Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

( MODEL KWLH )
Nama
Tingkatan
Bilangan Pelajar
Tarikh
Masa
Tema
Tajuk

:
:
:
:
:
:
:

Genre
Model
Bidang

:
:
:

Nur Syaffiqah Syazza Binti Azli


D 20111047479
4 Bumi
27 Orang
4 Ogos 2014
10.30 11.10 pagi
Patriotisme
Usaha mewujudkan semangat patriotisme dalam kalangan
remaja dan sebab sebab remaja tidak mempunyai semangat
patriotisme.
Rumusan
KWLH
Maklumat

Hasil Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

HPU
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan
tertentu.

ARAS 1 ( i )
Menyusun maklumat berdasarkan kriteria
tertentu

HPK
8.1 Menyaring maklumat mengikut
klasifikasi

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat mencari 5 isi tersurat dan 2 isi tersirat berkenaan usaha
mewujudkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja dan sebab sebab remaja tidak
mempunyai semangat pariotisme sepanjang 120 patah perkataan.
Kemahiran Bahasa
: Mendengar, menulis dan bertutur.
Sistem Bahasa
: Kosa kata dan istilah.
Pengisian Kurikulum
: Ilmu bahasa Melayu dan sosial
Nilai murni
: Bekerjasama, keyakinan, keberanian, bertanggungjawab
Ilmu
:
Tambah
: Kemahiran berfikir secara kreatif, menghubungkait dan kemahiran berfikir
secara kritis.
Pengetahuan sedia ada
:

i.
Murid mengetahui tajuk lagu lagu patriotik.
ii.
Murid sudah mengetahui teknik mencari isi tersurat dalam teks.
Alat dan bahan bantu mengajar :
i.
Papan putih
ii.
Lembaran Kerja (KWLH)
iii.
Buku latihan
iv.
Marker
Fasa & Objektif Fasa
Induksi Set
( 5 minit )

Aktiviti Pembelajaran

ABM/KBT/Nilai
ABM/BBM :
i.
Guru mewujudkan kesediaan
i.
Papan putih
murid.
ii.
Lembaran Kerja
Fasa 1 : K Apakah
ii.
Murid diminta untuk berdiri dan
(KWLH)
yang diketahui oleh
menyanyikan lagu patriotik bertajuk
iii.
Buku latihan
pelajar tentang tajuk teks Jalur Gemilang
Marker
yang akan dibaca?
iii.
Guru meminta murid menyatakan iv.
tentang contoh contoh lagu pariotik
Pelajar mencuba
lain yang mereka ketahui.
KBT :
menyatakan
iv.
Guru kemudiannya menyatakan
Kemahiran
pengetahuan mereka
topik pembelajaran pada hari tersebut
menghubungkait.
tentang tajuk teks yang
berkenaan rumusan bertajuk usaha
Murid
akan dibaca
usaha mewujudkan semangat
menghubungkaitkan
berdasarkan
patriotisme dalam kalangan remaja dan
lagu dengan topik
pengetahuan sedia ada
sebab sebab remaja tidak mempunyai
pembelajaran hari ini
mereka.
semangat patriotisme.
v.
Murid diminta mencatatkan
Nilai:
maklumat yang mereka ketahui dalam
Keberanian
ruanagn K.
Bekerjasama
ABM/BBM :
i.
Guru meminta murid membuka
i.
Papan putih
buku latihan untuk melihat soalan
ii.
Lembaran Kerja
rumusan yang akan dipelajari.
( KWLH )
ii.
Guru menjelaskan tentang tajuk
Buku latihan
rumusan berkenaan usaha mewujudkan iii.
Marker
semangat patriotisme dalam kalangan iv.
Pelajar membuat
remaja
penyenaraian maklumat iii.
Guru mendapatkan respon murid
KBT :
yang ingin dicari dalam berkenaan isi tersurat dan isi tersirat
teks yang akan dibaca
yang perlu mereka cari dan perolehi.
i. Kemahiran berfikir
berdasarkan telahan
iv.
Murid diminta untuk
secara kritis
mereka terhadap tajuk
menyenaraikan maklumat yang telah
(menganalisis teks tersebut.
diperolehi dalam ruangan W
mengkaji keputusan
Fasa 2: W Apakah
maklumat yang hendak
dicari dari teks yang
akan dibaca?
( 10 Minit )

berdasarkan fakta).
- Murid dan guru
menganalisis
maklumat yang
diperolehi
Nilai:
Keberanian.
Keyakinan.
ABM/BBM :
Fasa 3: L Apakah yang i.
Guru menyediakan bahagian
i.
Papan putih
telah dipelajari oleh
KWLH pada papan putih.
ii.
Lembaran Kerja
mereka daripada teks
ii.
Murid secara sukarela diminta
(KWLH)
yang dibaca?
untuk menyenaraikan isi tersurat yang
iii.
Buku latihan
( 10 Minit )
telah diperolehi pada papan putih.
Marker
iii.
Kemudian, maklumat yang telah iv.
Pelajar membaca diperolehi dibincangkan bersama
teks secara teliti. sama, sama ada ianya relevan atau pun
KBT :
Pelajar mencuba tidak untuk dikira sebagai isi tersurat.
iv.
Seterusnya, guru membimbing
mendapatkan
i. Kemahiran berfikir
murid dalam mencari maklumat
maklumat yang
secara kreatif (menjana
berkenaan isi tersirat yang sewajarnya
telah tersenarai
idea- melahirkan idea).
murid perolehi.
dalam Fasa 2.
- Murid memproses
v.
Murid menyenaraikan maklumat isi
maklumat yang diberi
tersirat yang mereka perolehi melalui
Pelajar
perbincangan secara berpasangan.
dan mencerakinkan
menyenaraikan
vi.
Guru
meminta
murid
secara
semula maklumat
secara mudah
yang tidak dapat sukarela menyatakan maklumat yang
mengikut kehendak
mereka perolehi daripada hasil
diperoleh dalam
soalan
teks yang dibaca. perbincangan.
vii.
Maklumat yang tepat akan
Nilai:
dijadikan isi tersirat dalam rumusan
Bekerjasama
yang bakal disiapkan.
Bertanggungjawab
ABM/BBM :
Fasa 4: H
i.
Guru juga meminta murid mencari i.
Papan putih
Bagaimanakah
maklumat menggunakan Internet di
ii.
Lembaran Kerja
maklumat yang belum
rumah bagi mempelbagaikan isi tersirat
(KWLH)
terjawab dapat diperoleh yang diperlukan.
iii.
Buku latihan
( 10 Minit )
ii.
Guru menunjukkan contoh
iv.
Marker
maklumat isi tersirat yang telah
Pelajar
diperolehi untuk dikongsikan kepada
murid.
mencadangkan
KBT :
iii.
Murid diminta untuk mencatat
sumber lain
pada ruangan H berkenaan cara
untuk
i. Kemahiran berfikir

mendapatkan
maklumat yang
dicari.

Pelajar mencuba
mencari sumber
lain untuk
mendapatkan
maklumat yang
belum diperoleh.

mereka mencari maklumat berkenaan isi secara kreatif (menjana


tersirat topik patriotisme ini.
idea- menyumbangkan
pendapat).
- Murid dan guru
bertukar pendapat dan
berbincang akan
maklumat yang sesuai
dan baik untuk ditulis
dalam rumusan
Nilai
Bertanggungjawab

Penutup Kognitif
( 5 Minit )

i.
Guru meminta murid untuk
menyatakan pendapat mereka mengenai
isi pelajaran pada hari ini.
ii.
Setelah itu, guru sendiri akan
membuat rumusan mengenai isi
pembelajaran pada hari ini.
Guru meminta murid melengkapkan
maklumat berkenaan pembelajaran hari
ini ke dalam buku nota.

KBT :
i. Kemahiran berfikir
secara kreatif
(menghubung kait
membuat
perhubungan).
- Murid menyuarakan
pendapat mereka
mengenai isi
pelajaran pada hari
ini.
Nilai:
Bekerjasama.

Refleksi :
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________