Anda di halaman 1dari 14

1.

Zaman yang membawa kemunculan Enlightenment


Sebelum bermulanya Zaman Pencerahan (Enlightenment), terdapat dua

zaman yang telah membawa kepada munculnya zaman tersebut. Dikatakan zaman
pencerahan ini adalah rentetan daripada Zaman Gelap dan Zaman Reinassence.
Zaman Gelap atau dikenali sebagai The Dark Ages merupakan zaman kejatuhan
Eropah, dimana pada zaman ini peperangan, kebuluran dan penyakit adalah
perkara lumrah. Pada zaman ini juga,Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang
pendidikan, kehidupan corak perbandaran, perdagangan dan pusat pentadbiran.
Dalam masa yang sama, kehidupan masyarakat pada ketika itu dikawal atau
dikongkong oleh golongan gereja dan paderi. 1 Rakyat diperintah dalam bentuk Old
Regim dimana Raja pada waktu ketika itu berkuasa mutlak (Monarki). 2
Seterusnya pada abad ke 14 hingga 16 telah berlangsungnya zaman
Reinassance atau dikenali sebagai zaman kelahiran semula. Pada zaman ini, ahli
falsafah dan cendikiawan barat mula untuk mempersoalkan tentang memperoleh
ilmu melalui kepercayaan dan keagamaan semata-mata. 3 Keadaan ini bermula
apabila para cendikiawan barat telah menjelajah ke negara-negara Islam yang telah
maju dan memperlajari ilmu mengenai rasionalisme daripada para cendikiawan
Islam dan Yunani seperti Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Aliran Rasionalisme ini
berpendapat bahawa akal adalah sesuatu yang penting dalam memperoleh ilmu
pengetahuan dan menguji pengetahuan. 4 Setelah memperoleh ilmu tersebut, para
cendikiawan barat pun kembali semula ke negara mereka untuk menyebarkan
corak pemikiran rasional ini agar masyarakat tahu bahawa pentingnya penggunaan
1 Sivachandralingam Sundara Raja, Sejarah Eropah, Malaysia : Utusan Publications
& Distributors Sdn.Bhd, 2002. Hlm 61
2 David S. Mason, A Concise History of Modern Europe, Lanham : Rowman &
Littlefields Publishers, Inc, 1992. Hlm13
3 Dr.Solehah binti Hj. Yaacob & Hairunnaja bin Hj. Najmuddin, Memahami Asal Usul
Bidang Sains Sosial Dan Perbezaannya Dengan Sains Tabii, Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia. Hlm 2, dalam http://irep.iium.edu.my/
4 Dr. Soleha Hj. Yaacob & Hairunija Hj. Najmuddin, Rene Descartes (1596-1650)
dalam http://irep.iium.edu.my/26779/2/Rene_Decartes.pdf
1

akal fikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam mengubah kehidupan


mereka.
Dengan tersebarnya idea-idea mereka mengenai rasionalisme ini, telah mucul
satu zaman yang dikenali sebagai Enlightenment (Zaman Pencerahan) atau dikenali
juga sebagai The Age Of Reason iaitu Zaman Kewarasan. Pada mulanya idea
pencerahan ini kurang mendapat sambutan daripada golongan rakyat yang
menduduki hierarki paling rendah di Eropah. Hal ini demikian kerana, mereka sudah
sebati dengan pemerintahan Old Regim dan mereka tidak dapat memisahkan
agama daripada diri mereka.

2.0

Konsep Enlightenment
Kesedaran Enlightenment berlaku pada abad ke-17 dan ke-18 terhadap

budaya Eropah yang merujuk kepada perubahan cara pemikiran rakyat Eropah.
Maka, konsep Enlightenment ini dapat dilihat dengan lebih jelas di sekitar abad ke18, zaman ini juga ditandai dengan muculnya beberapa tokoh pemikir besar baharu
seperti Voltaire, John Locke, Baron de Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau.
Enlightenment telah dikaitan dengan perkembangan dalam beberapa perkara
seperti kebijaksanaan, kesedaran, kebudayaan, pendidikan, keteguhan terhadap
kepercayaan, kefahaman dan penyinaran.

Selain itu, A.M.W. Pranarka mengatakan bahawa zaman ini adalah zaman
yang penuh dengan aspirasi pembaharuan serta lebih ditandai atas kepercayaan
dan kemampuan pemikiran manusia. 6 Rakyat Eropah yang mengalami kesedaran
Enlightenment mempercayai keagungan ilmu pengetahuan manusia, mereka juga
telah meninggalkan dan memperbaharui pemikiran tradisi. Masyarakat Eropah
ketika itu mementingkan sebab dan rasionaliti yang digelar oleh ahli falsafah dan
saintis

sebagai

argumentum

ad

ignorantiam.

Perkara

yang

tidak

boleh

5 Mohamad Kamal Kamaruddin, Sejarah Eropah, Malaysia: Prentice Hall, 2009. Hlm
159
6 A.M.W. Pranarka, Sejarah pemikiran tentang Pancasila, Malaysia: Yayasan
Proklamasi, 1985. Hlm 263
2

diselesaikan dengan sebab dan rasionaliti dianggap sebagai perkara karut. 7 Manusia
ingin melepaskan segala ikatan-ikatan lama yang sering mengongkongnya dan
ingin mengubahnya kepada suasana baru, hukum baru dan masyarakat baharu.
Zaman pencerahan atau Enlightenment merupakan sebuah gerakan yang
membuatkan manusia boleh berfikir mengenai kemampuan pemikirannya. Di
samping itu, pemikiran Rasionalisme dan Empirisisme juga berkembang pesat serta
banyak dilakukan kaedah saintifik untuk mengukur fenomena alam. Ahli-ahli
falsafah Enlightenment menyatakan bahawa pengetahuan hanya boleh didapati
daripada pengalaman, experimen dan pemerhatian. Mereka juga berusaha untuk
membebaskan pemikiran manusia daripada mitos, fantasi dan kepercayaankepercayaan lama yang dianggap kolot ,termasuk agama.
Akhirnya, manusia pada zaman ini telah menjadi sedar bahawa manusia
mampu mengubah dunia, sejarah dan masyarakat dengan pemikirannya sendiri.
Dalam perjalanan

Zaman Pencerahan ini boleh dibahagikan kepada tiga tahap.

Tahap pertama iaitu berlaku pertelingkahan antara pihak pendukung dengan


pemerintah. Tahap kedua ialah banyak karya-karya telah dihasilkan dan konflik pada
tahap

pertama

telah

sampai

ke

puncaknya.

Tahap

Ketiga

adalah

berlaku

penyebaran idea pencerahan ini sehingga membawa perubahan politik dan sosial
yang hebat.8

3.0

Tokoh tokoh Enlightenment


Zaman pencerahan ini banyak melahirkan ahli-ahli falsafah yang telah

menyebarkan fahaman-fahaman ataupun idea-idea mereka dalam membimbing


masyarakat Eropah untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Antara tokoh-tokoh
tersebut adalah Voltaire, John Locke, Baron De Monstaqiue dan Rosseuau.
i.

Voltaire

7 The Enlightenment in Europe dalam


http://historywithmrgreen.com/page2/assets/CM6_195-201.pdf
8 Qasim Ahmad, Eropah Moden, Malaysia : Dewan Bahasa Dan Pusataka, 1994. Hlm
16
3

Pada awalnya Voltaire hanya dikenali sebagai penulis yang terkenal


dalam penulisan epik dan sastera sahaja. Beliau dikatakan seorang yang
penganut aliran Deisme dimana aliran tersebut mempercayai tentang
kewujudan Tuhan, tetapi tidak mahu untuk mengetahui serba serbi
mengenai Tuhan. Hal ini demikian kerana, mereka berpendapat bahawa
Tuhan juga tidak ingin tahu mengenai manusia. 9 Kemudiannya beliau
mula menyokong dan berminat mengenai kebebasan berfikir. Beliau telah
melahirkan beberapa buah karya dalam memperjuangkan masyarakat di
Zaman Pencerahan ini, antara karya beliau adalah Elements of The
Philosopical of The Newton pada tahun pada tahun 1738 dan Philosopical
Letters on The English pada tahun 1773 dalam usaha menyedarkan
masyarakat

di

Eropah.10

Dalam

karya

tersebut

beliau

telah

mempopularkan idea-idea saintifik yang baharu, dimana idea tersebut


mengatakan bahawa semua maklumat atau idea yang benar diperoleh
melalui pemikiran dan pengalaman. Idea beliau ini telah menolak
sekaligus kepercayaan agama.11
Voltaire pernah melakukan kecaman yang keras keatas terhadap
agama Kirstian kerana terlalu menindas dan mengongkong golongan
rakyat.12 Voltaire memandang agama sebagai satu gejala jahat, mundur,
primitif dan barbarisme. Sebelumnya karya sejarah hanya berpusatkan
kepada

aspek

agama

Kristian

dan

juga

politik

dan

tokoh-tokoh

pencerahan menganggapnya sempit. Oleh itu, Voltaire telah memasukkan


unsur-unsur sastera, undang-undang, ekonomi, sains, kebudayaan dan
adat resam dalam karya beliau yang bertajuk The Age Louis XIV. 13

9 Aholiab Watholy, , Tanggungjawab Pengetahuan (Mempertimbangkan Epistimologi


Secara Kultural), Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Kanisius, 2001. Hlm 73
10 Sivachandralingam Sundara Raja, Sejarah Eropah, Malaysia : Utusan Publications
&Distributors Sdn.Bhd, 2002. Hlm 167
11 Ibid.
12 Qasim Ahmad, Eropah Moden, Malaysia : Dewan Bahasa Dan Pusataka, 1994.
Hlm 17
4

ii.

Baron De Monstaquieu
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brede et de Monstequieu
atau lebih kerap dikenali sebagai Monstaquieu merupakan seorang
aristokrat, seigneur atau lord manor semasa di Selatan Perancis.
Monstequieu terkenal dengan karya beliau mengenai pemisahan kuasa. 14
Beliau mempunyai sebuah karya yang termahsyur pada waktu ketika itu
dalam menyedarkan manusia untuk keluar daripada kepompong pihak
gereja dan karya beliau tersebut bertajuk The Spirit Of The Law yang
diterbitkan pada 1748.15 Dalam karya tersebut, beliau telah memajukan
dua idea utama beliau mengenai pemerintahan. Antaranya adalah,
bentuk pemerintahan sesebuah kerajaan adalah berbeza-beza mengikut
iklim dan keadaan sesebuah negara tersebut. Sebagai contoh,menurut
beliau sesebuah negara yang besar dan beriklim panas adalah sesuai bagi
jenis pemerintahan yang berkuasa mutlak dan bagi negara atau kota
yang kecil pula adalah sesuai bagi jenis pemerintahan secara demokrasi. 16
Idea kedua pula adalah, dimana doktrin beliau yang ditujukan
dalam menentang pemerintahan mutlak di Perancis. Menurut beliau harus
ada pembahagian dan imbangan kuasa antara raja dan badan-badan
perantaraan seperti parlimen, golongan bangsawan, Bandar dan gereja.
Tujuan pembahagian kuasa ini adalah untuk member kebebasan kepada
rakyat.17 Beliau juga menyatakan mengenai pembahagian kuasa dan
imbangan kuasa atau The Seperation Powers and Liberty bahawa harus

13 Abdul Rahman Haji Abdullah, Wacana Falsafah Sejarah Perspektif Barat Dan
Timur, Malaysia : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2000. Hlm 27
14 Anggina Mutiara Hanum, CR Pemikiran Politik Mostequieu &Rosseau
Revolutionary Thoughts From Medivel To Contemporer, Universitas Indonesia, 2014.
Hlm 1
15 Muhd Yusof Ibrahim, Satu Tinjauan Tentang Bentuk dan Perkembangan Falsafah
Sejarah Zaman Kesedaran di Eropah.pdf, 1990. Hlm 46
16 Sivachandralingam Sundara Raja, Sejarah Eropah, Malaysia : Utusan Publications
&Distributors Sdn.Bhd , 2002. Hlm 167
17 Ibid.
5

ada tiga pemisahan kuasa antara badan perundangan, kabinet dan


kehakiman. Keadaan ini dilakukan untuk membatasi kuasa pemerintah
supaya dapat memberi kebebasan kepada rakyat. 18 Pembahagian kuasa
ini sangat berpengaruh dalam demokrasi Barat terutama di Amerika
Syarikat dimana aliran pemikiran Monstequieu ini menjadi landasan
dalam membuat perlembagaan di Amerika Syarikat 19
iii.

Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau dilahirkan pada tahun 1712 di Geneva,
Swissland.

Beliau

merupakan

salah

seorang

penulis

yang

paling

berpengaruh pada zaman ini. Beliau merupakan seorang ahli falsafah


yang

menegaskan

kepada

kebebesan

individu.

Beliau

dengan karyanya yang popular iaitu The Social Contract


menegaskan

bahawa

semua

kerajaan

menjalankan

terkenal

(1726) yang

kuasa

mereka

berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh manusia sesamanya dengan


sukarela dalam satu keadaan alam yang boleh ditukar pada bila-bila
masa. The Social Contract juga menegaskan bahawa negara akan berada
dalam keadaan yang paling kejam tanpa undang-undang dan moraliti.
Menurut Rousseau, sikap manusia adalah hasil daripada keadaan sosial
masyarakat tertentu. Sikap buruk manusia adalah disebabkan keburukan
masyarakat. Orang yang baik hanya dihasilkan oleh masyarakat yang
baik. Beliau turut menyanjung tinggi terhadap hukum alam manusia
kerana bagi beliau segala-gala di dunia ini sebaik-baiknya harus
berlangsung tanpa paksaan. Idea Rousseau telah mempengaruhi ramai
pemerintah

pada

zaman

Revolusi

Perancis

yang

menggulingkan

pemerintahan monarki.20
18 Lee Cameron McDonald, MontesquieuWestern Political Theory, New York :
Harcourt Brace Jovanovic, 1962. Hlm 378
19 Anggina Mutiara Hanum, CR Pemikiran Politik Mostequieu &Rosseau
Revolutionary Thoughts From Medivel To Contemporer, Universitas Indonesia, 2014.
Hlm 4
20 Mohamad Kamal Kamaruddin, Sejarah Eropah, Malaysia: Prentice Hall, 2009. Hlm
161
6

iv.

John Locke
John

Locke

merupakan

seorang

ahli

falsafah

Inggeris

dianggap sebagai pengasas gerakan Enlightenment pada

yang
Zaman

Kesedaran. Menurut beliau, semua manusia lahir adalah bebas dan sama
dengan mempunyai tiga hak sendiri iaitu hak untuk hidup, kebebasan dan
harta. Ketiga-tiga hak ini perlu dipertahankan oleh kerajaan, jika gagal
rakyat boleh menggulingkan kerajaan tertentu. Beliau juga menekankan
rakyat haruslah diberikan pilihan untuk menentukan kerajaan sendiri serta
membentukan satu perlembagaan yang diberi kuasa oleh rakyat bagi
memastikan undang-undang dapat dipelihara. 21
Dalam karyanya An Essay Concerning Human Understanding,1690
menyatakan bahawa semua manusia adalah dilahirkan dengan satu
tabula rasa, bermaksud manusia adalah bebas daripada segala
pegangan, pandangan atau prasangka. Dengan itu, semua kepercayaan
dan pandangan individu adalah diwarnai oleh idea, pegangan dan institusi
yang wujud dalam masyarakatnya. Oleh itu, jika masyrakat tidak rasional,
maka individu juga akan tidak berasional. Oleh sebab perkara-perkara ini
bukan

semula

jadi

dengan

itu

nasib

mempengaruhinya, malahan ia boleh diubah.

dan

takdir

tidak

akan

22

John Locke juga merupakan seorang tokoh aliran empirisisme dan


mempelopori aliran liberalisme. Dalam falsafah liberalismenya amat
mementingkan sifat individualisme dan prinsip kebebasan semula jadinya
disebut oleh John Locke sebagai right to live as seems good to the
individual , iaitu hak untuk hidup menurut selera seseorang individu.

21 The Enlightenment in Europe dalam


http://historywithmrgreen.com/page2/assets/CM6_195-201.pdf
22 Sivachandralingam Sundara Raja, Sejarah Eropah, Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributors Sdn Bhd, 2002. Hlm 169
7

4.0
i.

Kepentingan atau Kesan Enlightenment


Politik
Dari sudut politik, terdapat perubahan yang cukup besar hasil daripada

wujudnya Zaman Kesedaran. Pada abad ke-17, ahli-ahli politik telah memberikan
tumpuan tentang keadaan menjustifikasikan pemusatan kuasa oleh pemerintah
tetapi

pada

abad

ke-18

mereka

mula

mengfokuskan

kepada

kaedah

penggunaan kuasa politik untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Zaman


Pencerahan ini telah membawa kepada penghapusan sistem monarki secara
berperingkat di Eropah. Sistem pemerintahan pada zaman tersebut adalah
bergantung kepada golongan ulama, segala peraturan dan keputusan akan
diambil oleh golongan tersebut. Pada ketika itu, dalam sejarah golongan ulama
ini menyaksikan para ilmuan diseksa dan dihukum dengan kejamnya kerana
mengemukakan hasil penyelidikan yang tidak sealiran dengan gereja. Dengan
hal yang demikian, telah wujud suatu sistem pemerintahan yang tidak adil.
Impak daripada ini timbullah gerakan-gerakan untuk membebaskan ilmu
pengetahuan dan sains dari kekuasaan gereja disamping kemarahan dan
dendam dalam jiwa rakyat. Maka, dalam Zaman Pencerahan tugas golongan
paderi telah diambil alih oleh negara dan paderi telah dijadikan agen untuk
pendidikan, kesihatan dan kebajikan bukannya sebagai pencipta keselamatan
abadi.23
John Locke telah memperjuangkan hak-hak asasi untuk menentang
kerajaan yang tidak melindungi hak asasi rakyat dan beliau berpendapat
bahawa prinsip raja berkuasa mutlak harus ditolak dan kerajaan harus diasaskan
kepada bentuk kontrak atau persetujuan antara kedua-dua pihak. 24 Pada abad
ke-18, di negara-negara Eropah yang mengamalkan idea Enlightenment telah
menggunakan teori pemerintah Enlightened despotism yang diperintah oleh
23 Ibid. Hlm 172
24 Mohamad Kamal Kamaruddin, Sejarah Eropah, Malaysia: Prentice Hall, 2009. Hlm
170
8

monarki dan digalaklan kebebasan beragama dan bercakap. Pemerintah pada


zaman itu telah menfokuskan perhatian kepada cara-cara menggunakan kuasa
politik untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sebagai contoh, Frederick
the

Great

(1740-1786)

dari

Prussia

mengelar

dirinya

sebagai

putera

Enlightenment dan telah menjemput Voltaire ke istananya. 25


Pada

sekitar

abad

ke-18,

berlakunya

Revolusi

Kehakiman

yang

mengumpulkan kod-kod jenayah dan sivil dilaksanakan bagi menyeragamkan


hukuman di seluruh daerah dengan berasaskan hukuman yang lebih rasional
dan berperikemanusiaan. Pada masa yang sama, mereka turut cuba membentuk
satu rangkaian mahkamah rayuan di peringkat daerah, bagi menghapuskan
keistimewaan perundangan yang dinikmati oleh kumpulan-kumpulan sosial
tertentu serta mencipta suatu situasi melibatkann persamaan undang-undang
kepada semua rakyat. Hal ini adalah untuk mengelakkan berulangnya peristiwa
yang berlaku pada zaman sebelumnya dimana ramai daripada golongan ahli
falsafah dihukum dengan berat sebelah dan tidak adil seperti Galileo Galilei dan
Copernicus sedangkan mereka membawa pembaharuan kepada Eropah pada
waktu itu.

ii.

Ekonomi
Aktiviti ekonomi sebelum zaman pencerahan adalah 100% menjalankan

aktiviti pertanian. Golongan petani adalah terdiri daripada rakyat biasa yang
mengerjakan tanah hanya untuk menyara diri mereka dan tidak boleh
menyimpan

hasil

yang

berlebihan.

Hasil

pertanian

yang

dimiliki

mesti

diserahkan kepada golongan bangsawan atau dikenali sebagai baron dan tuan
tanah. Petani bukan sahaja memberikan hasil pertanian tetapi perlu membayar
cukai kepada tuan tanah kerana keselamatan mereka dilindungi oleh tuan-tuan
tanah. Petani yang tidak mampu membayar cukai harus menyerahkan tanah
miliknya kepada tuan tanah dan bekerja diatas tanah tersebut. Petani terbahagi
kepada dua, iaitu petani bebas dan petani terikat dengan kontrak dimana
25 The Saylor Foundation. Political and Social Impact of the Enlightenment dalam
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2013/02/HIST1033.3.3%20PoliticalSocialImpact-FINAL.pdf
9

kontrak ini tidak membayar gaji petani tetapi memberikan tempat tinggal
kepada petani.
Seterusnya pada zaman Pencerahan, wujud satu idea ekonomi daripada
seorang tokoh iaitu Adam Smith dalam karyanya The Wealth Of Nation. Dalam
karya tersebut beliau mengatakan bahawa kerajaan tidak harus campur tangan
terhadap urusan ekonomi dan membiarkan ia berfungsi mengikut hukum
permintaan dan penawaran.26 Kesan daripada idea beliau, pemerintah telah
berusaha untuk melahirkan masyarakat tani yang bebas, maju dan dinamik.
Selain itu, aktiviti perburuhan Serf-Dom yang dilakukan pada zaman gelap telah
dihapuskan pada zaman pencerahan ini. Hal ini demikian kerana, sistem
perburuhan ini dikatakan tidak berperikemanusiaan. Sebagai contoh, para
petani dipaksa untuk bekerja lebih masa tanpa dibayar gaji. 27 Tambahan pula,
kehidupan golongan serf ini juga terikat dan ditentukan oleh tuan tanah dimana
tidak dibenarkan berkahwin.28

iii.

Sosial
Pada zaman pertengahan awal (Gelap), hierarki sosial diketuai oleh

Pemerintah dan Paderi (Golongan Gereja) iaitu sebanyak 1%. Sebanyak 1 hingga
2 % pula adalah golongan bangsawan dan knight. Kedudukan hierarki terakhir
iaitu golongan masyarakat yang bekerja sebagai petani iaitu sebanyak 97%.
Walaupun golongan pemerintah dan paderi sangat sedikit pada zaman tersebut,
mereka adalah golongan yang paling berkuasa dan mengongkong rakyat yang
berada dibawah mereka.29 Golongan gereja pada zaman tersebut memiliki
banyak harta. Keadaan ini berlaku disebabkan petani percaya jika mereka
26 David S. Mason, A Concise History of Modern Europe, Lanham : Rowman &
Littlefields Publishers Inc, 1992. Hlm20
27 Sivachandralingam Sundara Raja, Sejarah Eropah, Malaysia : Utusan Publications
&Distributors Sdn.Bhd, 2002. Hlm71
28 Mohamad Kamal bin Kamaruddin, Khairi bin Ariffin. Sejarah Peradaban Eropah
dari Zaman Pertengahan Hingga Zaman Moden. Tanjung Malim, Perak : Emeritus
Publications, 2013. Hlm 22
10

bekerja keras untuk memberikan harta kepada golongan gereja, mereka akan
memperoleh kehidupan yang baik di akhirat kelak. 30
Apabila kemunculan zaman pencerahan, masyarakat telah mula untuk
mempersoalkan ajaran agama dan institusi gereja. Sebelum ini, kejadian alam
dianggap sebagai misteri tetapi setelah muncul tokoh-tokoh pencerahan, segala
benda yang dianggap ghaib telah boleh dijawab dengan menggunakan kajian
saintifik. Manusia digalakkan untuk berfikir dan membuat penaakulan secara
empirikal dan sistematik.31 Dalam masa yang sama para pendukung gerakan
pencerahan

ini

telah

menetang

golongan

gereja

untuk

menghapuskan

ketahyulan dan ketakutan rakyat. Mereka telah meggunakan idea progresig


dimana idea tersebut bukan bebentuk keagamaan dan merasakan manusia lebh
bebas tanpa kongkongan gereja. Akhir sekali, pada awalnya golongan gereja
tidak membenarkan sama sekali buku ilmiah diedarkan kepada masyarakat
kerana dikatakan boleh merosakkan iman. Namun, lama kelamaan gereja tidak
dapat membendung gerakan pencerahan ini dan idea-idea mengenai ilmu telah
tersebar dikalangan masyarakat. Akhirnya idea-idea abad pencerahan ini telah
memberi kesempatan kepada semua kelas sosial untuk menikmati pendidikan. 32

Kesimpulan
Era Enlightenment merupakan era pencerahan bagi negara-negara
Eropah.

Ramai

menyampaikan

pemikir
idea

falsafah
serta

yang

telah

penemuan

lahir

saintifik

pada

zaman

mereka

ini

yang

telah
dapat

29 David S. Mason, A Concise History of Modern Europe, Lanham : Rowman &


Littlefields Publishers Inc, 1992. Hlm15
30 Eropah Pertanian dalam https://www.academia.edu. Hlm 4
31 Dr.Solehah binti Hj. Yaacob & Hairunnaja bin Hj. Najmuddin, Memahami Asal
Usul Bidang Sains Sosial Dan Perbezaannya Dengan Sains Tabii, Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia. Hlm 2, dalam http://irep.iium.edu.my/
32 Yosef Lalu Pr, Gereja Katoloik Memberi Kesaksian Tentang Makna Hidup, Penerbit
Kanisius : Indonesia, 2010. Hlm 39
11

memperkembangkan pemikiran rakyat yang tradisional dan kerajaan Eropah untuk


mendapat kesedaran Enlightenment. Rakyat yang berfikiran tradisional sudah
berfikir secara rasional mengikut sebab-musabab tentang sesuatu kejadian. Para
cendikiawan pada zaman itu menyebarkan idea-idea mereka untuk membebaskan
masyarakat yang sedring ditindas dan dikongkong oleh golongan gereja yang telah
manipulasi rakyat agar tunduk kepada pegangan agama semata-mata. Tambahan
pula kerajaan yang dahulunya mengamalkan system pemerintahan monarki iaitu
raja berkuasa mutlak turut mula mengamalkan pemerintahan yang lebih demokrasi
dan bersifat raja berperlembagaan. Bukan itu sahaja, dari segi ekonomi mereka
juga turut serta berkembang bersama idea-idea zaman pencerahan tersebut.
Rakyat mula untuk memikirkan kepentingan mereka sendiri dan memajukan diri
mereka dalam bidang ekonomi tanpa perlu mengusahakan pertanian mereka
semata-mata hanya untuk golongan atasan. Dalam zaman pencerahan ini juga,
idea-idea baharu telah banyak timbul dalam merubah corak pemikiran masyarakat,
antaranya adalah, rasionalisme, sekularisme, emperisisme dan liberalisme. Oleh itu,
secara ringkasnya perkembangan Eropah sememangnya merupakan sumbangan
dari era Enlightenment hasil usaha para pemikirnya. Sebagai kesimpulannya,
zaman Enlightenment sememangnya penting dalam perkembangan masyarakat
Eropah. Kepentingan ini dapat dilihat bukan sahaja dalam aspek politik dan sosial
bahkan juga memberi impak kepada bidang ekonomi masyarakat Eropah. Hal ini
sekaligus menjadikan Eropah dapat bertransformasi dengan baik pada abad ke-18.

Rujukan
Abdul Rahman Haji Abdullah. 2000. Wacana Falsafah Sejarah Perspektif Barat Dan
Timur.Malaysia : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd
Aholiab

Watloly.

2001.

Epistemologi Secara

Tanggungjawab

Pengetahuan

(Mempertimbangkan

Kultural). Yogyakarta Indonesia : Penerbit Kanisius.

Anggina Mutiara Hanum. 2014. CR Pemikiran Politik Mostequieu & Rosseau


Revolutionary

Thoughts From Medivel To Contemporer. Universitas Indonesia

12

A.M.W. Pranarka. 1985. Sejarah pemikiran tentang Pancasila. Malaysia: Yayasan


Proklamasi,
Dr.Solehah binti Hj. Yaacob & Hairunnaja bin Hj. Najmuddin. Memahami Asal Usul
Bidang Sains Sosial Dan Perbezaannya Dengan Sains Tabii. Universiti Islam
Antarabangsa

Malaysia

dalam

http://irep.iium.edu.my/5331/1/MEMAHAMI_ASAL_USUL_BIDANG_SAINS_SOSIAL_DAN
_PERBEZAANNYA_DENGAN_SAINS_TABI[1].pdf
David S. Mason. 1992. A Concise History Of Modern Europe. Lanham : Rowman &
LittleField

Publishers, Inc.

Eropah Pertanian dalam https://www.academia.edu


Lee Cameron McDonald. 1962. MontesquieuWestern Political Theory. New York :
Harcourt Brace Jovanovic
Mohamad Kamal bin Kamaruddin & Khairi bin Ariffin. 2013. Sejarah Peradaban
Eropah dari Zaman Pertengahan Hingga Zaman Moden. Tanjung Malim, Perak :
Emeritus

Publications

Muhd Yusof Ibrahim. 1990. Satu Tinjauan Tentang Bentuk dan Perkembangan
Falsafah Sejarah Zaman Kesedaran di Eropah.pdf
Qasim Ahmad. 1994. Eropah Moden Arus Sosiopolitik Dan Pemerintahan (Edisi
Kedua).

Malaysia : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sivachandralingam Sundara Raja. 2002. Sejarah Eropah. Malaysia : Utusan


Publications &
The

Distributors Sdn.Bhd.
Enlightenment

in

Europe

dalam

http://historywithmrgreen.com/page2/assets/CM6_195 201.pdf
The Saylor Foundation, Political and Social Impact of the Enlightenment dalam
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2013/02/HIST1033.3.3%20PoliticalSocialImpact-FINAL.pdf
Yosef Lalu Pr. 2010. Gereja Katoloik Memberi Kesaksian Tentang Makna Hidup.
Indonesia :

Penerbit Kanisius.
13

14

Anda mungkin juga menyukai