS
F1Padaawalabadke20munculpersatuanpersatuanyangmembincangkanpelbagaipersoalanbangsa
Melayu.
H1Persoalanitutertumpukepadaisuekonomi,pendidikan,bahasa,sastera,perpaduandanpembelaan
politikbangsa.
C1AntarapersatuanyangterkenaltermasuklahKesatuanMelayuSingapura(KMS)yangditubuhkan
padatahun1926diSingapura.
H2PengasasnyaialahMohammadEunosAbdullah,TengkuKadirAlidanEmbokSuloh.
H3KesatuaninididokongolehmerekayangberpendidikanInggerisdanbertujuanuntukmenjaga
kepentingansosioekonomipendudukMelayuSingapura.
H4MohammadEunosAbdullahmenjadiwakilKMSdalampentadbiranBritish.
H5BeliautelahdilantikmenjadiAhliMajlisPerundanganNegeriNegeriSelatsebagaiwakilorang
Melayu.
H6Melaluidesakannya,kebajikanorangMelayuSingapuramendapatperhatianBritish.
H7Antarakejayaanbeliautermasuklahmemperolehsebuahkawasanpenempatankhasbagiorang
MelayudiSingapura.

H8KeberkesananperjuangankesatuaninitelahmendorongpenubuhancawangannyadiMelaka,Pulau
PinangdannegeriMelayuyanglainpadatahun1930an.

PASPAM
F1PersatuanSahabatPena(PASPAM)yangditubuhkanpadatahun1934dipimpinolehcerdikpandai
PulauPinang.antaranyatermasuklahS.M.ZainalAbidinB.A.
H1Tujuannyaadalahmenggalakkanahlinyaberkenalkenalandanbertukartukarpendapatbagibagi
memajukandirisendiridanbangsa.
H2TelahmenggalakkanperpaduandanpersaudaraandalamkalanganorangMelayudiseluruh
SemenanjungTanahMelayu.
H3OrganisasiPASPAMyangkemasdanmempunyaiperlembagaannyasendiritelahmendapat
sambutanhangat.
H4WalaupuntidakbersifatpolitiktetapikegiatansocialPASPAMmerupakanasaskepadakesedaran
perpaduanMelayu.

PersatuanNegeri.
F1PersatuannegeritelahditubuhkandiNegerinegeriMelayuBersekutusepertidiPerak(1937),
Selangor(1939),NegeriSembilan(1938)danPahang(1938).
H1ObjektifutamaPenubuhanpersatuannegeriiniadalahbagimembincangkannasiborangmelayu
dalamsoalekonomi,pendidikandanperkhidmatankerajaan.
H2DengancarainiperpaduandalamkalanganorangMelayudapatdigalakkan.

PersatuandiSarawak
F1KegiatanberpersatuandiSarawaklebihbaikdaripadadiSabah.
F2PersatuanMelayuMiriditubuhkanpadatahun1936.DiikutiolehPersatuanMelayuSarawak1939
hasildaripadapengaruhpersatuanpersatuannegeridiSemenanjung.
H1IdeauntukmenubuhkanPersatuanMelayuSarawaktelahtimbulsejaktahun1937tetapigagal
keranadibantaholehBrooke.
H2HanyadengannaungandaripadaDatuPatinggiAbangAbdillah,Brookebersetujuuntuk
mendaftarkannya.
H3PersatuaninipernahmenghadiriKongresMelayu1940diSingapura.
F3PersatuanKebangsaanMelayuSarawakd1939,diketuaiolehDatuPatinggiAbangHajiAbdillah.

H4TujuanpenubuhannyaadalahuntukmengeratkanperpaduanMelayu,menggalakkanpendidikan,
menjagamaruahbangsadanbudayasertamenegakkanajaranagamaIslam.Persatuaninimendapat
sambutanorangMelayuSarawakdidaerahKuching.

PersatuandiSabah.
F1DiSabah,kesedaranuntukberpersatuantidakmenonjoldandinegeriiniterdapatcawangan
PersatuanSahabatPenasahaja,iaitudiJesselton(KotaKinabalu),LabuandanTawau.
H1KegiatannyamiripkepadapersatuandiSemenanjung.Anggotaanggotanyaterdiridaripadapeniaga
kecil,pegawairendahkerajaandangurusekolahMelayu.
H2Kegiatanberpersatuaninitidaktersebarkekawasanpedalamankeranakesulitanperhubungandan
tarafpendidikanyangmasihrendah.

KMM
F1SebuahpersatuanseparapolitikiaituKesatuanMelayuMudaditubuhkanpada1939.
H1PemimpinnyaIbrahimHajiYaakob,merupakaanwartawanakhbarMajlis,diKualaLumpur.
H2NamaKMMdiilhamkanolehSultanDjenain,iaitupelarianpolitikIndonesia.
H3ObjektifutamaKMMadalahmenggalakkanperpaduandalamkalanganpemudaMelayudiseluruh
SemenanjungdanmeningkatkantahappendidikanorangMelayu.
H4KesatuaninididaftarkanolehMustaphaHusein,NaibKetuaKMMpadabulanDisember1940.
H5TujuanpenubuhanKMMadalahbersifatpolitik.
H6DenganinisiatifIbrahimHajiYaakob,KMMbekerjasamadenganJepunpadaakhirtahun1940untuk
menghalauBritishdariTanahMelayu.
C1AntaratindakannyatermasuklahmenjadikanKMMsalahsebuahbadanpropagandaJepun,membeli
WartaMalayauntukdijadikanalatpropagandaantiBritishdanmengelilingiTanahMelayuuntuk
mencarisokongan.
H7CawanganKMMjugaditubuhkanbagimeluaskanpropagandamenentangBritish.
H8MaahadIIIhyaAssyariff,diGunungSermanggol,PerakmenjadipenyokongKMMdengan
menyediakankaderkaderyangdikenalisebagaitenterasemutuntukmenentangBritish.
H9IbrahimHajiYaakob,IshakHajiMuhammaddanlebihkurang150orangpenyokongKMMtelah
ditangkapolehBritishpadaakhirtahun1941dandipenjarakandiChangi,Singapura.

KongresMelayu
F1KongresMelayuyangdiadakanpadatahun1939dan1940merupakankemuncakkesedaran
kebangsaanorangMelayumenjelangPerangDuniaKedua.
H1Dalamkeduaduakongresini,soalkemunduranorangMelayudalampendidikandanekonomiserta
layanaanpilihkasihBritishkepadaanaknegeritelahdibincangkan.
H2KongresinidisokongolehgolonganintelekdanakhbarakhbarMelayu.
H3ResolusikongresinimenggambarkanperpaduanMelayuuntukmengatasipermasalahan
sosioekonomidanpolitikmerekayangamatlemah.
H4AkhirnyaorangMelayudapatmengatasiperasaankenegerianyangmemisahkanmerekaselamaini.
H5Ternyatapenubuhanpersatuannegeridaanbadansosialtelahmeggalakkankesedaranuntuk
bersatumembelakepentinganmerekadalamsemuabidang.
H6PerpaduansebagaisebuahbangsaMelayuyangmenghadapimasalahbersamaitukemudianmenjadi
lebihjelasdenganadanyaperbincangantentangsoalkebangsaanpadaperingkatSemenanjungTanah
Melayu.
H7KongreskongresMelayuyangdiadakanmerupakantandakesepakatanorangMelayudiseluruh
Semenanjungdaamsatugerakannasionalisme.

4. Sesebuahmasyarakatakanlebihberjayadalammencapaimatlamat
yangingindicapaiapabilabergerakdalampersatuan.Berikanalasan
anda.

10

markah

F1Persatuanakanmembawakepadasemangatkerjasamayangtingidalamkalanganahli
F2Percambahanideaakanlebihberkembangjikadibincangkansecaraberamairamaidalampersatuan.
F3Persatuanjugamenyebabkantuntutantuntutandatadisuarakandenganjelasdanberani.
F4Pergerakandalampersatuanjugalebihtersusun,berorganisasidanlancar.
F5Masyarakatbelajaruntukbertolakansurmelaluipersatuan.
F6Kepentinganumum/orangramailebihdiutamakandaripadakepentinganindividudalamsesebuah
persatuan.
F7Semangatkekitaandankesatuandalampersatuansangatpentinguntukmencapaimatamatyang
diingini.

F8Usahabersamasamarakandalampersatuanmenyemarakannilaikasihsayangdanhormat
menghormatiyangpentinguntukmencapaimatlamatpersatuan.
F9Persatuanmendidikmasyarakatuntukberpandanganterbukadanrasionaldalammendengar
pendapatoranglainuntukkebaikanpersatuandanmasyarakatumum.
F10Persatuanmenjadikanindividukuatdanberaniuntukmemperjuangkanisuisuyangmahudibaiki
dansebagainya.
Manamanayangmunasabah

5. UsahaMalaysiadalammemupuksemangatnasionalismedalam
kalanganrakyat.

10markah

F1MelaluipenghayatanprinsipprinsipRukunNegara.
F2MengadakanBulanBahasaKebangsaan.
F3MelaksanakanProgramLatihanKhidmatNegara(PLKN)
F4Menggunakanmediamassauntukmenayangkan/mengiklankanunsurunsurnasionalisme
F5MenggalakakansemuarakyatMalaysiamenyambutharikebangsaandenganbangga.
F6MewajibkanmatapelajaranSejarahdalampeperiksaanSPMmulaitahun2013
F7MenyemainilainilaitolenrasidalamkalanganrakyatMalaysiasejakdibangkusekolah
F8Menyerurakyatsupayamenghormatilambanglambangnegarasebagaitandacintakepadanegara.
F9Rakyatsentiasadiingatkantentangsemangatperpaduanyangmenjaditeraskejayaan/kemajuan
Malaysiayangberbilangkaumini.
F10MewujudkankonsepTadikaPerpaduanuntukmenggalakanpergaulanantarakaumsejakkanak
kanak
F11Melaksanakankonsep1Malaysiauntuksemangatbersatupadu,bergerakbersamauntukMalaysia.
F12MenggalakanrakyatMalaysiamenyertaimanamanaNGOyangmenerapkannilaikesukarelawan
untukmembantupihakpihakyangmemerlukan
F13MenyokongusahaprojekIamforYou
F14MenyokongusahamengharumkannamaMalaysiadiperingkatantarabangsadalamsemuabidang
sepertisukan,akademik,ekonomidll
F15MendidikwargaMalaysiauntuksentiasabersyukurdengankeamanandankemakmurannegara.

F16Menyemairasahormatdanmenghargaijasatokohtokohkemerdekaannegaradalamkalangan
rakyatjelata.
F17MenyerusemuawarganegaraMalaysiamematuhiperlembagaannegaradanundangundang
negara.
Manamanayangmunasabah

6. Kejayaaantokohtokohtempatandalamperjuanganmereka
menentangpenjajahanBritishwajardikagumidanditeladanioleh
generasimuda.Jelaskan.

10markah

F1Perjuanganmerekatidakmengenalputusasa
F2TokohtokohtempatanmenentangBritishdengansemangatjuangyangsangatberani.
F3Merekajugasanggupberkorbannyawa,hartadansegalagalanyauntukmempertahankanhak
F4Perjuanganmerekamengenepikankepentingandirimasingmasingmalahmengutamakanrakyat.
F5Mengamalkanpendekatanmuafakat,musyawarahdanperbincangandalammenyelesaikanmasalah.
F6Berusahabersungguhsungguhdalammempertahankankedaulatannegaradanbangsa.
F7Bijaksanadalammengaturstrategiuntukmencapaikemerdekaantanpapertumpahandarah.
F8Mengamalkankerjasamadansemangatsepasukantanpamengiradarjatketurunanuntukmenentang
British.
F9Banggadenganwarisanbudayabangsayangmestidipertahankanolehgenerasimendatang.
F10Penguasaanilmupengetahuansamaadadaribaratatautimuratauilmuagamasanagatpenting
untukkejayaanperjuangan.
F11Perjuanganmerrekatidakmengharapkanbalasankekayaanharta,kuasaataunama.
F12Kesanggupanmerekamenempuhsegalarintangandankesusahanuntukkebebasannegara.
Manamanayangmunasabah.

7. CabaranyangdihadapiolehpemimpinMalaysiadalammemupuk

10 markah

semangatpatriotismedalamkalanganrakyatdanlangkahlangkah
untukmengatasicabarantersebut.

Cabaran(5markah)
F1Jenayahrasuahdalamkalanganpemimpindanrakyat.
F2Perbalahanpolitikyanghanyamerugikansemuapihak
F3Gejalasocialyangmeluasterutamadalamkalangangenerasimudanegara.
F4Meningkatkantarafpemikiranrakyatsebagaimindakelaspertama
F5Ancamandarikuasaluaryangmengganguurusannegara
F6Mengekalkanperpaduandalamkalanganrakyatberbilangkaum.
F7DayasaingprodukjenamaMalaysiayangkurang

Langkahmengatasi(5markah)
F1Pemantapansistempendidikannegara.
F2Mengamalkanintergriti.
F3Meningkatkanpenyelidikandanpembangunan(R&D)
F4MewajibkanmatapelajaraanSejarahdalamSPMmulaitahun2013.
F5PenghayatanprinsipprinsioRukunNegara.
F6MelaksanakaanProgramLatihanKhidmatNegara(PLKN)
Manamanayangmunasabah

8. Nilainilaimurnidaniktibardaripadaperjuanganpemimpin
tempatanmenentangBritish.

Markah

F1KegigihanmenentangBritish/penjajah.
F2Kesungguhanuntukmenewaskanmusuhnegara.
F3Kerjasamadanbersatuhatidalamkalanganrakyatdanpemimpinuntukhapuskanpenjajaha.

F4Keberaniantokohtokohtempatanwalaupunkekurangansenjata.
F5Semangatcintanegarayangamattinggiuntukkemerdekaannegara.
F6Sanggupberkorbanuntuknegaradanbangsa
Manamanamunasabah

9. Kesimpulankeseluruhanisiyangtelahdibincangkan.
(a)Pengetahuanyangdiperoleh.(2markah)
(b)Iktibarkepadadiri,bangsadannegara.(2/1markah)
(c)HarapanmenjadikanbangsadannegaraMalaysia
cemerlangdanterbilang.(2/1markah)
Manamanamunasabah

5markah