Anda di halaman 1dari 14
FORMAT BAHARU UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN 2016 1
FORMAT BAHARU UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN 2016 1
FORMAT BAHARU UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN 2016
FORMAT BAHARU
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
(UPSR)
MULAI TAHUN 2016
FORMAT BAHARU UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN 2016 1
UPSR MULAI 2016
UPSR MULAI 2016

Sejajar dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan melengkapi pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di samping

membudayakan unsur-unsur Kemahiran Berfikir Aras

Tinggi (KBAT), maka format peperiksaan UPSR 2016

yang baharu dan ditambah baik akan digunakan.

Walau bagaimanapun, Ujian Pencapaian Sekolah

Rendah (UPSR) masih berbentuk ujian bertulis 100% peperiksaan pusat seperti tahun-tahun sebelumnya.

UPSR MULAI 2016
UPSR MULAI 2016

Format dan contoh instrumen UPSR mulai tahun 2016

dimuatnaik ke laman sesawang Lembaga Peperiksaan

yang boleh dicapai melalui www.lp.edu.my pada 28 September 2015.

MATA PELAJARAN UPSR TAHUN 2016
MATA PELAJARAN UPSR TAHUN 2016

Mata pelajaran yang ditaksir dalam UPSR ialah:

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

KERTAS PEPERIKSAAN UPSR
KERTAS PEPERIKSAAN UPSR

BIL

KERTAS PEPERIKSAAN

JENIS SEKOLAH

 

SK

SJKC

SJKT

1.

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)

2.

BAHASA MELAYU (PENULISAN)

3.

BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)

4.

BAHASA INGGERIS (PENULISAN)

5.

BAHASA CINA (PEMAHAMAN)

X

X

6.

BAHASA CINA (PENULISAN)

X

X

7.

BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN)

X

X

8.

BAHASA TAMIL (PENULISAN)

X

X

9.

MATEMATIK

10.

SAINS

 

5

X X  9. MATEMATIK    10. SAINS      5
PENGURUSAN UPSR
PENGURUSAN UPSR

Lembaga Peperiksaan bertanggungjawab

sepenuhnya menguruskan keseluruhan

peperiksaan UPSR:

Penghasilan kertas peperiksaan

Pengendalian peperiksaan

Penskoran

Penggredan

Pengumuman keputusan peperiksaan

Pengeluaran pernyataan keputusan peperiksaan

FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN BAHASA (BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, BAHASA CINA, BAHASA TAMIL)
FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN BAHASA
(BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, BAHASA CINA, BAHASA TAMIL)

BIL

PERKARA

 

PEMAHAMAN

 

PENULISAN

1

Jenis

 

Ujian Objektif Ujian Subjektif

   

Instrumen

 

Ujian Subjektif

 
 

2 Jenis Item

 

Objektif Aneka Pilihan Objektif Pelbagai Bentuk Respons Terhad

 

Respons Terbuka

 
 

3 Bilangan

 

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

Soalan

20

5

 

1

1

2

   

(Jawab 1 daripada 2 soalan)

4

Jumlah

 

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

Markah

20

30

 

10

15

25

Jumlah : 50

   

Jumlah : 50

5

Tempoh

1 jam 15 minit

   

1 jam 15 minit

 

Ujian

6

Konstruk

Pengetahuan dan Kefahaman Sistem Bahasa

Kemahiran Aplikasi Bahasa

Kemahiran Aplikasi Maklumat

Kemahiran Aplikasi Maklumat

Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa

Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa

 

7

Kaedah

Dikotomus

Holistik

Penskoran

Analitikal

 

7

FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN SAINS
FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN SAINS

BIL

1

2

3

4

5

6

7

PERKARA

Jenis Instrumen

Jenis Item

Bilangan Soalan

Jumlah Markah

Tempoh Ujian

Kaedah

Penskoran

Konstruk

KERTAS1

Ujian Objektif

Objektif Aneka Pilihan

40

40

1 jam

Mengetahui

Memahami

Mengaplikasi

Dikotomus

KERTAS 2

Ujian Subjektif

Objektif Pelbagai Bentuk

Respons Terhad

8

40

1 jam

Mengetahui

Memahami

Kemahiran proses sains

Analitik

FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN MATEMATIK
FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN MATEMATIK

BIL

PERKARA

KERTAS1

 

KERTAS 2

1

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

 

Ujian Subjektif

2

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan

 

Objektif Pelbagai Bentuk Respons Terhad

3

Bilangan Soalan

40

 

15

4

Jumlah Markah

40

 

60

5

Tempoh Ujian

1 jam

 

1 jam

     

Mengetahui

Memahami

Mengetahui

Mengaplikasi

6

Konstruk

Memahami

Menganalisis

Mengaplikasi

Menilai

Mencipta

Menyelesai masalah

 

Kaedah

   

7

Dikotomus

Analitik

Penskoran

PELAPORAN AKHIR PENDIDIKAN RENDAH
PELAPORAN AKHIR PENDIDIKAN RENDAH

Pelaporan akhir pendidikan rendah yang lebih holistik,

komprehensif dan bermakna:

Pernyataan Keputusan UPSR dalam bentuk gred A hingga E yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

Pelaporan Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dalam bentuk deskriptif yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

PELAPORAN AKHIR PENDIDIKAN RENDAH
PELAPORAN AKHIR PENDIDIKAN RENDAH
Pelaporan Holistik, Komprehensif & Bermakna
Pelaporan Holistik,
Komprehensif &
Bermakna
Pelaporan Peperiksaan UPSR Sehingga 2015

Pelaporan Peperiksaan UPSR Sehingga 2015

UPSR
UPSR
Bermakna Pelaporan Peperiksaan UPSR Sehingga 2015 UPSR  Pernyataan keputusan UPSR (100% Peperiksaan)  BM,

Pernyataan keputusan UPSR (100% Peperiksaan) BM, BI, Sains, Matematik, BC, BT

PS
PS

Pelaporan perkembangan pembelajaran dalam Pentaksiran Sekolah bagi

semua mata pelajaran

tahun semasa

PPsi PAJSK
PPsi
PAJSK

Pelaporan Pentaksiran Psikometrik (Ujian Aptitud Tahun 6)

Pelaporan PAJSK Tahap 2 Pendidikan Rendah

11

KERATAN KEPUTUSAN UPSR
KERATAN KEPUTUSAN UPSR
KERATAN KEPUTUSAN UPSR 12
PELAPORAN BAGI SETIAP MURID
PELAPORAN BAGI SETIAP MURID
UPSR Pentaksiran Sekolah (PS) NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRA N MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 6
UPSR
Pentaksiran
Sekolah (PS)
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRA N MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 6
Nama Murid
:
No. Surat Beranak
:
123459
Jantina
:
L
Kelas
:
5
Nama Guru Sejarah
:
0
Tarikh Pelaporan
:
Berikut a dalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
TAHAP
TAJUK
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh menzahirkan idea yang
INSTITUSI RAJA
6
rasional tentang institusi raja sebagai
warisan negara.
Murid boleh menzahirkan idea yang
AGAMA ISLAM
6
rasional tentang agama Islam
sebagai warisan negara.
Murid boleh menzahirkan idea yang
BAHASA MELAYU
6
rasional tentang bahasa Melayu
sebagai warisan negara.
Murid boleh menzahirkan idea yang
CAMPUR TANGAN DAN
rasional berkaitan penjajahan dan
6
PENJAJAHAN KUASA LUAR
campur tangan kuasa luar di negara
kita.
Murid boleh menzahirkan idea yang
PERJUANGAN TOKOH
6
rasional tentang perjuangan tokoh
TEMPATAN
tempatan menentang British.
Murid boleh menzahirkan idea yang
SEJARAH KEMERDEKAAN
6
rasional tentang sejarah
NEGARA
kemerdekaan negara.
…………………………
………………
(Guru Matapelajaran Pendidikan Sejarah)
……………………………
……………………………
GURU BESAR
NAMA SEKOLAH
PAJSK Pentaksiran Psikometrik (PPsi) PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2016 NAMA: NO. KP: NAMA SEKOLAH:
PAJSK
Pentaksiran
Psikometrik (PPsi)
PERNYATAAN KEPUTUSAN
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2016
NAMA:
NO. KP:
NAMA SEKOLAH:
Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh
daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud
Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang
kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat
tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.
Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:
UJIAN APTITUD AM
Konstruk
Skor (10)
Literasi
9
Numerasi
8
Penaakulan
8
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH