Anda di halaman 1dari 7

SMK DURIAN TUNGGAL MELAKA

UJIAN BULANAN 1/2012

SEJARAH
TINGAKATAN 2
NAMA :

KELAS:

Arahan : sila jawab semua soalan


6

Surat-surat Kew ditandatangani antara Ing


Apakah tujuan Surat-surat Kew ditandatan
Mengapakah kedudukan Pulau Pinang dikatakan
STRATEGIK ? hubungan Inggeris-Belanda
A
Mengeratkan
Laluan angin monsun
B
Belanda menyerahkan sementara jajahan
Pusat pemasaran barangan
C
Membolehkan Stamford Raffles memerint
Pusat pengumpulan barang
D
Belanda berhasrat meninggalkan Jawa
Laluan perdagangan dari India ke China

1
A
B
C
D

A
B
C
D

Pusat pengumpulan barang


Pelabuhan persinggahan
Pangkalan tentera
Penyataan di atas mengambarkan
kedudukan
Pulau
Pinang
yang
strategik.
Apakah KESAN penyataan di atas
kepada Pulau Pinang ?
Inggeris mengambil Pulau Pinang
Inggeris memajukan kepulauan Melayu
Inggeris menubuhkan Negeri-negeri
Selat
Inggeris memajukan Singapura dan
Melaka

A
B
C
D
5

Rajah di atas menunjukkan masalah pewar


oleh Kerajaan Johor.
Bagaimanakah Stamford Raffles memperol
peristiwa tersebut ?
I Muslihat
II Berperang
III Berbincang
IV Memperdaya
A I dan II
B II dan III

Kedah menghadapi ancaman daripada Siam, Burma dan Bugis.


8 ? Mengapakah ibu negeri Negeri-Negeri Sela
Apakah tindakan Sultan untuk mengatasinya
Singapura pada tahun 1832 ?
Sultan menyerah kalah
A
Kedudukan Singapura lebih strategik
Sultan melarikan diri ke Perak
B
Kedudukan Singapura jauh ke selatan
Sultan meminta bantuan Inggeris
Kedudukan Pulau Pinang yang makmur
Sultan menyerang Siam, Burma dan Bugis.C
D
Kedudukan Pulau Pinang yang lebih ke ut

A
B
C
D
4

Sultan Abdullah dan Francis Light menandatanganai Perjanjian


9
Berdasarkan
peta di atas, mengapakah Ne
Inggeris-Kedah pada tahun 1786. Apakah
KESAN Perjanjian
ditubuhkan pada tahun 1826 ?
tersebut kepada Kedah ?
I
Menyeragamkan pentadbiran
Inggeris memonopoli negeri Kedah
II Mewujudkan empayar Inggeris
Inggeris mula meduduki Pulau Pinang
III
Menyekat monopoli empayar Belanda
Kedah mendapat bantuan tentera Inggeris
Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran
Kedah berjaya mengalahkan Siam, Burma danIVBugis
A I dan II
C III dan
B II dan III
D I dan
Mengapakah SHTI memerlukan Seberang Perai?
I
II
III
IV
A
B

Sebagai benteng pertahanan


Untuk bercucuk tanam
Sebagai pangkalan tentera
Untuk meluaskan tanah jajahannya
I dan II
C III dan IV
II dan III
D I dan IV

Belanda
C British menguasai perdagangan rempah di
Timur
D British mewujudkan pangkalan tentera
yang besar

10
A
B
C
D

1
1
A
B
C
D

1
2

Pada tahun 1770 Sultan Muhammad


Jiwa telah melantik Tunku Abdullah
sebagai Raja Muda Kedah. Pelantikan
itu tidak dipersetujui oleh kerabat
Dialog merujuk kepada perbalahan antara British
dengan
Belanda
diraja
Kedah.
di Kepulauan Melayu. Bagaimanakah mereka
1 menyelesaikan
perbalahan tersebut ?
3 Penyataan di atas menggambarkan
Negeri-Negeri Selat ditubuhkan
perlantikan takhta di Kedah yang
Perjanjian Pangkor ditandatangani
mengakibatkan
kedaulatan
Kedah
Perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani
terancam.
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan Apakah kesan daripada peristiwa di
atas ?

Rajah di atas menunjukkan Kedah


menghadapi ancaman daripada ketigatiga kuasa tersebut pada kurun ke 18.
Apakah tindakan Kedah seterusnya ?
Memohon bantuan daripada pihak
British
Memohon pelindungan dari kerajaan
Acheh
Memohon bantuan ketenteraan dari
negeri Perak
Memohon bantuan ketenteraan daripada
Belanda
Peristiwa
Pembukaan Singapura 1819
Perjanjian Inggeris Belanda
1824
Penubuhan Negeri-negeri Selat
1826
Senarai di atas menunjukkan peristiwaperistiwa penting yang berlaku di
Tanah Melayu.
Apakah kesan peristiwa di atas ?

A British menguasai negeri-negeri Melayu


B British menjalin hubungan baik dengan

I Raja Haji ditabalkan sebagai Sultan


II Kedah
III Sultan Muhammad Jiwa berundur ke
Kangar
IV Tentera
Bugis
menyerang
dan
menawan Kedah
Firma Jourdain, Sullivan de Souza
membantu Kedah
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I dan IV

1
4
I
II
III
IV
A
B
C
D

Pada kurun ke 18 SHTI menguasai


Pulau Pinang
Apakah kepentingan Pulau Pinang
kepada
Syarikat
Hindia
Timur
Inggeris ?
Pangkalan tentera
Pasaran barangan siap
Pelabuhan persinggahan
Pusat pengumpulan barang
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV
Tahun
1824

Perjanjian
Kesan
Inggeris X
Belanda
15
Rajah di atas merujuk kepada Perjanji
tahun 1824.
Apakah X ?
I British mengambil alih pentadbiran Melak

II Kedua-dua pihak berjanji untuk menghapuskan lanun


Belanda mengiktiraf pendudukan British di Singapura
III Belanda memonopoli perdagangan di Kepulauan Melayu
Perancis menakluki Belanda
IV
Raja Belanda menandatangani
A I dan II
Surat-surat Kew
B II dan III
C III dan IV
2 Senarai di atas menunjukkan beberapa
D I dan IV
0 peristiwa yang berlaku semasa Perang
Napolean di Eropah pada tahun 1773
1814.
16
Mengapakah
Pulau Pinang dianggap Apakah kesan daripada peristiwa di
kemajuan seperti yang diharapkan oleh Syarikat
atas ? Hindia Timur
Inggeris ?
A Betawi dan Melaka ditadbir oleh British
A
Menghadapi ancaman daripada Siam
secara sementara
B
Gagal menarik pedagang-pedagang luar B British membantu Perancis menyerang
C
Penduduk Pulau Pinang tidak mengalami pertambahan
tanah jajahan Belanda
D
Pelabuhan Pulau Pinang gagal menyaingi pelabuhan
Betawi
C Belanda
menyerahkan semua tanah
jajahannya kepada Perancis
D Belanda meminta bantuan ketenteraan
Tahun
Peristiwa
daripada kerajaan British
1819
Pendudukan Inggeris di
21 Para pembesar yang memberontak berikutan
Singapura
pelantikan Raja
Abdullah
17
Jadual di atas menunjukkan peristiwa pendudukan
Inggeris
di mendapatkan bantuan
ketenteraan dari
Singapura.
A.
Bugisminat
pimpinan
Raja Haji
Apakah keistimewaan Singapura sehingga menarik
Raffles
B. Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)
untuk menduduki pulau tersebut ?
C. Firma Jourdain Sullivan and de Souza
I Sesuai dijadikan pangkalan tentera
D. Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB)
II Mudah mengawal ancaman lanun
III Kedudukannya yang strategik
IV Mampu menyaingi perdagangan Belanda
A I dan II
22 Apakah
kedudukan
Kedah
dalam
B II dan III
perjanjian Burney 1826?
C III dan IV
A. Menjadi jajahan Siam
D I dan IV
B. Menjadi naungan British
18
Perjanjian Inggeris Belanda 1824 C. Menjadi pangkalan tentera
Menjadi
pusat perdagangan
persaingan antara British dengan BelandaD. untuk
menguasai
Kepulauan Melayu.
23 Mengapakah
menubuhkan
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat terhadap
perjanjian British
Negeri-Negeri
Selat?
tersebut ?
A. Menyeragamkan
pentadbiran tiga
A
Belanda tidak berupaya mengatasi kekuatan tentera
British
buah
negeri
B
Kuasa-kuasa barat hanya mementingkan diri mereka sendiri
B. diselesaikan
Memonopoli perdagangan rempah di
C
Perebutan takhta di negeri-negeri Melayu dapat
Kepulauan
D
Perkongsian kuasa British dan Belanda di Kepulauan
Melayu Melayu
C. Memajukan
perdagangan
Pulau
Pinang
19
Perjanjian Inggeris Belanda 1824
Menyekat
pengaruh Perancis di Teluk
persaingan antara British dengan BelandaD. untuk
menguasai
Benggala
Singapura.
Apakah faedah yang diperoleh oleh British melalui perjanjian
tersebut ?
A
British memonopoli perdagangan rempah 24 Sultan Muhammad Jiwa membatalkan perjanjian
B
British menguasai perdagangan bijih timah setelah
C
British berjaya menguasai perdagangan Siam A. Baginda ditawan Bugis
Siam menyerang Kedah
D
British berjaya meluaskan pengaruh ke Tanah B.
Melayu
C. Firma tidak menghantar bantuan

D. mendapat persetujuan Firma

25 Apakah alasan SHTI untuk tidak membantu


Sultan Kedah
A. Francis Light menandatangani perjanjian itu
secara peribadi tanpa keizinan SHTI
B. SHTI hanya akan menyelesaikan masalah
dalam negeri Kedah
C. Kedah tidak mematuhi syarat perjanjian
D. Francis Light telah dipecat SHTI
26 Sultan Kedah telah dikalahkan oleh
Francis Light dalam pertempuran pada
tahun
1791.
Apakah kesan kekalahan tersebut?
A. British melantik Residen sebagai
penasihat Sultan
B. British melantik pengganti Sultan
C. British mengambil Pulau Pinang
secara rasmi
D. British membuka penempatan di
Seberang Perai.
27 Sultan manakah yang sanggup menyerahkan
Seberang Perai untuk mendapatkan bantuan
ketenteraan
A. Sultan Dziauddin
B. Sultan Muhammad Jiwa
C. Sultan Abdullah
D. Sultan Ahmad Tajuddin II
28 Apakah merupakan faktor utama yang
mendorong Inggeris untuk mengusai
Singapura?
A. Inggeris ingin memulihkan hubungan
perdagangan dengan China
B. Inggeris
ingin
menyekat
perkembangan kuasa Perancis di
India
C. Inggeris memerlukan pangkalan laut
untuk
mempertahankan
jajahan
Belanda yang diserahkan kepadanya
D. Inggeris ingin menyekat perluasan
pengaruh
dan
monopoli
perdagangan Belanda

C. Perjanjjian Persahabatan dan Perikatan


Inggeris Kedah 1800
D. Perjanjian Persahabatan dan Keamanan
Inggeris Kedah 1791

30 Berapakah bayaran yang perlu British bayar bagi


Pulau Pinang dan Seberang Perai ?
A. 9 000 dolar Sepanyol setahun
B. 10 000 dolar Sepanyol setahun
C. 6 000 dolar Sepanyol setahun
D. 30 000 dolar Sepanyol setahun

31

Mengapakah Raffles berpendapat Singapura


sesuai dijadikan pelabuhan ?
A. Kekayaan hasil bumi untuk dijadikan pusat
pengeluaran bijih
B. Tanah yang subur untuk bercucuk tanam
C. Dapat dijadikan pangkalan tentera
D. Dapat menyaingi pelabuhan Belanda di Betawi
32 Apakah alasan SHTI untuk tidak membantu
Sultan Kedah
A. Francis Light menandatangani perjanjian itu
secara peribadi tanpa keizinan SHTI
B. SHTI hanya akan menyelesaikan masalah
dalam negeri Kedah
C. Kedah tidak mematuhi syarat perjanjian
D. Francis Light telah dipecat SHTI
33 Kapten Light, beta perlukan
perlindungan dan bantuan ketenteraan
untuk mengekalkan kemerdekaan
Kedah.
Siapakah beta dalam penyataan di
atas?
A. Raja Hussein
B. Sultan Muhamad Jiwa
C. Raja Dziazuddin
D. Raja Abdullah
34

29 Perjanjian manakah yang membenarkan British


bertapak di Seberang Perai ?
A. Perjanjian Persahabatan Kedah Inggeris
1786
B. Persetiaan Seberang Perai 1800

Singapura
Melaka
Pulau Pinang
Apakah persamaan ketiga-tiga negeri
tersebut?

A.

Disatukan di bawah satu unit


pentadbiran
B. Diperoleh oleh British akibat perebutan
takhta antara-antara raja-raja Melayu
C.
Diserahkan kepada British oleh
Belanda
D.
Ditadbir oleh seorang residen British
35 Sultan
Dziauddin
menyerahkan
Seberang Perai kepada British pada
tahun 1800. Mengapakah baginda
mengambil tindakan sedemikian?
A. Baginda memerlukan bantuan
tentera bagi menghadapi ancaman
Siam
B. Baginda diberi bantuan kewangan
C. Baginda menjalin hubungan
perdagangan
British
D. Baginda didesak oleh pihak British

Sultan Kedah menghadapi ancaman


tersebut
A. Menghantar ufti ke China
B. Mengukuhkan kubu pertahanan
C. Mengambil askar upahan
D. Meminta bantuan tentera British
39 Tengku Hussein mengiktiraf perjanjian
pada 30 Januari 1819 antara
Temenggung Abdul Rahman dengan
Raffles
Apakah kesan penting peristiwa
tersebut?
A. Tengku Hussein dilantik menjadi
pemerintah Johor
B. Bermulanya persengketaan kuasa
Belanda-British
C. Keluarga
Temenggung
menjadi
pemerintah Johor
D. Singapura menjadi milik British
40 Dengan ini saya menyerahkan semua
tanah jajahan saya di Timur kepada
kamu sehingga tamat Perang
Napoleon
Penyataan di atas terdapat dalam
Perjanjian apa?
A. Surat-surat Kew
B. Inggeris-Belanda 1824
C. Napoleon
D. Sulit Inggeris 1824

36
Kerabat diraja Kedah : Saya mahu
gulingkan takhta Kerajaan Kedah
Pemimpin Bugis : Baiklah. Saya
akan menawan Alor Setar

A.
B.
C.
D.

Dialog di atas mungkin berlaku pada


tahun 1770. Mengapa timbulnya
dialog sedemikian?
Menghalau kuasa Siam
Menggulingkan raja yang lemah
Menolak campur tangan British
Menentang perlantikan Raja Muda

37 Dalam
tahun
1770-an,
Kedah
mengalami masalah dalam perwarisan
takhta. Mengapakah ia berlaku?
A. Campur tangan British
B. Pemberontakan kerabat diraja dan
pembesar- pembesar
C. Serangan orang Bugis terhadap
Sultan Muhammad Jiwa
D. Perlantikan Tunku Abdullah sebagai
pewaris baru takhta Kedah
38 Kedah mengalami ancaman daripada
Siam, Burma dan Bugis. Bagaimanakah

41 Belanda membantah tindakan British membuka


penempatan di Singapura kerana mendakwa
Singapura berada di bawah pengaruh Belanda.
Bagaimanakah kedua-dua buah kerajaan
mengatasi masalah ini ?
A. Dengan menandatangani Persetiaan London
1826
B. Dengan menandatangani Perjanjian Damai 1903
C. Dengan menandatangani Perjanjian Inggeris
Belanda 1824
D. Dengan mengadakan sekatan ekonomi
42

Gabungan negeri Melaka, Pulau Pinang dan


Singapura dinamakan
A. Negeri Negeri Melayu Bersekutu (NNMB)
B. Persekutuan Tanah Melayu (PTM)
C. Negeri Negeri Selat (NNS)

D. Tanah Tanah Jajahan British (TTJB)


43

Mengapakah Melaka, Pulau Pinang


Singapura digabungkan?
I. Untuk menjimatkan kos pentadbiran
II. Untuk meningkatkan keselamatan
III. Untuk menyeragamkan pentadbiran
IV. Untuk menjimatkan perbelanjaan
A. I dan II
B. I dan III

dan

II. pelabuhan persinggahan


III. pengkalan tentera
IV. pusat pengumpulan barang
A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
I, II dan IV
II, III dan IV

C. II dan III
D. III dan IV

44 .

Apakah negeri yang diserahkan Belanda kepada


British mengikut Surat Surat Kew ?
I. Kedah
DISEDIAKAN OLEH
DISEMAK OLEH
II. Riau - Lingga
OLEH
III. Betawi
IV. Melaka
A. I dan II
B. I dan III

45

46

EN HUSSIN BIN MAIDIN


HASHIM
Setelah
perang tamat,
Guru Pendidikan
Moral
menyerahkan
semula jajahan
Kemanusiaan

C. II dan III
D. III dan IV

PN WEE KWEE LAN

British terpaksa
Ketua Panitia Sejarah
Belanda. Apakah
yang dilakukan pentadbiran Belanda terhadap
British ?
DILULUSKAN OLEH
A. Belanda menangkap dan membunuh konsulat
British di Tanah Melayu
B. Belanda memutuskan perjanjian perdagangan
dengan British
HAJI JAMIL BIN JAAMAT
C. Belanda mengenakan cukai yang tinggi dan
Pengetua
layanan buruk terhadap pedagang British
SMK DURIAN TUNGGAL MELAKA
di Pelabuhan Betawi
D. Belanda mengisytiharkan perang terhadap
British

Siapakah yang telah dipertanggungjawabkan


untuk mencari pelabuhan baru di Tanah Melayu ?
A. George Leith
B. Stamford Raffles
C. William Farquhar
D. John Crawfurd

47 Apakah maksud anak gahara?


A. anak angkat yang paling disayangi sultan
B. anak yang dilahirkan oleh isteri sultan yang
berketurunan diraja
C. menantu sultan yang paling sulung
D. anak yang bukan dilahirkan oleh isteri sultan
yang berketurunan diraja
48 Pulau Pinang berpotensi dijadikan sebagai
I. pusat perlombongan bijih timah

DISAHKAN

PN HJH RADZIAH BT
GKMP

49. Kerajaan Kedah merupakan sebuah kerajaan


A. Maritim
B. Agraria
C. Melayu Lama
D. Timur
50 Pada 1 April 1867, Negeri Negeri Selat (NNS)
diletakkan di bawah tanggungjawab
A. Jabatan Penyelenggaraan dan Pengurusan
Negeri Taklukan British di Greenwich
B. Pejabat Tanah Jajahan British di London
C. Lembaga Keselamatan Luar Negeri Britain di
Los Angeles
D. Ibu Pejabat Gabenor Negeri Negeri Selat di
Singapura

Anda mungkin juga menyukai