Anda di halaman 1dari 8

BAB 1 : PENGENALAN

Definisi pengauditan

Shaari Isa

Pemeriksaan secara kritis tentang penyata kewangan yang dibuat oleh


seseorang akauntant bertujuan membolehkan pendapat diberikan kepada tuan
punya atau pihak ke-3 sama ada penyata kewangan menunjukkan keadaan
benar dan saksama.

Arens & Loebbecke

Proses pengumpulan dan penilaian bukti yang dilakukan oleh seseorang yang
berkelayakan dan bebas, berkaitan suatu entiti ekonomi yang khusus, bertujuan
menentukan dan melaporkan darjah persetujuan antara maklumat yang diukur
dengan kriteria yang ditetapkan.

Tujuan Pengauditan

Pengauditan perlu supaya juruaudit dapat memberikan pandangan dari laporan tentang
sama ada penyata kewangan disediakan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat
1965 dan memberi gambaran benar dan saksama tentang penyata kewangan serta
untung/ rugi untuk tahun kewangan itu.
Gambaran Benar dan Saksama

Gambaran benar dan saksama wujud hanya jika juruaudit berpuashati tentang perkara-
perkara berikut :

i. Aset
- wujud dan dimiliki
- tidak dicagar – jika dicagar, mesti dilaporkan dalam akaun
- jumlah aset mengikut dasar perakauanan dan tekal

ii. Liabiliti
- diambilkira hanya sehingga tarikh kunci kira-kira sahaja
- peruntukan yang cukup untuk liabiliti dan kerugian luar jangka
- nota kepada akaun untuk liabiliti luar jangka
- jumlah liabiliti selaras dengan dasar perakaunan dan tekal

iii. Hasil / Belanja


- untuk tahun yang berkenaan sahaja
- ikut dasar perakaunan dan tekal

iv. Pembentangan
- lengkap dan betul
- maklumat bagi item yang ada kesan material dibentangkan
- keterangan tentang angka-angka dalan akaun
- amaun baki akaun dan ringkasan maklumat seimbang
Gambaran benar dan saksama tidak wujud jika :

i. angka-angka terlebih atau terkurang jumlah yang material


ii. maklumat penting tidak didedahkan
iii. angka yang dipaparkan mengelirukan
iv. akaun tidak selaras dengan dasar perakaunan
v. cara pembentangan akaun mengelirukan

Perakauanan VS Pengauditan

Perakaunan Pengauditan
- proses merekod, mengelas dan - menentukan perekodan yang betul
meringkas maklumat dalam bentuk bagi maklumat kewangan yang
kuantitatif untuk pembuatan dipersembahkan
keputusan - merujuk piawai tertentu dalam
- merujuk piawai/ criteria/ asas pengauditan tetapi mesti menguasai
tertentu dalam penyediaan semua piawai dalam perakaunan
maklumat. Cth : Akta syarikat, - hasil akhir adalah laporan audit
GAAP, standard MASB
- hasil akhir adalah penyata
kewangan
Jenis-jenis Audit

Audit Penyata Audit Pematuhan Audit Operasi


Kewangan
1. Memeriksa Kesahihan penyata Tindakan entiti / Seluruh/
kewangan individu sebahagian aktiviti
organisasi
2. Tujuan Tentukan samada Tentukan samada Menilai kecekapan
keseluruhan prosedur, polisi, dan keberkesanan
penyata kewangan undang-undang, organisasi
dipersembahkan peraturan yang
mengikut criteria ditetapkan oleh
yang spesifik pihak tertentu
dipatuhi
3. Kriteria Prinsip-prinsip Peraturan dan Objektif-objektif
perakaunan (GAAP, undang-undang tertentu organisasi
Akta Syarikat) (Akta Cukai,
Rasuah)
4. Laporan Gambaran benar Pematuhan kepada Cadangan-
dan saksama kriteria-kriteria cadangan
pembaikan
5. Contoh Memeriksa secara Memeriksa samada Menilai kecekapan
terperinci butir-butir kadar upah pekerja dan tahap
penyata kewangan di Kilang Papan kepuasan
Golden Hope Bhd Weng Hup pelanggan terhadap
mengikut Undang- servis pengedaran
undang Buruh surat dan
bungkusan yang
dikendalikan oleh
Pos Malaysia
Audit Tradisional VS Audit Moden
Audit Tradisional Audit Moden
Objektif Kesan kesilapan dan - penyata kewangan
penipuan benar dan saksama
- kawalan dalaman,
sistem perakaunan
dan sistem operasi
berkesan dan cekap
- kesan kesilapan dan
penipuan
Pendekatan Audit terperinci Teknik persampelan – audit
terperinci adalah untuk kes-
kes tertentu sahaja.

Audit persendirian vs audit berkanun

Audit Persendirian

 Dibuat atas kehendak pemilik tunggal dan perkongsian sahaja


 Bukan atas arahan undang-undang ( tidak wajib dibuat)
 Tujuan : kebenaran dan kesaksamaan maklumat penyata kewangan

Audit Berkanun
 Diwajibkan oleh undang-undang ke atas semua syarikat awam berhad dan
sendirian berhad
 Tujuan : memeriksa penjagaan harta syarikat, pengendalian operasi, elak
penyelewengan oleh pihak pengurusan, rekod-rekod perakaunan diselenggaran
dengan sempurna

Profesion Perakaunan

 Tertakluk di bawah Akta Akauntant 1967


 Telah menyebabkan tertubuhnya MIA

Institut Akauntant Malaysia / Malaysian Institute of Accountants (MIA)

 Institut yang bertanggungjawab untuk mengawal selia profesion perakaunan di


Malaysia
 Hanya ahli penuh MIA layak bergelar akauntant
 Fungsi MIA :

i. Menentukan kelayakan untuk menjadi ahli


ii. Menyediakan latihan, pendidikan dan peperiksaan samada oleh institute
atau badan lain
iii. Mengawal selia profesion perakaunan di Malaysia
iv. Meningkatkan dan memaparkan profesion perakaunan

 Keahlian MIA terbahaigi kepada 3 :


i. Chartered Accountants
ii. Associate Members
iii. Licensed Accountants

Garispanduan Perakauanan

Lembaga Piawai Perakauanan Malaysia / Malaysian Accounting Standard Board


(MASB) bertanggungjawab mengisu piawai-piawai perakauanan – tertakluk di bawah
Akta Pelaporan Kewangan 1997

Piawai Pengauditan

Jawatankuasa Perakaunan dan Pengauditana / The Accouting and Auditing


Committee (AAC) MIA bertanggungjawab mengisu hal-hal berkaitan pengauditan
Disebut sebagai Piawai Audit yang Diluluskan / Malaysian Approved Standards
on Auditing (MASA)

Garispanduan Audit Dalaman

Diisukan oleh jawatankuasa Audit Dalaman / Internal Audit Committee (IAC)


Menggalakan penggunaan teknologi maklumat, penyelidikan dan pembangunan
dalam audit dalaman dilakukan secara meluas

Institute Akauntant-akauntant Awam Bertauliah Malaysia / Malaysian Institute of


Certified Public Accountants (MICPA)
Ditubuhkan pada 26 Julai 1958 di bawah Ordinan Syarikat 1940 – 46
Ditukar kepada MACPA pada 6 Julai
Ditukar semula kepada MICPA pada 2001
Objektif :

i. Memperluaskan penggunaan teori dan amalan perakaunan dalam


pelbagai aspek perniagaan
ii. Pengambilan, pendidikan, latihan, penilaian ke atas akauntant-akauntant
bertauliah
iii. Memastikan profesionalisme akauntant
iv. Memastikan amalan professional akauantant berkualiti tinggi

Firma Akauntant Awam

Menjalankan audit penyata kewangan


Tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965
Lebih 1000 firma wujud di Malaysia sekarang
3 kategori firma di Malaysia :
i. Big Four International Firms
ii. Medium sized firms
iii. Small firms

Big Four – KPMG Peat Marwick, Price Waterhouse Coopers, Deloitte Touche
Tonmatsu, Ernast & Young.

Aktiviti firma akauntant

i. Perkhidmatan perakaunan dan simpankira


ii. Perkhidmatan cukai
iii. Perkhidmatan perundingan pengurusan