Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG

BUKIT MARAK, 16030 BACHOK, KELANTAN

BORANG SKT 2010

BIDANG : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Ringkasan Aktiviti / Projek KPI Pencapaian


Bil Pelaksanaan Ulasan
(Senarai Aktiviti / Projek) Kuantiti Kualiti Jangka Masa Sebenar
1. 1.Daftar pelajar pada hari Jumlah pelajar yang 100% pelajar Hari pendaftaran
pendaftaran yang mendaftar hari telah daftar Januari
Guru Tingkatan 1ARAB1 ditetapkan sebelum sessi kecuali yang
persekolahan bermula. Semua pelajar mendapat
tingkatan 1 tawaran ke
sekolah lain Januari 2010
2. Bekerjasama dengan unit
disiplin untuk
melaksanakan program Febuari 2010
orientasi tingkatan 1 selama
seminggu
Febuari 2010
3.Kumpulkan maklumat 43 orang pelajar
/biodata pelajar dalam hantar borang SMM 43 org pelajar
borang SSM yang telah lengkap.

4. Daftar nama pelajar baru 43 orang pelajar telah


ke dalam rekod pendaftaran di daftarkan.
pelajar 2010 43 orang pelajar
Jan-feb 2010
5. Key in biodata pelajar 43 orang pelajar baru
dalam computer didaftarkan
menggunakan program SSM

6. Ambil kedatangan harian Sepanjang 2010


pelajar dan catatkan dalam Setiap hari waktu
buku rekod kehadiran persekolahan. 43 0rang pelajar
Menandakan jadual
kedatangan harian selewat-
lewatnya sebelum waktu
pertama berakhir dan
menyimpan buku daftar
pelajar di
pejabat.Menentukan semua
butir yang dikehendaki ada
di dalam kelas.
7.Memastikan data terkini Sepanjang 2010
pelajar di dalam kelas. Update mengikut 43 orang pelajar
arahan PK HEM
8.Memastikan kelas
mempunyai buku rekod 1 buah buku Semua guru
ponteng kelas dan diletakkan dalam matapelajaran isi Sepanjang 2010
diselenggarakan seperti kelas dibawah seliaan dan ketua
yang diarahkan.  ketua tingkatan tingkatan pantau

9.Laporkan kepada unit Seramai 43 pelajar


disiplin sekiranya pelajar dipantau setiap masa Sepanjang 2010
tidak hadir mengikut 43 orang pelajar
spesifikasi yang telah
ditetapka oleh Lembaga
disiplin sekolah
Sebuah buku rekod Sepanjang 2010
 10.Buku diambil dan kehadiran pelajar. Sebuah buku
dihantar pada waktu dan
ditempat yang dtetapkan.  
Menjamin keselamatan
buku tersebut.

11.Membentuk organisasi
kelas yang terdir daripada Sepanjang 2010
Ketua Tingkatan. Penolong 43 orang pelajar beri
Ketua Tingkatan, Bendahari, kerjasama. 43 orang pelajar
AJK kebersihan dan AJK
Keceriaan, memastikan AJK
kebersihan mengagihkan
pelajar untuk
membersihkan papan
hitam, menyapu lantai,
mengelap tingkap,
menyusun kerusi meja dan
membuang  sampah.
Memastikan AJK Keceriaan
sentiasa mengemaskini
papan kenyataan dan papan
maklumat dari masa
kesemasa, menyediakan 
langsir dan bunga untuk
kelas.

12.Menentukan perkara-
perkara yang berikut ada di
dalam kelas:              
Jadual waktu Januari 2010
Jadual Tugas
Perabot kelas seperti kerusi
meja pelajar dan meja guru
dan papan hitam 
 diiventorikan
 Moto Kelas.
Alatan kebersihan seperti
penyapu dan pengaut
sampah.

13.Menentukan kawal
elektrik, kipas angin dan
lampu dalam keadaan baik
dan selamat digunakan. Sepanjang 2010
3 keping borang
beserta salinan Diisi 3x setahun
14.Melaporkan perabot dan Borang semakan
peralatan elektrik yang inventori telah diisi
rosak kepada guru-guru dan dihantar kepada
penyelaras kursus  pihak yang
yang berkenaan. berkenaan. Update 3x
setahun
15.Membimbing organisasi
kelas yang dilantik
menjalankan tugas.

16.Mengadakan tabung
kelas dengan jumlahnya
terpulang kepada budi
bicara pelajar.Tabung ini Kemaskini setiap
adalah bagi tujuan yang bulan
berkaitan
Keceriaan kelas.  Kebajikan
pelajar.
17.Laporan pelajaran, sijil Alatan elektrik dalam
berhenti dan surat akuan  keadaan baik (rujuk
  inventori)
 Mengisikan markah
dan membuat
laporan kemajuan
akademik,
kokurikulum dan 4 kali setahu
fizikal dalam
kemajuan pelajar 34 pelajar Tabungan di 2x setahun
bagi setiap organisasikan kelas gunakan untuk
semester/penggal. menceriakan
 Menyampaikan slip kelas.
kemajuan pelajar
kepada ibu bapa
setiap kali selepas
ujian.peperiksaan.

 Masalah
pembelajaran,
kesihatan diri dan
disiplin. 

Sepanjang tahun
hingga habis/
18.Kutipan Yuran dan selesai
Derma  pembayaran
 
 Mengutip yuran
sekolah pada awal 34 orang pelajar 34 orang pelajar
tahun dan
menggalakkan
pelajar membayar
kesemua yuran
sekaligus.
 Mengutip derma
PIBG

 Mengutup wang
peperiksaan bagi
kelas-kelas
peperiksaan. 34 orang pelajar
 Mengeluarkan resit
kepada pelajar bagi
pembayaran yang
dibuat.

 Menyerahkan wang
kutipan yuran
sekolah dan wang
peperiksaan serta
buku kutipan
kepada Pembantu Sepanjang 2010
Tadbir pada hari
yang sama.

 Menyerahkan wang
kutipan derma 4 pelajar telah jelas 34 orang pelajar
PIBG kepada yuran SUWA hingga mesti jelaskan
Bendahari PIBG Mac 2010 yuran yang di
tetapkan. Januari 2010

19.Pendaftaran Pelajar
Baru 
  Febuari 2010
 Menerima
kemasukkan .
pelajar baru, ke
dalam buku
kemasukan pelajar
dan mendapatkan
nombor Febuari 2010
pendaftaran pelajar
baru dari buku
kemasukan pelajar
daripada daripada
Penolong Kanan
HEM.
 Menentukan
penerimaan borang
SPBT (sekiranya
layak) dari sekolah
yang terdahulu dan
memastikan pelajar
ini mendapat buku Jumlah pelajar terkini Rujuk buku rekod
teks. 34 orang kedatangan
 Menyemak jika pelajar
pelajar ini
menerima sebarang
bentuk biasiswa
dan melaporkan
kepada guru Febuari 2010
biasiswa.

 Menentukan rumah
sukan. Kemaskini
34 pelajar layak laporan SPBT 34
 Mengambil butir- menerima SPBT hantar borang
butir diri yang spbt
diperlukan.
9 pelajar pulangkan
buku kerana Berjaya
ke MRSM

20.Murid Keluar 
 
30 orang pelajar telah Januari 2010
 Menentukan
hantar borang
kelulusan untuk
permohonan KWAMP
bertukar telah
dan telah disemak
diterima.
 Menentukan buku
teks telah
dipulangkan.

  Menentukan
penerimaan
biasiswa
dilaporkan kepada
pejabat.

21.Pendaftaran sukan, 9 orang pelajar Sepanjang 2010


persatuan dan lain-lain.  pindah ke MRSM
  seluruh Malaysia Jumlah terkini
 Menentukan setiap hingga Mac 2010
pelajar menyertai 34 orang pelajar.
aktiviti
kokurikulum dan
menyerahkan
senarai nama
mereka mengikut
persatuan, kelab
dan badan
beruniform yang
dipilih kepada 34 orang pelajar
Penyelaras 34 orang pelajar
Kokurikulum. telah didaftarkan
 Menggalakkan
pelajar bergiat
cergas dalam sukan
dan juga aktiviti
kokurikulum

34 pelajar didaftarkan 34 orang pelajar


menyertai ko- telah didaftarkan
kurikulum.

Tandatangan PYD Tandatangan Pegawai Penilai

………………………… ………………………………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG
BUKIT MARAK, 16030 BACHOK, KELANTAN

BORANG SKT 2010

BIDANG : KURIKULUM

Ringkasan Aktiviti / Projek KPI Pencapaian


Bil Pelaksanaan Ulasan
(Senarai Aktiviti / Projek) Kuantiti Kualiti Jangka Masa Sebenar
1.Dirancang mengikut Januari 2010
Guru Matapelajaran • Menyediakan HSP dan SP Bahasa
Rancangan Pelajaran 1.RPT – Inggeris.
Kemahiran Hidup Tahunan / Harian bagi sekali setahun
Bersepadu Tingkatan 1,2 matapelajaran:- 2. Fail peribadi dan
dan 3 • KHB 2.RPH – Setiap hari Buku Rekod mengajar
• PSV lengkap dengan
Guru Pendidikan Seni Visual • PJK Rancangan Pelajaran
Tingkatan 1 dan 2 Tahunan setiap
tingkatan yang diajar.
Guru Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan 1,2 ,3 dan 5 3. Buku Rekod
• Melaksanakan tugas mengajar lengkap
mengajar Tingkatan dengan rancangan
1, 2 & 3 untuk pelajaran harian
matapelajaran KHB sebelum proses P&P Sepanjang 2010
(PK), PSV dan PJK berjalan.
1.

4. Buku Rekod
mengajar yang
lengkap dengan
rancangan pelajaran
harian sepanjang
minggu lengkap dan
diserahkan untuk
ditandatangani oleh
pentadbor pada akhir
minggu persekolahan.
Pentaksir Berasaskan
Sekolah (PBS) Bagi
Matapelajaran KHB (PK) Pendokumentasian Bermulan
Pelajar tingkatan yang pelajar lengkap, terkini januari hingga
• Memastikan pelajar diajar dan memenuhi kritirea Julai 2010
melakukan dan 3pdg1 yang telah ditetapkan
menyiapkan kerja Dilaksanakan pada 2arab2 oleh Lembaga
kursus KHB dengan tingkatan 1, 2 dan 3 1m1 Peperiksaan Malaysia
betul, baik, sempurna & Mengikut spesifikasi dan 1m2
menepati spesifikasi criteria Lembaga 1a1
yang dikehendaki oleh peperiksaan Malaysia 1a2
Lembaga Peperiksaan
Malaysia.
2. • Memastikan pelajar
menghantar kerja
kursus KHB tepat pada
masanya
• Memastikan &
memantau pemarkahan
terhadap pelajar
dilakukan dengan betul
& tepat.

Menyedia dan mengemaskini bengkel Meningkatkan Sepanjang 2010


Setiausaha Bengkel KHB mengemaskini Bengkel KHB, fail keceriaan bengkel
Kemahiran Hidup pendokumentasian,
Bersepadu. Inventori dan alatan KHB sepanjang pnp.
KHB serta keadaan
- Berjaya menyedia dan selamat untuk sessi - Mengemaskini
mengemaskini bengkel p&p inventori dan alatan
KHB, Inventori dan alatan dan bahan.
3. KHB serta keadaan
kondusif.
• Menyediakan BBM Setiap bahan di simpan 5 tajuk teras tingkatan Semua topic teras dan Sepanjang 2010
dalam bentuk dalam blog 1 elektif tingkatan 1
4 multimedia bagi
sukatan pelajaran KHB
(PK) Tingkatan 1, 2 & 3

Memeriksa buku nota dan Setiap masa p&p Semua topic harus Buku nota dan buku Sekurang-
buku latihan dijalankan dihabiskan dalam latihan perlu kemas kurangnya 3x
5 waktu yang telah dan teratus setahun
ditetapkan Pemantauan pengetua mengikut
dan ketua bidang arahan pihak
pentadbi

Semua kertas ujian / Sebelum diedarkan/ di


Menyedia kertas ujian dan Menggubal dan pepriksaan telah siap reso perlu dapatkan
peperiksaan peringkat menyediakan soalan- disediakan sekurang pengesahan dari ketua
dalaman soalan ujian dan bidang
kurangnya 1 minggu
peperiksaan serta sebelum tarikh ujian
memeriksa kertas dan peperiksaan.
6. jawapan
Ujian Setara 1

Ujian Setara 2
4kali setahun
Peperiksaan Penggal 1

Peperiksaan Penggal 2

Tandatangan PYD Tandatangan Pegawai Penila

……………………………………………… ……………………………………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG
BUKIT MARAK, 16030 BACHOK, KELANTAN

BORANG SKT 2010

BIDANG : HAL EHWAL MURID

Ringkasan Aktiviti / Projek KPI Pencapaian


Bil Pelaksanaan Ulasan
(Senarai Aktiviti / Projek) Kuantiti Kualiti Jangka Masa Sebenar

Setiausaha Kantin Menguruskan kantin Keceriaan Sentiasa Sepanjang tahun


mencapai standart kualiti Kebersihan memenuhi
A Amalan pemakanan piawaian dan
tahap kebeersihan
tinggi
Pendokumentasian yang
1.
lengkap
Mesyuarat 4x setahun
dihadiri oleh
Mesyuarat semua AJK (main
peranan dan
komited)

Merancang dan mengurus Memastikan majlis Dijalankan Mei 2010


Setiausaha Hari Guru acara hari guru dengan meriah dan mendapat dengan sistematik
sistematik komitmen semua dan teratur
pihak
2.
Kertas kerja
Mesyuarat
Bajet
Kelulusan pengetua
refleksi

Tandatangan PYD Tandatangan Pegawai Penilai

………………………………………………………… ……………………………………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG
BUKIT MARAK, 16030 BACHOK, KELANTAN

BORANG SKT 2010

BIDANG : KO KURIKULUM

Ringkasan Aktiviti / Projek KPI Pencapaian


Bil Pelaksanaan Ulasan
(Senarai Aktiviti / Projek) Kuantiti Kualiti Jangka Masa Sebenar

Guru Penasihat Persatuan Mengadakan mesyuarat Januari –Mac


Pandu Puteri • Memantau proses Agung dan 1. Menyediakan 2010
perjalanan pembentukan AJK jadual latihan Seperti yang
Mesyuarat Agung untuk guru dan telah ditetapkan
Unit Badan Merancang dan murid dalam takwim
Beruniform membincangkan aktiviti sekolah
• Memantau dan sepanjang 2010.
memastikan
Menjalankan latihan 2. Mengenalpasti
perjumpaan ahli
mengikut jadual peserta bagi setiap
berjalan mengikut
acara yang
aktiviti yang telah Mendaftarkan pelajar dipertandingkan
dirancang peringkat negeri
• Memantau dan
bermalam semasa Memungut yuran untuk
program pelajar gerakkan persatuan
• Mengurus dan
mengiringi pelajar ke
pertandingan kawad
dan perkhemahan
peringkat negeri
Kelantan
Guru penasihat rumah Telah dilaksanakan • Semua kuantiti • Majlis sukan
sukan (Jebat) dengan jayanya telah dilaksanakan telah berjalan Januari- akhir
dan kehadiran di dengan lancer febuari 2010
catat dalam buku • Pasukan rumah Januari –Mac
pendaftaran jebat mendapat 2010
kehadiran tempat pertama Seperti yang
2.
dan atlit-atlit telah ditetapkan
telah di berikan dalam takwim
penghargaan sekolah
dan diadakan
jamuan

Tandatangan PYD Tandatangan Pegawai Penilai

………………………………………………………… ……………………………………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG
BUKIT MARAK, 16030 BACHOK, KELANTAN

BORANG SKT 2010

BIDANG : TUGAS-TUGAS KHAS [PPD/JPN/KPM]

Ringkasan Aktiviti / Projek KPI Pencapaian


Bil Pelaksanaan Ulasan
(Senarai Aktiviti / Projek) Kuantiti Kualiti Jangka Masa Sebenar

1.

2.

3.

Tandatangan PYD Tandatangan Pegawai Penilai

………………………………………………………… ……………………………………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG
BUKIT MARAK, 16030 BACHOK, KELANTAN

BORANG SKT 2010

BIDANG : TUGAS-TUGAS KHAS [LUAR DARI TUGAS RASMI]

Ringkasan Aktiviti / Projek KPI Pencapaian


Bil Pelaksanaan Ulasan
(Senarai Aktiviti / Projek) Kuantiti Kualiti Jangka Masa Sebenar

Melaksanakan program untuk Menganjurkan majlis Program Sepanjang tahun


Ajk Kebajikan Madrasah KG. mengimarahkan madrasah berbentuk keagamaan dilaksanakan
Pauh Buntut seperti berrbuka dengan bantuan
1. puasa, maulidul rasul imam dan
penduduk kampong
Sumbangan tenaga
dan kewangan

Mengumpulkan sahabat SMM dan 35pelajar/ kelas tahun 15 orang Berjaya Sepanjang tahun
rancang pertemuan jejak kasih 1995 dikumpulkan dan
2.
ALUMNI SMMelor selalu berhubung
Wujudkan gabungan pelajar
melalui teknologi maklumat

Menganjurkan perjumpaa ukhwah 35 orang ahli Seramai 25 orang Hujung tahun/ cuti
ALUMNI UTM/SPH 1996- peringkat negeri kumpulan dalam satu telah Berjaya persekolahan
2000 Merancang program hari keluarga . kelas dijejaki Dan merupakan
4 sahabat di landa aktiviti tahunan
3. Melawat sahabat yang dalam musibah
kesusahan
1 kematian suami
Memungut derma kilat dan 1 penyakit kanser
membuat lawatan ke rumah 2 buang hempedu
sahabat yang di timpa musibah

Tandatangan PYD Tandatangan Pegawai Penilai

………………………………………………………… ……………………………………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG
BUKIT MARAK, 16030 BACHOK, KELANTAN

SASARAN KERJA TAHUNAN


TAHUN 2010

NAMA GURU :
SITI NORHASLIDA MAT HASSAN

NO. KAD PENGENALAN :

Anda mungkin juga menyukai