Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL (2015)

SAINS
BIL
PROGRAM
1.

OBJEKTIF

1. Murid Lemah
dibantu oleh murid
Bimbingan
Rakan Sebaya cemerlang di sebelah
(menggunakan
Bahasa ibunda)
1. Menguasai
teknik mengajar
Latihan
Sains
Dalam
2. Memahami dan
Perkhidmatan mempelajari
Guru Sains
kemahiran proses
sains dalam PdP
sains

2
Gemilang
Sains (kelas
Tambahan)

Meningkatkan
peratus murid
cemerlang dalam
subjek Sains

T/JAWAB

Semua
guru Sains

Ketua
panitia
Guru Sains

Ketua
Panitia
Semua
guru Sains

TEMP
OH

Jan
nov

Jan
Nov

Mei

KOS/
SUMB
ER

TOV

ETR

INDIKATOR
KEJAYAAN

Peratus murid
menguasai
topic
meningkat

Peratus
murid lemah
dapat
dikurangkan

Murid-murid dapat
menguasai fakta dan
konsep sains dan
mengaplikasikan
dalam kehidupan
harian

Belum ada
guru
cemerlang
dalam Sains /
opsyen Sains

P &P guru
lebih
berkesan

Bilangan guru yang


cemerlang dalam P&P
meningkat dan
peratus murid lulus
UPSR mencapai 100
% menjelang 2019

RM
300/
Panitia
Sains

Hanya 50 %
murid lulus
berdasarkan
ujian akhir
tahun 3

Peratus mata
pelajaran
Sains
meningkat
kepada 80%

Peratus Gred A dalam


UPSR dan PKSR
meningkat sebanyak
5%

PELAN OPERASI
SAINS TAHUN 4
NAMA PROGRAM

Pertandingan membuat peta pemikiran

OBJEKTIF

1. Murid mempersembahkan idea dalam bentuk peta pemikiran.


2. Meningkatkan gaya pembelajaran murid

TEMPOH

Jan Mei

KUMPULAN
SASARAN

Semua murid SKUB

GURU TERLIBAT

Semua Guru

PROSES KERJA

1.0 Taklimat Program


1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan penghasilan peta pemikiran kepada guru dan murid
2.0 Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Hasil kerja murid dianalisis.
2.2 Murid dikategori dalam kumpulan mengikut tahap penguasaan
mereka.
3.0 Pelaksanaan aktiviti
3.1 Setiap murid akan diberi contoh peta pemikiran.
3.2 Murid akan menggunakan bahan yang diberi untuk menghasilkan
peta pemikiran berdasarkan tajuk.
3.3 Guru akan membimbing murid supaya dapat menghasilkan peta
pemikiran yang berkualiti

KEKANGAN

Sebilangan murid tidak faham konsep peta pemikiran

PEMANTAUAN

1. GPK 1
2. Ketua Panitia Sains

PENILAIAN

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenal pasti peta pemikiran yang berkualiti.

PENAMBAHBAIKA
N

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi


menghasilkan peta pemikiran yang berkualiti..

NAMA PROGRAM

Latihan Dalam Perkhidmatan Guru Sains

OBJEKTIF

1. Menguasai teknik mengajar Sains


2. Memahami dan mempelajari kemahiran proses sains dalam PdP
sains

TEMPOH

Jan Nov

KUMPULAN
SASARAN

Semua guru Sains

GURU TERLIBAT

Semua Guru Sains

PROSES KERJA

Taklimat Program
1.1Ucapan Ketua Panitia
1.2Penerangan tujuan latihan dalam perkhidmatan kepada guru.
1.3Menubuhkan jawatankuasa kerja
2.
Kenal pasti penceramah
2.1 Menjemput guru cemerlang sains sebagai penceramah dalam
latihan dalam perkhidmatan ini.

3. 0 Latihan dalam perkhidmatan dijalankan pada bulan Februari.


4.
Pelaksanaan aktiviti
4.1 Guru akan didedahkan dengan teknik menjawab soalan
kemahiran proses sains.
4.2 Guru diberi latihan untuk menguji kefahaman

KEKANGAN

Guru tidak ada asas kemahiran Sains yang baik

PEMANTAUAN

1. GB
2. GPK 1
3. Ketua Panitia Sains

PENILAIAN

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenal pasti keberkesanan program tersebut

PENAMBAHBAIKA
N

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi latihan


dalam perkhidmatan yang seterusnya.

NAMA PROGRAM

Gemilang Sains (Kelas Tambahan)

OBJEKTIF

1. Meningkatkan peratus murid cemerlang dalam subjek Sains

TEMPOH

Jan Nov

KUMPULAN
SASARAN

Semua murid

GURU TERLIBAT

Semua Guru Sains

PROSES KERJA

1.
2.
3.
4.

Taklimat Program pada 12 Januari 2015


Melibatkan semua murid Tahun 4
Kelas tambahan dijalankan pada setiap hari Khamis
Bahan keperluan = buku kerja/ buku aktiviti (23 set)

KEKANGAN

Murid harian selalu tidak menghadiri kelas tambahan

PEMANTAUAN

1. GB
2. GPK 1
3. Ketua Panitia Sains

PENILAIAN

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenal pasti keberkesanan program tersebut

PENAMBAHBAIKA
N

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi


pelaksanaan kelas tambahan