Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

Matematik Kewangan
Financial Mathematics

2.

Kod Kursus

MTES3043

3.

Nama Staf
Akademik

Dr Nazifah binti Shaik Ismail

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran
K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Kursus ini penting untuk menyediakan pelajar menguasai kemahiran dan pengetahuan
dalam bidang kewangan. Susulan daripada ini, pelajar dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran pengurusan dan sifat keusahawanan yang berkaitan dalam
membuat keputusan masalah kewangan harian.
Semester 2 Tahun 1
Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Bukan Bersemuka

Bukan Bersemuka

P
125

30

15

30

30

17

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat :


Kursus (Course
1. Menggunakan teknik asas pengiraan dalam Matematik Kewangan. (C3, A1, PLO1)
Learning
2. Mengaplikasi konsep Matematik Kewangan dalam pengiraan wang dan nilai masa , anuiti,
Outcomes, CLO)
pelunasan pinjaman dan dana terikat , aliran tunai dan premium insuran hayat.
(C3, PLO1, PLO3)
3. Membuat keputusan dalam masalah kewangan harian. (C5, PLO1, PLO3)
4. Menilai projek pelaburan, pelan anuiti dan insuran hayat dengan mengintegrasikan
pengetahuan dan pemahaman dalam Matematik Kewangan.
(C5, A4, PLO1, PLO3, PLO6, PLO7)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

2
3
4

Mengingat

Memahami

A
1
x

Menghayati nilai

Set

P
1

Mengorganisasi

Persepsi

C
6

Menilai

Mencipta

C
5

Memberi maklum balas

Menilai

C
4

Menerima

Menganalisis

C
2

DOMAIN AFEKTIF

C
3
x

CLO

C
1

DOMAIN PSIKOMOTOR

Mengapikasi

DOMAIN KOGNITIF

A
2

A
3

A
4

A
5

x
x
x

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Menyelesaikan masalah, kemahiran berfikir secara kritis, pembelajaran berterusan,
(Transferable Skills,
kemahiran keusahawanan
TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


1

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
Aktiviti berkumpulan, kerja berpasangan, perbincangan, syarahan dan aplikasi perisian
serta Pentaksiran
matematik
Strategi pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%).

Programme Learning
Outcome (PLO)
PLO1 Pengetahuan
PLO3 Kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah
PLO6 Pembelajaran
sepanjang hayat
PLO7 Kemahiran
pengurusan & keusahawanan

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran
Syarahan, perbincangan,
aktiviti kumpulan & kerja
berpasangan
Aktiviti penyelesaian masalah
dan aplikasi perisian
matematik
Aktiviti penyelesaian masalah
berdasarkan analisis
maklumat secara kritis
Aktiviti penyelesaian masalah
berdasarkan analisis
maklumat secara kritis

Jenis Pentaksiran
Ujian bertulis & penulisan
laporan
Ujian bertulis & penulisan
laporan
Penulisan laporan

Penulisan laporan

Kursus ini merangkum pengetahuan tentang kewangan yang meliputi topik teknik asas
pengiraan dalam matematik kewangan, wang dan nilai masa, pelbagai jenis anuiti,
pelunasan pinjaman, dana terikat dan aliran tunai.
This course encompasses the knowledge about finance which includes topics on basic
counting techniques, time value of money, various types of annuities, amortization of loans,
sinking funds and cash flow.

13. Mod Penyampaian

Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Peperiksaan Akhir : 40%


Kerja Kursus
: 60%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan Akhir

40

Kuiz 1 (30min) untuk mentaksir CLO1 & CLO2


Topik 1 & 2

10

Kuiz 2 (30min) untuk mentaksir CLO1, CLO2


dan CLO3 Topik 3

10

Tugasan

Laporan (750 patah perkataan) penilaian pelan


anuiti hayat dan insuran hayat sesebuah
syarikat insuran dan seterusnya memberi
cadangan kepada pemilihan pelan mengikut
keperluan pelanggan Topik 4

Mentaksir CLO1, 2, 3 & 4

Laporan (750 patah perkataan)


sesuatu projek pelaburan-Topik 5

20

penilaian
20

Mentaksir CLO1, 2, 3 & 4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1
CLO 1

CLO 2

CLO 3

CLO 4

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

PEO 2

PEO 3

PEO 4

PEO 5

PEO 6

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

CLO 1

CLO 2

CLO 3

CLO 4

PLO1

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Pendidikan Matematik.
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Pendidikan Matematik bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

PLO2

PLO3
PLO4

PLO5
PLO6

PLO7
PLO8
PLO9

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


3

Jumlah SLT

Interaksi
Bukan
Bersemuka

Interaksi
Bersemuka

Tutorial

Pentaksiran

Kuliah

14

21

Amali

Tutorial

Amali

Kuliah

Pentaksiran

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1. Pengenalan

Teknik Asas Pengiraan dalam Matematik


Kewangan
-

Janjang Aritmetik
Janjang Geometri
Siri Tak Terhingga Janjang Geometri
Kuasa dan Eksponen
Logaritma
Pengiraan dengan Logaritma

2. Wang dan Nilai Masa

Faedah Mudah dan Diskaun Mudah


Masa antara Tarikh (The Time Between Dates)
Persamaan Nilai (Equation of Value)
Bayaran Separa (Partial Payment)
Diskaun Mudah

Faedah Kompaun dan Diskaun Kompaun


Nilai Terkumpul (Accumulated Value)
Kadar-kadar Setara(Equivalent Rates)
Nilai Diskaun (Discouted Value)
Nilai Terkumpul dan Nilai Diskaun bagi Tempoh
Faedah Pecahan (Fractional Interest Periods)
Pengiraan Kadar
Pengiraan Masa
Persamaan Nilai
Diskaun Kompaun pada Kadar Diskaun
(Compound Discount at a Discount Rate)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


4

3. Anuiti

Pengenalan kepada Anuiti


Definisi dan Tatatanda
Jenis-jenis Anuiti Utama
Perbezaan antara Anuiti dan Faedah
Kompaun

Anuiti Serta Merta(Immediate Annuity)


Anuiti Awalan
Anuiti Akhiran
Nilai kini dan nilai masa depan anuiti

Anuiti Matang (Annuity Due)

Anuiti Tertunda (Deferred Annuity)


Jumlah Anuiti Tertunda
Nilai kini
Kompaun berterusan (Continues
compounding)
Anuiti Hayat dan Insuran Hayat
Endowmen Tulen(Pure Endowment)
Anuiti Hayat
Insuran Hayat
Polisi Premium Tahunan

Menilai Pelan Anuiti dan Insuran Hayat

28

4. Pelunasan pinjaman dan dana terikat

Pelunasan Pinjaman
Kaedah bayar balik pinjaman
Amaun pokok belum bayar
Pembiayaan Semula (Refinancing)
Siri bayaran berubah
Pembentukan Jadual Pelunasan dengan
Perisian komputer

Dana Terikat
Definisi Dana Terikat
Kaedah-kaedah Pengiraan

Membuat keputusan dalam masalah kewangan


harian

21

21

5. Aliran Tunai

Dana pelaburan (Investment funds)


Kadar Pulangan Dalaman (Internal Rate of
Return)
Nilai Kini Bersih (Net Present Value)

Inflasi dan Cukai


Kadar Pulangan Sebenar (Real Rate of Return)
Cukai Pendapatan
Cukai Keuntungan Modal (Capital Gain Tax)
Bon
Pengenalan dan Terminologi
Harga Bon
Bon Boleh Panggil (Callable Bonds)
Premium dan Diskaun
Harga bon untuk tarikh antara
bayaran kupon
Kadar hasil bon
Mempamerkan Kemahiran Pengurusan dan
Keusahawanan melalui Penilaian Projek Pelaburan

Kerja Kursus

Ulang Kaji Peperiksaan


Peperiksaan
Jumlah

11

12

2
30 15

2
30

30

17

125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


5

Bersemuka

Bukan Bersemuka

Kuliah

30

30

Tutorial

15

30

Kuiz 1

0.5

1.5

Kuiz 2

0.5

1.5

Laporan 1
(750 patah perkataan)

Laporan 2
(750 patah perkataan)

Peperiksaan Akhir

Jumlah

48

77

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA

18. Rujukan Asas

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar
(SLT)

125

Jam Kredit

Garrett, S. (2013). An Introduction to the Mathematics of Finance: A Deterministic Approach.


Oxford: Butterworth-Heinemann
Pollard, A. H.(2014). An Introduction to The Mathematics of Finance. NY: Elsevier Science
Richardson, C. H. (2008). Financial Mathematics. Bel Air, CA: Read Books.

Rujukan Tambahan

Brown, R., & Zima, P. (2011, Second Edition). Schaum's Outline of Mathematics of Finance.
NY: McGraw-Hill Education
Jothi, A.L.(2009) Financial Mathematics. Mumbai, IND: Himalaya Publishing House. Retrieve
from http://www.ebrary.com.
Raiford, T. E., & Theodore, R. (2008). Mathematics of Finance. Bel Air, CA: Read Books. R
Broverman,S.A.(2008). Mathematics of Investment and Credit: NY:ACTEX Publications.
Kellison, S.G. (2009). The Theory of Interest. NY:McGraw-Hill.

19.

Maklumat
Tambahan

Perisian MS Excel diperlukan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


6

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


MTES3043 MATEMATIK KEWANGAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Syarahan,
Menggunakan teknik asas pengiraan
perbincangan,
dalam Matematik Kewangan. (C3, A1,
aktiviti kumpulan
x
PLO1)
& kerja
berpasangan
Syarahan,
Mengaplikasi konsep Matematik
perbincangan,
Kewangan dalam pengiraan wang dan
aktiviti kumpulan
nilai masa , anuiti, pelunasan pinjaman
& kerja
dan dana terikat , aliran tunai dan
berpasangan
premium insuran hayat. (C3, PLO1,
x
x
Aktiviti
PLO3)
penyelesaian
masalah dan
aplikasi perisian
matematik
Syarahan,
Membuat keputusan dalam masalah
perbincangan,
kewangan harian. (C5, PLO1, PLO3)
aktiviti kumpulan
& kerja
berpasangan
x
x
Aktiviti
penyelesaian
masalah dan
aplikasi perisian
matematik
Syarahan,
Menilai projek pelaburan, pelan anuiti
perbincangan,
dan insuran hayat dengan
aktiviti kumpulan
mengintegrasikan pengetahuan dan
& kerja
pemahaman dalam Matematik
berpasangan
Kewangan.
Aktiviti
(C5, A4, PLO1, PLO3, PLO6, PLO7)
penyelesaian
masalah dan
x
x
x
x
aplikasi perisian
matematik
Aktiviti
penyelesaian
masalah
berdasarkan
analisis maklumat
secara kritis
Syarahan,
perbincangan,
aktiviti kumpulan
& kerja
berpasangan
Aktiviti
penyelesaian
masalah dan
KESELURUHAN
x
x
x
x
aplikasi perisian
matematik
Aktiviti
penyelesaian
masalah
berdasarkan
analisis maklumat
secara kritis

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Pentaksiran
Ujian bertulis &
penulisan laporan

Ujian bertulis &


penulisan laporan

Ujian bertulis &


penulisan laporan

Ujian bertulis
Penulisan laporan

Ujian bertulis &


penulisan laporan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


7

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal

IPGK

Dr Teong Mee Mee

IPG Kampus Pulau Pinang

Pn. Hilezan Binti Zainal

IPG Kampus Pendidikan Teknik

Cik Ng Seok Moay

IPG Kampus Pulau Pinang

Pn. Liew Phaik Hoon

IPG Kampus Pendidikan Teknik

Nama Pakar Rujuk:


Bil.

Nama

Jawatan

Universiti/Bahagian

Dr Munirah Ghazali

Profesor

Universiti Sains Malaysia (Pulau Pinang)

Dr Kor Liew Kee

Profesor Madya

Universiti Teknologi MARA (Kedah)

En. Choo Wai Chong

Pensyarah Akademik

IPG Kampus Pulau Pinang

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


8