Anda di halaman 1dari 9

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PEMBELAJARAN SEMESTER

BAHASA ARAB AMIYAH


BDA 3626

Dosen Pengampu:
Dra. Hindun, M.Hum.

JURUSAN SASTRA ASIA BARAT


FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2005
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBELAJARAN SEMESTER
(R P K P S)

1. Nama Matakuliah : Bahasa Arab Amiyah


2. Kode/SKS : BDA 3626/ 2 SKS
3. Prasyarat :-
4. Status Matakuliah : Pilihan
5. Deskripsi Singkat :

Matakuliah ini berisi tentang bahasa Arab yang digunakan dalam


pergaulan dan percakapan sehari-hari dialek Saudi Arabia dan Mesir, baik dari
segi pengucapan, pemilihan kata, pembentukan kata, maupun bentuk-bentuk
ungkapan.

6. Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu berkomunikasi


secara sederhana dengan menggunakan bahasa Arab amiyah dialek Saudi
Arabia dan Mesir dan dapat memahami serta mengartikan percakapan-
percakapan dalam novel. Dengan demikian, mata kuliah ini dapat menunjang
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab.

7. Materi Pembelajaran:

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan


1. I. Ungkapan dalam Perkenalan dan 1.1 Ucapan selamat untuk sehari-
Ucapan Selamat Sehari-hari hari
"it-Ta`aruf wat-Tahani" 1.2 Penggunaan kata ganti :
huwwa, heyya, humma, inta,
inti, intu, ana, ihna
1.3 Kata tanya "eh/isy" dan
"izzay/kef"

2. II. Mengenal Negara-negara Arab 2.1 Kebangsaan (il-Jinsiyya(h))


dan Ibukotanya 2.2 Bahasa (il-luga(h))
"il-Bilad il-`Arabiyya(h) wa `Awa- 2.3 Kata kerja : ga'-yigi'/ja'-yiji',
simha" itkallam-yitkallam, `araf-
yi`rif, daras-yidris/yidrus
2.4 Kata tunjuk da/hada, di/hadi
2.5 Kata tanya "min" dan "minen"

3. III. Mencari Letak dan Posisi Kantor 3.1 Arah,letak/posisi tempat /ge-
atau Gedung Penting di Kairo dan dung penting
Jeddah 3.2 Kata sifat : bi`id / ba`id x
"fi Madina(h) il-Qahira(h) wa Jid- 'urayyib / garib,
dah" mista`gil / musta`jil x
syuwayya / bisywisy
3.3 Kata kerja perintah : khusy /
luf, `addi , syuf, imsyi.
3.4 Kata tanya "fen" , "`ala
fen/ilen"

4. IV. Cara mengungkapkan jam, hari, 4.1 Cara membaca jam dan angka
bulan, dan tahun dalam suatu kardinal
percakapan. 4.2 Cara mengatakan hari, bulan,
"is-sa`a(h), il-yum, is-sahr, is- dan tahun
sanah" 4.3 Kata kerja sehari-hari : rah-
yiruh, rag`- yirgi`/raj`-yir-ji`,
as-ha/yis-ha/gum-yigum, nam-
yinam, kul- yikul,isyrab-
yisyrab.
4.4 Kata tanya "imta/mita/miten"

5. V. Kata dan Ungkapan dalam Perca- 5.1 Anggota keluarga


kapan Seputar Rumah dan Keluarga 5.2 Bagian-bagian rumah dan
"il-Bait wa il-`Ila(h)" nama-nama barang.
5.3 Kata sifat : ism fa`il dan warna
5.4 Kata tanya "addi eh/gaddasy"
dan "kam"
5.5 Ungkapan :"tihibb tisyrab
fingan 'ahwa?/tihubb tisyrab
finjan gahwa?"

6. Ujian Tengah Semester

7. VI. Kata dan Ungkapan dalam Per- 6.1 Angka ordinal : awwal/ula
cakapan di Universitas 6.2 Nama universitas dan fakultas
"Yit`allim fil-Gam`a(h) " 6.3 Menyebutkan identitas diri
secara lengkap : nama, asal,
alamat, umur, fakultas,
universitas
6.4 Profesi di universitas : ustaz,
duktur, mudarris, ra'is, `amid,
mudir, talib dan aktifitasnya :
ta`allam-yit`allim, darras-
yidarris, isytagal-yisytagal,
`aml-yi`mal, zar- yizur,
kammal-yikammil.
6.5 Ungkapan : "lazim titkallam
arabiyya(h) ma`i! "

8. VII. Mengenal Tempat dan Nama- 7.1 Nama-nama tempat dan


nama Makanan Khas Negara-negara makanan khas Arab
Arab 7.2 Rasa, warna, dan bentuk
" il-Mat`am wa il-Akla(h) " 7.3 Kata sifat berkaitan dengan
kafe dan makanan dan
penggunaan kata sambung
"illi"
7.4 Kata tanya "leh"
7.5 Ungkapan :
- min fadlak, 'arguk, wallahi
tikhdimni "fingan 'ahwa, min
fadlak! " "'iddini ih-hisab, min
fadlak!"
- tihibb "tihibb eh?" "tihibbaha
izzay?"
-li siyadak "'atlub lisiyadak
eh?"

9. VIII. Kata dan Ungkapan untuk Ber- 8.1 Cara berbelanja ke toko : toko
belanja buah, toko roti, toko pakaian.
"Ilal-Mahallat" Juga cara berbelanja ke pasar
dan Khan il-Khalili.
8.2 Kata kerja : isytara-yisytiri,
ba`-yibi`, ikhtar-yikhtar, talab-
yutlub, sallim-yisallim, fasil-
yifasil, laff-yiliff, nazzal-
yinazzil.
8.3 Ungkapan : " ana ayiz/ ana ab-
ga" "se`ruh bikam?" "nazzil
syuwayya fis-si`r" "adfa`
kam?"

10. IX. Hari-hari Besar dan Hari-hari 9.1 Ungkapan selamat di hari-hari
Khusus beserta Ungkapan Selamat besar Islam : il-id ik-kibir/al-id al-
kabir, il-id is-sugayyar/al-id as-
sagir, maulid an-nabi, `am
gadid/jadid higri/hijri "id sa`id"
"`id mubarak" "kullu sanah winta
tayyib" "ramadan karim" "hajj
mabrur"
9.2 Ungkapan selamat hari besar
lain : `id al-milad, `id al-qiyamah,
al-`id al-watani, `idul-istiqlal "`id
milad sa`id"
9.3 Ungkapan selamat yang lain :
"rabbana yisahhil" " rabbana ma-
`ak" "bil-hana' wasy-syifa'" "mab-
ruk `ala in-nagah" "alf mabruk"

11. X. Ungkapan-ungkapan Sehari-hari 10.1 Ungkapan permintaan ban-


lainnya dan Tulisan di Tempat- tuan
tempat Umum. 10.2 Ungkapan permintaan maaf
10.2 Ungkapan terima kasih
10.3 Tulisan di tempat-tempat
umum : jalan, toilet, gedung,
supermarket.
12. Ujian Akhir Semester

8. Outcame Pembelajaran (learning outcame)


Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu:
a. berkomunikasi secara sederhana dengan menggunakan bahasa Arab
amiyah dialek Saudi Arabia dan Mesir,
b. memahami serta mengartikan percakapan-percakapan dalam novel
sehingga mahasiswa dapat memahami novel itu secara utuh, baik bagian
yang berbahasa Arab fusha maupun amiyah.

9. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Topik dan Substansi Bahan Metode Pembelajaran


1 I. Ungkapan dalam Perkenalan dan a. Panduan secara singkat
Ucapan Selamat Sehari-hari bahan yang akan
"it-Ta`aruf wat-Tahani" digunakan
1.1 Ucapan selamat untuk sehari- b. praktik mengucapkan
hari bersama-sama bahan
1.2 Penggunaan kata ganti : yang telah diperoleh
huwwa, heyya, humma, inta, c. praktik secara berpa-
inti, intu, ana, ihna sangan
1.3 Kata tanya "eh/isy" dan c. tugas terstruktur : me-
"izzay/kef" nyusun percakapan sen-
diri dengan bahan yang
telah diberikan.

2 II. Mengenal Negara-negara Arab a. Panduan secara singkat


dan Ibukotanya bahan yang akan
"il-Bilad il-`Arabiyya(h) wa `Awa- digunakan
simha" b. praktik mengucapkan
2.1 Kebangsaan (il-Jinsiyya(h)) bersama-sama bahan
2.2 Bahasa (il-luga(h)) yang telah diperoleh
2.3 Kata kerja : ga'-yigi'/ja'-yiji', c. praktik secara berpa-
itkallam-yitkallam, `araf- sangan
yi`rif, daras-yidris/yidrus c. tugas terstruktur: me-
2.4 Kata tunjuk da/hada, di/hadi nyusun percakapan sen-
2.5 Kata tanya "min" dan "minen" diri dengan bahan yang
telah diberikan.

3 dan 4 III. Mencari Letak dan Posisi Kantor a. Panduan secara singkat
atau Gedung Penting di Kairo dan bahan yang akan
Jeddah digunakan
"fi Madina(h) il-Qahira(h) wa Jid- b. praktik mengucapkan
dah" bersama-sama bahan
3.1 Arah, letak/posisi tempat /ge- yang telah diperoleh
dung penting c. praktik secara berpa-
3.2 Kata sifat : bi`id / ba`id x sangan
'urayyib / garib, c. tugas terstruktur: me-
mista`gil / musta`jil x nyusun percakapan sen-
syuwayya / bisywisy diri dengan bahan yang
3.3 Kata kerja perintah : khusy / telah diberikan.
luf, `addi , syuf, imsyi.
3.4 Kata tanya "fen" , "`ala
fen/ilen"

5 IV. Cara mengungkapkan jam, hari, a. Panduan secara singkat


bulan, dan tahun dalam suatu bahan yang akan
percakapan. digunakan
"is-sa`a(h), il-yum, is-sahr, is- b. praktik mengucapkan
sanah" bersama-sama bahan
4.1 Cara membaca jam dan angka yang telah diperoleh
kardinal c. praktik secara berpa-
4.2 Cara mengatakan hari, bulan, sangan
dan tahun c. tugas terstruktur: me-
4.3 Kata kerja sehari-hari : rah- nyusun jadwal kegiatan
yiruh, rag`- yirgi`/raj`-yir-ji`, sehari-hari dan memba-
as-ha/yis-ha/gum-yigum, nam- wa foto keluarga masing-
yinam, kul- yikul,isyrab- masing.
yisyrab.
4.4 Kata tanya "imta/mita/miten"

6 V. Kata dan Ungkapan dalam Perca- a. Panduan secara singkat


kapan Seputar Rumah dan Keluarga bahan yang akan
"il-Bait wa il-`Ila(h)" digunakan
5.1 Anggota keluarga b. praktik mengucapkan
5.2 Bagian-bagian rumah dan bersama-sama bahan
nama-nama barang. yang telah diperoleh
5.3 Kata sifat : ism fa`il dan warna c. praktik secara berpa-
5.4 Kata tanya "addi eh/gaddasy" sangan
dan "kam" c. tugas terstruktur me-
5.5 Ungkapan :"tihibb tisyrab nulis informasi tentang
fingan 'ahwa?/tihubb tisyrab keluarga masing-masing
finjan gahwa?" dan aktifitasnya.

7 Ujian Tengah Semester


8 dan 9 VI. Kata dan Ungkapan dalam a. Panduan secara singkat
Percakapan di Universitas bahan yang akan
"Yit`allim fil-Gam`a(h) " digunakan
6.1 Angka ordinal : awwal/ula b. praktik mengucapkan
6.2 Nama universitas dan fakultas bersama-sama bahan
6.3 Menyebutkan identitas diri yang telah diperoleh
secara lengkap : nama, asal, c. praktik secara berke-
alamat, umur, fakultas, lompok
universitas d. tugas terstruktur: me-
6.4 Profesi di universitas : ustaz, nulis tentang diri masing-
duktur, mudarris, ra'is, `amid, masing sebagai mahasis-
mudir, talib dan aktifitasnya : wa.
ta`allam-yit`allim, darras-
yidarris, isytagal-yisytagal,
`aml-yi`mal, zar- yizur,
kammal-yikammil.
6.5 Ungkapan : "lazim titkallam
arabiyya(h) ma`i! "

10 – 11 VII. Mengenal Tempat dan Nama- a. Panduan secara singkat


nama Makanan Khas Negara-negara bahan yang akan
Arab digunakan
" il-Mat`am wa il-Akla(h) " b. praktik mengucapkan
7.1 Nama-nama tempat dan bersama-sama bahan
makanan khas Arab yang telah diperoleh
7.2 Rasa, warna, dan bentuk c. praktik secara berpa-
7.3 Kata sifat berkaitan dengan sangan atau berkelompok
restotan, kafe dan makanan dan d. tugas terstruktur: me-
penggunaan kata sambung nyusun percakapan ten-
"illi" tang makanan Arab dan
7.4 Kata tanya "leh" Indonesia.
7.5 Ungkapan :
- min fadlak, 'arguk, wallahi
tikhdimni "fingan 'ahwa, min
fadlak! " "'iddini ih-hisab, min
fadlak!"
- tihibb "tihibb eh?" "tihibbaha
izzay?"
-li siyadak "'atlub lisiyadak
eh?"

12 VIII. Kata dan Ungkapan untuk Ber- a. Panduan secara singkat


belanja bahan yang akan
"Ilal-Mahallat" digunakan
8.1 Cara berbelanja ke toko : toko b. praktik mengucapkan
buah, toko roti, toko pakaian. bersama-sama bahan
Juga cara berbelanja ke pasar yang telah diperoleh
dan Khan il-Khalili. c. praktik secara berpa-
8.2 Kata kerja : isytara-yisytiri, sangan
ba`-yibi`, ikhtar-yikhtar, talab- c. tugas terstruktur: men-
yutlub, sallim-yisallim, fasil- cari percakapan-perca-
yifasil, laff-yiliff. kapan yang mengguna-
8.3 Ungkapan : " ana ayiz/ ana ab- kan amiyah dalam novel.
ga" "se`ruh bikam?" "nazzil
syuwayya fis-si`r" "adfa`
kam?"

13 IX. Hari-hari Besar dan Hari-hari a. Panduan secara singkat


Khusus beserta Ungkapan Selamat bahan yang akan
9.1 Ungkapan selamat di hari-hari digunakan
besar Islam : il-id ik-kibir/al-id al- b. praktik mengucapkan
kabir, il-id is-sugayyar/al-id as- bersama-sama bahan
sagir, maulid an-nabi, `am yang telah diperoleh
gadid/jadid higri/hijri "id sa`id" "`id c. praktik secara berpa-
mubarak" "kullu sanah winta sangan
tayyib" "ramadan karim" "hajj d.tugas terstruktur: mem-
mabrur" buat kartu ucapan
9.2 Ungkapan selamat hari besar lain selamat untuk keluarga
: `id al-milad, `id al-qiyamah, al-`id dan teman-teman.
al-watani, `idul-istiqlal "`id milad
sa`id"
9.3 Ungkapan selamat yang lain :
"rabbana yisahhil" " rabbana ma-
`ak" "bil-hana' wasy-syifa'" "mab-
ruk `ala in-nagah" "alf mabruk"

14 X. Ungkapan-ungkapan sehari-hari a. Panduan secara singkat


lainnya dan Tulisan di tempat- bahan yang akan
tempat umum. digunakan
10.1 Ungkapan permintaan ban- b. praktik mengucapkan
tuan bersama-sama bahan
10.2 Ungkapan permintaan maaf yang telah diperoleh
10.2 Ungkapan terima kasih c. praktik secara berpa-
10.3 Tulisan di tempat-tempat sangan
umum : jalan, toilet, gedung, c. tugas terstruktur: me-
supermarket. nyusun percakapan de-
ngan topik yang dipilih
sendiri dengan seluruh
bahan yang telah dibe-
rikan.

15 Ujian akhir

10. Penilaian : Kriteria dan Cara Evaluasi Hasil Pembelajaran


Komponen penilaian dalam mata kuliah Bahasa Arab Amiyah untuk
menentukan nilai akhir terdiri atas :
a. keaktifan kelas, yaitu kehadiran di kelas minimal 75 % dari seluruh
perkuliahan yang telah direncanakan dan keaktifan mahasiswa di kelas
untuk mempraktekkan materi kuliah dalam bentuk percakapan,
b. tugas terstruktur adalah tugas mingguan berupa praktik secara tertulis
tentang hal-hal yang telah dipelajari dan bertujuan melatih mahasiswa
untuk lebih terampil mengekspresikan gagasannya dalam bentuk tulisan
sebagai penunjang ketrampilan kelisanannya. Tugas ini harus diserahkan
tepat waktu, yaitu dua hari setelah kuliah dan dosen akan mengembalikan
pada saat kuliah berikutnya. Pengumpulan tugas yang melewati batas akhir
tidak akan diterima.
c. ujian tengah semester adalah ujian untuk mengetahui kemampuan
mahasiswa dalam menerima materi kuliah yang telah diberikan selama
separoh semester. Ujian dilaksanakan berdasarkan jadwal yang tertera
dalam silabi.
d. ujian akhir semester adalah ujian atas seluruh materi kuliah yang telah
diberikan selama satu semester. Ujian berupa ujian lisan dan dosen akan
memberikan beberapa topik dan mahasiswa memilih salah satu topik
sebagai bahan ujian.

Masing-masing unsur diberi bobot penilaian sebagai berikut.


a. keaktifan kelas : kehadiran dan keaktifan 20 %
b. tugas terstruktur 20 %
c. ujian tengah semester 25 %
d. ujian akhir 35 %
-------
100 %

Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila telah menghadiri perkuliahan


minimal 75 % dari jumlah perkuliahan yang telah direncanakan.

11. Bahan dan Referensi


a. Bahan:
Bahan untuk latihan diambilkan dari rekaman suara dari penutur asli, rekaman
nyanyian, teks-teks percakapan, teks puisi, dan novel.

b. Referensi :

Ezzat, Rasha M, 2001, il-Muhadasah il-Yaumiyyah : `Amiyah Masriyyah-


Indunesiyyah, al-Qahirah : al-Markaz as-Saqafi al-Indunesi.

Mitchell, T.F., 1978, Colloquial Arabic, New York : David MacKay Inc.

Omar, Margaret K., 1975, Saudi Arabic Urban Hijazo Dialect, Washington D.C.
:
Foreign Servce Institute

Stevens, Virginia dan Maurice Salib, 1998, A Pocket Dictionary of the Spoken
Arabic of Cairo, English-Arabic, Cairo : The American University in
Cairo Press.