Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 5, 2015
MGU

Januari

Minggu
1

TEMA / TAJUK
Tema 10:
KEMUNCULAN DAN
PERKEMBANGAN
NASIONALISME
SEHINGGA PERANG
DUNIA KEDUA
10.1. Kemunculan dan
perkembangan
nasionalisme di
Asia Tenggara
a) Imperialisme Barat di
Asia Tenggara
i. Imperialisme Barat
ii. Faktor imperialisme
- Penguasaan ekonomi
dan politik
b) Perubahan sistem politik
i. Pengenalan sistem
birokrasi Barat

passompa1@yahoo.com

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami faktor imperialisme Barat di Asia
Tenggara
A.1.1 Menyatakan takrif imperialisme
A.1.2 Menyenaraikan kuasa imperialisme barat di
Asia Tenggara
A.1.3 Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialisme
barat di Asia Tenggara
A.1.4 Menyatakan faktor-faktor imperialisme barat
di Asia Tenggara
A.2.1. Menghuraikan faktor-faktor imperialisme
Barat di Asia Tenggara
A.2.2 Menyusun secara kronologi kedatangan
kuasa Barat ke Asia Tenggara
A.3.1 Merasionalkan keistimewaan Asia Tenggara
yang menarik minat imperialisme Barat
Memahami sistem politik yang diperkenalkan
oleh kuasa Barat di Asia Tenggara
A.1.1 Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa
Barat di Asia Tenggara
A.2.1 Menghuraikan perubahan pentadbiran di Asia
Tenggara
A.2.2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum
dan semasa penjajahan barat di Asia Tenggara
A.3.1 Menganalisis kesan pengenalan sistem
birokrasi Barat

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Perbincangan
kumpulan:
Faktor yang membawa
imperialisme Barat ke
Asia Tenggara

Negara kita
tanggungjawab kita
Sedia
bertanggungjawab
mempertahan
negara
Berbangga dengan
keistimewaan
negara

Melabel peta:
Lokasi penguasaan
kuasa-kuasa
imperialisme barat di
Asia Tenggara
Pengurusan grafik:
Membandingkan
pentadbiran sebelum
dan semasa penjajahan
oleh kuasa Barat di
Asia Tenggara
i-Think
Peta Buih Faktor
Imperialisme
Peta titi Penjajah &
Tanah Jajahan
Peta Dakap
Perubahan sistem
politik

CATATAN
KBAT
Menilai
Mengapa AT
mudah
dikuasai
penjajah
Mencipta
Bagaimana
mengelak
penjajahan
moden
Mencipta
Bagaimana
memantapka
n sistem
pemerintaha
n Negara
supaya tidak
dijajah

Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU
Minggu
3

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

c) Nasionalisme di Asia
Tenggara

Memahami gerakan nasionalisme di Asia


Tenggara

i. Faktor kemunculan
nasionalisme

A.1.1 Menyatakan takrif nasionalisme


A.1.2 Menyenaraikan faktor yang mencetuskan
nasionalisme di Asia Tenggara
A.1.3 Menyenaraikan tokoh-tokoh nasionalis di
Asia Tenggara
A.1.4. Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap
pertama di Asia Tenggara
A.1.5. Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap
kedua di Asia Tenggara
A.2.1. Menghuraikan faktor yang mencetuskan
nasionalisme di Asia Tenggara
A.2.2. Membincangkan perkembangan
nasionalisme di Asia Tenggara
A.3.1 Membandingkan corak pergerakan
nasionalisme di Asia Tenggara

ii. Perkembangan
nasionalisme

passompa1@yahoo.com

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
i-Think
Peta Buih Faktor
Nasionalisme
Peta Pokok
Perkembangan
Nasionalisme
Peta Dakap
perkembangan
nasionalisme
Petat Titi Tokoh
Nasionalime &
sumbangan / negara

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Mempertahankan
kedaulatan negara
Sedia berkorban
untuk
mempertahankan
bangsa dan negara

CATATAN
KBAT
Menganalis
is
Bagaimanak
ah suasana
politik AT
jika tiada
penjajahan
Mengaplika
si
Bagaimanak
ah
mempertaha
nkan
kedaulatan
negara

Page 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MING
GU

TEMA / TAJUK
10.2. Nasionalisme di
Malaysia sehingga
Perang Dunia
Kedua

Februari
Minggu

a) Perjuangan pemimpin
setempat menentang
British

4
i. Pemerintahan dan
pentadbiran British
ii. Peristiwa penentangan
pemimpin setempat (Dol
Said, Rentap, Syarif
Masahor, Dato Maharaja
Lela, Yam Tuan Antah,
Dato Bahaman, Mat
Salleh, Tok Janggut,
Antanom, Abdul Rahman
Limbong)

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami perjuangan pemimpin setempat
menentang British
A.1.1 Menyenaraikan tokoh tempatan yang
menentang British
A.1.2 Menyatakan sebab-sebab pemimpin setempat
menentang British
A.1.3 Menceritakan peristiwa perjuangan
pemimpin setempat menentang British
A.2.1 Menghuraikan sebab pemimpin setempat
berjuang menentang British
A.2.2 Membandingkan bentuk perjuangan
pemimpin setempat menentang British
A.3.1 Membahaskan perjuangan pemimpin
setempat sebagai pejuang bangsa
A.3.2 Menjelaskan kepentingan pemuafakatan
untuk mencapai matlamat sesuatu perjuangan

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Buku skrap:
Biografi pemimpin
setempat menentang
British
Melabel peta :
Tempat kebangkitan
pemimpin setempat
menentang British
Perbincangan :
Pemimpin setempat:
Pejuang atau
Pemberontak
Bulat air kerana
pembentung, bulat
manusia kerana
muafakat
Pemimpin setempat

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

CATATAN
KBAT

Memartabatkan
perjuangan tokohtokoh tanah air
Berani
mempertahankan
maruah bangsa dan
negara

Menganalisi
s
Ciri
pemimpin
yang boleh
dijadikan
teladan

Menghargai
pengorbanan dan
perjuangan tokohtokoh tanah air

i-Think
Peta Titi Tokoh &
Negeri/lokasi
Peta Buih Faktor
penentangan
Peta Alir peristiwa
penentangan

passompa1@yahoo.com

Page 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU
Minggu
5

TEMA / TAJUK
b) Gerakan nasionalsime
sehingga Perang Dunia
Kedua
i. Faktor-faktor yang
menyumbang kepada
perkembangan
nasionalisme
ii. Gerakan Islah

iii. Perjuangan badan-badan


dan kesatuan
- Kesatuan Melayu
Singapura
- Persatuan Sahabat
Pena (PASPAM)
- Kesatuan Melayu
Muda (KMM)
- Kesatuan
Kebangsaan Melayu
Sarawak
iv. Perkembangan dan
peranan akhbar dan
majalah (Al-Iman, Seruan
Al-azhar, Pilihan Timur,
Majalah Guru, Warta
Malaya, Majlis, Utusan
Melayu, Saudara, Fajar
Sarawak, Lidah Benar,
Pengaruh, Al-Ikhwan)

passompa1@yahoo.com

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami perkembangan gerakan nasionalisme
sehingga Perang Dunia Kedua
A.1.1 Menyatakan faktor-faktor yang menyumbang
kepada perkembangan gerakan nasionalisme
A.1.2. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam
Gerakan Islah
A.1.3. Menyenaraikan akhbar dan majalah yang
berperanan dalam gerakan nasionalisme
A.1.4 Menyatakan perkembangan peranan akhbar,
majalah dan novel dalam gerakan nasionalisme
A.1.5 Menyatakan maksud dan matlamat Gerakan
Islah
A.1.6 Menyatakan matlamat Geraka n Islah
A.2.1 Menghuraikan faktor yang menyumbang
kepada perkembangan gerakan nasionaisme
A.2.2 Menghuraikan isu yang diperjuangkan oleh
bandan-badan dan kseatuan dalam gerakan
nasionalisme
A.2.3 Menjelaskan peranan akhbar dan majalah
dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme
A.3.1 Menilai keberkesanan peranan akhbar dan
majalah daam kebnagkitan semangat nasionalisme
A..3.2 Mengklasifikasikan isu, perjuangan akhbar
dan majalah daam gerakan nasionalisme
A.3.3 Menilai wawasan Kaum Muda dalam
mendaulatkan bangsa Melayu

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Projek Buku Skrap :


Biografi perjuangan
tokoh-tokoh tempatan
British menentang

Kesepakatan dalam
perjuangan
Hidup bersatu
padu
Sedia
mempertahankan
maruah bangsa

Simulasi : Perjuangan
tokoh-tokoh tempatan
menentang British
Forum :
Isu-isu perjuangan
Kaum Muda
Pengurusan grafik :
Melengkapkan carta isu
perjuangan akhbar dan
majalah
Kajian teks :
Karya-karya penulisan
sebelum Perang Dunia
Kedua
i-Think

Membudayakan ilmu
dalam kehidupan
Mempelbagaikan
strategi mencapai
matlamat yang
satu
Berfikiran kreatif
dalam
menghasilkan idea

CATATAN
KBAT
Mencipta
Bagaimana
menjadi
patriotik
yang
dicontohi
Menganalis
is
Apakah
tema/isu
dalam
penulisan
untuk
memajukan
minda

Sedia berkorban
Bersedia
berkorban untuk
kepentingan
bersama

Peta Dakap Faktor


pemangkin
Peta Pokok Persatuan
& Tujuan
Peta Titi Penulis &
Majalah/Novel

Page 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

Mac
Minggu
7

TEMA / TAJUK
TEMA 11:
PEMBINAAN NEGARA
DAN BANGSA KE
ARAH KEMUNCULAN
NEGARA MALAYSIA
BERDAULAT
11.1 Kesedaran tentang
pembinaan negara dan
bangsa
a) Latar belakang konsep
negara dan bangsa
b) Pembinaan negara
bangsa
- Kerajaan Islam Madinah
- Kerajaan Itali dan Jerman
ii) Ciri-ciri negara dan
bangsa
- Bangsa
- Negara
- Kerajaan
- Perlembagaan

passompa1@yahoo.com

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami latar belakang pembinaan negara
dan bangsa
A.1.1 Mentakrifkan konsep negara dan bangsa
A.1.2 Menyenaraikan ciri-ciri negara dan bangsa
A.2.1 Menerangkan latar belakang pembinaan
negara Jerman dan Itali
A.2.2 Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa
A.3.1 Menilai kepentingan pembentukan negara
dan bangsa
A.3.2 Menbandingkan proses pembinaan negara
dan bangsa kerajaan Madinah, Itali dan Jerman

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Perbincangan
berkumpulan :
ciri-ciri negara dan
bangsa

Kebanggaan warisan
bangsa dan negara
Menyanjung
warisan bangsa

Simulasi :
mentransformasikan
konsep negara ke dalam
proses pembinaan
sebuah kelas cemerlang

Kesultanan Melayu
Melaka yang
berdaulat
Bersama
mempertahankan
kedaulatan negara

Kajian Dokumen :
- Undang-Undang
Tubuh Johor
i-Think
Peta Bulatan konsep
kerajaan Melayu

CATATAN
KBAT
Menilai
Bagaimana
menunjukka
n ciri bangsa
Malaysia
yang tulen
Mencipta
Bagaimanak
h bentuk
bangsa
Malaysia
jika
menggunaka
n konsep
Negara
Bangsa

Peta Buih Ciri Negara


dan Bangsa
Peta Pokok
Pembinaan Jerman &
Itali

Page 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK
c) Kesultanan Melayu
Melaka
- Ciri-ciri negara dan
bangsa

d) Warisan negeri-negeri
Melayu
i) Johor
- Undang-Undang Tubuh
Kerajaan Johor
ii)Terengganu
- Ittqan ilmuluk bitadil il-suluk
iii) Kelantan
- Sistem Jemaah
Menteri
iv) Negeri Sembilan
- Prinsip demokrasi
- konsep persekutuan

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami ciri-ciri negara dan bangsa yang
wujud pada zaman kesultanan Melayu Melaka
dan negeri-negeri Melayu selepas Melaka
A.1.1 Menyenarai ciri-ciri asas negara dan bangsa
pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
A.1.2. Meyatakan ciri-ciri warisan Kesultanan
MElayu Melaka dalam undang-undang Kerajaan
Johor dan Terengganu
A.1.3 Menyatakan Sistem Jemaah Menteri di
Kelantan
A.1.4 Memerihalkan prinsip demokrasi dan konsep
Persekutuan di Negeri Sembilan
A.2.1 Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa
yang diamalkan pada zaman kesultanan Melayu
Melaka
A.2.2 Membandingkan sistem pentadbiran yang
diwarisi oleh negeri-negeri Melayu selepas
Kesultanan Melayu Melaka
A.3.1 Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa di
negara kita yang diamalkan masa kini
A.3.2 Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa
yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu
Melaka yang diwarisi oleh negeri-negeri Melayu
A.3.3 Membandingkan amalan demokrasi dalam
adat pepatih dengan amalan demokrasi masa kini

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Peta minda :
Ciri-ciri negara dan
bangsa pada zaman
Kesultanan Melayu
Melaka dan Kerajaan
Johor

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Keunikan sistem
pemerintahan
kerajaan Melayu
Menghormati
institusi
pemerintahan
negara

Pengurusan grafik:
struktur pentadbiran di
Negeri Sembilan
i-Think
Peta Bulatan
Pengaruh KMM dalam
NNM
Peta Buih Berganda
UUTJ + UUTT
Peta Bulatan Prinsip
Demokrasi N9

CATATAN
KBAT
Menilai
Kebaikan
amalan
demokrasi
dalam
negara
Mengaplika
si
Bagaimana
memantapka
n demokrasi
di M
Malaysia

MINGGU KE 9 & 10 (2 14 MAC) UJIAN 1


MINGGU KE 11 (14 22 MAC) CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

passompa1@yahoo.com

Page 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Mac

e) Malayan Union 1946 dan


Persekutuan Tanah
Melayu 1948

Memahami proses pembentukan Malayan Union


dan Perlembagaan Tanah Melayu 1948 ke arah
pembinaan negara dan bangsa
A.1.1 Menyatakan ciri-ciri Gagasan MU 1946
A.1.2 Menceritakan penentangan orang Melayu
terhadap Malayan Union 1946
A.1.3 Menyenaraikan bantahan orang Melayu,
Raja-raja Melayu dan sokongan orang dagang
kepada Malayan Union 1946
A.1.4 Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat
dalam proses membentuk Persekutuan Tanah
Melayu 1948
A.1.5 Menyenaraikan langkah-langkah
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948
A.2.1 Menghuraikan isi-isi Perjanjian MU 1946
A.2.2 Menghuraikan sebab-sebab penentangan
orang Melayu dan sokongan orang dagang kepada
Malayan Union 1946
A.2.3 Menghuraikan langkah-langkah pembentukan
Persekutuan Tanah Melayu 1948 (pembubaran MU)
A.2.4 Membincangkan peranan tokoh-tokoh utama
dalam proses pembentukan PTM 1948
A.3.1 Menghubungkan Malayan Union 1946
dengan pembinaan negara dan bangsa
A.3.2 Menganalisis kepentingan Malayan Union
1946 kepada politik orang Melayu
A.3.3 Menghuraikan kepentingan PTM 1948 dalam
pembentukan negara dan bangsa
A.3.4 Menghubungkan Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu dengan Perjanjian Merdeka 1957

12

i. Malayan Union
- Kandungan perlembagaan
- Penentangan terhadap
Malayan Union

13

ii. Persekutuan Tanah


Melayu 1948
- Usaha ke arah
pembentukan
Perlembagaan
Persekutuan Tanah
Melayu 1948
- Kandungan perlembagaan
iii. Pergerakan politik di
Sabah dan Sarawak

passompa1@yahoo.com

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Simulasi : Demostrasi
menentang Malayan
Union 1946 oleh orang
Melayu
Perbincangan
kumpulan : Ciri-ciri
Malayan Union 1946
Lawatan kelas :
Perpustakaan negeri
untuk mencari bahan
tentang Malayan Union
1946 sebagai tambahan
kepada buku teks
Latihan individu :
Menulis esei pendek
tentang parti-parti yang
menentang dan
menyokong Malayan
Union 1946
Kuiz : Malayan Union
1946
Perbincangan kelas :
Membincangkan
upacara
menandatangani
Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu pada 21
Jan 1948

Berbangga sebagai
rakyat Malaysia
Menghormati raja
dan pemimpin
negara

I Think
Peta Buih Ciri MU,
Faktor PTM 1948

Bersemangat
kekitaan
Menjalinkan
semangat bersatupadu dan
berharmoni
Berdisiplin dan
berbudi pekerti
Bertindak wajar
Bersemangat setia
negara
Bersedia
berkorban untuk
negara dan bangsa
Berusaha dan
produktif
Menyokong dan
melibatkan dalam
usaha
pembangunan

CATATAN
KBAT
Mencipta
Bagaimana
hari ini jika
MU telah
dilaksanaka
n
Menganalis
is
Apakah
pendirian
anda semasa
MU
dilaksanaka
n beri
hujah
Menilai
Wajarkah
Rosli Dhobi
menikam
Duncant
Steward
beri hujah

Page 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK

APRIL

f) Kemunculan negara yang


berdaulat 31 Ogos 1957

14

i.)

Sistem Ahli

ii.)

Pakatan Murni

iii.)

Perjanjian
Persekutuan
Tanah Melayu
1957

15

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami usaha-usaha ke arah kemunculan
negara dan bangsa yang berdaulat
A.1.1 Menyatakan maksud Sistem Ahli
A.1.2 Menyatakan hasil pakatan murni
A.1.3 Menyatakan syarat perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu 1957
A.1.4 Ceritakan pergerakan politik di Sabah dan
Sarawak
A.2.1 Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli dan
pakatan murni
A.2.2 Menghuraikan kepentingan pakatan murni
A.2.3 Menjelaskan usaha ke arah kemerdekaan
negara
A.2.4 Menjelaskan senario pergerakan politik di
Sabah dan Sarawak
A 3.1 Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu 1957 dengan kedaulatan negara dan
bangsa
A.3.2 Bincangkan kepentingan kemunculan
pergerakan politik awal di Sabah dan Sarawak

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Kajian dokumen :
Pengisytiharan
Kemerdekaan di
Melaka
Lawatan : Memorial
Almarhum Tuanku
Abdul Rahman Putra
Tayangan video :
Detik-detik
pengisytiharan
kemerdekaan 1957
Simulasi : Unsur
toleransi pakatan murni
dilaksanakan dalam
kelas
I Think
Peta Bulatan Sistem
Ahli & Pakatan Murni
Peta Alir Langkah ke
arah Pakatan Murni

passompa1@yahoo.com

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Bertoleransi
bermuafakat untuk
kepentingan negara
Mengamalkan
sikap bertolak
ansur
Memartabatkan
bangsa dan
kedaulatan negara
Menghargai
kedaulatan negara

CATATAN
KBAT
Mencipta
Sekiranya
anggota SA
bagaimanak
h
membenttuk
perpaduan
kaum
Menilai
Adilkah
hasil
rundingan
UMNO
CLC untuk
semua kaum
Mencipta
Jika
pemimpin
parti
manifesti
menarik
sokongan

Page 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK
g) Pembentukan Malaysia
16 Sept 1963

16

i. Idea pembentukan
Malaysia
ii. Reaksi terhadap
pembentukan
Malaysia

17

- Dalam negara
- negara-negara luar
iii.Perjanjian Malaysia
1963

HASIL PEMBELAJARAN
A. 1.1 Menyatakan idea pembentukan gagasan
Malaysia
A.1.2 Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia
A.1.3 Menyatakan reaksi dalam negara terhadap
pembentukan Malaysia
A.1.4 Menyatakan reaksi negara-negara luar
terhadap pembentukan Malaysia
A.1.5 Menyenaraikan syarat perjanjian Malaysia
1963
A.2.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan
Malaysia
A 2.2 Menyusun secara kronologi peristiwa
pembentukan Malaysia
A.2.3 Menjelaskan reaksi negara luar terhadap
pembentukan Malaysia
A.3.1 Menganalisis usaha pemimpin negara
menangani reaksi luar bagi mengekalkan negara
Malaysia yang berdaulat

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Simulasi :
Pengisytiharan
kemerdekaan
Kajian dokumen :
Perjanjian Persekutuan
1957
Kajian gambar :
Pengisytiharan
kemerdekaan
Lawatan :
Muzium dan arkib
Kajian gambar :
Peristiwa pembentukan
Malaysia
Perbincangan
kumpulan :
Reaksi negara-negara
luar terhadap
pembentukan Malaysia
i-Think
Peta Titi Tokoh &
Cadangan
Peta Pokok Faktor
pembentukan
Peta Buih
penentangan Indonesia
Peta Alir langkah
pembentukan Malaysia

passompa1@yahoo.com

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Keranamu Malaysia
Sedia berkorban
Kesepakatan untuk
kestabilan negara
Sentiasa bersatu
padu

CATATAN
KBAT
Menilai
Manfaat
pembentuka
n Malaysia
Menilai
Apakah
kebaikan
jika Brunei
menyertai
Malaysia
Mencipta
Apakah
langkah
mengatasi
tuntutan
Filipina
terhadap
Sabah
Mencipta
Jika tidak
ada
intergrasi
nasional di
Malaysia

Page 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU
MEI

18

TEMA / TAJUK
11.2 Sistem pemerintahan
dan pentadbiran negara
selepas merdeka
a) Ciri-ciri Demokrasi
Berparlimen
i. Perlembagaan
ii. Raja
Berperlembagaan
iii.Badan pemerintah
iv. Pilihanraya
v. Parti politik

passompa1@yahoo.com

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di
Malaysia
A.1.1 Mentakfir Demokrasi Berparlimen
A.1.2 Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi
Berparlimen
A.1.3 Menjelaskan konsep keluhuran perlembagaan
A.1.4 Menyenaraikan kuasa YDPA
A.1.5 Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan
fungsinya
A.1.6 Menyatakan proses pilihanraya
A.1.7 Menyatakan pihak yang terlibat dalam
pilihanraya
A.1.8 Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan
sehingga tahun 1963
A.2.1 Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen
A.2.2 Menjelaskan kepentingan perembagaan
A.2.3 Menjelaskan proses pindaan perlembagaan
A.2.4 Membandingkan fungsi-fungsi badan-badan
pemerintah
A.2.5 Menghuraaikan proses pilihanraya
A.2.6 Mengalurkan perkembangan parti politik di
Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah selepas Perang
Dunia Kedua sehingga tahun 1963
A.3.1 Menjelaskan kepentingan pindaan
perembagaan
A.3.2 Merasionalkan perlembagaan
memperuntukkan perkara-perkara yang tidak boleh
dipersoalkan
A.3.3 Mewajarkan peranan rakyat dalam
menentukan pemerintahan negara

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Kajian dokumen :
Perlembagaan Negara
(Perkara
3,5,8,11,152,153)
Perbincangan
kumpulan :
Bidang kuasa Yang Di
Pertuan Agong, Badan
Pemerintah dan Badan
Kehakiman
Simulasi :
Proses pilihanraya
Pengurusan Grafik:
Perkembangan partiparti politik di Tanah
Melayu, Sabah dan
Sarawak
i-Think
Peta Buih Ciri
Demokrasi Berparlimen
Peta Buih Berganda
Sistem DRB & Sistem
Republik
Peta Dakap
Kepentingan
Perlembagaan
Peta Buih Kuasa
YDPA

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Sistem demokrasi
sebagai ideologi
pemerintahan Negara
Mendorong
amalan demokrasi
negara kita
Keluhuran
Perlembagaan
Mempertahankan
dan mendaulatkan
Perlembagaan
Negara
Kesetiaan kepada raja
dan negara
Menghormati raja
dan pemimpin
negara
Kedaulatan undangundang
Patuh kepada
peraturan dan
undang-undang
Kepimpinan melalui
teladan
Bertanggungjawa
b dalam
kepimpinan
Pilihan raya penting
dalam sistem
demokrasi
* Menunaikan hak
dan tanggungjawab

CATATAN
KBAT
Mengaplika
si
Contoh
pengamalan
ciri
demokrasi
dalam
kehidupan
harian
Mencipta
Bagaimana
mendidik
generasi hari
ini supaya
bersatu.
Menganalis
i
Bagaimana
menghalang
kemunculan
diktaktor di
negara kita
Mengapliks
i bagaimana
menjadi
pengundi
yang sah

Page 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU
JUN
19

TEMA / TAJUK
b) Kerajaan Persekutuan
i.)

Kerajaan Pusat

ii.) Kerajaan Negeri

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan
Kerajaan Negeri
A.1.1 Menyatakan kerajaan persekutuan
A.1.2 Menyatakan senarai kuasa kerajaan pusat dan
kerajaan negeri
A.1.3 Menyatakan bidang kuasa senarai bersama
A.2.1 Menghuraikan bidang kuasa kerajaan pusat,
kerajaan negeri dan senarai bersama
A.3.1 Menghuraikan kepentingan kerjasama
kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi
mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang
kukuh
A.3.2 Merasionalkan kepentingan pembahagian
kuasa
Memahami kepentingan memartabatkan
lambang-lambang negara

c) Lambang-lambang
negara
i.

Jata Negara

ii.

Bendera
Kebangsaan

iii. Lagu
Kebangsaan

A.1.1 Menyenaraikan lambang-lambang negara


A.1.2 Menyatakan makna yang terdapat pada
lambang-lambang negara
A.2.1 Mentafsir lirik lagu kebangsaan
A.2.2 Menghuraikan fungsi lambang-lambang
negara
A.3.1 Mengaplikasikan cara-cara menghormati
lambang-lambang negara
A.3.2 Menganalisis peranan lambang-lambang
negara ke arah pengukuhan jati diri bangsa Malaysia

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Pengurusan grafik:
Bidang kuasa kerajaan
pusat, bidang kuasa
kerajaan negeri dan
senarai bersama

Persefahaman dalam
kerajaan Persekutuan
menjamin
kesejahteraan negara

Buku skrap :
Lambang-lambang
negara dan tafsirannya
Pertandingan melukis
: Lambang-lambang
negara
Menghasilkan mural :
Lambang-lambang
negara
Simulasi :
Menyanyi lagu
kebangsaan dan
menaikkan Bendera
Jalur Gemilang
I Think

Mengamalkan
sikap bermuafakat
Kekayaan negara
dinikmati bersama

CATATAN
KBAT
Menilai
Apakah
reaksi jika
lambang
negara
seperti
bendera
dibakar

Lambang negara
simbol kedaulatan
Menghormati dan
menghayati
lambang-lambang
negara
Memartabatkan
lambang-lambang
negara
Jati diri bangsa kita
Bersikap jati diri

Peta Buih Lambang2


Negara

MINGGU KE-20 & 21 PEPERIKSAAN TENGAH TAHUN

passompa1@yahoo.com

Page 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MINGGU KE-22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


MGU

TEMA / TAJUK

BULAN
JUN

11.3 Pembangunan dan


perpaduan untuk
kesejahteraan
a) Pembangunan Ekonomi
i. Rancangan Lima Tahun
- Rancangan Malaya
Pertama
- Rancangan Malaya Kedua
- Rancangan Malaysia
Pertama
- Rancangan Malaysia
Kedua
- Rancangan Malaysia
Ketiga
- Rancangan Malaysia
Keempat
- Rancangan Malaysia
Kelima

24

HASIL PEMBELAJARAN
Menilai rancangan-rancangan pembangunan
ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat
A.1.1 Menyenaraikan rancangan pembangunan
ekonomi negara
A.1.2 Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang
dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun
A.1.3 Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara
A.2.1 Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha
yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun
A.2.2 Mengelaskan objektif, matlamat dan usahausaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi
Baru
A.2.3 Menjelaskan dasar-dasar Pembangunan
Ekonomi Negara
A.3.1 Membincangkan kejayaan Dasar Ekonomi
Baru (DEB) ke arah perpaduan dan kesejahteraan
rakyat

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Kajian teks :
Rancangan ekonomi
lima tahun
Pengurusan grafik:
Dasar-dasar
pembangunan ekonomi
negara
Lawatan :
Memorial Tun Abdul
Razak, HICOM,
MARA, FELDA
Projek : Menghasilkan
biografi Tun Abdul
Razak

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Kekayaan negara
Dinikmati bersama
Bersikap berdikari
Kejituan perancangan
menjamin
kesejahteraan rakyat
Tabah
menghadapi
cabaran

CATATAN
KBAT
Bagaimana
mengaplikas
ikan prinsip
RN dalam
kehidupan
Manakah
sektor
kerajaan yg
diswastakan
paling
memberi
kesan kpd
rakyat

i-Think
Dasar-dasar Pembangunan
Ekonomi Negara
- Dasar Pertanian Negara
- Dasar Penswastaan
- Dasar Pensyarikatan
- Dasar Hala Cara Baru
- Dasar Peningkatan Daya
Pengeluaran Negara
- Dasar Kependudukan

passompa1@yahoo.com

Peta Buih Berganda


RP5T Tahap 1 &
Tahap 2
Peta Dakap Agensi
dan matlmat
Peta Alir Dasar
Pendidikan Kebangsaan

Page 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK

passompa1@yahoo.com

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

CATATAN

Page 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

JULAI

b) Pembangunan dan
perpaduan bangsa

Memahami usaha-usaha ke arah pembangunan


dan perpdauan bangsa

i. Rukun Negara

A.1.1 Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan


dan perpaduan bangsa
A.1.2 Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara
A.1.3 Menyatakan langkah-langkah ke arah
pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan
A.1.4 Menyatakan kandungan penggubalan Akta
Bahasa Kebangsaan
A.1.5 Menyatakan prinsip-prinsip Dasar
Kebudayaan Kebangsaan
A.1.6 Menyatakan kepentingan sukan untuk
perpaduan
A.2.1 Menghuraikan kepentingan prinsip-prinsip
Rukun Negara
A.2.2 Menjelaskan kepentingan Dasar Pendidikan
Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
A.2.3 Menjelaskan peranan Bahasa Kebangsaan,
Kebudayaan Kebangsaan dan sukan ke arah
membentuk perpaduan
A.2.4 Menghuraikan langkah-langkah ke arah
memartabatkan Bahasa Melayu
A.3.1 Mengupas prinsip-prinsip Rukun Negara
sebagai ideologi ke arah perpaduan

25
ii. Dasar Pendidikan
Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
iii.Akta Bahasa
Kebangsaan
26

iv. Dasar Kebudayaan


Kebangsaan
v. Sukan untuk
perpaduan

Simulasi :
Melafazkan ikrar
Rukun Negara
Perbincangan
kumpulan :
Mentafsir prinsip
Rukun Negara
Pengurusan grafik:
Langkah-langkah
kepada Dasar
Pendidikan Kebangsaan
Lawatan :
Institusi pengajian
tinggi Dewan Bahasa
dan Pustaka
Kajian teks :
Dasar Pelajaran
Kebangsaan
Membahaskan slogan
Malaysia Boleh ke
arah pembentukan
perpaduan

Perpaduan menjamin
keamanan
Melibatkan diri
dalam program ke
arah perpaduan
Sistem pendidikan
negara kita bertaraf
dunia
Membudayakan
ilmu
Kepimpinan
berwawasan
Berbangga dengan
pemimpin
berwibawa
Berdaya saing untuk
kemajuan
Tabah
menghadapi
cabaran

KBAT
Mengaplika
si
Bagaimana
mengaplikas
ikan prinsip
RN dalam
kehidupan
Menilai
Bagaimana
mengamalka
n intergrasi
dalam
kehidupan
Menilai
Kepenitanga
n menguasai
dwibahasa

i-Think
Peta Buih Prinsip RN
Peta Alir Dasar
Pendidikan Kebangsaan
Peta Alir Langkah
memantapkan BM

passompa1@yahoo.com

Page 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU
26

TEMA / TAJUK
11.4 Malaysia ke arah
negara maju

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran


kontemporari dan masa depan ke arah negara
maju

Lawatan :
- Putrajaya
- Cyberjaya

A.1.1 Menyatakan matlamat Wawasan 2020


A.1.2 Menyenaraikan sembilan cabaran Wawasan
2020
A.1.3 Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai
matlamat Wawasan 2020
A.2.1 Menghuraikan sembilan cabaran Wawasan
2020
A.2.2 Menjelaskan usaha-usaha yang diambil untuk
mencapai matlamat Wawasan 2020
A.3.1 Membincangkan strategi Malaysia dalam
menghadapi cabaran masa kini
A.3.2 Membincangkan tanggungjawab murid dalam
merealisasikan Wawasan 2020

i-Think

a. Wawasan 2020
- Idea dan konsep
- Sembilan cabaran utama

passompa1@yahoo.com

Peta Dakap 9 cabaran

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Kepimpinan
berwawasan
Berbangga dengan
pemimpin
berwibawa
Berdaya saing untuk
kemajuan
Tabah
menghadapi
cabaran

CATATAN
KBAT
Menilai
Cabaran
manakah plg
sukar diatasi
- hujah

Page 15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU
BULAN

27

TEMA / TAJUK
TEMA 12 :
MALAYSIA DAN
KERJASAMA
ANTARABANGSA
12.1 Konflik Antarabangsa
a) Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia Kedua

passompa1@yahoo.com

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami punca dan kesan Perang Dunia
Pertama dan Perang Dunia Kedua
A.1.1 Menyatakan negara yang terlibat dalam
Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua
A.1.2 Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar
yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan
Perang Dunia Kedua
A.1.3 Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia
Pertama dan Perang Dunia Kedua
A.1.4 Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia Kedua
A.1.5 Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa
A.2.1 Membandingkan sebab Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia Kedua
A.2.2 Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia Kedua
A.2.3 Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga
Bangsa
A.3.1 Menghubungkaitkan kesan Perang Dunia
Pertama dengan tercetus Perang Dunia Kedua
A.3.2 Menganalisi implikasi perang dunia terhadap
keamanan dan kesejahteraan sejagat

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Pengurusan grafik:
Sebab dan kesan
- Perang Dunia Pertama
- Perang Dunia Kedua
- Perang Dingin

Persefahaman
membawa
keharmonian sejagat
Bersatu padu dan
berharmoni

Menonton video :
Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia
Kedua

Kepatuhan kepada
undang-undang
membawa
kesejahteraan
Menghormati
kedaulatan
negara-negara
yang merdeka
Bersikap adil dan
bertimbang rasa
Mematuhi
peraturan dan
undang-undang

Bercerita :
Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia
Kedua
Melabel peta :
Lokasi negara-negara
terlibat

CATATAN
KBAT
Mencipta
Bagaimana
mengekalka
n keamanan
dunia

i-Think
Peta Buih Berganda
PD1-PD2

Page 16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

b)Kemunculan Blok Dunia


dan Perang Dingin

Memahami sebab-sebab berikutnya kemunculan


Blok Dunia dan Perang Dingin

(Kemunculan negaranegara Dunia Ketiga)

A.1.1 Menyatakan maksud Blok Dunia


A.1.2 Menyatakan maksud Perang Dingin
A.1.3 Menyenaraikan sebab pembentukan Blok
Dunia
A.1.4 Menyenaraikan negara-negara yang tergolong
dalam Blok Dunia
A.1.5 Menyenaraikan sebab berlakunya Perang
Dingin
A.2.1 Menghuraikan sebab berlaku Perang Dingin
A.2.2 Menghuraikan kesan Perang Dingin terhadap
kemunculan negara dunia ketiga
A.3.1 Menghubungkaitkan kesan Perang Dingin
terhadap rantau Asia Tenggara

passompa1@yahoo.com

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Pengurusan grafik:
Perbandingan ideologi
komunisme dengan
kapitalisme

Keamanan sejagat
Tolak ansur dalam
menghadapi
konflik

CATATAN
KBAT

Peta minda : Sebab


dan kesan Perang
Dingin
i-Think
Peta Buih Berganda
Blok Kapitalis & Blok
Komunis

Page 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK

28

12.2 Peranan dan


sumbangan Malaysia dalam
pertubuhan antarabangsa
a) Dasar luar Malaysia
i.

ii.

iii.

Asas
penggubalan
Kepentingan
dasar luar
Malaysia
Perkembangan
dasar luar
Malaysia

passompa1@yahoo.com

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami dasar luar Malaysia
A.1.1 Menyatakan dasar luar Malaysia
A.1.2 Menyatakan asas penggubalan dasar luar
Malaysia
A.1.3 Menyenaraikan kepentingan dasar luar
Malaysia
A.1.4 Menyatakan perkembangan dasar luar
Malaysia
A.2.1 Menghuraikan asas-asas yang mempengaruhi
penggubalan dasar luar Malaysia
A.2.2 Membincangkan perkembangan dasar luar
Malaysia selepas merdeka
A.3.1 Merasionalkan sebab perubahan dasar luar
dari pro-Barat kepada dasar berkecuali
A.3.2 Menjelaskan kepentingan hubungan luar

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Membina peta minda
:
Asas penggubalan
dasar luar
Perbincangan :
Kepentingan dasar luar
negara
i-Think

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Malaysia menyinari
pentas dunia
Bangga sebagai
rakyat Malaysia
Bekerjasama
dalam
mengekalkan
keamanan dunia

CATATAN
KBAT
Mencipta
Sebagai
pelajar di
luar negara
bagaimana
menjadi
Duta Kecil
negara

Peta Buih Matlamat


DL
Peta Dakap Faktor
Penggubalan DL
Peta Titi PM & Dasar
Luar
Peta Buih Pertubuhan
yang disertai Malaysia

Page 18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

b) Malaysia dalam
pertubuhan antarabangsa

Memahami peranan dan sumbangan Malaysia di


peringkat antarabangsa

29
i.

Komanwel

ii.

Pertubuhan
Bangsa-bangsa
Bersatu

iii.

Pertubuhan
Negara-negara
Berkecuali

iv.

Negara-negara
Selatan
Pertubuhan
Persidangan Islam
(OIC)

A.1.1 Menyatakan maksud pertubuhan antarabangsa


A.1.2 Menyatakan penubuhan pertubuhan
antarabangsa dan matlamatnya
A.1.3 Menyenaraikan pertubuhan antarabangsa yang
dianggotai Malaysia
A.1.4 Menyatakan peranan dan sumbangan
Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa
A.1.5 Menyenaraikan tokoh-tokoh Malaysia yang
menyinari 19egara19 dunia
A.2.1 Menghuraikan peranan dan sumbangan
Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa
AA.2.2 Menjelaskan faedah yang diperoleh
Malaysia sebagai ahli pertubuhan antarabangsa
A.3.1 Membuktikan keberkesanan peranan Malaysia
di peringkat antarabangsa

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Perbincangan
kumpulan : Peranan
dan sumbangan
Malaysia dalam
pertubuhan
antarabangsa
Kajian dokumen :
Isi kandungan
Pengisytiharan
Langkawi
Pengurusan grafik :
Faedah yang Malaysia
sebagai anggota
pertubuhan
antarabangsa
Bibliografi :
Sumbangan Perdana
Menteri di peringkat
antarabangsa

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Malaysia 19egara kita
Bersefahaman dan
bermuafakat
Tabah
menghadapi
cabaran
Semangat
kejiranan

CATATAN
KBAT
Mencipta
Bagaimana
menjadi
pemimpin
dunia yang
disegani

Keprihatinan
Malaysia ke arah
kesejahteraan sejagat
Peka terhadap isuisu antarabangsa

i-Think
Peta Buih Pertubuhan
yang disertai Malaysia
Peta Bulatan Isu-isu
yang dibangkitkan oleh
Malaysia diperingkat
antarabangsa

passompa1@yahoo.com

Page 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU

TEMA / TAJUK

JULAI

c) Malaysia dalam
pertubuhan serantau

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami peranan dan sumbangan Malaysia
dalam pertubuhan serantau

30
i. ASA
ii. MAPHILINDO
iii. ASEAN

passompa1@yahoo.com

A.1.1 Menyatakan maksud pertubuhan serantau


A.1.2 Menyatakan pertubuhan yang dianggotai
Malaysia di peringkat serantau
A.1.3 Menyatakan tujuan penubuhan ASA,
MAPHILINDO dan ASEAN
A.1.4 Menyenaraikan peranan dan sumbangan
Malaysia dalam pertubuhan seranatu
A.1.5 Menyatakan faedah yang diperoleh Malaysia
sebagai anggota pertubuhan serantau
A.2.1 Menjelaskan tujuan dan pencapaian ASA,
MAPHILINDO dan ASEAN
A.2.2 Menghuraikan peranan dan sumbangan
Malaysia dalam ASEAN
A.2.3 Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia
sebagai anggota ASEAN
A.3.1 Menjelaskan peranan tokoh Malaysia sebagai
penjana idea dalam pertubuhan seranatu
A.3.2 Menghubungkaitkan ZOPFAN dengan
keamanan dan kestabilan serantau

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Pengurusan grafik:
Penubuhan dan
matlamat pertubuhan
antarabangsa
Kajian peta : Negara
anggota ASEAN
Keratan akhbar :
Mengumpul maklumat
mengenai peranan dan
sumbangan Malaysia
dalam ASEAN

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Malaysia tanah airku
Bersedia
menghadapi
cabaran
Berbangga
menjadi rakyat
Melaysia

CATATAN
KBAT
Mencipta
Bagaimana
mengeratkan
hubungan
serantau

Negara kita
tanggungjawab kita
Merealisasikan
Wawasan 2020

Pengurusan grafik :
Perkembangan
keanggotaan ASEAN
i-Think
Peta Dakap
Sumbangan Malaysia
pada ASEAN

Page 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5

MGU
30

TEMA / TAJUK
d) Cabaran masa depan
(ICT, K-Ekonomi dan KSociety)

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran
kontemporari dan masa depan ke arah negara
maju
A.1.1 Menyatakan maksud globalisasi
A.1.2 Menyatakan maksud ICT, K-Ekonomi dan KSociety)
A.1.3 Menyatakan kepentingan penggunaan ICT, KEkonomi dan K-Society dalam era globalisasi
A.2.1 Menghuraikan kepentingan ICT, K-Ekonomi
dan K-Society dalam era globalisasi
A.2.2 Menjelaskan langkah-langkah Malaysia
menghadapi globalisasi
A.3.1 Menghubungkaitkan globalisasi terhadap
Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan politik

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Perbincangan
kumpulan :
- Kepentingan
menguasai ICT,
K-Economi dan
K- Society
- Kesan-kesan
Globalisasi

UNSUR &
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME
Kreatif dan inovatif
Mampu mereka
cipta

i-Think
Peta Pokok Maksud
globalisasi kesan
Peta Bulatan Kekonomi

CATATAN
KBAT
Menganalis
is
Bagaimana
menghadapi
globalisasi
Mencipta
Bagaimana
menggalakk
an
pembelajara
n sepanjang
hayat

MINGGU KE-31 & 32 KELAS BERFOKUS MENGIKUT TEMA


MINGGU KE-33 & 34 PERCUBAAN SPM
MINGGU KE-35, 36 & 37 SAMBUNGAN KELAS BERFOKUS
MINGGU KE 38 (21 27 SEPTEMBER) CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA
MINGGU KE 39, 40, 41, 42 & 43 KELAS INTENSIF (PECUTAN TERAKHIR MENGIKUT TAJUK POPULAR)
02 NOVEMBER PEPERIKSAAN SPM BERMULA (JANGKAAN)
CUTI AKHIR TAHUN BERMULA PADA 21 NOVEMBER 31 DISEMBER 2015

SELAMAT BERCUTI
passompa1@yahoo.com

Page 21

Anda mungkin juga menyukai