Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur atas rahmat dan ridho


Allah SWT, karena tanpa rahmat dan ridhoNya, kita tidak dapat
menyelesaikan makalah ini dengan baik dan selesai tepat waktu. Tidak
lupa kami ucapkan terima kasih kepada ibu Purwanti,S.Pd selaku dosen
pengajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia yang membimbing kami dalam
pengerjaan tugas makalah ini.Kami juga mengucapkan terima kasih
kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal
mengumpulkan data-data dalam pembuatan makalah ini.
Dalam makalah ini saya menjelaskan tentang kelas kata,frasa,
klausa, dan kalimat. Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat
kesalahan yang belum kami ketahui. Maka dari itu kami mohon saran &
kritik dari teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya makalah
yang sempurna.

Penulis

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN............................................................................1
1.1. Latar Belakang..........................................................................1
1.2. Rumusan Masalah....................................................................1
1.3. Maksud dan Tujuan..................................................................1
BAB II ISI...............................................................................................2
1.1 Kelas Kata..................................................................................2
1. Kata Kerja (Verba)....................................................................2
2. Kata Sifat (Adjektif).................................................................2
3. Kata Keterangan (Adverbia)...................................................3
4. Kata Benda (Nomina), Kata Ganti (Pronomina), Kata
Bilangan (Numeralia)..................................................................3
5. Kata Tugas.................................................................................4
1.2. FRASA.........................................................................................5
1.

Frasa Verbal.............................................................................5

2. Frasa Adjektval.........................................................................5
3. Frasa Nominal...........................................................................6
4. Frasa Adverbial.........................................................................6
5. Frasa Pronomial........................................................................6
6. Frassa Numerialia.....................................................................6
7. Frasa Interogativa Koordinatif...............................................7
8. Frasa Demonstrativa Koordinatif...........................................7
9. Frasa Proposisional Koordinatif.............................................7
1.3. Klausa.........................................................................................7
1. Klausa Kalimat Majemuk Setara............................................7
2. Klausa Kalimat Majemuk Bertingkat.....................................7
3. Klausa Kalimat Majemuk Setara dan Kalimat Majemuk
Bertingkat........................................................................................7
2

1.4. Kalimat.......................................................................................7
1. Pengertian Kalimat..................................................................7
2.

Unsur-unsur Kalimat.............................................................8

3.

Struktur Kalimat..................................................................12

4. Kalimat Efektif........................................................................15
5. Kesalahan Kalimat..................................................................18
DAFTAR PUSTAKA