Anda di halaman 1dari 7

1.

Gambar merujuk kepada perkembangan penggunaan mata wang di


Malaysia.

Kupang Emas

Syiling Timah

Kad Kredit

a.

Pada pendapat anda mengapakah perubahan penggunaan mata


wang berlaku di Malaysia?
[ 6 markah ]

b.

Jelaskan kepentingan
sesebuah negara?

penggunaan

mata

wang

dalam

[6
markah ]
c.

Apakah langkah-langkah untuk menstabilkan nilai mata wang


Malaysia ?
[ 8 markah ]

2.

Maklumat berikut berkaitan bidang pertanian negara.

Pertanian adalah perniagaan merupakan visi yang sangat


popular. Ia
bertujuan untuk mentransformasikan Malaysia
dan bukannya satu langkah
ke belakang.
Sumber : Pertubuhan Peladang

a. Pertanian adalah satu perniagaan. Bincangkan.


[ 5 markah ]
b. Mengapakah generasi muda kurang melibatkan diri dalam bidang
pertanian.
[5markah]

c. Apakah cabaran yang dihadapi oleh negara untuk melahirkan


masyarakat yang berpendapatan tinggi dalam sektor pertanian?
[ 5 markah ]

d. Apakah langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub


makanan halal dunia.
[ 5 markah ]

3.

Gambar berikut menunjukkan lambang-lambang parti politik yang


terdapat di
Malaysia.

a. Mengapakah terdapat pelbagai parti politik di Malaysia?


[ 4 markah ]
b. Bagaimanakah sistem pilihan raya mampu melahirkan pemimpin
yang berwibawa?
[ 6 markah ]
c. Sebagai warganegara yang bertanggungjawab , apakah peranan
anda untuk memperkasakan sistem demokrasi yang diamalkan di
Malaysia.
[ 10 markah ]

4.

Maklumat berikut berkaitan cabaran Wawasan 2020.


Sumber A

Penyampai
Tajuk

: DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD


: SEMINAR MENANGANI CABARAN WAWASAN 2020: KE ARAH
PEMBENTUKAN PARADIGMA BARU PERKHIDMATAN AWAM (PM
OFF THE CUFF)
: PUSAT DAGANGAN DUNIA PUTRA, (PWTC) KUALA LUMPUR
: 08-02-1994

Lokasi
Tarikh

2. Sepertimana yang diketahui kita telah pun mengetengahkan


Wawasan 2020 sebagai satu arah yang dituju, sebagai dorongan
bagi pembentukan mental, sebagai falsafah pembangunan, sebagai
asas perancangan dan sebagai panduan prilaku kita, bagi
menentukan kita akan menjadi sebuah negara yang benar-benar
maju dan dihormati. Dengan ringkasnya Wawasan 2020 adalah asas
kepada pembentukan budaya bangsa yang berupaya menangani
perubahan dan cabaran serta mempelopori perubahan dan
kemajuan.
Sumber: Koleksi Arkib Ucapan Ketua Eksekutif
a. Sebagai seorang pelajar , bagaimanakah hendak merealisasikan
wawasan 2020?
[ 6 markah ]
Sumber B

Cabaran Ketujuh Wawasan 2020

Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang


b. Mengapakah negara kita berhasrat untuk melahirkan masyarakat
berbudaya penyayang?
[6
markah ]
c. Berdasarkan pemerhatian anda, adakah budaya penyayang wujud
dalam kalangan masyarakat Malaysia kini?
[ 8 markah ]

5. Rajah berikut menunjukkan perubahan dasar pendidikan di Malaysian


sejak 1956.
Penyat
a
Razak
(1956)

Penyat
a
Rahma
n Talib
(1960)

Laporan
Jawatankua
sa Kabinet
(1979)

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
-KBSR
(1982)
-KBSM
(1988)

Pelan
Pembangun
an
Pendidikan
Malaysia
(2013

a. Jelaskan mengapa berlaku perubahan dalam dasar pendidikan di


Malaysia ? .
[ 4 markah ]

Jadual 1 berkaitan Enrolmen pelajar antarabangsa di IPTA dan IPTS dari


2003 hingga 2008
Tahun
IPTA
IPTS
JUMLAH

2003
5239
25158
30397

2004
2005
2006
2007
2008
5735
6622
7941
14324
19744
25939
33903
36449
33604
50679
31674
46006
44390
47928
70423
Sumber : Kementerian Pengajian Tinggi

Malaysia, 2008

b. (i) Pada pendapat anda,mengapakah negara kita menjadi tumpuan


pelajar asing ?
[ 4 markah ]
(ii) Jelaskan kepentingan kemasukan pelajar-pelajar asing ke negara
kita?
[ 6 markah ]
c. Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi
masalah sosial pelajar asing di negara kita?
[ 6 markah ]