Anda di halaman 1dari 14

BILIK SUKAN.

Bilik Sumber Sukan dan PJPK adalah sebuah bilik yang wajib ada di sesebuah sekolah. Bilik ini
menempatkan pelbagai jenis alatan sukan yang digunakan sama ada untuk sukan sekolah
mahupun untuk pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani Pendidikan
Kesihatan (PJPK).
Oleh kerana dasar dan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia, 1Murid 1 Sukan, banyak
sekolah telah menukar corak fizikal dalaman kepada sebuah bilik yang mesra pengguna, selamat,
kondusif.
Hal ini demikian sejajar dengan kandungan sukatan mata pelajaran PJPK yang merangkumi
Pengurusan Alatan, Keselamatan dan Kebersihan Persekitaran, Kerjaya dalam Sukan,
Kesukanan, Gaya Hidup Sihat, Kesihatan Diri dan Keluarga, Kemahiran Sukan dan Kecergasan
fizikal.
Fungsi Bilik Sumber Sukan dan PJPK
Bilik ini berfungsi bagi dua fasa yang berbeza iaitu :
Fasa Pertama : Bulan Januari hingga Julai adalah masa kemuncak bagi aktiviti Sukan
Sekolah, Merentas Desa, Karnival Sukan dan Pembelajaran dan Pengajaran PJPK.
Fasa Kedua : Bulan Julai hingga November adalah lebih khusus untuk Pembelajaran dan
Pengajaran PJPK sahaja.
Bilik ini boleh digunakan sepenuhnya untuk tujuan mesyuarat, perjumpaan ringkas dan proses
peminjaman alatan. Pengawas Bilik Sukan akan membantu guru menyediakan alatan yang
diperlukan oleh guru Rumah Sukan dan Guru PJPK atau memastikan bilik sentiasa kemas dan
teratur.

Soalan.
1.Apakah yang anda faham dengan istilah bilik sukan berkesan?

2.Kenapa sekolah menitik beratkan kekemasan bilik sukan?


3.Bagaimanakah anda boleh mengaitkan kekemasan bilik sukan dan KSSR ?
4.Apakah langkah-langkah yang diambil oleh anda bagi memastikan bilik sukan sekolah anda
kemas dan teratur?

5.Bagaimana bilik sukan yang teratur dan kemas boleh mempengaruhi tingkah laku murid?

STOR SUKAN

Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan )


( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. 9/2000 )
Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas:
Tatacara Am.
Peralatan sukan yang dianggap merbahaya.
Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya
diadakan pada hari atau masa yang berasingan
Peralatan berbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi penggunaannya dengan
rapi sepanjang masa.
Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli
Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja.
Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk
peralatan sukan.
Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan.
Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat.
Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan
yang sudah rosak, hilang atau perlu diperbaiki.

Tatacara Murid.
Murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru PJK.
Pastikan murid menghantar peralatan ke dalam stor sukan dengan diiringi guru PJK.
Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.
Merekod semua alat sukan yang digunakan.
Mengeluar, menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.
Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya.
Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik.
Membuat laporan tentang peralatan rosak, hilang atau perlu diperbaiki.
Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan
sukan.

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN.


Tatacara Am.
Sentiasa menjaga kebersihan stor.
Stor

Sukan

sentiasa

berkunci

selepas

mengeluarkan

atau

mengembalikan

peralatan sukan.
Memastikan

semua

suis

dipadamkan

sebelum

keluar

dari

stor

Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan.


Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan.
Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan.

sukan.

Mengisi

borang

keluar

masuk

peralatan

sukan

dalam

guru

keluar

masuk

alat-alat sukan.
Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja.
Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak, hilang dan yang pelu diperbaiki.
Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat.
Memastikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan
selamat.

Tatacara Murid.
Murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru PJK.
Pastikan murid menghantar peralatan ke dalam stor sukan dengan diiringi guru PJK.
Murid tidak dibenarkan bermain main dengan peralatan lain apabila berada didalam
stor suka ketika mengambil alatan sukan.
Murid dilarang berlari semasa berada didalam stor sukan semasa mengambil peralatan
sukan.
Murid perlu melaporkan dengan segera kepada guru PJK sekiranya terdapat murid lain
berada dalam stor sukan tanpa kebenaran guru PJK.

Tatacara Jurulatih/Guru.
Menjaga kebersihan stor sukan.
Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci.
Memadamkan suis apabila keluar dari stor.
Mempunyai pelan keselamatan.
Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk.
Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan.

Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan.

2.0

STOR SUKAN

Stor sukan merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan pelbagai peralatan
sukan supaya ianya selamat dan tidak mudah rosak. Ini bagi mengelakkan pihak sekolah terpaksa
membelanjakan ribuan ringgit bagi menggantikan kerosakan peralatan tersebut. Maka perlu
diwujudkan tatacara penggunaan stor sukan bagi melicinkan pengurusan dan keselamatan murid.

2.1

TATACARA PENGGUNAAN AM

2.1.1

Rekod Keluar Masuk

Perlu mempunyai rekod inventori, rekod keluar dan rekod masuk bagi semua peralatan yang
digunakan agar mengetahui bila dan siapa yang menggunakannya serta mengetahui siapa yang
memberi kebenaran tentang penggunaan peralatan tersebut. Ini bagi mengelakkan kecurian
peralatan berlaku.

2.1.2

Peralatan Disimpan Di Tempat Khas

Alat-alat sukan hendaklah diletakkan di tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa
Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas. Di samping itu, tempat-tempat tersebut perlu
dilabelkan bagi melicinkan urusan pengeluaran dan pemulangan kembali peralatan.

2.1.3

Peralatan Berbahaya Perlu Perhatian

Peralatan berbahaya seperti lembing, peluru, tukul besi dan cakera mestilah disimpan, dijaga dan
diawasi penggunaanya. Pengeluaran peralatan ini adalah terkawal dan perlukan pengawasan
daripada guru yang bertugas.

2.1.4

Kelulusan Piawai Dan Pengikhtirafan

Semua peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undangundang persatuan sukan. Ini bagi mengelakkan pengeluaran peralatan yang tidak berkualiti.

2.1.5

Dilupuskan Mengikut Prosedur

Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang
ditetapkan. Ini penting bagi mengelakkan kesesakan peralatan berlaku dalam stor sukan.

2.2 TATACARA PENGGUNAAN MURID


2.2.1

Kebenaran Memasuki Stor Sukan

Murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru dalam pelbagai urusan. Hanya
individu tertentu sahaja yang boleh memasuki stor sukan atas urusan pengeluaran dan
pengembalian peralatan tersebut.
2.2.2

Laporan Kerosakan

Murid perlu melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang
digunakan bagi mengelakkan sebarang kemalangan berlaku apabila aktiviti sedang dijalankan.
2.2.3

Pengembalian Peralatan Sukan

Semua peralatan sukan yang telah digunakan haruslah dikembalikan dalam keadaan yang selamat
dan bersih di samping memastikan jumlah yang dikembalikan adalah sama dengan jumlah
peralatan yang telah dikeluarkan.
2.3 TATACARA PENGGUNAAN GURU
2.3.1

Merekodkan Penggunaan Peralatan Sukan

Guru harus menyediakan buku rekod bagi memudahkan kerja merekodkan semua peralatan sukan
yang digunakan.
2.3.2

Tugas Guru Sebagai Pengendali Stor Sukan

Guru bertanggungjawab mengeluarkan dan memeriksa peralatan agar dalam keadaan


yang baik sebelum sesuatu aktiviti atau acara sukan bermula. Di samping itu, guru
juga akan menyimpan dan memastikan peralatan yang dikembalikan dalam keadaan
seperti sedia kala serta bersih.
2.3.3

Mengawasi Penggunaan Peralatan Yang Berbahaya

Guru sentiasa mengawasi dengan rapi penggunaan alatan yang mempunyai ciri-ciri bahaya. Selain
itu, guru bertanggungjawab memastikan peralatan sukan tersebut dalam keadaan yang terbaik
untuk digunakan. Ini bagi mengelakkan sebarang kemalangan dan kecederaan berlaku.

2.3.4

Laporan Kerosakan Dan Kehilangan Peralatan

Guru harus membuat laporan tentang kerosakan dan kehilangan serta peralatan yang perlu
diperbaiki. Laporan ini penting bagi mengetahui status peralatan sama ada boleh digunakan atau
dilupuskan.
2.3.5

Guru Berkelayakan

Pentadbir sekolah memastikan pelantikan guru penasihat yang berkelayakan dan bertauliah dalam
mengendalikan peralatan sukan. Ini bagi memastikan urusan sukan berjalan dengan lancar dan
tidak berlaku kekeliruan dalam pengendalian tatacara penggunaan stor sukan.

Pengurusan Stor Pendidikan Jasmani


Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang digunakan untuk menyimpan barang-barang
pendidikan jasmani. Stor yang di susun kemas dan teratur akan menyenangkan guru pendidikan
jasmani untuk menyimpan dan mengeluarkan peralatan pendidikan jasmani. Barangan
pendidikan jasmani kerap digunakan atau dikeluarkan untuk proses pengajaran dan pembelajaran
pendidikan jasmani. Oleh itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan jasmani memerlukan
kerjasama dari semua pihak termasuk pentadbir, guru-guru dan murid-murid.
Ciri-ciri stor pengurusan stor pendidikan jasmani
(i) Biasanya ketua panitia bertanggungjawab untuk menyelia stor pendidikan jasmani.
(ii) Guru penyelia stor bertanggungjawab perlulah menyediakan buku stok bagi alatan stor
dengan
kemas kini.
(iii) Guru penyelia stor bertanggungjawab menerima dan membeli peralatan baru
(iv) Buku catatan barang keluar masuk perlu di sediakan bagi merekodkan pergerakan alatan.
(v) Guru penyelia stor bertanggungjawab membuat pemeriksaan stok sekurang-kurangnya sekali
setahun.
(vi) Peraturan stor sukan perlulah di rangka dan dilaksanakan.

Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani


(i) Ruang
Ruang untuk menyimpan peralatan yang ada mestilah boleh menampung keperluan alatan di
samping tidak merosakkan alatan. Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan jasmani ialah lebih
kurang 300 kaki persegi. Saiz stor pendidikan jasmani bergantung kepada tiga perkara jenis dan
jumlah alatan
yang disimpan jenis sekolah dan saiz sekolah.
(ii) Rak

Bagi mengoptimumkan ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor pendidikan jasmani. Rak
yang di bina perlulah bersesuaian dengan saiz barang yang hendak di susun. Barang yang
disusun hendaklah dalam kedudukan teratur dan senang di capai. Ini bertujuan untuk
menyenangkan proses
menyimpan dan mengambil barang.
(iii) Lokasi
Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan jasmani ialah di bangunan yang berhampiran dengan
padang. Ini bertujuan bagi mengelakkan masa terbuang dalam proses menyimpan dan mengambi
barang. Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan tidak terpencil sehingga memudahkan
pencuri memecah masuk stor pendidikan jasmani.
(iv) Tingkap
Tingkap stor sukan sekiranya besar akan menyebabkan cahaya matahari masuk. Keadaan yang
panas akan menyebabkan alat yang dibuat dari kain yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-alat
yang tahan panas akan rosak.
(v) Siling
Siling biasa bagi bangunan antara 8 hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung kepada alatan
yang hendak kita simpan. Sekiranya kita hendak menyimpan galah panjang, tinggi stor perlulah
mempunyai ketinggian yang sesuai.
(vi) Peredaran Udara
Peredaran udara perlu bagi memastikan barang yang tahan lama dan mengelak bau yang tidak
menyenangkan dalam stor pendidikan jasmani.
Tingkat kecil atau ruang udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan jasmani bagi
membenarkan pengaliran udara.
(vii) Keselamatan
Berbagai langkah keselamatan perlu di ambil bagi menjamin keselamatan alatan dan pengguna.
Antara yang harus kita fikir dan pastikan ialah:

Bangunan yang ditempatkan stor sukan kukuh untuk mengelak di cerobohi.


Susun alat berdasarkan keselamatan contohnya alat yang berat perlulah di susun di bahagian
bawah rak
simpanan.
Alatan yang tajam perlulah di susun secara menegak dengan bahagian
yang tajam menghala ke bawah.
Memastikan alatan yang di buat dari logam seperti lembing dan lain-lain
dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak karat.
Memastikan tiada alat yang bersepah di lantai bagi menggelakkan kita terpijak yang boleh
menyebabkan kecederaan kepada kita.
Memastikan stor pendidikan jasmani tidak sesak ketika mengambil dan memulangkan alatan.
Gunakan sistem membenarkan pelajar tertentu sahaja yang mengambil barang dan pelajar yang
lain
tunggu di luar.
Memastikan alatan yang di buat dari kayu seperti kayu hoki dan lain-lain dalam keadaan
kering sebelum
di simpan bagi mengelak reput.
Peraturan mengambil barang dan memulangkan barang perlulah di perkenalkan dan di kuat
kuasa.
Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur
Menyediakan alatan seperti kereta sorong bagi memudahkan pemindahan barang secara pukal.
(viii) Pintu
Saiz pintu stor sukan bergantung jenis barang yang hendak disimpan.
Contohnya jika kita ingin menyimpan alat yang lebar dan tinggi seperti tilam lompat tinggi, pintu
stor pendidikan jasmani perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak sesuai mungkin menyebabkan
kerosakan kepada alat-alat dan juga boleh mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi dengan
alatan keselamatan
dan dibina dengan kukuh supaya barang pendidikan jasmani boleh di kawal dan mengelak stor
dari di cerobohi dengan mudah.

(g) Penjagaan Peralatan


Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani adalah penyebab utama alatan pendidikan jasmani
mudah rosak. Memandang keadaan di sekolah sekarang kurang guru pendidikan jasmani,
kebanyakan guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani bukan lulusan pendidikan jasmani.
Sebagai ketua panitia kita perlu memberi penerangan tentang penyalah gunaan alatan oleh
pelajar yang akan menyebabkan barang-barang pendidikan jasmani rosak. Antara
penyalahgunaan tersebut ialah:
(i) Duduk di atas bola
(ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan lain-lain
(iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dan lain-lain
(iv) Mengheret barang-barang yang di buat dari kanvas atau kain atau material yang lembut
contohnya tilam lompat tinggi dan lain-lain.