Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PENGURUSAN PROJEK PASIR


Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama:
Pemilik Syarikat
Kad Pengenalan: ..
Beralamat di:
.
Bertindak atas nama dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama:
Pemilik Syarikat/Individu: ..
Kad Pengenalan: ..
Beralamat di:
.
Bertindak atas nama dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua-dua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam pengurusan projek
pasir dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
Pihak 1 bertanggungjawab menguruskan segala urusan dengan pihak Pejabat Tanah
Dan Galian Negeri Perak.
PASAL 2
Pihak 2 bertanggungjawab menguruskan pengeluaran dan penjualan pasir.
PASAL 3
Pihak Kedua perlu membayar wang pendahuluan sebanyak Ringgit Malaysia Tiga
Puluh Ribu sahaja (RM30,000.00) sebagai wang permulaan usahasama ini
PASAL 4
Pihak Kedua juga tidak boleh memulakan kerja-kerja pengeluaran pasir tersebut
sebelum membayar premium sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ratus Dua Belas

Ribu Lima Ratus sahaja (RM 112,500.00) kepada Pihak Pertama bagi tujuan
pembayaran royalty kepada Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Perak.
PASAL 5
Pembayaran sebanyak Ringgit Malaysia Dua sahaja (RM2.00) hendaklah dibayar
kepada Pihak Pertama bagi setiap tan pasir yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.
PASAL 6
Bayaran hendaklah dijelaskan secara mingguan pada setiap hari Jumaat setiap
minggu kepada penama dan akaun yang akan diberikan kemudian dari ini.
PASAL 7
Perjanjian ini tertakluk kepada perubahan semasa. Perubahan baru yang berlaku
pada isi kandungan perjanjian ini hanya boleh dilakukan selepas 6 bulan daripada
tarih perjanjian ini
ditangani.

Perjanjian dimeterai di . Tarikh: . / . / .. Masa: . : .

Pihak 1
Nama:
Kad Pengenalan:
Tandatangan:

Pihak 2
Nama:
Kad Pengenalan:
Tandatangan:

Saksi 1
Nama:
Kad Pengenalan:
Tandatangan:

Saksi 2
Nama:
Kad Pengenalan:
Tandatangan:

Dihadapan Pesuruhjaya Sumpah ataupun Peguam: