Anda di halaman 1dari 4

JURNAL MENGAJAR

Mata Pelajaran
: PKn
: Ganjil
Kelas
: VII & IX
2015/2016
No.

Hari/Tanggal

Semester
Thn Pelajaran

Ja
m
ke2-3
1-3
1-2
3-5
5-6

Kela
s
9-A
7-I
9-B
7-H
9-C

1.
2.
3.

Senin,27 Ju;I 2105


Selasa,28 Juli 2015
Rabu,29 Juli 2015

9.

Sabtu,1 Agustus
2015

10.

Senin,3 Agustus
2015

2-3

9-A

11.

Selasa,4 Agustus
2015

1-3

7-I

12.

Rabu,5 Agustus
2015

1-2

9-B

3-5

7-H

13.

Sabtu,8 Agustus
2015

-5-6 9-C

14.

Senin,10,Agustus2
015

2-3

9-A

15.

Selasa,11
Agustus2015

1-3

7-I

16.

Rabu,12 Agustus
2015

1-2

9-B

3-5

7-H

KD & Materi Pokok

MOPDB
MOPDB
MOPDB
MOPDB
KD 1.1
Pengertian Negara,dan
unsure-unsur negara
KD 1.1
Pengertian Negara,dan
unsure-unsur negara
KD 1.1
Pengertian
Norma,kebiasaan,adat
istiadat,peraturan yang
berlaku dalam
masyarakat
KD 1.1
Pengertian Negara dan
unsure-unsur negara
KD 1.1
Pengertian
Norma,kebiasaan,adat
istiadat,peraturan yang
berlaku dalam
masyarakat
KD 1.1
Pengertian Negara dan
unsure-unsur negara
KD. 1.1
Fungsi dan tujuan
negara
KD 1.1
Manfaat
norma,pentingnya
norma
KD 1.1
Fungsi dan tujuan
Negara
KD 1.1
Manfaat
norma,pentingnya
norma

Keterang
an

17.

Sabtu,15 Agustus
2015

5-6

9-C

18.

Senin,17 Agustus
2015
Selasa,18 Agustus
2015
Rabu,19 Agustus
2015

2-3

9-A

KD. 1.1
Mengidentifikasi
pentingnya usahausaha pembelaan
negara
Upacara HUT RI ke-70

1-3

7-I

Perayaan HUT RI ke-70

1-2
3-5

9-B
7-H

Perayaan HUT RI ke-70


Perayaan HUT RI ke-70

Sabtu,20 Agustus
2015

5-6

9-C

Perayaan HUT RI ke-70

19.
20.

21.

JURNAL MENGAJAR
Mata Pelajaran
: PKn
: Ganjil
Kelas
: VII & IX
2015/2016
No.

Hari/Tanggal

1.

Senin,24 Agustu
2105

2.

Selasa,25 Agustus
2015
Rabu,26 Agustus
2015

3.

Semester
Thn Pelajaran

Ja
m
ke2-3

Kel
as

KD & Materi Pokok

9-A

1-3

7-I

1-2

9-B

3-5

7-H

KD. 1.1
Mengidentifikasi
pentingnya usahausaha pembelaan
negara
KD 1.1
Macam-macam norma
KD 1.1
Pentingnya usaha
pembelaan negara
KD 1.1
Macam-macam norma
KD 1.1
Pentingnya usahausaha bela negara
KD 1.1
Pentingnya usahausaha bela Negara
KD 1.1
Macam-macam Norma
KD 1.1
Pentingnya usahausaha bela negara
KD 1.1
Macam-macam norma
KD 1.1
Usaha untuk
mengatasi ancaman

9.

Sabtu,29 Agustus
2015

5-6

9-C

10.

Senin,31 Agustus
2015

2-3

9-A

11.

Selasa,1 September 1-3


2015
Rabu,2 September
1-2
2015

12.

3-5
13.

Sabtu,5 September
2015

7-I
9-B

7-H

-5-6 9-C

Keterang
an

terhadap kedaulatan
negara
14.

Senin,7 September
2015

15.

16.

2-3

9-A

KD 1.1
Usaha untuk
mengatasi ancaman
terhadap kedaulatan
negara

Selasa,8 September 1-3


2015

7-I

Rabu,12 Agustus
2015

1-2

9-B

3-5

7-H

KD 1.1
Menjelaskan sumbersumber norma
KD 1.1
Usaha untuk
mengatasi ancaman
terhadap kedaulatan
negara
Menjelaksan sumbersumber norma

17.

Sabtu,15 Agustus
2015

5-6

9-C

18.

Senin,17 Agustus
2015
Selasa,18 Agustus
2015

2-3

9-A

KD. 1.1
Mengidentifikasi
pentingnya usahausaha pembelaan
negara
Upacara HUT RI ke-70

1-3

7-I

Perayaan HUT RI ke-70

19.

JURNAL MENGAJAR
Mata Pelajaran
: PKn
: Ganjil
Kelas
: VII & IX
2015/2016
No.

Hari/Tanggal

Ja
m
ke-

Semester
Thn Pelajaran

Kel
as

KD & Materi Pokok

Keterang
an