Anda di halaman 1dari 36

KOMPONEN BAHASA MELAYU

Skop

Komponen Bahasa Melayu bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Kebangsaan bagi melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid
Pendidikan Khas untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi bersesuaian dengan tahap kefungsian
mereka ke arah kehidupan yang bermakna.

Ojektif umum

Komponen Bahasa Melayu membolehkan murid:

1. mendengar dan memberi respon kepada pelbagai sumber


2. bertutur dengan sebutan yang betul dan bertata susila
3. membaca dan memahami isi bacaan sesuai mengikut perkembangan dan kebolehan murid
4. menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul
5. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, permainan, penulisan untuk menjalin dan mengeratkan
hubungan berurus untuk mendapatkan perkhidmatan

31
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

1. Mendengar

Membolehkan
murid:
1.1 mengenal deria 1.1.1 Deria pendengaran a. Telinga telefon
pendengaran i. memegang dan merasa gambar rajah
telinga sendiri model telinga
ii. memegang telinga rakan vcd/komputer
sambil bersoal jawab
iii. permainan simulasi
melibatkan pendengaran
seperti permainan telefon
iv. bersoal jawab mengenai
telinga berdasarkan gambar
rajah/model telinga
v. bersoal jawab mengenai
gambar telinga dan berbual
secara lisan

32
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

1.2 memberi kad huruf


perhatian 1.2.1 Jenis-jenis bunyi a. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti kad perkataan
kepada bunyi- bunyi alam sekitar, haiwan, kad bergambar
bunyi yang kenderaan, alat muzik dan kad imbasan
didengar perlakuan manusia
i. bersoal jawab mengenai pita rakaman
bunyi-bunyi yang alat muzik
diperdengarkan vcd/komputer
ii. mengajuk bunyi-bunyi
yang diperdengarkan
iii. memilih dan memadankan
bunyi-bunyi yang didengar
dengan gambar dan
perkataan

33
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
b. Bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi radio
huruf konsonan, vokal, diagraf dan pita rakaman
diftong alat muzik
i. bersoal jawab mengenai vcd/komputer
bunyi-bunyi yang radio
diperdengarkan
ii. menyebut semula bunyi-
bunyi yang
diperdengarkan
iii. memilih dan memadankan
bunyi-bunyi huruf yang
diperdengarkan dengan
gambar
1.3 mengenal pasti
bunyi-bunyi 1.3.1 Jenis-jenis bunyi a. Bunyi-bunyi bukan bahasa pita rakaman
yang didengar b. Bunyi-bunyi bahasa alat muzik
i. meneka dan vcd/komputer
membezakan bunyi yang radio
diperdengarkan

34
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

ii. memejam mata dan bunyi-bunyi di


menyatakan bunyi yang persekitaran
didengar pita rakaman pelbagai
iii. membawa murid keluar bunyi
kelas dan menyatakan alat muzik
bunyi yang didengar di vcd/komputer
persekitaran radio
iv. mendengar bunyi/alat
muzik atau alat
genderang dan
menyatakan bunyi
tersebut
v. mendengar bunyi
rakaman hasil perbuatan
manusia seperti ketawa,
menangis dan mengajuk
apa yang didengar
1.4 mengenal pasti

35
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
arah bunyi 1.4.1 Jenis dan arah bunyi a. Jenis-jenis bunyi seperti bunyi siren pita rakaman pelbagai
polis, siren bomba dan ambulans bunyi
i. mendengar dengan teliti dan alat muzik
menyatakan jenis-jenis bunyi vcd/komputer
ii. mendengar dengan teliti bunyi radio
yang diperdengarkan dan
membuat perbezaan bunyi
tersebut
iii. mendengar dengan teliti dan
membuat pergerakan ke arah
datangnya bunyi yang
diperdengarkan
1.5 mendengar dan
memberi gerak 1.5.1 Permintaan, arahan, i. mendengar cerita dan memberi cerita nasihat
balas kepada cerita dan puisi gerak balas yang sesuai seperti teka-teki
permintaan, senyum, marah, takut atau - kura-kura
arahan, cerita angguk kepala panjat
dan puisi dinding

36
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
ii. bermain teka-teki dan meneka - gajah putih
jawapannya tengah
iii. mendengar dan membuat rumah
pergerakan mengikut lirik lagu lagu kanak-kanak
iv. mendengar perbualan dan - anak itik tok wi
melukis watak yang dinyatakan
dalam perbualan
v. memberi gerak balas yang
bersesuaian dengan arahan atau
permintaan seperti sila duduk,
1.6 mendengar, jangan bising dan simpan buku
mengingat dan
menyatakan 1.6.1 Maklumat arahan i. bercerita berpandukan gambar gambar bersiri
semula cerita dan puisi yang bersiri mengikut urutan kad ayat
maklumat, mudah ii. menceritakan semula cerita yang kad perkataan
arahan, cerita telah didengar mengikut urutan

dan puisi

37
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
iii. menyusun semula kad-kad
gambar dari cerita yang telah
diceritakan
iv. menyusun semula kad-kad
gambar dan kad-kad ayat
berdasarkan cerita yang biasa
didengar
v. menyalin semula cerita
berdasarkan kad-kad ayat yang
telah disusun berdasarkan cerita
1.7 mendengar dan yang telah diceritakan
mengesan
urutan 1.7.1 Perbualan dan cerita a. Berbual dalam bahasa mudah dan cerita hal diri, keluarga
perbualan dan menyatakan nama sendiri, ibu bapa, dan rakan sebaya
cerita adik beradik, ahli keluarga dan
kawan-kawan di dalam kelas
i. mendengar dengan teliti apa
yang diceritakan oleh rakan
ii. bersoal jawab mengenai apa

38
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
yang diceritakan
iii. menyusun cerita mengikut
urutan berdasarkan kad gambar
ahli keluarga
iv. menceritakan secara lisan
2. Bertutur berdasarkan gambar

Membolehkan murid:
2.1 mengenal alat
pertuturan 2.1.1 Mulut
2.1.2 Terapi pertuturan a. Mulut dan fungsinya gambar rajah
i. memegang mulut sendiri dan model mulut
melihat mulut rakan
ii. bersoal jawab mengenai gambar
mulut
iii. aktiviti perbualan secara lisan
b. Latihan terapi pertuturan
i. aktiviti pernafasan – tiup belon
dan lilin belon

39
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
ii. latihan otot muka – mimik muka lilin
iii. latihan artikulasi cermin besar
iv. latihan motor lisan
v. metafora
vi. latihan fonologi – vokal dan
2.2 melafazkan konsonan
pengucapan
bertata susila 2.2.1 Ucapan bertata susila a. Melafazkan pengucapan yang kad perkataan
bertata susila kad gambar
i. memberi dan menjawab salam kad imbasan
seperti ucapan salam: selamat ucapan hari perayaan
pagi, petang, malam, ucapan
terima kasih, selamat pulang dan
2.3 mengajuk bunyi jumpa lagi
perkataan dan 2.3.1 Perkataan dan ayat
ayat yang mudah a. Mendengar dan mengajuk bunyi kad gambar
didengar perkataan kad perkataan
i. mengikut sebutan guru - sekolah
ii. mengikut bahan yang - taman

40
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
diperdengarkan - kantin
b. Mendengar dan mengajuk bunyi - tanda
ayat radio/kaset
i. mengikut sebutan guru video/komputer
2.4 bersoal jawab ii. mengikut bahan yang
untuk mendapat 2.4.1 Maklumat diri, diperdengarkan
maklumat keluarga, rakan dan kad gambar
persekitaran a. bersoal jawab untuk kad perkataan
mendapatkan maklumat aktiviti di kelas
mengenai diri, keluarga, rakan aktiviti luar kelas
dan jiran
i. main peranan
ii. permainan bahasa aktiviti di kelas
b. Melakonkan aktiviti kehidupan aktiviti luar kelas
sebenar untuk mendapatkan kad gambar
maklumat kad perkataan

2.5 menyatakan
permintaan 2.5.1 Permintaan mengikut

41
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
mengikut situasi i. meminta sesuatu dengan cara
sesuatu situasi yang betul dan sopan
ii. meminta kebenaran/izin
mengikut situasi
iii. memberi arahan kepada
pasangan melakonkan apa
yang diarahkan satu persatu,
kemudian bincang sama ada
arahannya menepati apa
2.6 menceritakan yang dikehendaki
semula sesuatu 2.6.1 Maklumat,
perkara dengan pengalaman, a. Bercerita mengenai sesuatu akhbar
menggunakan peristiwa dan cerita berpandukan: majalah
perkataan i. gambar vcd
sendiri ii. alat pandang dengar komputer
iii. situasi sebenar

2.7 mengambil
bahagian dalam 2.7.1 Perbualan, dialog

42
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
aktiviti yang dan permainan a. Melafazkan pelbagai bentuk puisi pita rakaman
melibatkan simulasi seperti pantun, sajak dan syair radio
pertuturan b. Membaca kuat perkataan, ayat vcd/komputer
mengikut situasi dengan sebutan dan intonasi suara sajak
yang betul syair
c. Menyanyi lagu beramai-ramai dan nyanyian
secara individu pantun
d. Berbual/berdialog dengan rakan
dalam satu permainan simulasi
2.8 melafazkan puisi seperti di pasar
mudah dengan 2.8.1 Puisi mudah
betul mengikut a. Membaca kuat teks prosa dan puisi pita rakaman
sebutan, intonasi dengan sebutan dan intonasi suara radio
dan irama yang yang betul vcd/komputer
sesuai b. Menceritakan semula pelbagai puisi mudah
bentuk puisi dalam bahasa yang
mudah
3. Pra Bacaan

43
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
Membolehkan murid:
3.1 mengenal
persamaan dan 3.1.1 Persamaan dan
perbezaan objek perbezaan objek a. Mengenal benda-benda gambar
dari segi rasa, maujud dan gambar warna
warna, bentuk i. menamakan objek/gambar bongkah
dan saiz ii. menamakan warna blok
iii. menamakan jenis-jenis rasa objek
seperti licin, kasar dan lembut segitiga
iv. menamakan bentuk seperti segiempat sama
bulat, segiempat dan segitiga bujur
v. menamakan bentuk-bentuk bulat
asas seperti bongkah, gambar
dan rajah
b. Melihat kembali objek,
gambar, rajah dan warna
c. Membezakan bentuk, saiz,
warna dan jenis
d. Mencari persamaan bentuk,

44
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
3.2 mengkelaskan saiz, warna dan jenis
benda mengikut 3.2.1 Jenis-jenis dan
jenis dan kumpulan benda a. Menyesuaikan objek mengikut benda maujud
kumpulan a. kenderaan pasangan benda bukan maujud
b. buah-buahan b. Mewarnakan pasangan
c. pakaian c. Memadankan objek/gambar
d. Mengumpul objek kumpulannya
seperti kumpulan kenderaan dan
3.3 mengenal dan buah-buahan
mengecam 3.3.1 Bentuk dan bunyi
bentuk dan bunyi huruf vokal dan a. Menyanyi lagu abjad senikata lagu “pak
huruf pada konsonan b. Menyebut huruf mengikut urutan ke mamat ada kebun”
simbol yang depan dan belakang
dilihat 3.3.2 Label, simbol dan
bahan cetakan yang a. Melawat persekitaran sekolah dan label-label
mudah mengecam label-label yang dilihat barang kegunaan
b. Melihat dan menamakan label-label harian
pada barang-barang harian seperti papan tanda
susu, tepung, biskut dan gula-gula

45
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
c. Mengumpul dan menampal bilik darjah
objek/label yang didapati dari pejabat
akhbar atau majalah dan bercerita kantin
mengenainya tandas
d. Melukis gambar dan bercerita bilik guru
tentang gambar yang dilukis akhbar
4. Membaca majalah
vcd/komputer
Membolehkan murid:
4.1 membina dan
membaca suku 4.1.1 Suku kata
kata a. Membunyikan suku kata huruf-huruf vokal
terbuka/tertutup huruf-huruf konsonan
b. Membina perkataan daripada suku kata
huruf/suku kata
c. Memilih, memadankan dan
menyalin suku kata menjadi
perkataan yang bermakna
d. Membaca perkataan yang dibina

46
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
daripada suku kata
e. Mengeja dan membunyikan suku
kata
f. Menulis suku kata yang mudah
g. Memilih, memadankan dan
menyalin suku kata menjadi
4.2 membina dan perkataan yang bermakna
membaca 4.2.1 Perkataan dan
perkataan dan rangkai kata a. Membaca perkataan, rangkai kata kad bacaan
rangkai kata dan ayat kad perkataan
b. Membina perkataan daripada suku kad cantuman
kata pita rakaman
c. Membaca perkataan vcd/komputer
d. Memahami makna perkataan
mengikut konteks
e. Membaca rangkai kata dalam
perenggan dan membincangkan
maksudnya
f. Membina ayat dengan

47
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
menggunakan rangkai kata
mengikut konteks
g. Membaca teks bacaan yang
mengandungi rangkai kata dengan
kelancaran, sebutan, intonasi dan
4.3 menambah jeda yang betul
perbendaharaan 4.3.1 Perbendaharaan
kata kata a. Mendengar dan menyebut kad cantuman
pebendaharaan kata yang diberi pita rakaman
oleh guru vcd/komputer
b. Menyebut perkataan berdasarkan cerita pendek
gambar
c. Menyalin perkataan yang disediakan
oleh guru
d. Membina ayat berpandukan
perbendaharaan yang diberi oleh
guru
4.4 membaca dan
memahami ayat 4.4.1 Ayat

48
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
dalam konteks a. Menyalin ayat mudah bahan bacaan intensif
b. Menyusun dan menulis semula - kad cerita
perkataan-perkataan yang - buku cerita
disenaraikan supaya menjadi ayat - kad bacaan
yang betul - keratan
c. Menggunakan tanda baca yang akhbar
betul - surat kiriman
d. Membaca dan memahami
perkataan dan ayat
e. Menyusun dan menulis ayat yang
sesuai mengikut urutan isi
4.5 membaca dan
memahami 4.5.1 Bahan bacaan
bahan yang mudah a. Membaca ayat/perenggan pendek bahan bacaan mudah
dibaca 4.5.2 Bacaan terpilih dengan intonasi yang sesuai keratan akhbar
b. Memahami bahan yang dibaca surat kiriman
c. Menyatakan isi-isi yang dibaca pantun
seperti pantun, teks, teka-teki dan lagu-lagu mudah
syair

49
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
d. Menyatakan isi-isi yang dibaca
seperti laporan, berita dan surat
kiriman
e. Membaca teks bacaan dengan
pantas dan menjawab soalan
4.6 membaca pemahaman
mengikut arah 4.6.1 Etika membaca
yang cara yang a. Membaca dengan etika yang bahan bacaan intensif
betul betul iaitu dari kiri ke kanan, bermula kad bacaan
dari atas ke bawah dan bermula dari kad cerita
muka hadapan hingga ke halaman majalah
terakhir surat khabar
b. Memperkenalkan tanda bacaan multimedia
dalam ayat dan perenggan
mudah
c. Membaca perenggan mudah
dengan intonasi yang betul
4.7 bercerita tentang mengikut tanda bacaan
bahan yang 4.7.1 Bacaan intensif dan

50
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
dibaca ekstensif a. Membaca secara latih tubi bahan bahan bacaan ekstensif
bacaan majalah
b. Membaca pelbagai bahan surat khabar
bacaan multimedia
c. Menceritakan semula kandungan
4.8 membuat cerita yang dibaca
kesimpulan/ 4.8.1 Kesimpulan/rumusan keratan akhbar
rumusan berdasarkan teks a. Membaca secara berpasangan petikan majalah
bacaan atau secara kumpulan kecil petikan dari internet
b. Bersoal jawab tentang bahan email
yang dibaca bahan bacaan mudah
c. Menceritakan semula kandungan kad bacaan
bahan yang telah dibaca
d. Melakarkan kandungan bahan
yang telah dibaca
e. Menulis gambaran kandungan
bahan yang dibaca
4.9 menghayati puisi
mudah dengan 4.9.1 Puisi mudah senikata lagu pendek

51
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
gaya, sebutan a. Menghayati pelbagai sepeti “burung
dan intonasi bentuk puisi seperti kakaktua”
yang betul pantun, sajak dan syair
melalui video
b. Menyanyi lagu puisi yang
4.10 memahami dan mudah
memberi 4.10.1 Pemahaman secara multimedia
pendapat kritis dan kreatif a. Mengemukakan soalan keratan akhbar
tentang bahan melalui bacaan yang pelbagai jenis dan majalah
yang dibaca terbuka gambar tunggal
b. Memberi pendapat - kebakaran
c. Membuat rumusan - banjir
4.11 membina minat
untuk membaca 4.11.1 Bahan bacaan pantun
a. Membaca bahan bacaan surat khabar
intensif majalah
b. Membaca bahan bacaan multimedia
ekstensif makmal bahasa
c. Membaca dan mengenal

52
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
pasti perkatan, pelbagai
jenis ayat dan gaya
bahasa dari bahan bacaan
d. Membaca dan menghayati
pelbagai bahan bacaan
yang berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuhkan minat
membaca
e. Membaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
4.12 memperluaskan tersurat dan tersirat
minat untuk 4.12.1 Sumber bacaan bahan bacaan mudah
membaca multimedia a. Membaca bersama guru, - cerita kanak-
rakan sebaya dan orang kanak
dewasa - puisi kanak-
b. Membaca dan bersoal jawab kanak
tentang isi bacaan bahan bacaan

53
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
c. Menceritakan semula bahan vcd/komputer
yang telah dibaca multimedia
d. Menyatakan mengapa buku keratan akhbar
tersebut dipilih majalah
e. Mencari bahan bacaan dari cerita kanak-kanak
pelbagai sumber dan komik
5. Pra Tulisan menceritakannya

Membolehkan murid:
5.1 menggerakkan
tangan tanpa 5.1.1 Pergerakan tangan, permukaan meja, air,
alat tulis pergelangan tangan a. Menggunakan mata mengikut pasir atau kanji
dan jari-jari corak yang dibuat di udara krayon atau pensel
dan media lain
b. Menggunting kertas mengikut
garisan yang pelbagai bentuk
dan gambar pelbagai saiz
c. Membuat corak dan pelbagai
bentuk menggunakan getah

54
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
gelang di papan paku
5.2 menggerakkan d. Membuat lakaran di pasir
tangan dengan 5.2.1 Penggunaan alat-alat tulis
menggunakan berbagai-bagai jenis a. Memegang pelbagai alat tulis lembaran kerja
alat tulis dan alat tulis dan seperti pensel, pen dan krayon
menulis dalam kedudukan semasa dengan cara yang betul untuk
kedudukan yang menulis menulis
bersesuaian b. Menulis dalam kedudukan yang
betul
5.3 Melakukan
koordinasi mata 5.3.1 Latihan koordinasi jarum
dan tangan mata dan tangan a. Memasukkan benang ke dalam benang
semasa menulis lubang yang disediakan untuk manik
membentuk jalinan atau gambar alat tulis
tertentu huruf blok
b. Menyambung titik-titik pelbagai huruf kecil
bentuk garisan dan gambar huruf besar
menguikut anak panah yang
diberi

55
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
c. Mengarang manik
d. Meniru huruf dan nombor dan
menulisnya mengikut arah yang
betul
e. Melengkapkan bentuk huruf
mengikut garisan putus-putus
f. Menulis huruf kecil dan huruf
besar mengikut arah yang betul
g. Menulis huruf supaya menjadi
suku kata dan perkataan
h. Menulis perkataan dan ayat yang
bermakna
i. Menulis perkataan dan rangkai
kata

6. Tulisan

56
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
Membolehkan murid:
6.1 mengenal,
menekap, 6.1.1 Bentuk huruf, suku alat tulis
meniru bentuk kata dan perkataan a. Menekap huruf, suku kata dan blok tulisan
huruf, suku kata perkataan
dan perkataan b. Meniru semula bentuk huruf,
suku kata dan perkataan
6.2 menulis dan
menyalin huruf, 6.2.1 Huruf, suku kata dan
suku kata dan perkataan a. Menyalin semula
perkataan i. huruf-huruf
secara terkawal ii. suku kata
iii. perkataan
iv. ayat kad bacaan
b. Menulis perkataan mudah secara kad perkataan
terkawal dan berpandu kad ayat
i. menulis perkataan
ii. menulis rangkai kata
iii. menulis ayat yang

57
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
6.3 menyalin dan bermakna
menulis ayat 6.3.1 Ayat mudah
mudah a. Menulis perkaaan mudah secara
terkawal dan berpandu
i. menulis perkataan
ii. menulis rangkai kata
iii. menulis ayat yang
bermakna kad perkataan
b. Menyalin dan menulis ayat mudah kad bacaan
cerita pendek
6.4 melengkapkan
perkataan, 6.4.1 Perkataan, rangkai perkataan mudah
rangkai kata dan kata dan ayat a. Menulis perkataan mudah secara - bola
ayat terkawal dan berpandu - kuku
- topi

rangkai kata
- topi merah
- baju biru

58
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
- kasut hitam

ayat mudah
- itu topi hitam
- baju biru
saya
6.5 menyusun dan
menulis semula 6.5.1 Perkataan kad perkataan
perkataan a. Menulis perkataan kad bacaan
supaya menjadi b. Menulis rangkai kata cerita pendek
perkataan yang c. Menulis perkataan yang
betul bermakna
d. Membina ayat yang betul
daripada perkataan yang diberi
e. Membina seberapa banyak ayat
daripada perkataan yang
disediakan
6.6 menyusun dan
menulis semula 6.6.1 Rangkai kata kad perkataan

59
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
rangkai kata a. Menulis perkataan kad gambar
supaya menjadi b. Menulis rangkai kata gambar bersiri
rangkai kata c. Menulis perkataan yang keratan akhbar
yang betul bermakna vcd/komputer

6.7 menyusun dan


menulis semula 6.7.1 Ayat gambar bersiri
ayat supaya a. Menyusun ayat berpandukan kad ayat
menjadi ayat gambar bersiri
yang betul b. Menyusun dan menulis ayat yang
telah disediakan menjadi sebuah
6.8 memanjangkan cerita yang telah diperdengarkan
ayat dengan 6.8.1 Rangkai kata dan permainan bahasa
menambahkan ayat a. Menyambung ayat dengan kad rangkai kata
rangkai kata menggunakan kata sendi yang kad perkataan
yang sesuai sesuai bahan multimedia
b. Menyambung ayat dengan kata sendi – di, ke
perkataan sendiri
kata hubung – dan,

60
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
c. Menyambung ayat dengan kata tetapi, atau
hubung, jenis kata hubung,
gabungan yang diberi seperti
“dan, tetapi atau”
d. Menyambung rangkai kata
6.9 membina ayat dengan rangkai kata
6.9.1 Ayat contoh ayat:
a. Melengkapkan tempat kosong saya pergi…… kedai
dengan perkataan yang betul ibu ….. pergi ke kedai
b. Membina ayat mudah dengan
menggabungkan
perkataan/rangkai kata
c. Membina ayat sendiri dengan
berpandukan gambar atau
6.10 menulis perkataan yang diberi
karangan 6.10.1 Karangan yang cerita pendek
terkawal dan a. Membina perenggan dengan contoh surat kiriman
berpandu menggunakan ayat sendir internet
b. Menulis cerita berdasarkan email

61
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
gambar yang dilihat vcd/komputer
c. Menulis karangan berdasarkan kad rangkai kata
sesuatu tema atau peristiwa kad perkataan
d. Menulis penulisan bersumber bahan multimedia
multimedia kad gambar
e. Menulis pelbagai jenis penulisan kad gambar bersiri
seperti karangan, cerita, seni gambar
kata lagu dan cerita
menggunakan multimedia
f. Menulis penulisan kreatif seperti
sajak, puisi, cerpen
6.11 membina minat menggunakan pelbagai media
menulis 6.11.1 Penulisan prosa dan puisi mudah
bersumberkan a. Menghasilkan pelbagai genre
multimedia (prosa dan puisi) termasuk email
yang mudah, menarik dan
bermakna
6.12 memperluaskan b. Memurnikan hasil penulisan
minat menulis 6.12.1 Penulisan kreatif pantun

62
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
a. Menulis penulisan kreatif seperti puisi mudah
sajak, puisi, cerpen vcd/komputer
menggunakan pelbagai media internet
b. Menghasikan pelbagai genre email
(prosa dan puisi) termasuk email
yang mudah, menarik dan
bermakna
7. Komunikasi c. Memurnikan hasil penulisan

Membolehkan murid:
7.1 bercerita tentang
diri dan 7.1.1 Maklumat tentang permainan bahasa
persekitaran diri, keluarga, rakan a. Bercerita tentang diri, keluarga, kad gambar
sebaya dan peristiwa rakan sebaya dan peristiwa kad ayat
semasa semasa
b. Bersoal jawab tentang diri,
keluarga, rakan sebaya dan
7.2 menggunakan peristiwa semasa
bahasa sebagai 7.2.1 Berkomunikasi kad perkataan

63
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
alat bahasa argumentatif a. Berkomunikasi menggunakan kad gambar
perhubungan pendekatan bantuan kad ayat
dengan betul, b. Berkomunikasi menggunakan
bertata susila isyarat tangan
dan bersesuaian i. bertutur sambil menunjukkan
dengan konteks kad perkataan, kad ayat/
gambar
7.2.2 Perbualan bertema contoh:
a. Guru memberi tema bagi satu- - keluarga
satu tajuk saya
perbualan/perbincangan secara - haiwan
bersiri kesayangan
- jiran saya
- taman
permainan
- membeli-
belah

7.2.3 Perbualan bebas keratan akhbar

64
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
a. Guru membimbing murid-murid pantun
berbual secara lisan berdasarkan syair
keratan akhbar (ADD) dialog
i. berdasarkan gambar vcd
ii. berdasarkan peristiwa multimedia
semasa
b. Murid memberi pendapat
c. Murid menyambung cerita secara
lisan
i. berdialog
ii. berpantun
iii. berbahas
iv. bersyair
7.2.4 Cara penyampaian multimedia
idea a. Guru menunjukkan pelbagai cara internet
menyampaikan idea mengikut email
situasi vcd
b. Main peranan berdasarkan
situasi, contoh: berbahas,

65
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN/PEMBELAJARAN BBM/CATATAN
bermesyuarat dan bersyair dalam
7.3 mengapliksikan majlis
kemahiran 7.3.1 Pelbagai sumber
berbahasa maklumat multimedia a. Mendedahkan tentang
menerusi penggunaan multimedia
penggunaan i. mencari maklumat
teknologi ii. menggunakan sumber
maklumat (ICT) maklumat untuk
perbualan
iii. menggunakan sumber
maklumat untuk
menulis dalam
penulisan kreatif
b. Menggunakan komputer untuk
bacaan meluas, menulis dan
menyampaikan idea

66