Anda di halaman 1dari 8

PROVIMI ME ZGJEDHJE

Lënda: MOS
KUJDES! Kimi DËMTO BARKODIN Varianti A
________________________________________________________________________________________________________________________

BARKODI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS
AGJENCIA QENDRORE E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2009

LËNDA: KIMI

VARIANTI A
E premte, 10 korrik 2009 Ora 10.00

Udhëzime për nxënësin Mënyrë zgjidhjeje


e kërkesave të testit
Testi në total ka 20 pyetje.
Në test ka kërkesa me zgjedhje dhe me zhvillim.
Në kërkesat me zgjedhje rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për
kërkesat me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.
Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë.
Pikët për secilën kërkesë janë dhënë përbri saj.

Për përdorim nga komisioni i vlerësimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kërkesa

Pikët
11a 11b 11c 11d 12a 12b 13a 13b 14a 14b
Kërkesa

Pikët
14c 15 16 17 18 19a 19b 19c 20a 20b
Kërkesa

Pikët

Totali i pikëve KOMISIONI I VLERËSIMIT

1. …………….….....………..Anëtar

2. …………….....……..…….Anëtar

________________________________________________________________________________
© AVA 1 10 korrik 2009
2. Ne atomin e njb elementi, elektroni i fundit sipas radhb se mbushjes ka kEto vlera tE
numrave h & e : n = 3,1= I; m = -1, s = -1/2. Numri atomik Z i tij &she:
1 pike

3;:
C) 18
D) 14

3. NjE nga substoznce~te rn&poshtmeka pikg vlimi me t3 lartb. Ajo &he:


( ZR=I ZF-9, k,
9 2 ~ ~ 3 5 )

9 zhvendos r&ionin ma.-


) zhvados rwksionin djsrthtas
C ) nuk id- nE m i
on
D) m t vEllimin e substan& C

1 pike

A) N& q b e jashtb sigurohet pErcjellshmhiajonike,


B) Nti qarlcun e brendshb sigurohet p&cjelIshm&a elektronilce.
Elementi @van& fimksionon pk aq kohe sa ekziston kat&
Shenja e ngarkest s s& anodes &ht& negative.

@ AVA
PRO WMI ME ZGJEDHJE
Unda: Kimi Varianti A

7. Ne perberjen, me formule kh&e NHiN03, n w a t e oksidimit tE elernentit azot jane:


1 pikE
A) +3 dhe +5
@ -3 dhe +5
C) -3 dhe -5
D) -4 d h e + 3

8. NE c i l h nga ptirbsrjet e m@oshtme, tE gjitha atornet e karbonit jane te hibridizimit sp3:


1 pike
:@ CH3- CH2 CH3 -
B) CH2 =CH - CH3
C) CH C - CH3
D) CH2 = C = CH2
9. Nje paberje organihe Ira kEto veti:
- vepron me alkool dhe jep ester
- jep reaksionin e pasqyrEs
Formula M e e paberjes eshtE:

A) CzHsOH
B CH3COOH

dC1 HCOOH
CH3CH0

A) propanoat propili
B) propoksipropan

8:Zg:fTan
11. Vargu polipeptidik perftohet nga lidhja qe realizohet midis molekulave aminoacideve.

a) S h h a j reahionin e pMlimit tE. tripeptidit nga acidi amino -2 propanoik 1 pike

0 AVA 3 10 korrik 2008


c) Em&b Uojin e lidhjes qE r e h h e t midis molekulave tE aminoacideve.

,&a% ~7fi-d

d) Me dl& prej substancave NaOH, C2&, CH3COOCH3,vepron tripeptidi?

~ 4 O
4 M

12.
a) Tregoni arsyen pse disa nga elementet e sistemit periodik shfaqin dy ose me
s h W valenca? X pike

b) Bazuar nt!p a n a) jepni nje shembull duke phgiedbur njt element nga
p e r i d d o n nga 11 deri n€ 18).
perioda e tretl! (2-ja nL! Ut€!

13.NE ~ o o i e nprapesuesMm 2N0 +02 *-, 2


N a pmendrimi mestar i oksidit Eamtit
(NO) dhe (02)&h# p&ME&ht 0,4 moYl dhe 03 mol A, kurse p&qe&hi n& gjendje ekuilbri
iN& ~shti30,lmolfi

a) T13 gjendet m e n d h i ne gjendje e%uilihri i (NO ) dhe (a).

@ AVA 4 10 korrlk 2009


Linda: Kimi

. .

14. Per reaksionin ne elmilib&:


Hz(g) + h(g) 2mk) AH = -250 Wmol
Energjia e aactivizimit p& reaksionin e drejtE eshte 30 kJ/mol.

a) q e n i vlerk e energjise sC aktivizidt pEr reaksionin e zhdrejtg.

b) Shpjegoni arsyen pse eneraia e aktivkhit dallohet nga energiia e brendeshme. -


.,.
-2-- .. .
c) Shkruani shprehjen matematike ttj ligjit tE veprimit tE masave p k reaksionin e drejte.
..
v. a- * t ~ ~ ~ ~ 1 : / . 3
.

, .
-%. ,
.

.-
Y. - 15. PEr t8 sbnd&mm9g HzO nga gjendja e lEngtSt ntS tE gazte CshtE dashur 5 -9 kJ nxehEsi.
-.I- Gjeni v k & ne AH ttj reaksionit tE shndEnimit ujit nga gjendja e lbget ne at&tE gazte.
2 pikE
I. &o,, -7 h:Oq, b # - ?
n

5 10 korrik 2009
Link h i

16. Gjeni mash nl!gram Na20 q6 duhet tE vepmj&me ujin p& pikfhr 40- NaOH:
(MNI= 23 &ol, Mo=16 dm01Mn= 1 gh01)

17. Sa Bshtlf pH i trMsirEs se pMtuar p8rzieqia e 1 lit&rW s i r & 0.2 M CH3COOHme 1 lit&
fB"
tretesirz 0.1 M KOH? IK,= 1.8.10 ,log 1.8= 0.26)

41 CCCJcoo~+E O H - 7 C K 3 C o O K +HZO

-.

@ AVA
PROVIMI ME ZGJEDHJE
Unda: Kimi Variantl A

18. Nje hidrokarbur ka kEto veti:


- qngj yros tretEsirt4n ujore te bromit
- nE prani te nje katalizatori vepron me
34.78 % oksigjen.
Pkcaktoni formulgn kh&e E ti]. 3 pikg

a) Sa &sht&numri i izomereve # pozicionit qtS formohen ne qofE se zEvendEsohet


nje atom hidrogjen me brom nts molekulEn e n - hekzanit? 1 pikE

0AVA 10 korrik 2009


c) Em&2oni ato sipas WAC.

20. P M e n 12 gr njt! acidi monokarboksilik me 400 ml trees% 0,5M ti!NaOH.


a) Gjeni fornut& molekulare t t acidit monokarbobilik. 3 pilrl5
Ch Kzulin & O N + f l d o ~ - 7 r h 4 $ f 1 4 / G @ ~ & +40

@ AVA 8 10 korrlk 2009