Anda di halaman 1dari 14

Mengatasi Masalah Guru Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa

Melayu (Kemahiran Menyoal)

Oleh
AHMAD MIZUAN BIN ZAIDAN
NORHALIMI BIN MOHD
MAGNUS ANYAI ANAK APRIT
TIMOTIUS ANAK JOREM

Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak.

Abstrak
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran terdapat banyak kemahiran
yang diterap atau dipraktikkan oleh seorang guru. Antaranya ialah
kemahiran menyoal, kemahiaran menerang atau bercerita, kemahiran
menarik minat pelajar (Induksi set) dan sebagainya. Kemahiran-
kemahiran ini penting dikuasai oleh seorang guru dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Penguasaan guru dalam kemahiran-
kemahiran ini tidak memuaskan terutama kepada guru pelatih, guru
praktikal mahupun guru-guru muda yang kurang pengalaman. Kemahiran
menyoal adalah antara yang penting kerana dengan menyoal guru akan
tahu tahap penguasaan pelajar dalam apa yang mereka pelajari.
Kemahiran menyoal tidak hanya tertumpu kepada soalan-soalan yang
berfokus kepada satu perkara sahaja malah perkara berkaitan atau
dikenali sebagai soalan bercambah. Selain itu, kemahiran menyoal oleh
guru juga bukan hanya untuk melihat pencapaian pelajar dalam aspek
pelajaran mereka, akan tetapi kemahiran ini juga boleh digunakan bagi
mengetahui situasi pelajar, masalah pelajar dalam pembelajaran dan
lain-lain serta perkara-perkara yang diluar bidang akademik seperti
kesihatan, ekonomi, dan sebagainya. Seorang guru yang cemerlang
akan menguasai kemahiran ini dengan baiknya. Kemahiran menyoal ini
akan membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajarannya
untuk menjadi lebih baik dan mencapai matlamat pengajaran dan
pembelajaran. Kajian yang telah dijalankan memperlihat penguasaan
guru bertambah dalam kemahiran yang difokuskan iaitu kemahiran
menyoal. Kajian tindakan yang dilakukan pada pengajaran pertama dan
diperbaiki untuk pengajaran kedua memberi perubahan positif kepada
penguasaan guru dalam kemahiran menyoal ini dan pengkaji berpuas
hati dengan dapatan kajian pada pengajaran kedua.
FOKUS KAJIAN

Bakal guru dikehendaki menguasai proses pengajaran dan pembelajaran sebelum


berada dalam situasi sebenar di sekolah. Proses pengajaran dan pembelajaran meliputi
beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru. Biasanya untuk menguasai
kemahiran-kemahiran ini adalah suatu yang sukar bagi guru.

Kemahiran tersebut ada pelbagai jenis dan mempuanyai kesukaran tersendiri


untuk dikuasai. Salah satu ialah kemahiran menyoal yang memerlukan guru menguasai
bebrapa aspek seperti jenis soalan yang ditanya, kekuatan dan kelemahan soalan,
fokus soalan dan sebagainya. Guru perlu menguasai segala aspek yang diperlukan bagi
untuk menjadikan kemahiran menyoal itu berfungsi dengan baik.

Kemahiran menyoal dalam proses pengajaran dan pembelajaran penting bagi


guru mengetahui aras pencapaian pelajar. Guru yang menguasai kemahiran menyoal ini
akan mengukur tahap pencapaian pelajarnya dengan soalan-soalan yang baik dan
bermutu mengikut tahap pembelajaran mereka. Dengan ini, guru akan mendapat
maklumat dan membaiki kelemahan yang ada pada pelajar.

Selain itu, kemaahiran menyoal juga akan memudahkan guru mendapat


maklumat berkaitan pelajar bukan sahaja dalam bidang akademik, malahan maklumat
pelajar di luar bidang atau lingkungan akademik. Kemahiran menyoal juga akan
membantu guru menilai dirinya sendiri. Respon pelajar terhadap guru yang bertanya
akan memberikan maklumat sama ada seorang guru itu telah menjalankan tugasnya
dengan baik atau ssebaliknya.
REFLEKSI ISU KAJIAN

Isu guru tidak menguasai proses pengajaran dan pembelajaran masih diperkatakan.
Pelbagai kajian telah dilakukan bagi mencari penyelesaian kepada masalah ini. Salah
satu punca terjadinya masalah ini ialah kelemahan guru menguasai kemahiran yang
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan
pembelajaran memerlukan guru menguasai kemahiran pengajaran seperti kemahiran
menarik minta pelajar, kemahiran menerang, kemahiran menyoal, kemahiran murumus
dan lain-lain.

Bakal guru di Universiti Pendidikan Sultan Idris dikatakan kurang memuaskan


dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran semasa praktikal malah setelah
bergelar guru di sekolah. Antara kemahiran yang sukar dikuasai ialah kemahiran
menyoal kerana kemahiran ini mempunyai aspek-aspek tersendiri yang perlu dikuasai
guru. Menurut Ee Ah Meng (1997), kemahiran menyoal merupakan suatu kemahiran
yang amat kompleks. Sekiranya kemahiran ini digunakan dengan berkesan, tahap
prestasi pelajar akan meningkat dan proses pengajaran dan pembelajaran akan
bertambah aktif dan lebih merangsangkan. Sekiranya kemahiran ini masih gagal
dikuasai sepenuhnya, seorang guru itu tidak akan berjaya sepenuhnya dalam
pengajaran dan pembelajarannya.

Sebagai satu langkah untuk menilai, menganalisis dan mencari penyelesaian


kepada masalah ini, satu kajian tindakan telah dijalan oleh skumpulan penyelidik.
Kumpulan penyelidik terdiri daripada empat orang pelajar Pendidikan Bahasa Melayu
melalui subjek yang dipelajari iaitu Penyelidikan Bilik Darjah. Kajian oleh kumpulan ini
berfokus kepada masalah guru yang tidak menguasai kemahiran menyoal yang
difikirkan kemahiran yang sukar dikuasai oleh guru. Sebagai guru, kemahiran menyoal
ini penting dikuasai bagi menyempurnakan proses pengajaran dan pembelajaran.

Apabila kajian dilakukan, didapati punca guru kurang menguasai kemahiran


menyoal adalah masalah tidak menguasai sebahagian aspek dalam kemahiran
menyoal. Antaranya ialah teknik menyoal, fokus soalan, fokus pelajar yang disoal, dan
penguasaan mengulas soalan yang diberikan. Aspek-aspek yang dinyatakan sukar
dikuasai disebabkan pelbagai faktor. Antaranya ialah kemahiran yang ada pada guru
tidak mencukupi dan memerlukan lebih penerapan dan latihan serta pengalaman
sebenar. Selain itu, situasi kelas juga memberi faktor. Respon pelajar yang ada
antaranya terlalu pasif atau terlalu aktif. Guru perlu tahu bagaimana untuk mengawal
situasi kelas dna menarik minta pelajar.

Kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan penyelidik menerapkan kajian


tindakan dalam bilik darjah. Kajian tindakan merupakan satu aktiviti sistematik yang
dilakukan dalam usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pengajaran
seseorang guru. Tujuan kajian tindakan dinyatakan oleh Carr dan Kemmis adalah
seperti berikut:

“There are two essential aims of all action research: to improve and to
involve. Action research aims at improvement in these areas: firstly, the
improvement of practice; secondly, the improvement of understanding of
practice by practitioners; and thirdly the improvement of the situation in
which the practice take place….Those involved in the practice being
considered are to be involved in the action research process in all its
phases of planning, acting, observing and reflecting”.
(Carr dan Kemmis, 1986:1)

Proses kajian kajian mementingkan proses tindakan dan refleksi. Maka aktiviti
kajian tindakan adalah suatu proses yang aktif yang melibatkan perancangan,
pelkaksanaan, pemerhation serta renungan terhadap tindakan dan kesannya ke atas
pelajar. Melalui kajian tindakan ini, penyelidik mendapat dua dapatan kajian yang
berbeza. Kelemahan pada pengajaran pertama dikaji dan ditentukan penyelesaian
masalah yang sesuai untuk dipraktikkan pada pengajaran kedua. Setelah pengajaran
kedua, pengakaji mendapati berlaku perubahan positif.

Setelah pengajaran pertama, analisis dibuat bagi mengenal pasti masalah dalam
menguasai kemahiran menyoal pada guru yang mengajar. Penyelesaian dibuat untuk
dipraktikkan pada pengajaran kedua. Dpaatan kajain setelah pengajaran kedua
berlansung mendapati guru mula menguasai kemahiran dengan baik. Walaupun masih
terdapat kelemahan, keputusan memuaskan bagi pengkaji. Cadangan penyelididk ialah
kajian ini perlu diteruskan kajian tindakan dalam mengatasi masalah ini sepenuhnya.
OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini dibuat bagi :

1. Mengenal pasti punca kegagalan guru menguasai kemahiran menyoal dalam


proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Menilai dan menganalisis punca permasalahan untuk mencari penyelesaian.
3. Menetapkan penyelesaian dan diterapkan dalam proses pengajaran dan
pembelajarn.
4. Memastikan guru menguasai kemahiran menyoal dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

SASARAN KAJIAN

Kajian ini berfokus kepada permasalahan guru untuk menguasai kemahiran menyoal
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, fokus ialah kepada guru yang lemah
dalam kemahiran ini. Dalam kumpulan yang telah dibentuk, seorang guru yang dikira
lemah dalam menguasai kemahiran ini dijadikan sampel kajian.

Sebagai guru, kajian seperti ini penting kepada mereka yang lemah dalam
menguasai kemahiran dalam pengajaran. Kemahiran ini penting dikuasai bagi
menguasai sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran. Kelemahan yang dilihat pada
sampel kajian perlu dianalisis dan diperbaiki.

INSTRUMEN KAJIAN

Pengajaran Pertama

Pangajaran pertama telah dibuat atau berlansung pada 11 Mac 2010. Pengajaran ini
bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kelemahan yang ditunjukkan oleh guru
sampel untuk dianalisi. Dapatan kajian dianalisis dan dirangka pelan penyelesaian.
Pelan penyelsaian akan menetapkan langkah penyelesaian utntuk dipraktikkan pada
pengajaran kedua. (Untuk data dalam pengajaran pertama, rujuk lampiran 1 (a) yang
disediakan.
Pengajaran Kedua

Pengajaran kedua telah dijalankan pada 18 Mac 2010. Pengajaran kedua bertujuan
mendapatkan keputusan penyelesaian yang ditetapkan dan diterapkan setelah dapatan
kajian bagi pengajaran pertama dianalisis. Pengajaran kedua ini melihat sejauh mana
keberkesanan langkah penyelesaian yang diterapkan bagi mengatasi masalah
kelemahan guru menguasai kemahiran menyoal. Dapatan kajian dikaji dan dinilai untuk
membuat keptusan penyelidikan. (Rujuk lampiran 1 (b)

Pengajaran pertama dan pengajaran kedua ini dikaffikasikan sebagai ujian pra
dan ujian pasca untuk mendapatkan data kajian. Dalam kedua-dua pengajaran, ahli
kumpulan membantu menilai guru sampel bagi melihat kelemahan. Selain itu, penilai
juga terdiri daripada pensyarah dan juga pelajar lain dalam kumpulan kelas yang sama
yang turut memainkan peranan sebagai pelajar dalam kelas penagajaran. Ahli kumpulan
meneliti dan mendapatkan data spesifik dan data daripada pelajar-pelajar lain juga
diambil untuk dianalisis. Selain itu, ulasan pensayarah dan ulasan pelajar-pelajar
tentang kelemahan guru sampel juga diambil sebagai dapatan kajian. Kumpulan
penyelidik berusaha menilai dan menganalisis kelemahan yang ada dan diperbaiki untuk
pengajaran kedua.

LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN

Sebelum pengajaran pertama, guru yang menjadi sampel kajian membina rancnagan
pengajaran dan memberi fokus untuk bahagian penyoalan bagi menerapkan kemahiran
menyoal dalam proses pengajaran dan peemblajarannya. Pada tarikh 11 Mac 2010,
pengajaran pertama dilakukan. Guru menerapkan kemahiran sedia ada tentang
kemahiran menyoal dalam pengajrannya. Segala respon, aspek-aspek yang berkait, dan
sebagainya dinilai oleh rakan guru dan pelajara lain bersama pensyarah. Segala
dapatan kajian sama ada daripada penelitian spesifik atau ulasan diambil sebagai
dapatan kajian. Dapatan ditulis dalam borang yang disediakan. (Rujuk lampiran 2)
Segala kelemahan yang dinyatakan dinilai dan dianalisis. Perbincangan
dilakukan dalam kumpulan bagi mencari peneyelesaian. Setelah penyelesaian
ditetapkan, penyelesaian dipraktikkan dalam pengajatan kedua. Dalam pengajaran
kedua, dpatan kajian dianalisis dan diniali bagi melihat perkembangan guru sampel
dalam menguasai kemahiaran menyoal.

KEPUTUSAN

Pengajaran Pertama

Pengetahuan dan kemahiran sedia ada guru dalam kemahiran menyoal serta
pengajaran dan pembelajaran amnya digunakan sepenuhnya dalam pengajaran
pertama. Dalam pengajaran pertama, penialaian dan analisis dibuat bagi melihat
kelemahan guru dalam kemahiran menyoal dalam proses pengajaran dan pembelajaran
yang dilakukannya. Dpatan kajian menyatakan kelemahan ayang ada pada guru seperti
guru terlalu tertumpu untuk menyoal beberapa pelajar sahaja. Soalan yang diberikan
guru juga tidak mengajak pelajar berfikir pada tahap yang lebih tinggi dan tidak pelbagai.
Guru juga tidak menjelaskan soalan dengan baik dan soalan guru sukar difahami
pelajar. Dari segi sahsiah guru, komunikasi guru tidak lancar dan tidak memotivasikan
pelajar dengan baik. (Rujuk lampiran 1 (a) )

Pengajaran Kedua

Setelah pengajaran kedua dilaksanakan, terdapat perubahan positif dalam dapatan


kajian penyelidik. Guru sampel menguasai kemahiran menyoal dengan baik walau tidak
sepenuhnya. Begitu juga proses pengajaran dan pembelajaran. Guru menjalaankan
pengajaran dengan baik dan pelajar memberi respon yang baik. Segala keelamahan
yang didapati dalam dpatan kajian pada pengajaran pertama tidak diulangi pada
pengajaran kedua. Namun masiha da kelemahan seperti tidak menumpukan perhatian
kepada keseluruhan pelajar, tidak dapat menarik respon pelajar sebaik mungkin dan
soalan yang dikemukan terlalu tinggi dengan meletakkan soalan penghuaraian penuh
tentang jawapan yang diberikan pelajar. (Rujuk lampiran 1 (b) )
REFLEKSI TINDAKAN

Penyelidikan ini dapat memberi kesedaran kepada guru-guru tentang masalah guru
yang lemah dalam menguasai kemahiran menyoal dalam pengajaran dan pembelajaran.
Penyelidikan ini juga dapat memberi banyak pengalaman kepada penyelidik dan
membantu penyelidik mencari cara penambahbaikan. Di samping itu, penyelidik juga
dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pengajaran dan pembelajaran guru serta
dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran guru.

Sebagai kesimpulan, kajian ini telah berjaya dilaksanakan sepenuhnya dan


memberi kepututsan yang positif. Guru sampel berjaya menguasai kemahiran menyoal
dan proses pengajaran dan pembelajaran amnya. Walaupun tidak sepenuhnya, kajian
ini dianggap berjaya membantu guru sampel.

Jelas kekuatan dalam kajian tindakan ini ialah pengulangan kajian iaitu pada
pengajaran pertma dan kedua. Selain itu, kajian dilakukan dibantu oleh pensyarah
sebagai pembimbing dan ulasan pelajar-pelajar lain diambil sebagai dapatan kajian.
Kajian ini juga kukuh kerana data yang diambil adalah berdasarkan kepada kelemahan
yang dikenal pasti pada guru sampel. Secara amnya, kajian mencapai objektif yang
digariskan.

Namun begitu, terdapat juga kelemahan dalam kjaian tindakan yang dilakukan.
Antaranya ialah kajian belum mencapai sepenuhnya penyelesaian kepada masalah.
Kajian dilakukan hanya dalam dua siri pengajaran. Oleh itu, kelemahan setelah
pengajaran kedua tidak digariskan penyelesaian dan dipraktikkan.

Apa yang boleh dicadangkan, kjaian tindakan ini diteruskan bagi menyelesaikan
sepenuhnya masalah atau keelmahan pada guru. Kajian seperti ini juga boleh dilakukan
bagi mengatasi masalah lain lain seperti kelemahan menguasai kemahiran meneran,
kemahiran berbahasa dan kemahiran mengajar secar amnya.
PENUTUP

Kajian Tindakan ini adalah satu kajian yang baik jika dijalankan di peringkat Institusi
Pengajian Tinggi yang melibatkan bakal guru. Kajian ini bukan sahaja dapat
meningkatkan prestasi guru dalam menguasai kemahiran yang difokuskan tetapi dapat
juga memperbaiki teknik pangajaran dan pembelajaran guru-guru. Penyelidik berpuas
hati dapat menjalankan kajian tindakan ini pada gelungan pertama. Oleh yang demikian,
penyelidik berharap dapat meneruskan penyelidikan ke gelung yang kedua pada masa
akan datang dan akan cuba menerapkan dalam kemahiran atau tajuk lain yang akan
dipraktikkan. Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada
penyelidik sebagai bakal guru yang akan mendidik di sekolah. Proses pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan akan menjamin pencapaian cemerlang pelajar.
Rujukan

Best, John W. 1977. Research in education. New Jersey: Prentice-Hall.

Madzniyah Md. Jaafar. 2006. Pelaksanaan kajian tindakan oleh guru di sekolah. Tesis
Ijazah Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Lampiran

Lampiran 1 (a) : Dapatan kajian pengajaran pertama (11 Mac 2010)


Lampiran 1 (b) : Dapatan kajian pengajaran kedua (18 Mac 2010)
Lampiran 2

BORANG CERAPAN

Peristiwa Sepanjang Proses Pengajaran Kekuatan Dan Kelemahan Guru


Dan Pembelajaran

BORANG PENILAIAN
Tandakan (√) pada setiap soalan berikut:
Ya Tidak
1. Sikap dan sahsiah
(a) Adakah guru mengambil berat terhadap persekitaran kelas? _____ _____
(b) Adakah guru sentiasa memotivasikan pelajar? _____ _____
2. Komunikasi
(a) Adakah guru menggunakan bahasa baku dengan betul? _____ _____
(b) Adakah komunikasi guru lancar? _____ _____
(c) Adakah guru menggunakan bahasa badan? _____ _____
3. Fokus
(a) Adakah guru mengawal keadaan kelas dengan baik? _____ _____
(b) Adakah guru berjaya menarik perhatian pelajar? _____ _____
4. Maklum balas
(a) Adakah guru meminta maklum balas pelajar? _____ _____
(b) Adakah guru memberi maklum balas terhadap soalan pelajar? _____ _____
5. Perancangan
(a) Adakah guru tersebut menggunakan masa dengan tepat? _____ _____
(b) Adakah objektif pengajaran guru tercapai? _____ _____
6. Penilaian
(a) Adakah anda faham dengan isi pelajaran yang ingin disampaikan? _____ _____
(b) Adakah anda berminat dengan cara guru menyampaikan isi pelajaran? _____ _____
(c) Adakah kemahiran yang digunakan oleh guru itu tercapai? _____ _____

Anda mungkin juga menyukai