Anda di halaman 1dari 18

STRATEGI

PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
Pengenalan:
Pendidikan Seni Visual menyarankan pengguna strategi
pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata
pelajaran ini dan antara pelajaran lain. Penggunaan strategi
yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah
digalakkan bagi memupuk minat murid.
Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti
Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran
Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri,
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Kemahiran
Berfikir secara kritis dan kreatif, Belajar cara belajar dan
Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi
pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Teknologi
Pembelajaran Komunikasi &
Konseptual Maklumat
(ICT)
Pembelajaran Kemahiran
Kontekstual Berfikir

Pembelajaran Strategi Pengajaran Pembelajaran


Masteri dan Pembelajaran Akses Kendiri
PSV

Kajian Masa Kecerdasan


Depan Pelbagai

Belajar Cara
Konstruktivisme
Belajar
Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT)
Pengertian
- Teknologi Pengajaran yang berkesan berbantukan
penggunaan ICT.

Aplikasi kepada PSV


- Mod Penemuan – memahami sesuatu konsep seperti
perisian simulasi.
- Mod Resos – melalui internet, muat turun untuk mencari
bahan.
- Mod Perhubungan – berkomunikasi seperti e-mail.
- Mod Sokongan – memproses perkataan, pereka bentuk
grafik.
Kemahiran Berfikir
Pengertian
- Proses menggunakan minda untuk mencarikan
makna dan pemahaman sesuatu serta menyelesaikan
masalah.

Aplikasi kepada PSV


- Pelajar menggunakan pemikiran secara kritis untuk
menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat
evaluatif.
- Pelajar juga boleh menggunakan kemahiran berfikir
secara kreatif membantu mencerna dan menghasilkan
idea asli yang bersifat generatif.
Pembelajaran Akses Kendiri (PAK)
Pengertian
- Satu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran
yang memusatkan kepada pelajar.

Aplikasi kepada PSV


- Pembelajaran fleksibel, tanpa tekanan dan pelajar
boleh membuat secara persendirian atau kumpulan.
- Semasa aktiviti guru menjadi pengawas dan
pembimbing kepada murid.
Kecerdasan Pelbagai
Pengertian
 Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Howard
Gardner (1983)
- Penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep
kecerdasan yang releven dalam pendidikan.

Aplikasi kepada PSV


- Kecerdasan Visual Ruang berkebolehan mengesan dan
menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan
termasuklah kebolehan mempersembahkan visual dan
ruang secara grafik.
Belajar Cara Belajar
Pengertian
- Pelajar berbeza dari segi gaya belajar /kognitif
- Belajar cara guna deria yang berbeza iaitu visual,
auditori dan kinestatik

Aplikasi kepada PSV


- Menggunakan deria penglihatan untuk mendapat
maklumat.
- Pelajar cepat faham melalui gambar, ilustrasi,
gambarajah dan vedio.
Konstruktivisme
Pengertian
- Murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara
aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Aplikasi kepada PSV


 Pencetus idea oleh pelajar sendiri sebelum memulakan
tajuk penting.
 Pelajar diberi peluang untuk mencatat pengetahuan sedia
ada sebelum aktiviti melukis.
- Melalui projek pelajar mengadakan penyiasatan untuk
menguji idea seni secara membina pengetahuan dan secara
beransur-ansur membina insiatif sendiri.
Kajian Masa Depan
Pengertian
 Dapat menyedarkan dan meransang minda berfikir
apa yang akan berlaku berdasarkan ramalan,
imaginasi dan kreativiti yang didasarkan kepada
sejarah.

Aplikasi kepada PSV


- Satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa
depan dengan mengkaji sejarah.
- Membuat pertimbangan tentang apa yang berlaku.
Pembelajaran Masteri
Pengertian
- Pendekatan dan pembelajaran yang berfokus kepada
penguasaan pelajar.
 Pelajar faham dahulu barulah pindah ke unit lain.

Aplikasi kepada PSV


- Pelajar yang lemah diberikan pemulihan.
- Pelajar yang memahami diberi pengayaaan.
- Semua pelajar dapat menguasai kemahiran.
Pembelajaran Kontekstual
Pengertian
 Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi
kandungan dengan pengalaman individu dan
masyarakat dalam kehidupan seharian.

Aplikasi kepada PSV


- Pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan
baru dengan cara bermakna.
- Membuat hubungkait yang bermakna dan relevan
dengan persekitarannya.Cth: di luar bilik darjah.
Pembelajaran Konseptual
Pengertian
 Pernyataan yang memberi makna suatu konsep atau
istilah tertentu.

Aplikasi kepada PSV


- Pelajar boleh membuat gambaran secara umum dan
menyeluruh maksud dari konsep atau istilah sesebuah
hasil seni yang bersifat konstitutif, formal dan abstrak.
PERBANDINGAN DI ANTARA
STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI
VISUAL
Persamaan di antara strategi ICT dengan
PAK
Teknologi Komunikasi dan Pembelajaran Akses
Maklumat Kendiri

• Guru menjadi sebagai • Guru menjadi sebagai


pembimbing. pembimbing dan
• Pelajar belajar secara pengawas
sendiri atau kendiri • Pelajar secara
persendirian atau
kumpulan
Persamaan strategi Kecerdasan
Pelbagai dengan Belajar Cara Belajar
Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

• Pelajar mempunyai • Pelajar berbeza dari segi


pelbagai kecerdasan gaya belajar
contoh:- contoh:-
Kecerdasan Visual Ruang Belajar guna deria
penglihatan (Visual)
Perbezaan antara strategi Kemahiran Berfikir
dengan Kecerdasan Pelbagai
Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai

* Semua pelajar boleh * Tidak semua pelajar


menggunakan minda boleh mencetuskan idea
untuk mencetuskan idea yang kreatif kerana
yang kreatif dan kritis. pelajar mempunyai
pelbagai kecerdasan
TAMAT
TERIMA KASIH
OLEH :
AZILAH BINTI MAT TOP