Anda di halaman 1dari 23

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

PENGENALAN

Nabikhutbah () gesaan agar umat Islam bersatu-padu, mencintai perdamaian dan


ma Islam dengan berteraskan alQuran dan sunahasas kekuatan umat Islam
NabiNabi

Golongan al-Riddahnabienggan membayar zakat () dan yang murtad (

KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN

NabiMadinahpemerintahan Islammenyatupadukan IslamIslamPerlembagaan Ma


pemimpin kerajaan Islam Madinahpusat perdagangan pusat pemerintahan

Nabi 632 Mkhalifahsistem pemerintahanZaman p


al-Rasyidintokoh

NAMA KHALIFAH
KETURUNAN
MASA PEMERINTAHAN
1. Khalifah Abu Bakar al- Siddiq
Bani Tamim
632-634M
2. Khalifah Umar bin al-Khattab
Bani Adi
634-644 M
3. Khalifah Uthman bin Affan
Bani Umaiyah
644-656 M
4. Khalifah Ali bin Abu Talib
Bani Hasyim
656-661 M

# Sistem penggantian pemimpin umat Islam tetap bersatu dan dapat mengatasi masalah
nan yg timbul

KONSEP KHALIFAH

Khalifah bahasa Arab penggantipengganti yang melaksanakan tangg


aan
yang sebelumnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

(konteks agama) tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam yg disamp


a.w. dan juga
tanggungjawab mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam

SYARAT DAM CARA PEMILIHAN KHALIFAH


Khalifah(calon)
(i) Lelaki yang merdeka
(ii) Beragama Islam
(iii) Memiliki pengetahuan tentang Islam
(iv) Mematuhi perintah Allah
(v) Sanggup melaksanakan hukum Allah
(vi) Bersifat adil
(vii) Mempunyai akhlak yang baik
(viii) Tubuh yang sihat dan sempurna
(ix) Berfikiran cerdas
(x) Warak
(xi) Pandai memtadbir kerajaan

khalifah
KAEDAH
PERISTIWA
Musyawarah atau syura
(/)

Pelantikan Saidina Abu BakarSaqifahgolongan Ansar (Bani Saadah)


persetujuan ramaiSaidina Abu Bakar.
Cadangan satu nama sahaja drp
khalifah terdahulu

Pelantikan Saidina Umar


Saidina Abu Bakar (mengusulkan)
Pemilihan daripada beberapa orang
calon

Pelantikan Saidina Uthman bin Affan


6
Percalonan oleh sekelompok
masyarakat

Percalonan () Saidina Ali bin Abu Talib

diperkukuh dengan upacara angkat sumpah () atau lafaz taat setia () a


khalifah
Proses syura dan baiah menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat, berkelayakan d
an berhemah tinggipentadbiran

Syura permuafakatan atau konsensus ()

TUGAS KHALIFAH
(1) Memelihara kedudukan agama Islam
(2) Mentadbir Negara mengikut hukum syariah () yg berpandukan al-Quran dan sunah
(3) Menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi
. keperluan rohani dan jasmani () dapat mencapai keseimbangan

** Kharaj . cukai hasil tanah yg dikenakan kpd bukan muslim


** Jizyah . cukai yg dikenakan tehadap individu bukan Islam yg berlindung di Neg
ara Islam
** Zakat . Pengeluaran sebahagian harta dan tanaman oleh orang Islam

Dalam bidang politik


(4) Memastikan kelicinan pentadbiran
. Mempertahankan Negara Islam drp ancaman musuh
. Melantik jika perlumelucutkan jawatan () pegawai pentadbiran Negara

Dalam bidang sosial


(5)
nia
(6)
(7)
(8)

Menjaga kebajikan rakyat supaya dapat menikmati kehidupan yg sejahtera di du


dan akhirat
Menjaga dan meneruskan ajaran Allah
Mengekalkan perpaduan ummah () melalui konsep musyawarah atau syura
Memantapkan sistem perundangan Islam

Dalam bidang ekonomi


(9) Menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan Negara juga baitulmal
(10) Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat

SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN


(1) Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
berketurunan Bani Tamimdilahirkan pada tahun 573 MAbdullah bin Abu Quhafah

dikenali sbg al-Siddiqyang membenarkanNabikebenaran

Nabiorang Ansar Saad bin Ubadah golongan Muhajirin


Saidina UmarSaidina Abu Bakar khalifah

(a) mengatasi masalah pepecahan yg melanda masyarakat Islam


Pepecahan
(i) kewujudkan orang Islam yang murtad ()
(ii) Gerakan golongan al-Riddah yg menyalahtafsirkan ayat al-Quran hingga tidak
mahu membayar zakat

(b) Mempertahankan Madinah drp ancaman kuasa luar

kerajaan Parsi di sebelah timur dan kerajaan Rom Timur (Byzantine) di sebelah barat
id bin al-Walid
menentang angkatan tentera Parsi di Iraq Usamah bin Zaid ke GhassanIslam

(c) Membahagikan Tanah Arab kpd sepuluh wilayah bagi melicinkan pentadbiran

Makkah, Taif, Yaman, al-Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid, Hadhramaut dan Nijran
mir wilayah

(d) Memperkenalkan bayaran gaji utk tentera melalui hasil harta rampasan perang,
undang-undang tanah dan hak rakyat terutama berkaitan
dengan golongan mawali

** Golongan Mawali . orang bukan Arab yg memeluk IslamArabcuk

(e) Mengumpulkan tulisan al-Quran

menentang golongan al-Riddahhafiz al-Quran memerintahankan Za


al-Quran pada batu, kulit binatang, kayu dan tulang serta menyalinkannya semulaKhal
ar bin al-Khattab, Hafsah (Nabi), Khalifah
Uthman bin Affan

## Penyelamat Umat Islam

(2) KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB

Bani Adi583 MUmar bin al-Khattab bin Naufal, berketurunan Quraisy


khalifah Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Zaman Keemasan kerajaan Islam di Madinah pembaharuan dan peru

Dalam bidang politik


(a) Memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai
(b) Menubuhkan majlis syura yg dianggotai oleh wakil golongan Muhajirin dan Ansa
r
(c) Membahagikan jajahan takhluk Islam kpd beberapa wilayah
(d) Melantik wali () atau gabenor sbg ketua yg bertindak sbg pentadbir awam dan pangli
ma tentera
(e) Menubuhkan beberapa jabatan penting
. Jabatan tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Ne
garajabatan diketuai oleh katib atau setiausaha
Jabatan Kehakiman dipisahkan drp jabatan lain utk mengelakkan salah laku oleh ha
kim,500 dirham

Dalam bidang sosial


(a) Mengembangkan pengajaran al-Quran dgn menyediakan tempat pembelajaran di kws
masjid
(b) Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah utk mengembangkan pendidikan
. Anu Sufyan mengajar orang Badwi di kws pedalaman
(c) Memperkenalkan kalendar Islam dgn menjadikan tahun Hijrah sbg titik permulaa
n pengiraan tahun menurut Islam
(d) Menyusun sistem ketenteraan dgn membentuk tentera tetap dan tentera sukarela
. Tentera tetap diberikan gaji dan pakaian seragam
. Markas tentera dibina di Bandar utamakubu pertahanan dibina di sempadan yg mengh
adap negara musuhMadinah, Kufah, Fustat dan
Basrah

Dalam bidang ekonomi


(a) Membina terusan dan tali air . menambahkan hasil pertanian Empangan Abu Musa d
i Basrah dan Terusan Amirul Mukminin

(b) Memperkenalkan pelbagai jenis cukai


. Cukai jizyah yg dikenakan terhadap golongan zimmi tidak memberatkan
. Zimmi = golongan bukan Islam yg memilih utk mengekalkan agama asasl mereka tet
api rela hidup di bawah pemerintahan Islamkehidupan
aman,bebas drp perkhidmatan ketenteraan dan pembayaran zakatdikenakan jizyah
. Cukai Kharaj dikenakan berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah
. Tanaman barli () dkenakan kharaj satu dirhamGandum dua dirhamanggur 10 dirham
(c) Mendirikan baitulmal bagi mengawal aliran masuk pendapatan Negara melalui si
stem jizyah dan kharaj

# Amirul Mukmnin Panglima Agung Mukmin

(3) KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN

Bani Umaiyah576MUthman bin Affan bin Abil As bin Umaiyahhartawan


ansur, sikap simpati tinggi
Zun Nurain (mempunyai dua cahaya) Nabi

khalifahmajlis syuraal-KhattabSaidina Ali b


Abdul Rahman bin Auf ()Saidina Uthman khalifah

(a) Meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan, Samarkand, Cyprus dan Tripoli
(b) Mengukuhkan pertahanan Negara dgn membina angkatan tentera laut Islam ()

(c) Mengisytiharkan sebuah naskah al-Quran yg dikenali sbg Mushaf Uthmani


. Islam kepelbagaian cara binaan (qiraat) ayat al-Quran di pelbagai wilay
(d) Membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan para pengembara
(e) Mempertingkatkan ekonomi dgn mengukuhkan peranan baitulmal dengan menggunaka
nnya utk membiayai pembangunan Negara
(f) Memperkuat angkatan tentera laut Islamperalatan senjata kapal
(g) Mengekalkan jizyah yg dikenakan kpd penduduk bukan Islam (sumber pendapatan
baitulmal)

(4) KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB

602 MBani Hasyimberketurunan Quraisy Nabiberanim tegas dan berp

Khalifah Uthmanselok belok hukum


dan undang-undang Islam

Dalam bidang Sosial


(a) Mengekalkan kestabilan dan keharmonian Negara
. Peperangan Saudara, Perang Siffin,telah mengangkat
perundingan
(b) Membina markas tentera () di Parsi dan di sempadan Syria

Dalam bidang ekonomi

(a) Meneruskan kutipan jizyah


. dinyatakan dlm surat yg dihantarnya kpd al-AsytarKhalifah Alimengikat perjanj
n zimmi utk mengenakan jizyah
kpd mereka
. al-Asytar Perang Jamal dan Perang SiffinSaidina AliSaidina Ali gabeno d
Iraq dan Syria
pedang digelar al-Lujju (kilauan air mengalir)

KERAJAAN BANI UMAIYAH

Khalifah Ali bin Abu Talibberakhirlah kaedah pelantikan pemerintah kerajaan Islam
istem syurasistem warisan
sistem warisanjawatan ketua pemerintah kerajaan Islam diwarisi secara turun-temurun

Pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah

Khulafa al-Rasyidinkerajaan Bani UmaiyahNama kerajaan mengambil sempe


iyah bin Abdu
Shams bin Abdu Manaftokoh peniaga yg terkenal Arab

Hassan bin AliMuawiyahMuawiyahmengasaskan kerajaan Bani UmaiyahPenyerahan k


berpecah belah

Bani Umaiyah 661 750 M dan berpusat di DamsyikTahapTahap Pertamapemimpin


Pemerintahan Bani Umaiyah di Sepanyol diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil (Abdul
Rahman I ) dan berpusat di Cordova dengan Andalusia menjadi
ibu kotanya (756-1031 M)Tahap Keduapemimpingelaran amir

** Keruntuhan Bani Umaiyah tahap pertama serangan drp gerakan Abbasiyahke


Palestine, Afrika Utara, Maghribi dan kemudian Sepanyol tahap kedua

Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah


(A) Sistem pentadbiran dan pemerintahan
aspek
Sistem Khalifah

Nabiketua pemerintah

Sistem wazarah

pelantikan wazir utk mengetuai sistem pentadbiran Negara di bahagian kerajaan pu


satgabenor dilantik utk mengetuai pentadbiran
wilayah (memastikan keberkesanan sistem pentadbiran di wilayah besar)

Sistem urus setia

orang pegawai utamamengumpulkan rekod, mengurus surat menyuratsistemurusa


bahagian surat menyurat, cukai, ketenteraan, polis dan kehakiman

Sistem Hijabah

HijabahpenyekatanZaman Khulafa al-Rasyidinkhalifah


keselamatan, pegawai dikecualikan drp sekatanBilal, Ketua Pos dan Ketua Penyelia Makan
an

Pegawai ditugaskan memeriksa orang yg menemui khalifahpemegang amanahpengur


an
yg sistematik

Penubuhan empat buah jabatan


. Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am, dan Jabatan Urusan C
op Mohor Pemerintah (diasaskan oleh
Muawiyah)

SUMBANGAN PADA TAHAP PERTAMA PEMERINTAHAN


Sistem ketenteraan telah diperkemas
. Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan) pertahanan Negara
. Penubuhan angkatan tentera darat dan tentera laut

Kota Basrah dikenali sbg pusat pengajaran dan penyebaran ilmuilmu


. KESAN: Lahir ilmuwan seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan filologi Arab)
Sibawayhi (ahli nahu Arab) sasterawanal-Farazdaq, Jarir,
Umar ibn Abi Rabiah dan Jamil al-Uzri

Bahasa Arab menjadi sbg bahasa rasmi Negara


. Orang bukan Arab mendapat faedah apabila tanda bunyi / baris diperkenalkan pad
a tulisan al-Quran

Melahirkan sebilangan tokoh terkenal kerana kepesatan perkembangan ilmu agama


. Urwan bin al-Zubayr . hadis
. Ibn Jarih . tafsir al-Quran
. Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata . Usuluddin

Taraf kesihatan diberikan perhatian


. Pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah al-Walid bin Abdul Malik
. Hospital penyakit kusta dibina oleh Klifah Umar ibn Abdul Aziz

Buku rujukan utk pelbagai bidang ilmu diterjemahkan () ke dalam bahasa Arab

. Ibn al-Nafis () buku al-Shamil fis Sinaah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesio
han dan
rawatan selepas pembedahan

Perkembangan ilmu dlm bidang kimia dan astronomi

Dalam sistem perundangan, hukuman berdasarkan ijtihad dgn berpandukan al-Quran, su


nah atau ijmak
. Ijtihad
. Ijmak (ulama) ijtihad hukum
.

SUMBANGAN PADA TAHAP KEDUA PEMERINTAHAN Andalusia


Dari segi pendidikan
. Pusat pengajian tinggi di Cordova diasaskan oleh Abdul Rahman IIIkemudian berkem
bang menjadi pusat ilmu pengetahuan
. Membina sebuah perpustakaan yg diasaskan oleh al-Hakam II
. 12 pusat pengajian 70 Cordova, pusat keilmuanSeville,

Pembinaan sebuah pusat penterjemahan utk menterjemahkan karya tokoh Yunani ke dlm
bahasa Arab di Toledo
. Bani Umaiyah dan Arab utk mempelajari pelbagai ilmu drp buku dan sarjana

Pembinaan Masjid Cordova . Kegemilangan seni bina Islam

Penubuhan baitulmal ()

. Mewujudkan sistem kewangan utk mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan Negar


a
. Sumber pendapatankharaj (cukai tanah)jizyah (cukai perlindungan zakat usyur (
ah
()

Dari Segi Ekonomi


. Cordova
(a) Pusat ilmu
(b) Pusat kegiatan ekonomi
(c) Pusat perdagangan antarabangsa
. Kegiatan ekonomi orang Islam di Andalusia telah mengembangkan kemahiran pembua
tan barangan tembikar serta perhiasan drp perak dan emas
. Memproses kulit dan membuat senjata
. Sistem saliran dibina utk menyuburkan dan mendapatkan benih yg berkualiti supa
ya hasil pertanian dapat dipertingkatkan

KERAJAAN BANI ABBASIYAH

pemerintahan Bani Umaiyahpenentangan berlaku dari dlm dan luar negaraoran


n Arab (golongan
mawali) bangsa Parsi dan Barbar

(a) menganggap mereka telah didiskriminasikan ()


(b) Tidak mendapat jawatan yang dianggap layak oleh mereka
(c) Mereka dikenakan kadar cukai yg lebih tinggi dro orang Arab Islam

KESAN Golongan Mawali gerakan Abbasiyah menentang pemerintahan Bani Umaiyah

Bani Umaiyah

(a) Khalifah mengabaikan tanggungjawab ajaran Islam


(b) Kebangkitan kemarahan rakyat
(c) Pemilihan khalifah mengikut sistem warisanorang Islamgolong

** Syriah . Khalifah Ali bin Abu Talib orang Islam


**Khawarij . Khalifah Ali bin Abu Talib Bani Umaiyah orang Islam

Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah

Gerakan atau Revolusi Abbasiyah Bani UmaiyahAli bin Abdullah


Umar Abdul Azizgerakan (secara terbuka)meneruskan kempen atas nama A
Mereka menjadikan Khurasan, Kufah dan Humaimah pusat operasi
Gerakan diperkukuh dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar, Abu Salamah al-Kha
llal (mengetuai gerakan di Kufah) Abu Muslim alKhurasani (ketua di Khurasan)
Bani Assabiyah diambil sempena nama al-Abbas (Nabibapa saudara)

Kerajaan ini mengamalkan pemerintahan bercorak sistem warisan sistem monarkiiaitu sis
pemerintahan keturunan raja
Abu Jaafar al-Mansur memerintahpusat pemerintahan Damsyik Baghdad
ibu kota dilawan oleh tentera Mongol (pimpinan Hulagu Khan)

SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH


1) Khalifah Harun al-Rasyid al-Makmunkota Baghdad pusat intelektual
- penulisan dan penterjemahan karya asing ke dlm bahasa Arab

2) Baghdad baitulhikmah al-Rasyidal-Makmun


- baitulhikmahkerja penterjemahan menjadi lebih sistematik
- Penterjemah bekerja secara berkumpulan dan diawasi oleh seorang penyelaras

3) Arab Penterjemahan karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani


- (tamadun) (membina kekuatan)

4) Kegiatan penulisan 3tahap


(a) Pertama . mencatat segala idea atau percakapan
(b) Kedua . mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammad
s.a.w ke dlm sebuah buku
(c) Ketiga . Mengarang (bahagian bab

5) Penglibatan golongan ulama () dlm penulisan


- Tahun 761 M, menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dlm bidang fikah, tafsir,
sebagainya
- Ulama
(a) Imam Malik = penyusun buku al-Muwatta
(b) Ibn Ishap = penyusun sejarah hidup Nabi
(c) Abu Hanifah = penyusun fikah dan pendapat ijtihad
(d) Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam SyafiI, Imam Ahmad bin Hanabal
- Terdapat pemisahan () antara ilmu tafsir, ilmu sirah (sejarah hidup Nabi) ilmu hadi
s

6) Perkembangan intelektual bergantung pada usaha terjemahan (bahasa Sanskrit, Suria


ni Yunani)
-
(a) Islam menterjamahbahasa Arabkarya asing mencipta dan membuat
(b) Islam berbakti kepada kebudayaan duniamemelihara warisan ilmu itu ketika Eropa
da Zaman GelapEropah
ilmu pengetahuan
- Pusat pengajian tinggi () (mempertingkatkan kegiatan penyelidikan)
(kedapatan hasil kajian sarjana Islam) Eropah bahasa asing

Perkembangan keilmuan di Eropah melahirkan zaman pemulihan budayaZaman Renaissance


warisanIslam

KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH

Kerajaan Abbasiyah khalifahParsi Turki kerajaan-kerajaan k


Turki kerajaan kecil kerajaan Saljuk Uthmaniyahkerajaan kecil
Uthmaniyah kerajaan

Pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniyah

UthmaniyahpengasasUthman hin Ertughrul bin Sulaiman Shah suku Qayi


kawasan sebelah barat Anatolia yang bersempadan dgn kawasan empayar Byzantine (R
om Timur)wilayah

Uthman menumpaskan () tentera ByzantineKESANramai ghazi / pahlawan tentera sert


arakat bersatu di bawah Uthman dlm
memperluas kawasan penaklukannya
Anatolia Bandar Bursa ibu negeri
1326Orhan I

Orhan I Marmara dan Pantai Aegean Ankara dan GallipoliMurad I Bayezi


dasar perluasan wilayah Istanbul (Constantinople)Rom Timur ibu neg
empayar Uthmainiyah Mehmed II Istanbulpenguasaan ekonomi

(a)
(b)
(c)
(d)

Pemimpin yang lemah


Keruntuhan sistem pungutan cukai
Pemberontakan
Pertambahan penduduk hingga sukar dikawal

Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah


Kerajaan Uthmaniyah600
1) Mewujudkan sebuah empayar yang merupakann kesatuan orang Islam di seluruh dun
ia
- Istanbul pusat pentadbiran Dunia Islam
- Sultan Selim I MakkahUthmaniyahumat Islam (pelindung)
**Sultan Selim I gelaran Pelindung Dua Bandar Suci Makkah dan Madinah

2) Suleiman I memperkenalkan sistem perundangan ()


- (membela nyawa, harta dan kerhormatan setiap individu tanpa mengir
- Kanun Suleiman

3) Sumbangan dlm sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam ()


- Kadi Mufti (sebahagian drp organisasi pentadbiran agama
- Sheikh-ul-Islam (ketua ulama )diperkenalkan untuk mengeluarkan fatwa ()
- agama dan sains undang-undang

4) Sumbangan dalam sektor ekonomi


- Istanbul & Dunia Islam bukan Islam (jalinan perdagangan
- Uthmaniyah Laut Merah, Hindu, Tengah Mediterranean
- Jalinan pelabuhan UthmaniyahmembentukIstanbulJalinan Perdagangan Dunia Isla

5) Memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu


- IslamBalkangolongan atas Eropahketurunan (susun lap
memperkenalkan sistempembahagian masyarakathasil usaha
(mobiliti sosial)

6) Perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, penerbitan dan penterj


emahan
- sistem madrasah ()sistem sekolah pengetahuan ak
maktab teknik kolej perubatan
- Sumbangan golongan intelektual dalam bidang penulisan ensiklopedia ()
(a) Mehmed al-Fanari, Molla Lifti, Katip Celebi
- Penubuhan perpustakaan di masjid, hospital, dan juga rumah

7) Sumbangan dalam seni bina masjid (Mimar Sinan IstanbulMasjid Sultan Ahmed)

Faktor Penyebaran Islam ke Eropah

(1) Pegangan akidah () yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam
(2) Tentera Islam mempunyai semangat ghazi ()Uthmaniyah empayar
(3) Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang tersusun
- (infantri) Uthmaniyahkumpulan Janissari selok-belok pepe
- sistem devshirmepentadbir

(4) Penggunaan senjata moden seperti meriam besar


(5) Uthmaniyah mempunyai armada laut () yang kuat
- Mengawal keselamatan di kawasan laut Mediterranean

(6) Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah


- kerajaan-kerajaan kecil Islam
- Maharaja John VI CantacuzensUthmaniyahEropahOrhan

(7) Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine


- Institusi Gereja Greek Ortodoks () pelindung masyarakatinstitusi gereja
(a) Penyalahgunaan kuasa
(b) Pergaduhan para pemimpin
(c) Kekurangan kewangan untuk beroperasi sepenuhnya
KESAN: Penganut agama Kristian agama Islam

(8) Uthmaniyah menjalankan dasar berteraskan diplomasi () dan toleransi


- IslamBalkanIslam
- Uthmaniyah Gereja Ortodoks kedudukan, perundangan dan hartainstitusim

(9) Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu


- Uthmaniyah sekolah, rumah sakit kawasan perdagangan

(10) Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan dan usaha para pendakwah
- Penghijrah Balkan kumpulan Sufi (mubaligh Islam) petempatan
- Pengajaran ahli kumpulan Sufi menekankan toleransi dan asimilasi () dalam ajaran m
ereka

PERTEMBUNGAN () TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA


Cara Pertembungan

(a) Melalui perdagangan dan perniagaan


- IslamNabiSyamIslam kawasan Pars
Mediterranean tamadunIslamCanton, China
bertembung dengan tamadun China

(b) Hubungan diplomatik


- Kerajaan Bani Umaiyah kumpulan penerokautara Selat Gibraltardu selatan Sepanyolorang
bukan Islam di Cordova,Valencia dan
Rhonda bertemucara hidup, pandangan politik, keag

(c) Penaklukan dan ketenteraan


- Kerajaan Khulafa al-Rasyidin, Bani Umaiyah, Assabiyah dan Uthmaniyah membentuk
ekspedisi ketenteraanIraq dan Iran
amadun Islam bertembung dengan tamadun ParsiMesir dan Afrika Utarabertembung
ah

(d) Kebudayaan
- Kemasukan Islam ke Sepanyol kemunculan kebudayaan baru
(1) Bahasa ArabSepanyol
(2) Melahir golongan Mozarab mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab ag

(e) Intelektual
- Islam Islam (ahli fikir) IslamEropahpedagang Islam
Ilmuwan Islam Berjaya mendalami ilmu dan keilmuan tamadun Eropah

Kesan Pertembungan

(a) Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya


- Al-Quran dan hadis panduan hidup

(b) Perluasan kawasan penyebaran Islam dan kawasan yang diperintah oleh orang Is
lam

(c) Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat di Dunia Islamkerajaan Delhi M
al di India

(d) Kerajaan Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah mengamalkan sistem kerajaan pusat
yang kuat

(e) Membolehkan orang Islam menguasai ekonomi terutamanya dari segi perdagangan
dengan lebih berkesan
- Islamkawasan naunganUthmaniyaharmada laut
- Istanbulpusat perdaganganIslam

(f) Perkembangan Islam di Eropah mempengaruhi proses urbanisasi dan organisasi s


osial ()
- mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan naungannya
- Dari segi kebudayaan, Islam mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan memban
gunkan kurikulumpendidikan
beragamabidang sains, matematik dan teknologi
- Mempengaruhi tatatertib kehidupan harian melalui cara berpakaian berfikir, ber
tutur, berdagang dan berpolitikzaman UmaiyahIslam
Golongan Mudejar (Islam) zaman Rennai

(g) Perluasan kawasan penaklukan Islam membolehkan para cendekiawan Islam dan bu
kan Islam bertukar pendapat
- cendekiawan Islamproses pegumpulan maklumat dan teks penulisan para cendekiawan
Aristotle, Plato, Galen dan Hipocrates

(h) Proses perkembangan penterjemahan dlm perkembangan intelektual orang Islam d


ipertingkatkan
- Penubuhan perpustakaan , baitulhikmah . Memyimpan dan mengkaji bahan penulisan
tamadun lain oleh cendekiawan

(i) Dalam ilmu perubatan


- Zakaria al-Razi 20Al-Hawi ensiklopedia perubatanGalen
- Al-Zahrawi . arif falam kajian perubatan dan farmasi

(j) Dalam bidang matematik dan astronomi


- Al-Khawarizmi, al-Battani, Abu Ishaq al-Biruji

(k) Dalam bidang pemikiran politik dan undang-undang


- Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi memberi kesan besar dlm perkembangan

(l) Dalam bidang ilmu mantik dan falsafah ()


- Ibn Sina .
- Ibn Rushd . ahli perubatan dan astronomiKadiilmu akal dan mantik

(m) Kesenian Islam


- Seni ukir dan bina orang Islam Masjid Cordova, Masjid Sultan Ahmed dan Istana
Alhambra
- ketinggian martabat tamadun Islam ()
- kepercayaan tauhid () akidah (elemen)

(n) Sumbangan cendekiawan Islam dalam dunia kesusasteraan


- Puisi dan novel Rubaiyah (Omar Khayyam), Kitab al-Bayan (al-Jahiz)Jalal ad-Din Rum
bertemakan ketuhanan

(o) Mengembara dan meneroka kawasan di luar naungan Islam utk menambah ilmu
- Ibn Buttuta China, India dan Afrika
- Al-Mascudi China, Parsi, India dan Timur Afrika
- Ibn Fadhlan utara Eropah

(p) Berjaya mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam dengan ide
a mereka sendiri

(q) Mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropah


- Eropah keilmuan IslamZaman Gelapsejarah EropahRevolusi Pe