Anda di halaman 1dari 15

AYAT TANYA DALAM NOVEL

AHLI KUMPULAN
CARLISA ANAK RIDIN
RAGINA ANAK ENGGU
SHALVIA SAN BERMAS ANAK
NYANGGAH
UMINIAH BINTI SAHARI

PENGENALAN
Ayat tanya terbahagi kepada dua jenis iaitu, ayat tanya
tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya.
Definisi Konsep : Menurut Arbak Othman (1985:112)
pula menyatakan bahawa ayat ini biasanya dibawakan
oleh pola sebutan yang diakhiri dengan nada penutup
menurun yang didahului oleh nada meninggi pada
perkataan yang mengakhiri ayat tanya itu.
Definisi Novel : Menurut Dr. Nurhadi (2011), novel juga
didefinisikan sebagai suatu bentuk dari sebuah karya
sastera iaitu merupakan kisah atau cerita fiksi dalam
bentuk tulisan atau kata-kata yang juga memiliki unsurunsur intrinsik dan ekstrinsik.

OBJEKTIF
1. MENGENAL PASTI DAN
MENYENARAIKAN AYAT TANYA
DALAM NOVEL
2. MENGKATEGORIKAN AYAT TANYA
DALAM NOVEL MENGIKUT JENIS
3. MENGHURAIKAN PERBEZAAN JENIS
AYAT TERBUKA DAN AYAT TANYA
TERTUTUP YANG DIGUNAKAN DALAM
NOVEL

KEPENTINGAN KAJIAN
1. DAPAT MENJADI SUMBER RUJUKAN
KEPADA PELAJAR SEKOLAH
2. DAPAT MENAMBAHKAN
PENGETAHUAN TENTANG AYAT
TANYA
3. DAPAT MENDEDAHKAN KEPADA
MASYARAKAT PENGGUNAAN AYAT
TANYA YANG BETUL

SKOP KAJIAN
KAJIAN INI BERFOKUS KEPADA JENISJENIS AYAT TANYA DALAM NOVEL.
KAJIAN INI BERFOKUS KEPADA JENISJENIS AYAT TANYA IAITU AYAT TANYA
DENGAN KATA TANYA DAN AYAT TANYA
TANPA KATA TANYA.

BATASAN KAJIAN
KAJIAN INI BERDASARKAN NOVEL
MELUNAS RINDU KARYA HARTINI
HAMZAH. KAJIAN DIMULAI DARI
HALAMAN 57 HINGGA HALAMAN 113.
KAJIAN INI TIDAK MELIBATKAN BAB-BAB
LAIN KERANA BAB-BAB LAIN KURANG
PENGGUNAAN AYAT TANYA YANG
BERSESUAIAN DENGAN KAJIAN.

KAEDAH KAJIAN
MENDAPATKAN BAHAN/DATA
KAJIAN
KAJIAN TEKS
KEPUSTAKAAN
MENGUMPULKAN DATA

MENGANALISIS DATA
AYAT TANYA TANPA KATA
TANYA

AYAT TANYA DENGAN KATA


TANYA

DAPATAN KAJIAN
mengenal pasti dan menyenaraikan
ayat tanya, mengkategorikan ayat
tanya dan menghuraikan perbezaan
ayat tanya terbuka dan ayat tanya
tertutup dalam novel Melunas Rindu.

DAPATAN 1
Bil

Ayat tanya

Bab Muka surat

Baris

1 Apa khabar kau sekarang,

57

13

Fuad?
2 Kita minum dulu, ya?

71

28

3 Dimana hendak dicari?

84

4 Apakah mungkin dia tidak

100

22

104

11

disenangi

oleh

semua

orang?
5 Ini rumah Pak Ngah Lias, 10
ya?

DAPATAN 2
1. AYAT TANYA DENGAN UNSUR TANYA
1) Ayat tanya dengan kata
tanya
1

Mampukah Farhana 10

113

menggantikan
tempat Sofia di sudut

hatinya?

Siapa
rumah?

Di mana hendak di
cari?

2) Ayat tanya dengan kata ganti


nama tanya
1

3) Ayat tanya dengan frasa


sendi nama tanya

ada

di

72

84

10

2. AYAT TANYA TANPA KATA


TANYA
Bil

Ayat

Bab Muka Bari


surat

1 Kau dah makan, Fuad?

64

12

2 Kita minum dulu, ya?

71

28

105

8 Jadi, kamu ini Abdul Halim? Anak 10


Roslan?

DAPATAN 3
AYAT TANYA TERTUTUP

Ayat tanya tertutup ialah ayat yang dapat


dijawab dengan perkataan, ya, tidak, tak atau
bukan.
Ayat penyata dijadikan ayat tanya tertutup
dengan intonasi menaik pada akhir ayat, atau
dengan menambahkan kata tanya adakah pada
awal ayat
Kata nafi bukan atau tidak diulang.
CONTOH
Kau dah makan, Fuad? merupakan ayat tanya tertutup
kerana jawapan yang diberikan terhad dan tidak
memerlukan huraian yang selanjutnya bagi soalan tersebut.
Selain itu, jawapan yang diberikan hanyalah dijawab
dengan perkataan dah atau belum.

Ayat Tanya Terbuka


Jawapan berupa penerangan atau
penjelasan.

Contoh :
Siapa ada di rumah?

Kata tanya: apa, bagaimana,


berapa, bila, siapa, mana, kenapa.

Menggunakan kata
tanya siapa.
Memerlukan jawapan
dalam bentuk gelaran,
nama seseorang
individu atau kumpulan.
Jawapan: Mak, adikadik.
Menepati ciri-ciri ayat
tanya terbuka.

Frasa sendi nama tanya: yang


mana, di mana dan sejak bila.
Boleh
disertai
partikel-Kah
dalam ayat susunan songsang.

RUMUSAN
hasil rumusan kajian, pengkaji mendapati
bahawa penggunaan ayat tanya
mempunyai keistimewaannya yang
tersendiri iaitu bagi menarik khalayak atau
pembaca bersama-sama merasai
perasaan watak-watak dalam novel yang
membuatkan pembaca turut ingin
mengetahui jawapan yang akan diberikan
oleh individu yang ditanya soalan.

PENUTUP
Ayat tanya dalam novel mampu
mengembangkan plot penceritaan.
Penggunaan ayat tanya dalam penulisan
dapat memberikan impak kepada
pembaca di mana pembaca akan tertanyatanya mengapa keadaan sedemikian
berlaku dan punca mengapa sesuatu
kejadian berlaku.

Anda mungkin juga menyukai