Anda di halaman 1dari 20

Interaksi Antara Pelbag

ai Tamadun:
Nilai-nilai universal antara ta
madun
Persamaan & Perbezaan

WAJ 3101
Pembentang:
1) CHOO KOK TENG
2) 2) TAN YONG BOON

Nilai Alam
Sekitar

Nilai
Kekeluarg
aan

Nilai
Keadilan

Nilai
Kepercay
aan

Nilai
Ekonomi
dan
Kebendaa
n

Nilainilai
Univer
sal
Antara
Tamad
un

Nilai
Akhlak

Nilai
Keilmuan

Nilai Kerja

Nilai
Kemanusia
an

Tamadun Islam
menitikberatkan
persoalan
Sungguhpun
ketuhanan dan
setiap tamadun
kerohanian yang
mempunyai nilai
bersumberkan
Nilai
kepercayaan,
wahyu. Agama
tetapi
Kepercay
memberi tenaga,
amalannya danMisalnya tamadun
fikiran dan
kefahaman Islam meletakkan
aan
penggerak
mengenainya kepercayaan
kepada
adalah berbeza. kepada Allah
dinamisme
sebagai matlamat
utama dalam
Semua tamadun sesebuah Tamadun Jepun
pekerjaan dan
menjunjung
tamadun.
pula banyak
pembinaan
tinggi doktrin
dipengaruhi
tamadun
keagamaan,
ajaran
berbanding
malah dari
Shintoisme yang
tamadun lain yang
agama inilah
menanamkan
menganggap
lahirnya
manusia sebagai
rasa kebangsaan
kebudayaan dan
penentu kemajuan
dan semangat
dan Tuhan tidak
sains.
patriotisme.
dijadikan asas
utama.

Nilai ekonomi atau kebendaan


Berbeza dengan Islam di mana
menjadi matlamat utama, pada
nilai ekonomi perlu
kebanyakan tamadun
berlandaskan syariat iaitu
khususnya Barat sehingga
mengambil persoalan hukum
menghalalkan semua perkara
halal dan haram serta
Nilai
bagi mencapai matlamat nilai
mendapatkan keredhaan Allah.
Ekonomi
kebendaan.

dan
Manusia merupakan
Amalan-amalan ekonomi
pemegang amanah danKebendaan
bukan seperti riba, menipu, menyorok
pemilik harta secara mutlak.
barang, rasuah dan sebagainya
Harta dan kebendaan hanya
adalah diharamkan dalam
alat untuk mencapai
Islam.
keredhaan Allah.

Bermaksud etika atau budaya kerja.


Nilai kerja tamadun atau masyarakat Barat
melihat kepada keuntungan dari segi kebendaan
berbanding etika kerja sebenarnya.
Masyarakat Jepun dan Korea yang sering
dikaitkan dengan nilai kerja yang penuh
berdisiplin dan beretika seperti juga yang
dituntut dalam Islam .

Dilakukan dengan niat kerana Allah


Dalam Islam, bekerja
memenuhi keperluan hidup Kerja yang dilakukan menepati kehendak syarak
Dilakukan dengan penuh tanggungjawab
secara halal merupakan
amalan mulia dan
Menjauhi larangan Allah dalam melaksanakan
dianggap sebagai ibadah
tugas dan kerja seperti menipu dan rasuah
apabila memenuhi syarat Tidak melalaikan dan meninggalkan ibadah
syarat berikut:
khusus.

Nilai kerja

Allah amat menyukai


umatNya yang rajin
bekerja dan tidak
hidup dengan
meminta-minta.

Justeru kegemilangan tamadun Islam yang


pernah dikecapi dulu adalah hasil kerja umat
Islam dalam pelbagai bidang di samping
penerokaan berbagai ilmu pengetahuan yang
berterusan.

Nilai
Kemanusia
an
-Nilai yang

mementingkan
penghormatan
terhadap hak-hak
asasi dan kemuliaan
manusia

Tamadun Islam adalah diasaskan


atas dasar masyarakat yang
meletakkan nilai kemanusiaan
yang mengamalkan sifat
bertimbang rasa, lemah lembut,
kasih sayang, adil dan
sebagainya.
Orang yang
dikasihi Allah s.w.t
dan disukai masyarakat ialah
orang yang hidup untuk dirinya
dan untuk orang lain serta
memikirkan kebaikan ummah.
Kasih sayang sesama manusia
menguatkan hubungan sesama
manusia walaupun berlainan
agama
danChina
bangsa.
Tamadun
pula terdapat
konsep Ren yang bermaksud
kasih sayang manakala tamadun
Hindu terdapat konsep Ahimsa
iaitu belas kasihan yang boleh
membawa
kepada
tiadanya
kekejaman terhadap sebarang
makhluk sama ada manusia
ataupun binatang.

Semua tamadun
menerima
kepentingan ilmu
pengetahuan dalam
membangun dan
membina sesebuah
tamadun. Bangsa
yang meneroka dan
menguasai ilmu
pengetahuan akan
dapat mewujudkan
tamadun yang
gemilang.

Keutamaan ilmu
jelas dirakamkan di
dalam wahyu yang
pertama diturunkan
(al-Alaq: 1-5).

Tiada lagi bangsa


yang maju dan
berjaya tanpa
penguasaan ilmu.
Begitu juga
keimanan
seseorang tidak
dapat ditegakkan
dengan kukuh dan
mantap, serta
amalan seseorang
tidak diterima
tanpa ilmu.

Nilai Keilmuan

Sejarah telah
merakamkan
bagaimana umat
Islam dahulu telah
berjaya
mengembangkan
ilmu pengetahuan
dalam berbagai
bidang hingga
melahirkan
peradaban yang
gemilang seperti di
Andalus dan di
Baghdad yang
kemudiannya
menjadi
penyumbang
kepada kebangkitan
tamadun Eropah.

Nilai Akhlak
Akhlak dalam Islam merupakan sistem nilai yang menjamin
kehidupan yang beretika. Tanpa akhlak mulia, kehidupan manusia
akan menjadi lebih huru-hara dan mementingkan diri.
Akhlak Islam bersifat syumul iaitu merangkumi hubungan manusia
dengan Allah s.w.t, sesama manusia dan makhluk lain termasuk
alam persekitaran.
Dalam tamadun Cina, terdapat konsep dao (jalan) dan li
(tatasusila) dalam ajaran Konfusius yang menekankan peraturan
akhlak dan kehidupan berasaskan tiga perhubungan manusia
dengan Tuhan, sesama manusia dan perhubungan politik.
Dalam tamadun India, ajaran Hindu menekankan konsep Dharma (jalan
kehidupan berlandaskan kebenaran) dan karma (apa yang dialami
manusia adalah hasil perbuatan yang lalu atau sekarang); perbuatan
baik akan mendapat balasan baik dan perbuatan buruk akan mendapat
balasan buruk.

Nilai Keadilan
Ianya mampu mewujudkan keamanan dan kemakmuran
sesebuah tamadun.
Sejarah telah merakamkan bahawa salah satu sebab
keruntuhan sesebuah tamadun ialah apabila
pemerintah atau kerajaan tidak lagi berlaku adil
terhadap rakyatnya dengan melakukan kezaliman dan
mengabaikan hak-hak rakyat.

Nilai Kekeluargaan
Menurut Malik bin Nabi untuk membina sebuah
tamadun, ianya bermula dengan membina
masyarakat yang berperadaban dan untuk itu ia
bermula dengan pembentukan keluarga. Menurut
Konfusius, kesetiaan dan pertalian yang erat
merupakan konsep kekeluargaan yang terpenting.
Konsep kekeluargaan dalam Islam pula
mementingkan kasih sayang dan saling hormatmenghormati. Ini bermakna kedudukan wanita dan
lelaki bukanlah menjadi persoalan utama, tetapi
setiap mereka mestilah menunaikan tanggungjawab
masing-masing dalam lingkungan kasih sayang dan
hormat menghormati.

Dalam Islam, manusia


sebagai khalifah Allah
berkewajipan
memelihara alam dari
sebarang kerosakan.
Begitu juga dalam
ajaran agama-agama
lain. Ada sesetengah
tamadun lain
memelihara alam
sekitar sehingga alam
sekitar disembah dan
dilihat sebagai Divine
Power.

Nilai
Alam
Sekitar

Dalam agama Buddha,


manusia dikatakan
mempunyai hubungan
harmonis dengan alam
sekitar melalui konsep
Esho Fuai iaitu
manusia dan alam
saling berkaitan dan
memerlukan.

Kekeluargaa
n&
kemasyarak
atan
Pendidika
n

Persamaan
&
Perbezaan

Agama

Alam
sekitar

Idea
intelektua
l

Persamaan Kekeluargaan
Semua
tamadun
menekankan
pembinaan
nilai & etika
yang baik penting dalam
sebuah
masyarakat
yang
bertamadun.

Ajaran Islam,
Buddha,
Konfusian
berbeza
namun
pandangan
hampir sama
dalam
membicarakan
hal
kekeluargaan
dan
kemasyarakata
n.

Agama
Confucius
meletakkan lima
hubungan asas
antara manusia
dengan manusia
(konsep li): Anak patuh pada
ibu bapa
Adik patuh pada
abang
Isteri patuh pada
suami
Murid patuh pada

Islam juga
menyeru kepada
perkara yang
sama iaitu
mementingkan
kekeluargaan.
Berdasarkan alQuran, hubungan
anak dan ibu
bapa
berdasarkan hak
&
tanggungjawab.

Tamadun India
juga
mementingkan
institusi
kekeluargaan
Pembinaan
keluarga
mempunyai
matlamat untuk
membentuk
sistem sokongan
yang berbentuk
fizikal &
kerohanian serta
penerus
keturunan.

Perbezaan Kemasyarakatan
Tamadun Islam ikatan
masyarakat bukan setakat
sesama kerabat tetapi
sesama agama dan sesama
manusia (orang Islam dan
bukan Islam)

Mementingkan ikatan kasih sayang, bertolak ansur


ketika berhubungan dalam masyarakat dan melayani
golongan lelaki dan wanita secara sama rata
(egalitarian)
Tidak wujud kelas hamba kerana semua manusia
sama dan hanya takwa yang membezakan

Tamadun Cina
pembentukan masyarakat
banyak dipengaruhi sistem
kekeluargaan mereka kuasa bapa atau lelaki
adalah penting

Sistem kekerabatan berasaskan hubungan darah


penting dalam pembentukan masyarakat Cina
Sistem kelas dalam masyarakat ditentukan oleh
tahap pendidikan & kemahiran

Tamadun India masyarakat


juga memainkan peranan
penting dan berbeza
dengan tamadun lain
Masyarakat mempunyai
peraturan-peraturan yang
ketat

Sistem sosial dalam masyarakat berdasarkan sistem


kasta yang diwarisi oleh nenek moyang
Zaman awal perkembangan Tamadun India sistem
kasta tentukan pekerjaan dan layanan kepada
individu dan mempengaruhi semua aktiviti
Konsep dharma diberikan penekanan penting dalam
hubungan sesama anggota dalam masyarakat

Persamaan Alam Sekitar

Kebanyakan tamadun
bersetuju alam sekitar
penting dan perlu
dijaga untuk hidup
bersama dengan
manusia

Perbezaan Alam Sekitar


Confusius Alam perlu
dijaga agar tidak
menjejaskan kehidupan
secara keseluruhan
Masyarakat Jepun tradisional
Unsur alam diberi
penghormatan secara
berlebihan. Mereka
menyembah batu dan pokok
anggap ada kuasa
ketuhanan
Islam juga lebih jelas
tentang kepentingan
menjaga alam sekitar
kerana ia adalah kurniaan

Persamaan Idea
Intelektual

Perbezaan Idea
Intelektual

Juga dapat dtinjau melalui idea para intelektual


dalam tamadun masing-masing
Walaupun berbeza tamadun namun menyuaraan
pendapat yang sama dalam beberapa perkara
penting seperti soal kerajaan, sistem
pemerintahan dan lain-lain lagi
Falsafah tradisional menekankan moraliti dan
akhlak sebagai asas kerajaan
Kun Fu Tze (Confucius) memperkenalkan kod 17
perkara
Ahli falsafah tamadun India - Kautilya
Tamadun Islam melahirkan penulis-penulis
seperti al-Farabi, al-Ghazali - Tumpuan penulisan
kepada pemimpin & kepimpinan Menekankan
politik tidak boleh dipisahkan dengan agama
Berbeza dengan sekularisme - Al-Quran dan alHadis sebagai panduan keadilan.

Persamaan Agama (Teologi)


Semua agama menekankan konsep ketuhanan
Cth : Agama Islam, Kristian dan Hindusisme
percaya konsep monoteisme
Semua agama mempunyai doktrin & amalanamalan tertentu
Yahudi, Kristian dan Islam beberapa aspek-aspek
tertentu sama seperti konsep syurga, neraka, hari
pembalasan dan lain lagi
Konsep Buddihisme sama dengan Hinduisme
kelahiran semula & karma

Perbezaan Agama (Teologi)


Manifestasi ketuhanan yang berbeza konsep
monoteisme Islam, Kristian, Hindu berbeza
Wujud perbezaan agama Hindu dan Buddhisme
tentang konsep reinkarnasi
Setiap agama mempunyai institusi keagamaan
sendiri
Tempat ibadat & upacara keagamaan yang

Perbezaan
Pendidikan

Persamaan
Pendidikan

Semua tamadun
mementingkan pendidikan
yang bertujuan untuk
membentuk peribadi
seseorang individu.
Dimensi inner being diberi
kepentingan dalam konsep
pendidikan Islam, Kristian,
Hindu dan agama-agama
lain
Transformasi dalaman
mestilah dilakukan atau
berlaku pada seseorang
sebelum dia menguasai
persekitaran luarannya
iaitu perlu tahu bagaimana
transformasi berlaku dan

Islam- Konsep tauhid


Budhha & beberapa
ajaran Hindu
transformasi sifat
dapat dicapai melalui
proses mencari diri
sendiri

Rumusan
Persamaa
n&
perbezaa
n
memang
wujud

Perbezaan bukan
penghalang untuk hidup
dalam aman dan harmoni.
Jangan jadikan perbezaan ini
juga alasan untuk hidup
terasing dan mementingkan
diri sendiri.
Jangan memperbesarkan
perbezaan sebuah tamadun
malah patutlah menganggap
itu satu keunikan.
Lihat persamaan sebagai
peluang untuk menjalin
hubungan yang baik.
Mengamalkan sikap hormatmenghormati & mengiktiraf
tamadun orang lain.

Sekian, Terima Kasih!