Anda di halaman 1dari 11

PENGURUSAN

SUKAN
FUNGSI PENGURUSAN

A) MENTAKRIFKAN PENGURUSAN
SUKAN

Pengurusan sebagai proses merancang,


mengelola, mengarah danmengawal aktiviti
manusia dengan campuran sumber lain
dalamorganisasi untuk mencapai matlamat
yang ditetapkan.

B)MEMERIHALKAN FUNGSI
PENGURUSAN :
PERANCANGAN,PENGORGANISA
SIAN,PENGAMBILAN
STAF,PENGARAHAN,PENYELARA
SAN,PELAPORAN,PENGAWALAN
DAN BAJET.

PERANCANGAN

- Proses penetapan tujuan dan matlamat


organisasi serta strategi dan tindakan yang
perlu dilakukan

PENGORGANISASIAN
. Proses menyusun dan mengagihkan sumbersumber organisasi untuk melaksanakan tugas
yang telah ditetapkan supaya matlamat
organisasi dapat dicapai.

PENGAMBILAN STAF

Sebagai mengisi dan memelihara jawatan


dalam struktur organisasi.

PENGARAHAN
. Memberi panduan , bimbingan , dorongan
serta motivasi kepada tenaga kerja .

PELAPORAN

menyediakan laporan selepas sesuatu


pertandingan sukan dijalankan
menyediakan post mortem

BAJET

Meneliti kertas kerja.


Mendapatkan belanjawan daripada
sektor/bahagian tertentu seperti
kementerian Belia dan Sukan.
Mendapatkan tajaan daripada badan-badan
korporat dan individu

C) MEMERIHALKAN ORGANISASI
SUKAN SEKOLAH DAN BIDANG
TUGAS PERSONEL YANG
TERLIBAT.

ORGANISASI SUKAN SEKOLAH

Membantu menangani perubahan yang berlaku


pada persekitaran luaran organisasi

Membolehkan organisasi menggunakan sumbersumber yang terhad dengan efektif

Memberi arah dan hala tuju kepada anggota


organisasi

Membolehkan penyelarasan dilakukan di


kalangan unit yang berasingan dalam organisasi

BIDANG TUGAS PERSONEL YANG


TERLIBAT

membuat ramalan dan unjuran keperluan masa


depan personel, tentukan keseimbangan bekalan dan
permintaan
Peningkatanmutu kerja manusia dan latihan:
Merancang dan melaksanan program latihan dan
pembangunan kerjaya bagi meningkatkan mutu
perkhidmatan, daya pengeluaran dan bakat
keupayaan.
Pembayaran upah dan gaji:
membentuk system pembayaran upah yang wajar dan
sistematik+ ganjaran lain; elaun, pampasan,
insurans,persaraan dan cuti sakit.