Anda di halaman 1dari 10

MODUL MENTOR MENTEE

SPM

MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 1

SET 1

Disediakan oleh
Panel Matematik Tambahan
SMK SERI PERLING

The following formulae may be helpful in answering the questions.The symbols given are the
ones commonly used.
ALGEBRA
2
log c b
1 x b b 4ac
8 log a b
log c a
2a
m
n
m+n
2 a x a =a
9 T = a + (n 1)d
n

am

an = a m n

( am )n = a m n

10 S n

n
2a (n 1)d
2

11 Tn = ar n 1
5

log a mn log a m log a n

log a

log a mn = n log a m

m
log a m log a n
n

12
13

a r n 1 a 1 r n

, r 1
r 1
1 r

Sn

a
,
1 r

r 1

STATISTICS (STATISTIK)

1
2

N F
C
f m

x
N

m L

fx
f

Q1
100
Q0

x x
N

Wi I i
Wi

f x x
f

x 2
x2
N

fx 2
x2
f

GEOMETRY (GEOMETRI)
1

Distance /Jarak

x1 x2

y1 y2

Midpoint /Titik tengah


6
x, y x1 x 2 , y1 y 2
2
2

3 A point dividing a segment of a line


Titik yang membahagi suatu tembereng garis
x , y nx1 mx2 , ny1 my 2
mn
mn

4 Area of triangle/Luas segitiga


1
x1 y2 x2 y 3 x3 y1 x2 y1 x3 y2 x1 y3
=
2

x2 y2

xi y j
x2 y2

SOALAN
In Diagram 1, set B shows the images of the elements of set A.

PANDUAN

Dalam Rajah 1, set B menunjukkan imej bagi unsur-unsur pada set A.


Set A

Set B

.
.
.
.
.

d.
e.
f .

u
w
x
y
z

Diagram 1
State
Nyatakan
(a)

the range of the relation,


julat hubungan itu,

(b)

the type of the relation.


jenis hubungan itu.

a) Range ialah set imej


(set B yang ada objek)
[2 marks]

Answers: (a) .
(b) .
2
Given the function f : x x 5 , find the values of x such that
f ( x) 8 .
Diberi fungsi f : x x 5 , cari nilai-nilai x dengan keadaan
f ( x) 8 .

[2 marks]

b) Nyatakan sama ada:


i. 1 1
ii. 1 banyak
iii. banyak 1
iv. banyak banyak.

Jika |ax + b| = k
Maka,
ax+ b = + k
dan ax+ b = k
[akan ada dua nilai x].

Answers: .........
3

The following information is about the function h and the composite


function h2 .
Maklumat berikut berkaitan dengan fungsi h dan fungsi gubahan h2.

h : x ax b , where a and b are constants, and a 0


h : x ax b , dengan keadaan a dan b ialah pemalar, dan a 0

Ingat: h 2 hh( x)
Contoh
Jika f ( x) 3x 6 maka
f 2 ( x ) 3(3 x 6) + 6
= 9x + 24.

h 2 : x 25 x 24

Find the value of a and of b.


Cari nilai a dan nilai b.

[3 marks].

i. Cari h2
ii. Bandingkan nilainilai dengan h2 yang
diberi.

Answer: a = ..........................................
b = ...........................................
SOALAN

PANDUAN

Solve the quadratic equation 4x (x + 2) = (x + 2)(1 x).


i.

Selesaikan persamaan kuadratik 4x (x + 2) = (x + 2)(1 x).


[3 marks]

kembangkan kiri dan


kanan
ii. susun ke bentuk am
ax2 + bx + c = 0
iii. faktor dan dapatkan
nilai x.
(use calculator)

Answer: ......................................................
5

A quadratic equation (x 1) (x 2) = h has only one root.


Find the value of h .
Persamaan kuadratik (x 1) (x 2) = h mempunyai hanya satu punca.
Cari nilai bagi h.
[3 marks]

i. kembangkan
ii. susun supaya jadi
bentuk
ax2 + bx + c = 0
iii. guna b2 4ac = 0
(one root, same roots,
touches)
iv. gantikan nilai a, b dan
c dan selesaikan.

Answer: h =
6

Given that 2 is one of the roots of a quadratic equation 3x2 + bx 7 = 0.


Find the value of b.
i.
Diberi bahawa 2 ialah satu daripada punca-punca bagi persamaan
kuadratik 3x2 + bx 7 = 0. Cari nilai b.
[2 marks]

ganti x dengan nilai


punca (root) ke dalam
persamaan.

Answer: b = .
7

Find the range of values of x for which ( x 1)( x 2) 4 .


Cari julat nilai x bagi ( x 1)( x 2) 4 .

[4 marks]

i. kembangkan dan
susun menjadi
ax2 +bx +c 0, a+
ii. factorise
iii

q
q

p
tandakan
kawasan

Answer : ...............................................

iv cari julat
xp , xq

SOALAN
8
Find the range of values of x for which
Cari julat nilai x bagi 3x 2 2 x 2 .
marks]

3x 2 2 x 2 .

[4

PANDUAN
i. susun menjadi
ax2 +bx +c < 0, a+
ii. factorise
iii.

tandakan kawasan

Answer : ...............................................
9

iv. cari julat


p< x <q

In diagram 9, the point (2, 3) is the turning point of the graph with
equation y = p(x + h)2 + k.
Dalam rajah 9, titik (2, 3) ialah titik pusingan bagi graf dengan
persamaan y = p(x + h)2 + k.
a) jika y = p(x + h)2 + k.
Maka,,
titik pusingan= (h, k)
kemudian,
bandingkan dengan
titik pusingan yang
diberi..

Find
Cari
(a)
(b)

values of h and k,
nilai-nilai h dan k,
the value of p.
nilai p.

y
Diagram 9

(0, 11)

[3 marks]
(2 ,3)

b) ganti (0,11) ke dalam


persamaan.

Answer: (a) h = ............ k = ...................


(b) p =.......................................

10

Solve the equation 4 3x 1 2 x = 16 x

Selesaikan persamaan 4 3x 1 2 x = 16 x

[3 marks]

Answer: ...................................................

Bolehkah ditukar kepada


asas yang sama? Jika ya,
i. tukarkan kepada asas
yang sama
ii. guna hukum indeks
(lihat senarai rumus)
am am anm
iii. bandingkan indeks.

11

SOALAN
1
Solve the equation 5x
= 0.
625
1
Selesaikan persamaan 5x
= 0.
625

PANDUAN

[3

marks]

i.

bawa sebutan yang


tiada x ke kanan.

ii.

tukar kepada asas


yang sama.

iii.

bandingkan indeks
Nota:

1
an

an

Answer: .
12

Solve the equation 2 x = 5.


Selesaikan persamaan 2 x = 5 .

[3 marks]

Bolehkah ditukar ke base


yang sama? Jika tidak,
i. ambil log pada
kedua-dua belah
cth:
ax = b
x
log (a ) = log b
ii. guna hukum log
log m n = n log m
iii. cari nilai bagi log
menggunakan
kalkulator.

13

Answer: .
The first three terms of a sequence are 4, y , 16.
Find the positive value of y such that the sequence is
Tiga sebutan pertama suatu jujukan adalah 4, y , 16 .
Carikan nilai positif y supaya jujukan itu adalah
(a)
(b)

a)

an arithmetic progression,
janjang aritmetik,

gunakan takrif beza


sepunya:

T2 T1 T3 T2

a geometric progression.
janjang geometri.

[4 marks]

b) gunakan takrif nisbah


sepunya:

T2 T3

T1 T2
.

- Pilih nilai y yang


sesuai

Answer: (a) y = ..
(b) y = ..

14

SOALAN
The first three terms of an arithmetic progression are 5 , 2 , 1 .
Tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik adalah 5 , 2 , 1 .

PANDUAN

a) Guna T2 T1 atau

Find
Cari

T3 T2 untuk
mencari d .

(a)

the common difference,


beza sepunya,

(b)

the eighth term.


sebutan kelapan.

Answer: (a) ............................................

b) Cari dan salin rumus


bagi Tn ( Arithmetic
Progression)
Gantikan nilai-nilai
ke dalam rumus.
(ATAU guna cara biasa
5, 2, 1, ..., ...., ....,

...., .....
15

(b) ............................................
Given a geometric progression 2 , 6 , 18 , , 4374 .
Diberi suatu janjang geometri 2 , 6 , 18 , , 4374 .
Find
Cari
(a)
(b)

a) Gunakan takrif :
T
r 2
T1

the common ratio,


nisbah sepunya ,

n 1
b) Guna Tn ar

the number of term of the progression.


bilangan sebutan janjang itu .

[3 marks]

sebagai sebutan
akhir
ar n 1 4374

Selesaikan seperti
bentuk indeks.
Answer: (a) ............................................
(b) ............................................
16

The coordinates of the triangle ABC are (5, 10), (2, 1) and (8, k)
respectively. Find the possible values of k, given that the area of triangle
ABC is 24 units2.

i. Susun koordinat sebegini

1 x1 x2
2 y1 y2

x3 ... x1
y3 ... y1

Koordinat-koordinat segitiga ABC adalah masing-masing (5,10), (2, 1)


dan (8, k). Cari nilai-nilai yang mungkin bagi k, diberi luas segitiga ABC
ii. guna kaedah diberi
ialah 24 unit2.
pada rumus.
[3 marks]
(search in algebra)
iii. INGAT :
Jika |ax + b| = k

maka, ax + b = +k
ax + b = k

17

Answer: k = ............................................
SOALAN
In diagram 17, the straight line PQ is perpendicular to the straight
line RQ at the point Q.
Pada rajah 17, garis lurus PQ berserenjang dengan garis RQ di titik Q.
y
Given the equation of QR is x y = 4.
Diberi persamaan QR ialah x y = 4 .
P(2, 6)
Find
Q
Cari
x
(a) the gradient of PQ,
O
kecerunan PQ.
R
Diagram 17
(b) the equation of PQ.
persamaan PQ.
[4 marks]

PANDUAN

Perpendicular: m1 m2 = 1

i. cari kecerunan QR.


- tukar ke y = mx + c.
ii. cari kecerunan PQ
guna m1 m2 = 1
iii. guna y = mx + c
untuk mencari
persamaan.
- ganti x, y dan m
untuk cari c.

Answer: (a) ............................................


18

(b) ............................................
Diagram 18 shows vectors OA and OB .
Rajah 18 menunjukkan vector OA dan OB .

Jika O ialah asalan dan


A(2, 3)

A (3, 4)
x

Maka

OA

B (5, 2)
Diagram 18
Express
Ungkapkan
(a)

(b)

x
,
y

OA

in the form

OA

x
dalam bentuk ,
y

BO
BO

AO

in the form x i + y j.
dalam bentuk x i + y j.

[2 marks]

Answers: (a) ............................................

2

3

2

3

dan

Vektor juga boleh ditulis


dalam bentuk i dan j .
OA = 2i 3 j dan
AO = 2i 3 j

(b) ...........................................
SOALAN
19

PANDUAN

Given that a = 3i + 6j , b = 2i + 5j and c = 3i 4j ,


find

1
a 2b c .
3

Diberi a = 3i + 6j , b = 2i + 5j dan c = 3i 4j ,
cari

20

1
a 2b c .
3

[3 marks]

Answer: ....
The mean of the numbers 2x + 1, x + 3, 3x + 5 and 4x 5 is 6.
Min bagi nombor-nombor 2x + 1, x +3, 3x + 5 dan 4x 5 ialah 6.
Find
Cari
(a)

the value of x,
nilai x,

(b)

the variance.
varians.

[4 marks]

Answer: (a) x = ....................................


(b) ..

END OF PAPER 1 SET 1

i. ganti vektor dalam


ungkapan yang diberi.
ii. darab skalar dengan
vektor.

i. Cari dan salin rumus


bagi min.
(search in Statistics)

ANSWERS PAPER 1 SET 1


1

(a)
(b)

{ u, w, x, y}
One to many

11

x= 4

3, 13

12

x = 2.322

a = 5, b = 4

13

(a) y = 10
(b) y = 8

x = , 2

14

(a) 3
(b) 16

h =

15

(a) r = 3
(b) 8

b=

x 2, x 3

5
2

16
17
18

< x < 2

k = 3, 35
(a) 1
(b) y = x + 8

(a)

(b) 5i + 2j
9

19

(a) h = 2, k = 3

(b) p = 2
10

20

x = 6

10

8i 12j or 12

(a) 2
(b) 9

Anda mungkin juga menyukai