Anda di halaman 1dari 14

Semangat Beribadah

dengan Meyakini Hari Akhir


-Ardinda
Zenadineva
-Fatha Annisa
-Rahayu
-Rahma
Dwikanusa

PENGERTIAN HARI AKHIR


Hari akhir menurut bahasa artinya Hari
penghabisan (QS.Al-Baqoroh (2): 177) juga disebut
hari Pembalasan (Qs.Al-Fatihah(1): 4).
Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah : Hari
mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan
berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah SWT.
Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari
penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya (QS. AlMumtahanah(60): 3). Adapun pengertian iman pada
hari akhir adalah : Percaya dengan penuh keyakinan
adanya hidup yang kekal abadi di akhirat kelak.

Macam-Macam Hari Akhir


a. Kiamat Sugra
berakhirnya kehidupan semua mahluk yang bernyawa dalam
skala kecil, contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan
mengalami kematian sebagaimana firman Allah swt.
Artinya: "tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian
dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari
kiamat." (QS Ali Imran: 185)

Apabila kita perhatikan ayat-ayat tersebut, maka semua makhluk,


termasuk manusia akan mengalami kebinasaan. Sebagaimana
firman Allah swt.
Artinya: "Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah
datang
ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya
barang sedikitpun dan tidak dapat (pula) memajukannya." (QS Al
Araf: 34)

b.

Kiamat Kubra

peristiwa yang amat besar. Karena pada


saat itu dengan qudrat dan iradat-Nya, alam
semesta beserta isinya akan hancur lebur,
Kiamat kubra merupakan rahasia Allah swt. dan
akan datang secara tiba-tiba. Allah swt.
berfirman:
Artinya: "Hai manusia, bertakwalah kepada
Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangizn pada
hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang
amat besar (dahsyat). " (QS Al Hajj: 1)

Tanda-Tanda Datangnya Hari Akhir


a. Tanda kiamat kecil (sugra)
Ajaran Islam kurang diperhatikan dan
bahkan ditinggalkan oleh kaum Muslim.
Jumlah ulama yang sesungguhnya
semakin sedikit, sebaliknya banyak
orang bodoh yang mengaku ulama dan
menyesatkan umat.
Perzinahan dilakukan terang-terangan
dan sudah menjadi suatu kebiasaan.
Mabuk-mabukan banyak dilakukan
seolah bukan perbuatan yang
diharamkan.
Jumlah wanita semakin banyak
dibandingkan dengan pria, dan mereka
sudah tidak malu lagi berpakaian
setengah telanjang.
Semakin banyak fitnah yang menimpa
umat Islam.

Banyak wanita yang


berdandan/berpenampilan seperti
pria, begitu juga sebaliknya.
Umat manusia berlomba menumpuk
kekayaan dengan jalan yang tidak
halal serta maraknya praktek riba.
Para orangtua menjadi budak dan
diperlakukan sewenang-wenang oleh
anak-anaknya.
Sering terjadi bencana alam,
pembunuhan, dan peperangan.
Banyaknya perceraian.
Bermewah-mewah dalam membangun
masjid sementara jamaahnya sedikit,
serta saling membanggakan
keindahan masjid.

b. Tanda kiamat besar


(kubra)
Waktu berputar semakin
cepat, sehingga setahun
terasa sebulan, sebulan
terasa seminggu.
Matahari terbit di sebelah
barat.
Keluarnya Dajjal, yaitu sosok
pembohong yang menutupi
kebenaran.
Adanya Yajuj dan Majuj, yaitu
segolongan umat manusia
yang mempunyai kekuatan
besar dan berpikiran sesat.

Turunnya Imam Mahdi ke dunia


untuk meluruskan syariat Islam
dan menghidupkan sunnahsunnah Rasulullah saw.
Turunnya Nabi Isa as. dari langit
yang akan memperjuangkan
kebenaran bersama Imam
Mahdi. Dialah yang menumpas
Dajjal serta mengajak umat
manusia mengesakan Allah swt
dan menyambah-Nya.
Hilangnya Al Quran dari mashaf
san hati umat manusia hingga
hilang pedoman.

c. Perbedaan Antara Kiamat Sugra


dan Qubra

1. Tanda-tanda kiamat kecil


secara umum itu datang
terlebih dahulu daripada
tanda-tanda kiamat besar.
2. Tanda kiamat Sugra sebagian
sudah terjadi, sebagiannya
sedang terjadi dan
sebagiannya akan terjadi,
sedangkan kiamat Qubra
belum terjadi.
3. Tanda kiamat kecil bersifat
biasa dan tanda kiamat besar
bersifat luar biasa.

4. Tanda kiamat sugra berupa


peringatan agar manusia
sadar dan bertaubat.
Sedangkan kiamat Qubra jika
sudah datang, maka
tertutuplah pintu taubat.
5. Tanda kiamat Qubra jika
muncul satu tanda, maka
akan diikuti tanda-tanda
yang lain. Dan yang pertama
muncul adalah terbitnya
matahari dari barat.

Periode Hari Kiamat

1.Yaumul Baats, yaitu : Hari dibangkitkannya seluruh


makhluk dari alam kuburnya masing-masing. (QS.Al-Mujadalah
(58) : 6)
2. Yaumul Hasyar, yaitu : Hari berkumpulnya manusia setelah
dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian manusia
digiring ketempat yang luas yaitu padang mahsyar .(QS. AlKahfi (18): 47)
3. Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu :
Yaumul Hisab berarti, hari dihitungnya semua perbuatan
manusia selama hidup di dunia, pada hari itu semua angota
tubuh menjadi saksi atas segala perbuatan yang telah
dilakukan selama hidup di dunia. (QS.An-Nur (24) : 24) lalu
setiap orang akan menerima buku catatan yang berisi semua
perjalanan hidup selama di dunia (QS-Al-Kahfi (18) : 49).
Yaumul Mizan berarti, Timbangan yang adil tentang kebajikan
dan kejahatan yang pernah dilakukan oleh setiap orang. (QS.
Al-Ambiya (21) : 47).

4. Ash-hirat, yaitu jembatan yang terbentang diatas api neraka


menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Ash-Shirat
tergantung pada amal yang dilakukan manusia.
5.Yaumul Jaza dan Fashl
Yaumul jaza yaitu suatu tahapan semua manusia akan menerima
keputusan Allah (Jaza) tentang balasan yang diterima seseorang
sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia.
Yaumul fashl yaitu keputusan Allah terhadap nasib orang beriman
dan orang kafir di akhirat kelak sehingga menjadi jelas manusia
yang beruntung dan yang celaka. (QS. Al-Mukmin (40) : 17).
Balasan kebaikan adalah surga dan mereka kekal didalamnya dan
balasan kejahatan adalah neraka yaitu tempat kembali yang
buruk bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah.

Hikmah Beriman kepada


Hari Akhir
1. Manusia tidak hidup di dunia
ini selamanya. Oleh karena itu,
manusia hendaknya senantiasa
menabung amal saleh sebagai
bekal untuk kehidupan di akhirat
kelak.
2. Manusia tidak boleh berlaku
sewenang-wenang selama hidup
di dunia karena segala amal
perbuatan pasti akan mendapat
balasannya di akhirat kelak,
tanpa kecuali.
3. Allah Maha adil dan setiap
perbuatan akan mendapat
balasan yang setimpal.

Artinya, semua perbuatan akan


mendapat balasan dari Sang
Maha Pemberi Balasan.
4. Kaum mukmin harus selalu
ingat bahwa hari kiamat pasti
akan terjadi dan kita harus
senantiasa siap setiap saat
menghadapi kedatangannya.
5. Iman kepada hari akhir akan
membuat kita memahami akan
anti dan tujuan hidup di dunia.
6. Dengan beriman kepada hari
akhir, kita bisa menerima segala
ketentuan Allah dengan ikhlas.
Allah tidak pernah menciptakan
segala sesuatu dengan sia-sia

Fungsi Beriman kepada Hari


Akhir
1. Sebagai pemelihara diri dari
perbuatan dosa karena manusia
harus selektif dalam berbuat,
bertindak, dan beramal.
2. Sebagai pemacu semangat
disiplin dan bertanggung jawab
untuk menaati segala perintah
Allah swt. serta berusaha
menjauhi segala yang dilarangNya semaksimal mungkin.
3. Sebagai penunjang kehidupan
yang tenang dan tenteram
karena telah melaksanakan
ibadah maupun muamalah.

4. Akan menjadi penyadaran bagi


manusia yang lupa diri dan
tenggelam dalam akan
kesenangan atau kepuasan
duniawi. Kesenangan atau
kepuasan tersebut bersifat nisbi
karena yang hakiki adalah
menyelaraskan hidup duniawi
dengan kehidupan ukhrawi.
5. Sebagai pewujud akhlakul
karimah dan menghilangkan sifat
buruk yang ada pada manusia, di
antaranya egoisme, takabur,
serakah, pemalas, dan kikir serta
berusaha memupuk kesadaran
sosial sesuai dengan ajaran
Islam.

Dalil tentang Beriman kepada Hari


Akhir
1. Surah Az Zalzalah Ayat 1-2
Artinya: Apabila bumi digoncangkan dengan
goncangan yang amat dahsyat. Dan bumi telah
mengeluarkan beban-beban berat yang
dikandungnya." (QS Az Zalzalah: 1-2)
2. Surah Al Qariah Ayat 1-5
Artinya: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu
manusia seperti anai-anai yang beterbangan. Dan
gunung-gunung seperti bulu yang dihamburhamburkan." (QS Al Qariah: 1-5)

3. Surah Al Waqi'ah Ayat 1-6


Artinya: Apabila terjadi hari kiamat. Terjadinya (kiamat)
itu tidak bisa disangkal. (Kejadian itu) merendahkan
(satu golongan) dan meninggikan (golongan) yang lain.
Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan
gunung-gunung dihancurkan sehancurhancurnya. Maka
jadilah dia debu yang beterbangan." (QS Al Waqiah: 1-6)
4. Surah AI Qiyamah Ayat 6-10
Artinya: "Ia bertanya: 'Bilakah hari kiamat itu?"Maka
apabila mata terbelalak (ketakutan). Dan apabila telah
hilang cahayanya. Dan matahari serta bulan
dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, "Kemana
tempat lari?" (QS Al Qiyamah: 6-10)

Perilaku Cerminan Iman kepada Hari Akhir

1. Melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati


riang dan ikhlas.
2. Meneladani perilaku terpuji dari siapa pun tanpa
memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan
dalam diri pribadi.
3. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita
tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut.
4. Segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan
segera berusaha memperbaikinya.
5. Tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan
karena Allah pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia
ini, Allah pasti akan memberikannya tanpa kecuali.
6. Allah Maha tahu segala hal, termasuk dalam memberikan
yang terbaik bagi kehidupan hamba-Nya. Dengan demikian
kita harus selalu berhusnuzzan terhadap-Nya.

Anda mungkin juga menyukai